მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

წარდგომანი და ალილუიანი შვიდეულის დღისანი

 

ორშაბათი, ხმა მე-4: რომელმან შეჰქმნა ანგელოსნი მისნი სულად, და მსახურნი მისნი - ალად ცეცხლისა.
მუხლი: აკურთხევს, სული ჩემი, უფალსა, უფალო ღმერთო ჩემო, განსდიდენ ფრიად.

 

ალილუია, ხმა მე-5: აქებდით უფალსა, ყოველნი ანგელოსნი მისნი, აქებდით მას ყოველნი ძალნი მისნი.
მუხლი: რამეთუ მან სთქუა, და იქმნეს: თავადმა ბრძანა, და დაებადნეს.

 

 

 

სამშაბათი, ხმა მე-7: იხარებდეს მართალი უფლისა მიმართ და ესვიდეს მას.
მუხლი: შეისმინე, ღმერთო, ხმისა ჩემისა, გევედრებოდე რა მე შენდამი.

 

ალილუია, ხმა მე-4: მართალი ვითარცა ფინიკი აღყვავდეს, და ვითარცა ნაძვი ლიბანისა განმრავლდეს.
მუხლი: დანერგულნი სახლსა შინა უფლისასა, ეზოთა შინა სახლისა ღვთისა ჩვენისათა ყვაოდიან.

 

 

 

ოთხშაბათი, ხმა მე-3 - გალობა ღვთისმშობლისა: ადიდებს სული ჩემი უფალსა და განიხარა სულმან ჩემმან ღვთისა მიმართ მაცხოვრისა ჩემისა.
მუხლი: რამეთუ მოხედნა სიმდაბლესა ზედა მხევლისა თვისისა, რამეთუ აჰა ესერა ამიერითგან მნატრიდენ მე ყოველნი ნათესავნი.

 

ალილუია: ხმა მე-8: ისმინე, ასულო, და იხილე, და მოყავ ყური შენი.
მუხლი: პირსა შენსა ლიტანიობდენ მდიდარნი ერისანნი.

 

 

 

ხუთშაბათი, ხმა მე-8: ყოველსა ქვეყანასა განხდა ხმა მათი, და კიდეთა სოფლისათა სიტყვანი მათნი.
მუხლი: ცანი უთხრობენ დიდებასა ღვთისასა და ქმნულსა ხელთა მისთასა მიუთხრობს სამყარო.

 

ალილუია, ხმა 1-ლი: აღიარებენ ცანი საკვირველებათა შენთა, უფალო, და ჭეშმარიტებასა შენსა ეკლესიასა შინა წმიდათასა.
მუხლი: ღმერთი დიდებულ არს ზრახვასა შინა წმიდათასა.

 

 

 

პარასკევი, ხმა მე-7: აღამაღლებდით უფალსა ღმერთსა ჩვენსა, და თაყვანის-სცემდით კვარცხლბეკსა ფერხთა მისთასა, რამეთუ წმიდა არს.
მუხლი: უფალი სუფევს, განრისხნედ ერნი.

 

ალილუია, ხმა 1-ლი: მოიხსენე კრებული შენი, რომელ მოიგე დასაბამითგან.
მუხლი: ხოლო ღმერთმან მეუფემან ჩვენმან წინა საუკუნეთამან, შექმნა ცხოვრება შორის ქვეყანისა.

 

 

 

შაბათი, ხმა მე-8: იხარებდით უფლისა მიმართ და იშუებდით, მართალნი.
მუხლი: ნეტარ არიან, რომელთა მიეტევნენ უსჯულოებანნი და რომელთა დაეფარნენ ცოდვანნი.
მიცვალებულთა, ხმა მე-6: სულმან მათმან კეთილთა შინა განისუენოს.

 

ალილუია, ხმა მე-4: ხმობდეს მართალნი, და უფალმან ისმინა მათი, და ყოველთა ჭირთა მათთაგან იხსნა იგინი.
მუხლი: მრავალ არიან ჭირნი მართალთანი და ყოვლისავე მისგან იხსნას იგინი უფალმან.
მუხლი: ნეტარ არს, რომელი გამოირჩიე და შეიწყნარე უფალო, სახსენებელი მათი თესლითი თესლადმდე.