მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

პარაკლისი სავედრებელი
წმიდისა დიდისა მოწამისა
ქეთევან დედოფლისა

 

 მღვდელმან: კურთხეულ არს ღმერთი ჩუენი, ყოვლადვე, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მკითხველმან: ამინ. დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა.

 

 მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენს შორის და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩვენნი.

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაჲ, ძალი და დიდებაჲ აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (12–ჯერ).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
 

 

 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა, ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თჳთ ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.
 
 
ფსალმუნი 142
 

1. უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა; 

 

2. და ნუ შეხუალ სასჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი. 

 

3. რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხოურებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი. 

 

4. და მოეწყინა ჩემ თანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. 

 

5. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. 

 

6. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. 

 

7. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა, ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. 

 

8. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. 

 

9. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. 

 

10. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი, სული შენი სახიერი მიძღოდენ მე ქუეყანასა წრფელსა. 

 

11. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი. 

 

12. და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

 
 
 დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.
 

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 

 დიაკონმან: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ა. აუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ბ. ყოველი თესლები გარე მომადგეს მე და სახელითა უფლისათა ვერეოდი მათ.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი გ. არა მოვკვდე, არამედ ვსცხონდე, და განვსთქვნე მე საქმენი უფლისანი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი დ. ლოდი, რომელ შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე და არს საკვირველ წინაშე თვალთა ჩუენთა.

 

 

  მოწყლულმან სურვილითა საღმრთოითა, წყლულებანი მრავალნი თავს ისხენ, და ტანჯვათა ფერადობანი ახოვნად მოითმინენ, ვინაიცა წარმავალისა დედოფლობისა წილ სუფევაი ზეცისაი დაიმკვიდრე, სამ-გზის სანატრელო ქეთევან, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩუენთათვის.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

  მოწყლულმან სურვილითა საღმრთოითა, წყლულებანი მრავალნი თავს ისხენ, და ტანჯვათა ფერადობანი ახოვნად მოითმინენ, ვინაიცა წარმავალისა დედოფლობისა წილ სუფევაი ზეცისაი დაიმკვიდრე, სამ-გზის სანატრელო ქეთევან, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩუენთათვის.

 

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 არასადა დავსდუმნეთ, ღმრთსმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი. რამეთუ არათუმცა შენ გვფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა სადა გვიხსნნა ჩუენ ესოდენთა ჭირთაგან; ანუ ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად? არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედუფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

 

 

ფსალმუნი 50

 

1. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უშჯულოებაი ჩემი. 

 

2. უფროის განმბანე მე უშჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე. 

 

3. რამეთუ უშჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. 

 

4. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ; რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო შჯასა შენსა. 

 

5. რამეთუ ესერა უშჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. 

 

6. რამეთუ ესერა ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. 

 

7. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. 

 

8. მასმინო მე გალობაი და სიხარული, და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. 

 

9. გარე-მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უშჯულოებანი ჩემნი ახოცენ. 

 

10. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. 

 

11. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. 

 

12. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. 

 

13. ვასწავლნე უშჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. 

 

14. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო, იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. 

 

15. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუნე, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. 

 

16. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. 

 

17. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ჰყოს. 

 

18. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალემისანი. 

 

19. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი; მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

 

 

გალობა 1, უგალობდითსა

 

  ძლისპირი: სასწაულითა იხსნა ერი უფალმან და ზღუაი მღელვარეი სიტყვით განახმო პირველ, და დღეს უხრწნელად იშვა ქალწულისაგან და წარმიძღუა ჩვენ ზეცად ბუნებით სწორი მამისა თანა, რომელსა უგალობდეთ.

 

წმიდაო, დიდო მოწამეო, დედოფალო ქეთევან, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის [**]

 

სატანჯველთა სასტიკებაი სიმხნითა დაითმინე და მადლი მიიღე ნიჭთაგან სულისაითა სალმობისა და ტკივილისა განდევნად. ამისთვისცა აღმძრავს ჩუენ სიყუარული შენი, წმიდაო, და გევედრებით, შეგვეწიე, რომელნი აღმზადებულ ვართ გალობად შენდა.

