მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

მღვდლის ლოცვა "წმიდაა წმიდათა"-ს წინ

 

მღვდელი: მოიხილე, უფალო იესო ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, წმიდით სამკვიდრებელით შენით და საყდრით დიდებისა სუფევისა შენისათა, და მოვედ წმიდა ყოფად ჩვენდა, რომელი ზე მამისა თანა მჯდომარე ხარ, და აქა ჩვენ თანა უხილავად თანა მყოფობ: და ღირს მყუენ ჩვენ, მტკიცითა ხელითა შენითა მოცემად ჩვენდა უხრწნელი ხორცი შენი და პატიოსანი სისხლი შენი, და ჩვენ – მიერ ყოველსა ერსა შენსა.