მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

მიცვალებულთა ხსენება

 

 

IX ჟამი: ტროპარი და კონდაკი:

 

 

მწუხრის ჟამი:

 

- „მოვედით თაყვანის-ვჰსცეთ“ 3-გზის
- „აკურთხევს სული ჩემი უფალსა“
- რიგითი კანონი
- „უფალო ღაღად-ვჰყავ“-სა ზედა დასდებლები - 6 მუხლად:
წმიდათა - 3 მუხლი
მიცვალებულთა - 3 მუხლი
"დიდება": წმიდისა
"აწ და" ღმრთისმშობლის(მიმდინარე ხმისა)

 

 

-შესვლა საცეცხლურით - არ აღესრულება.

 

 

- წარდგომა - დღისა.

 

- "სტიქარონსა" ზედა დასდებლები: მიცვალებულთა. ჩასართავები:

 

1. ნეტარ-არს, რომელი გამოირჩიე და შეიწყნარე უფალო და სახსენებელი მათი იყოს თესლითი თესლამდე“.
2. სულმან მათმან კეთილთა შინა განისვენოს და ნათესავმან მათმან დაიმკვიდროს ქვეყანა.

 

"დიდება": წმიდათა
"აწ და" ღმრთისმშობლისა დიდების ხმის მიხედვით

 

- აწ განუტევე“.
- შემდგომად "მამაო ჩვენო"-სი ტროპარი შვიდეულის დღისა:
"წმიდანო დიდებულნო მოციქულნო.."
"დიდება“ მისივე: "მოიხსენე უფალო.."
„აწ და“ ღმრთისმშობლისა მისივე: "წმიდაო დედაო..."

 

 

ცისკრის ჟამნი:

 

- „ღმერთი უფალი“-ს ნაცვლად იგალობება `ალილუია“ - 3-გზის თავისი მუხლებით:
1. "ნეტარ-არს, რომელი გამოირჩიე და შეიწყნარე უფალო".

2. "და სახსენებელი მათი თესლითი თესლადმდე".

3. "სულმან მათმან კეთილთა შინა განისვენოს".

ტროპარი შვიდეულის დღისა:
`წმიდანო დიდებულნო...“ 2-გზის.
"დიდება“ მისივე: `მოიხსენე უფალო...“
„აწ და“ ღმრთისმშობლისა მისივე: ,,წმიდაო დედაო...“

 

 

- რიგითი კანონები:
- I რიგითი კანონის შემდეგ მცირე კვერექსი.
- წარდგომები შემდგომად I სტიქოლოღიისა (პარაკლიტონიდან).
მოწამეთა 2 მუხლი შემდგომად I სტიქოლოღიის წარდგომიდან.
ჩასართავი: `საკვირველ არს ღმერთი წმიდათა შორის მისთა, ღმერთი ისრაელისა“.

 

მოწამეთა 1 მუხლი შემდგომად II სტიქოლოღიის წარდგომიდან.
ჩასართავი: `ნეტარ არს რომელი გამოირჩიე და შეიწყნარე უფალო და სახსენებელი მათი იყოს თესლითი თესლამდე“.
მიცვალებულთა 1 მუხლი შემდგომად II სტიქოლოღიის წარდგომიდან.
,,დიდება“ „აწ და“ ღმრთისმშობლისა შემდგომად II სტიქოლოღიის წარდგომიდან (პარაკლიტონიდან).

- მე-17კანონის I ნაწილი დავითნიდან (ბოლო მუხლი: უკუნისამდე არა დავივიწყნე...“ - წაიკითხება 3 გზის).
ჩასართავი: `კურთხეულ-ხარ შენ უფალო, მასწავენ მე სიმართლენი შენნი.

 

 

- მიცვალებულთა კვერექსი (მცირე).

 

- მე-17კანონის მე-2 ნაწილი დავითნიდან (ბოლო მუხლი: შევსცეთი მე ვითარცა...“ - წაიკითხება 3 გზის).
ჩასართავი: `მიწყალე მე ღმერთო, მიწყალე მე“.

- შემდგომად მე-17 კანონისა, წაიკითხება ან იგალობება: კურთხეულ ხარ შენ უფალო და ტროპარები შემდგომად ნეტარარიანისა“

 

 

- მიცვალებულთა კვერექსი (მცირე).

 

- წაიკითხება წარდგომა: `განუსვენე მაცხოვარო ჩვენო მართალთა თანა მონათა შენთა და ესენი დაამკვიდრენ ეზოთა შინა შენთა, ვითარცა წერილ არს უგულებელს-ჰყვენ ვითარცა სახიერ ხარ, შეცოდებანი მათნი ნებსითნი და უნებლიეთნი და ყოველნივე მეცნიერებით და უმეცრებით ქმნილი კაცთმოყვარე“ (ჴმა V).
„დიდება“ "აწ და“
მისივე: `რომელი ქალწულისაგან აღმოუბრწყინდი სოფელსა და მის მიერ ძედ ნათლისა გამოგვაჩინენ ჩვენ, შეგვიწყალენ ჩვენ ყოვლადძიერო ღმერთო“

 

- 50-ე ფსალმუნი.

 

საცისკრო კანონთა 9 ოდა (გალობა)

თუ ტაძარი მაცხოვრის ან ღმრთისმშობლის სახელობისაა:
I კანონი ტაძრისა - 6 მუხლად (ძლისპირი 2-გზის).
II კანონი ღირსისა - 4 მუხლად (ძლისპირის გარეშე).
III კანონი მიცვალებულთა - 4 მუხლად (ძლისპირის გარეშე).