 

წმიდაო, დიდო მოწამეო, დედოფალო ქეთევან, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ჩუენდა მოხედვადცა ისწრაფე, სურვილით მოწევნულთა ტაძარსა ამას შენსა და მადიდებელთა დღესასწაულსა შენსა ყოვლადვე განათლებულსა, ნეტარო ქეთევან, და ხსნაი მითხოვე მერმეთა მათ სატანჯველთაგან.

 

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,

 

რომელმან დედოფლობისა პატივი მარტვილობასა ზედა განსცვალე და სარწმუნოებაი მაღალი აღმოსთქვი, აწ წმიდასა წმიდათასა სასუფეველსა წინაშე ქრისტეისა იდიდები გვირგვინითა და მეოხ-ხარ დაუცხრომელად ჩუენ ყოველთათვის.

 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ვერ შემძლებელ ვართ ქებად შენდა ღირსებით, ღმრთისა დედაო, რამეთუ უზეშთაეს ცნობათა ჩუენთა ამაღლებაი იპოვე, ხოლო არაი დავდემნეთ დიდებად შენდა, მსგავსად ძალისაებრ ჩუენისა, რაითა შემწედ მოგიგოთ.

 

 

გალობა 3, განძლიერდასა

 

  ძლისპირი: ღმერთო, მოხედენ მონათა გალობასა და დაამდაბლე სილაღეი მაცთურისაი, და ზეშთა აღამაღლე დღეს ეკლესიაი, და შეუშფოთებელად დაამტკიცენი მოსავნი შენნი მართლმადიდებლობასა.

 

წმიდაო, დიდო მოწამეო, დედოფალო ქეთევან, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

სისხლთა შენთა მდინარემან, მარტვილო, საღმრთომან და წმიდამან, მორწყო ქრისტეს ეკლესიაი და ვარდად და ყუავილად სულნელად სასწაულნი აღმოაცენა, ამისთვისცა მადლსა მას კურნებათასა მიანიჭებ, მოწამეო, სურვილით მგალობელთა შენთა.

 

წმიდაო, დიდო მოწამეო, დედოფალო ქეთევან, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

შემუსრვილმან ტანჯვითა და უმსჯავროითა განსჯითა დასჯილმან არა უარყავ ღმერთი, არამედ კადნიერებით და ახოვნებით აღიარე ყოველთა უფალი ღმერთი და მეუფეი, და სამთა ყრმათა გალობასა ღმრთივ-შუენიერად გალობდი.

 

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,

 

არა ზარ-გცემდეს, საკვირველო, მძვინვარებანი იგი მწარეთა ტანჯვათანი, რამეთუ გწყუროდა მიღებად სასუმელი ქრისტეისი, ამისთვის საღმრთოითა დიდებითა შენითა ვიქადით და გევედრებით: მეოხებად ნუ დასცხრები, წინაშე სამებისა წმიდისა ჩუენთვის.

 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

წმიდაი წმიდათაი, ქალწულებით მშობელი, უკუდავებისა მიმსგავსებულ იქმნა დღეს საყდართა ქერაბიმთა, რაჟამს იტვირთა დაუსაბამოი სიტყუაი ხორციელ-ქმნული წიაღთა თვისთა, მხსნელი დაბადებულთა.

 

 

  გჳჴსენ განსაცდელთაგან მარადის მსასოებელნი სიწმიდისა შენისანი, წმიდაო, დიდო მღდელთმთავარო სპირიდონ, რამეთუ ჩვენ, ყოველნი შენდა მოჳლტვით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა..

 

  მოიხილე ჩუენ ზედა, წმიდაო, საკჳრველთმოქმედო მღდელთმთავარო სპირიდონ, და ჴორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ, და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

 

 

მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩვენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ღმრთივ–დაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათჳს (მთავრობისა და მხედრობისა) მისისათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქისა და მცეთა–თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ–აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათჳს, და ყოვლადუსამღვდელოესისა... (აქა მოიხსენეთ ადგილობრიბი მღვდელმთავარი), და ყოველთა ქრისტეს მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალნეს... (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით ღმერთს).

