მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

საეკლესიო სამართალი

 

დავით ჩიკვაიძე

 

კონსტიტუციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და
საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის

 

კ ო მ ე ნ ტ ა რ ე ბ ი

 

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს საქართველოს საპატრიარქოს რადიო „ივერიის“ ეთერში 2002-2003 წლებში გადაცემული ციკლის „საეკლესიო სამართალი“ ნაბეჭდ ვარიანტს. წიგნი საინტერესო იქნება როგორც იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის, ისე სასულიერო სასწავლებლების სტუდენტებისა და მოსწავლეებისათვის, ასევე საეკლესიო სამართლით დაინტერესებული მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 

წინათქმა

 

თავი I. ეკლესია

§1. ზოგადი მიმოხილვა

 

§2. საეკლესიო ხელისუფლება და სამღვდელო იერარქია

 

§3. მსოფლიოს მართლმადიდებელი ეკლესიები

 

§4. საქართველოს სამოციქულო ეკლესია

 

 

 

თავი II. სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობა საქართველოში

§1. სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობის მოკლე ისტორია საქართველოში
§2. კონსტიტუციური შეთანხმება სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის

 

 

თავი III. საეკლესიო სამართალი და მისი წყაროები

§1. საეკლესიო სამართლის არსი და თავისებურებანი

 

§2. ქრისტიანული მოძღვრება სასჯელის შესახებ

 

§3. მცირე სჯულისკანონი

 

§4. ადგილობრივ საეკლესიო კრებათა კანონები

 

§5. ეპისტოლარული კანონები

 

§6. რუის-ურბნისის ძეგლისწერა

 

§7. კათალიკოსთა სამართალი

 

 

თავი IV. შეცოდებანი დიდი სჯულისკანონის მიხედვით

§1. შეცოდებანი და მათი კლასიფიკაციის პრობლემები

 

§2. შეცოდებათა კლასიფიკაცია ობიექტთა მიხედვით

 

ა. ღვთის წინააღმდეგ

 

ბ. ადამიანთა წინააღმდეგ

 

გ. საჴმართა წინააღმდეგ

 

 

თავი V. საეკლესიო საიდუმლოებათა და მღვდელმოქმედებათა იურიდიული ხასიათი

§1. საეკლესიო საიდუმლოებათა იურიდიული ხასიათი
ა. ნათლობა
ბ. მირონცხება
გ. აღსარება
დ. ზიარება
ე. ზეთის კურთხევა
ვ. ჯვრისწერა
ზ. მღვდლობა

 

§2. მღვდელმოქმედებათა იურდიული ხასიათი
ა. ტაძრისა და ოდიკის კურთხევა
ბ.მირონის კურთხევა
გ. ბერად (მონაზვნად) შედგომა
დ. ტაძრის მსახურად კურთხევა
ე. კურთხევანი
ვ. წმიდათა კანონიზაცია

 

 

დანართი

1. კანონნი წმიდათა მოციქულთანი

 

2. ძეგლისწერა რუის-უბნისისა

 

3. კონსტიტუციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის

 

 

ავტორის შესახებ