მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

აღდგომის წარდგომანი და ალილუიანნი ლიტურღიაზე

 

ხმა 1-ლი: იყავნ, უფალო, წყალობა შენი ჩვენ ზედა, ვითარცა ჩვენ შენ გესავთ.

მუხლი: იხარებდით, მართალნი, უფლისა მიმართ და წრფელთა შვენის ქება.

ალილუია: ღმერთო, რომელი ეძიებ შურსა ჩემსა და დაამორჩილენ ერნი ჩემ ქვეშე.

მუხლი: განადიდე ცხოვრება მეუფისა და ყოფად წყალობა ცხებულისა მისისა თანა დავითის თანა და ნათესავისა მისისა თანა უკუნისამდე.

 

 

 

ხმა მე-2: ძალ ჩემდა და საგალობელ ჩემდა უფალი და მეყო მე იგი მაცხოვარ.

მუხლი: სწავლით განმსწავლა მე უფალმან და სიკვდილს არა მიმცნა მე.

ალილუია: შეისმინენ შენნი უფალმან დღესა ჭირისა შენისასა შემწე გეყავნ შენ სახელი ღვთისა იაკობისი.

მუხლი: უფალო, აცხოვნე მეფე და ისმინე ჩვენი დღესა მას, რომელსაცა გხადოდით შენ.

 

 

 

ხმა მე-3: უგალობდეთ ღმერთსა ჩვენსა, უგალობდეთ, უგალობდეთ მეუფესა ჩვენსა, უგალობდეთ.

მუხლი: ყოველთა წარმართთა აღიტყველენით ხელნი თქვენნი, ღაღადებდით ღვთისა მიმართ ხმითა სიხარულისათა.

ალილუია: შენ უფალო, გესავ, ნუ მრცხვენებინ მე უკუნისამდე.

მუხლი: მეყავნ მე ღმერთ მფარველ და სახლ შესავედრებელ ცხოვრებისა ჩემისა.

 

 

 

ხმა მე-4: ვითარ განდიდნეს საქმენი შენნი, უფალო და ყოველივე სიბრძნით ჰქმენ.

მუხლი: აკურთხევს, სული ჩემი, უფალსა, უფალო ღმერთო ჩემო, განსდიდენ ფრიად.

ალილუია: გარდააცუ და წარემართე და სუფევდი, ჭეშმარიტებისათვის და სიმშვიდისა და სიმართლისა.

მუხლი: შეიყვარე სიმართლე და მოიძულე უსჯულოება.

 

 

 

ხმა მე-5: შენ, უფალო, მიცვენ ჩვენ და დამიმარხენ ჩვენ, ამიერ თესლითგან და მიუკუნისამდე.

მუხლი: მაცხოვნე მე, ღმერთო, რამეთუ მოაკლდა წმიდა.

ალილუია: წყალობათა შენთა, უფალო, უკუნისამდე უგალობდე და თესლითი თესლამდე მიუთხრობდე ჭეშმარიტებასა შენსა პირითა ჩემითა.

მუხლი: რამეთუ ვსთქუ: წყალობა აღეშენოს და ცათა შინა განემზადოს ჭეშმარიტება შენი.

 

 

 

ხმა მე-6: აცხოვნე, უფალო, ერი შენი და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი.

მუხლი: შენდამი, უფალო, ხმა ვყავ, ღმერთო ჩემო, ნუ დასდუმნები ჩემგან.

ალილუია: რომელი დამკვიდრებულ არს შეწევნითა მაღლისათა, საფარველსა ღვთისა ზეცათასა განისუენოს.

მუხლი: რქვას უფალსა: ხელის-აღმპყრობელი ჩემი ხარი შენ და შესავედრებელი ჩემი, ღმერთი ჩემი, და მე ვესავ მას.

 

 

 

ხმა მე-7: უფალმან ძალი ერსა თვისსა მოსცეს, უფალმან აკურთხოს ერი თვისი მშვიდობით.

მუხლი: შესწირევდით უფლისა შვილნი ღვთისანი, შესწირევდით უფლისა შვილთა ვერძთასა.

ალილუია: კეთილ არს აღსარება უფლისა და გალობად სახელსა შენსა, მაღალო.

მუხლი: მითხრობად ცისკარს წყალობა შენი და ჭეშმარიტება შენი ღამედ ღამედ.

 

 

 

ხმა მე-8: ილოცეთ და მიეცით უფალსა ღმერთსა ჩვენსა.

მუხლი: განცხადებულ არს ურიასტანს ღმერთი, და ისრაელსა ზედა დიდ არს სახელი მისი.

ალილუია: მოვედით, უგალობდეთ უფალსა, ვღაღადებდეთ ღვთისა მიმართ მაცხოვრისა ჩვენისა.

მუხლი: აღვიმსთოთ წინაშე პირსა მისა აღსარებითა და ფსალმუნითა უღაღადებდეთ მას.