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: განამრავლე, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხოვრებისა მათისანი, და იხსნენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთასა, და მიუტევენ მათ ყოველნი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ყოველთა ძმათა და ყოველთა ქრისტიანეთათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 მღვდელმან: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყვარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

წარდგომა. ხმა 2

 

  იქმენ შენ, ვითარცა ოქროი ბრძმედისა მიერ გამოხურვებულ, წმიდაო ქეთევან, და დაუტევენ სოფლისა ყოველნივე, და ქრისტესა ტრფიალ-იქმენ, და სიცბილსა სპარსთასა ამხილე. იქმენ ჭურ-პატიოსან, ჯაჭუ სარწმუნოებისაი, ხოლო ჩაფხუტ სასოებისაი, და მახვილ ძლევისაი, და ესრეთ გვირგვინითა განშუენებული იხარებ წინაშე ღმრთისა, რომელი მოგუანიჭებს ჩუენ დიდსა წყალობასა.

 

 

გალობა 4, მესმასა

 

  ძლისპირი:  პირველ აუწყა წინაისწარმეტყველებით ცხოვრებაი კაცთაი ამბაკუმ და იტყოდა: რისხვასა შინა მოვიხსენი წყალობაი, ჩრდილოით მაღნართაით, მო-რაი-ხუედ შენ, მაცხოვარ, ერისა ამის სიტყვაი დამბადებელი.

 

წმიდაო, დიდო მოწამეო, დედოფალო ქეთევან, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ერთგულებისათვის მამულისა, ვითარცა წარსდეგ წინაშე უღმრთოისა მის შაჰისა, და ითხოვე უვნებელობაი სამეფოისა შენისა, ეგრეთვე აწ მხურვალითა შუამდგომლობითა წინაშე ღმრთისა, დაგვიფარე ჩუენ ყოვლისაგან ბოროტისა.

 

წმიდაო, დიდო მოწამეო, დედოფალო ქეთევან, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

მდგომარემან წინაშე საყდართა მათ მსაჯულთა უსჯულოთასა ყოველივე სიმწარეი სატანჯველთა მხურვალედ და წადიერად დაითმინე, ღუაწლისა მძლეო მოწამეო, და ზეცისა დიდებასა მიემთხვიე, აწ კარნი წყალობისანი ლოცვითა შენითა განგვიხვენ.

 

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,

 

აწ ოხაი ჩუენთვის შესწირე მხსნელისა მიმართ და გვითხოვე, რაითა გარე წარაქციოს რისხვაი აღდგომილი ჩუენ ზედა, სიმრავლისაგან ცოდვათა ჩუენთასა და გვიხსნას მტერთა წყობათა და ამბოხისაგან ზრახვათა მათთასა და ზედა მოსლვათაგან.

 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ქალწული წმიდაი იესეის ძირისაგან აღმოგვიცენდა და გვიშვა სიტყუაი ღმრთისაი, რომელი პირველ საუკუნეთა იყო და უვნებელად დაიცვა ქალწულებაი შობასა მისსა უაღრეის ბუნებათა.

 

 

გალობა 5, ღამითგანსა

 

  ძლისპირი: საცთურთა ბნელთა ღამისაითა შენდობად მოხვედ, ქრისტე, აღმსობილნი შევსწირავთ დღეს გალობასა შენდა, ვითარცა ღმერთ ხარ, რაითა წარმიძღვე გზასა მშვიდობისასა შესვლად სასუფეველსა, რომელ აღმითქუ ჩვენ.

 

წმიდაო, დიდო მოწამეო, დედოფალო ქეთევან, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

რომელი ღუაწლთა მიერ განბრწყინდი უბრწყინვალეს მზისა და შეამკევ ასპარეზი ძლევისაი, აწ მეოხ-გუეყავ ღმრთისა მიმართ, ჰოი, მოწამეთა შორის დიდო ქეთევან, რაითა მივიწივნეთ ნათლისა მიმართ ჭეშმარიტისა.

 

წმიდაო, დიდო მოწამეო, დედოფალო ქეთევან, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ვითარცა მნათობი ბრწყინავ სოფელსა შინა, შემდგომად სიკუდილისაცა, ღუაწლით შემოსილო, მხნეო მოღუაწეო, ამისთვისცა ნუ დასცხრები ჩუენ ყოველთათვის ხსნად გარე მოდგომილთა მძვინვარეთა ჭირთა და ურვათაგან.

 

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,

 

ვინაიცა განაქარვე ცრუ-შჯულთა იგი საცთურებანი, და გვირგვინი მოიხვენ ბრწყინვალეი ღმრთისაგან, მგალობელთა შენთაგან განსდევნე ბნელი ჭირთა და განსაცდელთა მრავალსახეთა და გვიხსენ ვნებათაგან.

