მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

ლოცვანი ყოველთა შვიდეულთა დღეთანი


 

 

ესე ლოცვაჲ ყოველთა დღეთა, შემდგომად მწუხრისა გამოლოცვისა

 

კურთხეულ ხარ, მეუფეო ღმერთო ყოვლისა-მპყრობელო, რომელმან განანათლე დღე ნათლითა მზისაჲთა და ღამე ნათელ-ყავ ცისკროვანებათა მიერ ცეცხლისათა, რომელმან სივრცესა დღისასა წარსლვად ღირს-მყვენ და მიახლებად დასაბამთა ღამისათა; ისმინე ვედრებისა ჩუენისაჲ და შეგჳნდვენ ჩუენ ყოველთა ნებსითნიცა და უნებლიეთნი შეცოდებანი ჩუენნი. მიითუალენ სამწუხრონი სავედრებელნი ჩუენნი და გარდამოავლინე ჩუენზედა სიმრავლე აურაცხელთა მოწყალეაბთა შენთაჲ; შემზღუდენ ჩუენ წმიდათა ანგელოზთა შენთა მიერ, შემჭურენ ჩუენ საჭურველითა სიმართლისაჲთა, მორტყმულ-გუყვნენ ჩუენ ჭეშმარიტებითა შენითა, განმამჴნენ ჩუენ ძალითა შენითა, გჳჴსნენ ჩუენ ყოველთა განსაცდელთაგან და ყოველთა სივერაგეთა წინააღმდგომისათა, ხოლო მოგუმადლე ჩუენ აწინდელიცა მიმწუხრი ზედამომავალისა ღამისა თანა მშჳდობითი და წმიდაჲ, უცოდველი, დაუბრკოლებელი, უგანსაცდელოჲ, მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისაჲთა და ყოველთა წმიდათა, საუკუნითგან სათნოყოფილთა შენთაჲთა, რამეთუ შენი არს შეწყალებაჲ და მაცხოვარებაჲ, ღმერთო ჩუენო, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი-უკუნისამდე. ამინ.