 

 

თუ ტაძარი წმიდის სახელობისაა:
I კანონი ღირსისა - 6 მუხლად (ძლისპირი 2-გზის).
II კანონი ტაძრისა - 4 მუხლად (ძლისპირის გარეშე).
III კანონი მიცვალებულთა - 4 მუხლად (ძლისპირის გარეშე).

 

 

- კატავასია: მხოლოდ III, VI, VIII და IX ოდების (გალობების) შემდგომ მიცვალებულთა კანონის ძლისპირი.
- "უმცირესი“- "უფალსა უგალობდით“.

 

 

- შემდგომად „განძლიერდასა“ (III გალობისა):
- კონდაკი და იკოსი წმიდისა.
- წარდგომა წმიდისა.
"დიდება“ "აწ და“ იგივე.

 

 

-შემდგომად „ღაღადყავსა“ (VIგალობისა)
- მიცვალებულთა კვერექსი (მცირე).
- კონდაკი და იკოსი მიცვალებულთა
- კონდაკი: `წმიდათა თანა განუსვენე...“
- იკოსი: `შენ მხოლო ხარ უკუდავი, ყოვლადძლიერო, რომელმან ეგე შეჰქმენ კაცნი და დაჰბადენ, ხოლო კაცნი ქვეყანით დავიბადენით და კუალად მუნვე ქუეყანად და მიწად მივიქცევით ჩუენ, ვითარ იგი სთქუ შე-მოქმედმან ჩემმან და მიბრძანე: ვითარმედ მიწა ხარ შენ და მიწადვე მიიქეც, სადა იგი მივიქცევით ყოველნი მოკუდავნი, ვინაიცა დაფლვისა ჩუენისა გოდებასა ვჰგოდებთ და გალობით ვღაღადებთ და ვიტყვით საღმრთოსა ამას გალობასა: ალილუია“.

 

 

- შემდგომ „აკურთხევდითსა“ (VIII გალობისა): „უპატიოსნესსა“.

 

 

- შემდგომ „ადიდებდითსა“ (IX გალობისა)

- „განმანათლებელი“ - შვიდეულის დღისა
„დიდება“ „აწ და“ ღმრთისმშობლისა შვიდეულის დღისა.

 

 

- "აქებდითსა“ ზედა დასდებლები -4 მუხლი
"დიდება“ „აწ და“ ღმრთისმშობლისა მისივე
- „დიდებამაღალიანი“ - იკითხება.

 

 

- „აღვივსენითსა“ ზედა დასდებლები: მიცვალებულთა ჩასართავები:
1. ნეტარ-არს, რომელი გამოირჩიე და შეიწყნარე უფალო და სახსენებელი მათი იყოს თესლითი თესლამდე“.

2. `სულმან მათმან კეთილთა შინა განისვენოს“.

"დიდება“ წმიდისა.. "აწ და“ ღმრთისმშობლისა "რვა ხმათა“ (დღისა და "დიდების“ ხმის მიხედვით):

„კეთილ არს აღსარებად უფლისა“ 1-გზის.

ტროპარი შვიდეულის დღისა:
"წმიდანო დიდებულნო მოციქულნო...“
"დიდება“ მისივე: `მოიხსენე უფალო...“
„აწ და“ ღმრთისმშობლის "წმიდაო დედაო"

 

 

ჟამებზე:

 

ტროპარები შვიდეულის დღისა:
"წმიდანო დიდებულნო მოციქულნო...“
"დიდება“ მისივე: "მოიხსენე უფალო...“ „აწ და“
კონდაკი: "წმიდათა თანა განუსვენე.“

 

 

წმ. იოანე ოქროპირის საღმრთო ლიტურგია:

- „გამომსახველობითი ანტიფონები“.
- "ნეტარებების“ გალობის დროს ჩაერთვის „მომიხსენენი“ - 6 მუხლად (პარაკლიტონიდან).

 

შესვლად:

- ტროპარები შვიდეულის დღისა: `წმიდანო დიდებულნო...“ (ხმა II).
- მისივე: `მოიხსენე უფალო...“ (ხმა II).
- კონდაკები: ,,დიდება~ - ,,წმიდათა თანა განუსვენე...“
,,აწ და~ - ,,შენ ხარ ზღუდე...“ (ჟამნიდან).

 

 

წარდგომა, ალილუია და განიცადე - დღისა და მიცვალებულთა.
სამოციქულო და სახარება - დღისა და მიცვალებულთა.

 

წარდგომა (ხმა VI): „იხარებდით უფლისა მიმართ და იშვებდით მართალნი“.
მუხლი (ხმა VI): „ნეტარ არიან რომელთა მიეტევნეს უსჯულოებანნი და რომელთა დაეფარნეს ცოდვანი“.
წარდგომა (ხმაVI): „სულმან მათმან კეთილთა შინა განისვენოს“.

 

ალილუია (ხმა VI) "ხმობდეს მართალნი და უფალმან ისმინა მათი და ყოველთა ჭირთა მათთაგან იხსნა იგინი“.
მუხლი (ხმა VI): ,,მრავალ არიან ჭირნი მართალთანი და ყოვლისავე მისგან იხსნეს იგინი უფალმან“.
ალილუია (ხმა VI): "ნეტარ არს რომელი გამოირჩიე და შეიწყნარე უფალო და სახსენებელი მათი თესლითი თესლადმდე“.

 

განიცადე: "იხარებდით მართალნი უფლისა მიმართ და წრფელთა შვენის ქება“.
განიცადე: "ნეტარ არს რომელი გამოირჩიე და შეიწყნარე უფალო და სახსენებელი მათი თესლითი თესლამდე“.