 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ცხორებისათვის კაცთა ნათესავისა განხორციელდა ღმერთი შენგან, ქალწულო, შეურევნელად შეიერთა კაცებაი და იშუა მხოლოი ორითა ბუნებითა და მით ბრწყინვალედ განანათლა სოფელი.

 

 

გალობა 6, ღაღადყავსა

 

  ძლისპირი: შთახდა იონა სიღრმესა მას ზღვისასა და ღაღადებდა ღმრთისა მიმართ ვედრებით, აღმომიყვანე დანთქმისაგან, უფალო, ხოლო მე, ქრისტე, შენდა მომართ ვღაღადებ: უგულებელს-ჰყავ ბრალთა ჩემთა სიმრავლეი.

 

წმიდაო, დიდო მოწამეო, დედოფალო ქეთევან, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

შეიწირე აწ ქებაი მადიდებელთა შენთა და ნუ მოიხსენებ ძვირთა ჩუენთა, არამედ განაცისკროვნე მტკიცითა სასოებითა მწუხარეი ცხორებაი ჩუენი, ღუაწლისა მძლეო ქეთევან, და დაგვიფარე ცოდვითა დაცემისაგან.

 

წმიდაო, დიდო მოწამეო, დედოფალო ქეთევან, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

რომელმან შეიმოსე ქრისტე სამოსლად და მადლითა მისითა არცხვინე მტერთა მათ უკეთურთა, აწ წინაშე ღმრთისა კადნიერებითა მდგომარემან ითხოვე, რაითა დაამხუნეს მტერნი ჩუენნი ცბიერნი და ძლევაი მოსცეს საზეპუროსა ერსა ჩუენსა.

 

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,

 

ვითარცა მცველსა და შემწესა მორწმუნეთასა, და ზედა მდგომელსა ჩუენსა და მოსწრაფედ მსმენელსა პატივს-გცემთ შენ, მხნეო მოწამეო, და გევედრებით: გვიხსენ ხილულთა და უხილავთა მტერთაგან და შეწევნითა შენითა არცხვინე მოძულეთა ჩუენთა.

 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

სძალო წმიდაო, ვედრებად ნუ დასცხრები, რომლისა იქმენ დედა უბიწოებით, რაითა განვერნეთ ღელვათა ცოდვისათა, რამეთუ შენ ხარ მყუდროი ნავსაყუდელი მოსავთა შენთა, ღმრთისმშობელო ქალწულო.

 

 

  გჳჴსენ განსაცდელთაგან მარადის მსასოებელნი სიწმიდისა შენისანი, წმიდაო, დიდო მღდელთმთავარო სპირიდონ, რამეთუ ჩვენ, ყოველნი შენდა მოჳლტვით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა..

 

  მოიხილე ჩუენ ზედა, წმიდაო, საკჳრველთმოქმედო მღდელთმთავარო სპირიდონ, და ჴორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ, და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

 

 

მცირე კვერექსი
 
 დიაკონმან: მერმე და მერმე მშჳდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგჳწყალენ და დაგჳცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროჲსად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომჴსენებელთა, თავნი თჳსნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაჲ ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.
 
 მგალობელთა: შენ, უფალო.
 
 მღდელმან: რამეთუ შენ ხარ მეუფჱ მშჳდობისაჲ, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთაჲ, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.
 
 მგალობელთა: ამინ.

 

 

კონდაკი, ჴმაჲ 3

 

  ითვისებს თვისსა და შეიტკბობს მისთვის მოწყლულსა, ზეცათა დედოფალი ქუეყნიერსა დედოფალსა, ასული დავითისი, ყოვლად უხრწნელი მარიამ, სანატრელსა ქეთევანს, დავითის ტომით აღმოსრულსა, რომელმა საქმით აჩუენა თვისებაი მისი, და აწ გვირგვინითა შემკული, წინაშე მისსა იღუწის ჩუენ ყოველთათვის.

 

 

 დიაკონმან: სიბრძნით. მოხედენ.

 

 მღდელმან: მშვიდობა ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: წარდგომა ფსალმუნისაგან დავითისა: პატიოსან არს წინაშე უფლისა სიკუდილი წმიდათა მისთა.

 

 მგალობელთა: პატიოსან არს წინაშე უფლისა სიკუდილი წმიდათა მისთა.

 

 დიაკონმან:  რაი მივაგოთ უფალსა ყოვლისავეთვის, რომელ ესე მომაგო მე.

 

 მგალობელთა: პატიოსან არს წინაშე უფლისა სიკუდილი წმიდათა მისთა.

 

 დიაკონმან: პატიოსან არს წინაშე უფლისა.

 

 მგალობელთა: სიკუდილი წმიდათა მისთა.

 

 დიაკონმან: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.

 

 მღდელმან: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე,

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული.

 

 მგალობელთა: აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ღირსყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდა სახარება.

 

 მღვდელმან: მშჳდობაჲ ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: მათესაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 დიაკონმან: მოხედენ.

 

 

 

სახარება მათესი

 

  მას ჟამსა შინა წარვიდა მიერ იესუ და მივიდა ადგილთა ტვიროსისაითა და სიდონისათა. და აჰა ესერა დედაკაცი ქანანელი საზღვართა მათგან გამოვიდა, ღაღადებდა და იტყოდა: შემიწყალე მე, უფალო, ძეო დავითისო, რამეთუ ასული ჩემი ბოროტად ეშმაკეულ არს. ხოლო იესუ არა მიუგო მას სიტყუაი. და მოუხდეს მოწაფენი იესუს და რქუეს მას: განუტევე ესე, რომელი ღაღადებს და შეგვიდგს ჩუენ. ჰრქუა მათ იესუ: არა ვიდრე-მე მოვლინებულ ვარ, გარნა ცხოვართა მათ წარწყმედულთა სახლისა ისრაელისაითა. ხოლო იგი მოუხდა და თაყუანის-სცემდა მას და ეტყოდა: უფალო, შემიწყალე მე! ხოლო თავადმან მიუგო და ჰრქუა მას: არა კეთილ არს მოღებად პური შვილთაგან და დაგებად ძაღლთა, ხოლო მან ჰრქუა: ჰე, უფალო, რამეთუ ძაღლნიცა ჭამედ ნაბიჭევისაგან, რომელ გარდმოცვივინ ტაბლისაგან უფალთა მათთაისა. მაშინ მიუგო იესო და რქუა მას: ჰოი, დედაკაცო! დიდ არს სარწმუნოებაი ეგე შენი; გეყავნ შენ, ვითარცა გნებავს! და განიკურნა ასული იგი მისი მიერ ჟამითგან.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მკითხველმან: დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 მეოხებითა დიდისა მოწამისა, ქეთევან დედოფლისაითა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩემთა სიმრავლენი.

 

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. 

 

 მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისაითა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩემთა სიმრავლენი.

 

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცენ უსჯულოებაჲ ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.

 

  გერი: სიჩჩოითგანვე განმსდიდრდი სათნოებითა და სპარსთა მიმართ მოღუაწებისა ასპარეზი განვლე, და ქუეყანასა აღთქუმისასა მიისწრაფე, მრავალმოღუაწეო ქეთევან, ხოლო მგალობელთა შენთა მოგვცემ ლხინებასა ღმრთისა მიერ და დიდსა წყალობასა, რომელნი სურვილით აღვასრულებთ ხსენებასა შენსა.

 

 

ლოცვა მღვდლისა მიერ სათქუმელი

 

 მღდელმან: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკჳდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაჲ ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაჲ, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაჲთა, ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაჲთა, მეოხებითა პატიოსანთა უსხეულოთა ზეცისა ძალთაჲთა, პატიოსნისა, დიდებულისა, წინაჲსწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოვანესითა, წმიდათა დიდებულთა და ყოვლად ქებულთა მოციქულთა, წმიდათა  შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა, ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა და იოვანე ოქროპირისაჲთა, წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონლუკიის მთავარეპისკოპოსისა და საკვირველთმოქმედისაჲთა, წმიდათა დიდებულთა და ღუაწლისმძლეთა მოწამეთა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩუენთა, და ღირსისა დედისა დედისა ჩუენისა მოციქულთასწორისა ქალწულისა ნინოჲსითა, წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისაჲთა იოაკიმ და ანაჲსითა (და წმიდის სახელი, რომელისაც არს ტაძარი) და ყოველთა წმიდათა შენთაჲთა, გევედრებით შენ, მრავალმოწყალეოღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაჲ და შეგჳწყალენ ჩუენ.  

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაჲთა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

გალობა 7, კურთხეულარსა

 

  ძლისპირი: სიყუარულითა ყოველთა მხსნელისაითა არად შეჰრაცხეს ყრმათა რისხვაი მძლავრისა ღმრთის მოძულისაი, და ცეცხლსა შეთხეულნი არა შეიწუნეს და ესრეთ ღაღადებდეს: მამათა ჩვენთა ღმერთო, კურთხეულ ხარ შენ.

 

წმიდაო, დიდო მოწამეო, დედოფალო ქეთევან, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ტანჯვაი დაითმინე, ღირსო მოწამეო, და გუემანი მძვინვარენი, და სახუმილი განმცდელი და არა უარჰყავ ქრისტე, ყოველთა დამბადებელი და წადიერებით მას მხოლოსა უგალობდი: მამათა ჩვენთა ღმერთო, კურთხეულ ხარ შენ.

 

წმიდაო, დიდო მოწამეო, დედოფალო ქეთევან...

 

შეიწირე კნინი ესე გალობაი ჩუენი, ვითარცა ღირსი რაიმე, და ყოვლისაგან რისხვისა და სავნებელისა გვიხსენ ჩუენ, რაითა საღმრთოითა შეწევნითა შენითა მოქადულნი უფალსა უგალობდეთ: მამათა ჩვენთა ღმერთო, კურთხეულ ხარ შენ.

 

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,

 

რომელმან ქრისტეისთვის გულსმოდგინედ იღუაწე და ქართველთა ეკლესიაი ღუაწლითა შენითა განაშუენე და შეამკევ, აწ მვედრებელთა შენთა წყალობით მოგუხედენ და გზაი იგი ჩუენი სამეუფოი წარგვიმართენ.

 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ერთი ძეი მხოლოი, თანა დაუსაბამო მამისა და სულისა წმიდისა შენგან განხორციელდა უქცეველად, უსძლოო სძალო მარიამ, რომელსა უღაღადებთ: მამათა ჩვენთა ღმერთო, კურთხეულ ხარ შენ.

 

 

გალობა 8, აკურთხევდითსა

 

  ძლისპირი: ყრმანი ბაბილონს შეუწველნი პირველად სახე გექმნეს შენ, ქალწულო დიდებულო, რაჟამს შენგან იშვა ცეცხლი ღმრთეებისაი და დაგიცვა შენ უვნებელად, უბიწოდ, ყოველი ერი მარადის გაკურთხევს შენ.

 

წმიდაო, დიდო მოწამეო, დედოფალო ქეთევან, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

მარწუხთა მიერ უწყალოდ ძუძუთა დაგლეჯანი, და განხურვებულნი იგი შამფურნი და მოტყინარეი იგი გვირგვინი რვალისაი, ვითარცა შეხდომანი სხვისა ხორცთა ზედა, თავს ისხენ, კეთილად-მძლეო მოწამეო, და ამაღლებდი ღმერთსა უკუნისამდე.

 

წმიდაო, დიდო მოწამეო, დედოფალო ქეთევან...

 

ლურსმანთა მიერ განხურვებულთა იწვებოდი და ბარითა იპებოდი, და გონებაი შენი შეურყეველად ეგო, კლდესა ზედა ქრისტეს მცნებათასა, მისგან ითხოვე, გვირგვინოსანო ქეთევან, დიდებულო, განათლებაი სულთა ჩუენთა.

 

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,

 

მწყობრსა შინა მარტვილთაითა განშუენებულო დედოფალო, ევედრე ყოველთა მწყალობელსა, რაითა არა მოაკლდეს სარწმუნოებაი ქართველთა ერსა, და გამოავლინოს ღირსნი მოღუაწენი და მოქმედნი სამკალსა თვისსა, განსამტკიცებლად ყოველთა.

 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

შენ, უბიწოო ღმრთისმშობელო ქალწულო, ევედრე ჩუენთვის, რომელი ჰშევ უთესლოდ, რაითა მიხსნეს საფრხეთაგან მტერისაითა.

 

 

გალობა 9, ადიდებდითსა

 

  ძლისპირი: ჯერ-არს დუმილი, ვინაითგან ვერ შეუძლებთ ღირსებით ქებად შენდა დღეს, ღმრთისმშობელო, ხოლო არავე დავდუმნეთ შიშისათვის, არამედ, მსგავსად უძლურებისა ჩუენისა, შევსწიროთ შესხმაი, რომლითა გადიდებდეთ.

 

წმიდაო, დიდო მოწამეო, დედოფალო ქეთევან, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ნაწილნი შენნი სანატრელნი, სამკურნალოდ გამოგვიჩნდა, საკვირველთმოქმედო დიდებულო, რომელთაგანაც აღმოვივსებთ დაუწყვედელსა კურნებასა სულთა და ხორცთა ჩუენთასა, ყოვლად ქებულო ახოვანო მარტვილო.

 

წმიდაო, დიდო მოწამეო, დედოფალო ქეთევან...

 

აწ შეიწყნარე ჩუენიცა ესე ვედრებაი და მხურვალედ ლოცვაი ჰყავ ჩუენთვის წინაშე უფლისა ღმრთისა, რაითა მეფეი ქრისტეის მოყუარეი ცხებულ იქმნას და გვირგვინოსან საყდარსა ზედა სრულიად საქართველოისასა, განსაბრწყინვებლად ყოველთა ქართველთა.

 

დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,

 

ვითარცა კადნიერებისა მქონებელი უფლისა მიმართ, ლმობიერად ევედრე ღმერთსა, რაითა გვიხსნას ჩუენ ძმათა შორის ბრძოლისაგან და სატანისა მახეთაგან და მოგუმადლოს უშფოთველი და გონიერი ცხორებაი ყოველთა მორწმუნეთა.

 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ

 

ღირსად ადიდა ძემან მშობელი თვისი, რამეთუ მისგან შეიმოსა კაცებაი და ძეი მაღლისაი ძედ ქალწულისად იწოდა. ერთი ორითა ბუნებითა დაადგრა, რომელსა ღირსად მორწმუნენი ვადიდებთ.

 

 

 მგალობელთა: ღირს-არს ჭეშმარიტად, რათა გადიდებდეთ, შენ ღვთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად-უბიწოდ და დედად ღვთისა ჩვენისა. უპატიოსნესსა ქერუბინთასა, და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღვთისასა, მხოლოსა ღვთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ. ("ღირს - არს" - ის ნაცვლად საკითხავი საგალობლები)

 

მღუდელმან აკმიოს.

 

 მკითხველმან: ჰოი, დიდებული სიმხნეი შენი, მარტვილო შუენიერო, ახოვნებაი სულისაი და სიმტკიცეი გონებისაი და დიდ-სულობაი ყოველსა შინა, სიწრფოებაი გულისაი და სიბრძნეი მდიდარი და წყურილი ქრისტეისთვის სიკუდილისა, ამისთვისცა ცათა შინა მიიღე გვირგვინი დიდებისაი და აღთქმული იგი მადლი კურნებისაი.

 

ჰოი, გვირგვინოსანო ქეთევან, დიდებულო, შეეწიე საღმრთოსა ერსა შენსა, მტვირთველსა საუფლოისა ჯუარისაისა ქუეყანასა ზედა და ნუ მისცემ სამკვიდრებელსა ჩუენსა საყუედრელად მტერთა, რაითა არა ჰსთქუან ყოველთა, სადა არს ღმერთი მათი, რომლისა მიმართ აქუთ სასოებაი.

 

სამგზის სანატრელო დედაო და ჩუენთვის მეოხო ბრძენო დედოფალო! აწ ევედრე ზეცათა დედოფალსა, რაითა თქმულნი მისნი აღასრულოს, ვითარცა მოწყალემან, და ნუ განგვაშორებს მეოხებასა მისსა წილხდომილთა თვისთა, რამეთუ ვსცოდეთ, გარნა დღეყოველ განვაკუთნებთ სასოებათა ჩუენთა მისსა მიმართ.

 

ჰოი, კეთილად-მძლეო მოწამეო, რომელი ქუეყანასა ზედა ნიშთა და სასწაულთა და საკვირველთა დიდებულთა აღასრულებ, რომელთაი არა არს რიცხვი, მოვედ აწ და შემოგვიკრიბენ მამულნი განბნეულნი, და უჩინე მზღუარი, ყოველთა კაცთაგან უსარჩლელი.

 

ჰოი, დიდო მნათობო ქართველთაო, წმიდაო დედოფალო ქეთევან! რომელმან დასდევ სული შენი ერისათვის მსგავსად მხსნელისა, ნუ დაიდუმებ ოხად წინაშე მისსა, რაითა ღირს-გვყოს კურთხეულთა წინაპართა ჩუენთა მიერ ნაღუაწსა ივირონსა შინა კუალად ქართველთა დამკვიდრებისა და მას შინა საუკუნოდ ნათესავთა შენთა მოხსენებისა და საუფლოისა დიდებისა და ქებისა.

 

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, დედოფალო მარიამ, ლოცვითა წმიდისა, დიდისა მოწამისა ქეთევან დედოფლისაითა ღირს მყვენ ჩუენ ძისა შენისა და ღმრთისა ჩუენისა დიდებად და გალობად:

 

 

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დაიდება, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 მკითხველმან: მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩვენ, რამეთუ ყოველსავე სიტყვის-მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შეგვიწყალენ ჩუენ.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩუენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უსჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობით, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელითა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენზედა, და შემიწყალენ ჩუენ.

 

 აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მოწყალების კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რათა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა.

 

 

მცირე მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით, მოწყალებისა, სიცოცხლისა, მშჳდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, მყუდროებისა, განათლებისა, ცხორებისა, შეწევნისა, შენდობისა და ცოდვათა  მოტევებისათჳს ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისა, რაჲთა დაიცვას უფალმან ღმერთმან ჩუენმან სამეუფოჲ ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაჲ ესე მონასტერი (ანუ ეკლესია) და ყოველი  სოფელი  სიყმილისაგან, სრჳსა, ძრჳსა, მახჳლისა, ზედა მოსლჳსაგან უცხო თესლთასა და ყოვლისაგან ბოროტისა;  რაჲთა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათჳს სახიერებითა და კაცთმოყუარებითა თჳსითა, და გარე წარაქციოს რისხვაჲ, მარადის ჩუენ ზედა მომავალი, და გჳჴსნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგჳწყალნეს ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორს და ცასა შინა, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგჳწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: მუხლმოდრეკით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ. 

 

 

სავედრებელი ლოცვა

 

  ჰოი, საცნაურო მზეო, მნათობო საქართველოისაო, საკვირველებათა უხუებითა მომნიჭებელო, მოწყალეო, ურისხველო, გლახაკთა ხელისაღმპყრობელო და დავრდომილთა მსწრაფლშემწეო, წმიდათა შორის დიდებულო და დედათა შორის კეთილმსახურებითა განბრწყინვებულო დედოფალო, ყოვლად ქებულო ქეთევან!

 

ჰოი, საკვირველო და ჭეშმარიტად ახოვანო მოწამეო, ღუაწლისა მძლეო ქეთევან! დედობრივითა მოწყალებითა შენითა შეგვაწყნარენ ღმერთსა სახიერსა, რაითა გარე წარაქციოს ყოველნი მტერნი და მაჭირვებელნი ჩუენნი და მოგუანიჭოს ძლევაი მათ ზედა, ხოლო სარწმუნოებაი იგი ჩუენი ქრისტეის მიმართ კუალად განაახლოს და მოგუმადლოს მოუკლებელი სიყუარული ღმრთისაი, მეფისაი და მამულისაი, და აღგვიდგინოს რქაი ცხებულობისაი, რაითა არა მოაკლდეს მეფობაი ნათესავთა შენთა ქუეყანასა ამას უკუნისამდე ჟამთა და იყუნენ იგინი მტკიცედ უფროის კლდეთა მყართა, და დიდებულ იყუნენ უკუნისამდე. განაძლიერე მსახურებასა შინა უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოის კათალიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფეი, მამაი ჩუენი ილია, ყოვლადსამღდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი, პატიოსანნი მღდელნი, ქრისტეს მიერ დიაკონნი და ყოველნი სამონაზვნო წესნი, ზიარნი მართლმადიდებელისა ეკლესიისანი და ყოველნი მართლმორწმუნენი ქრისტეანენი. მოსახელენი და მვედრებელნი შენნი ადიდე. ევედრე, ყოვლად ქებულო ახოვანო მარტვილო, შენგან შეყუარებულსა ტკბილსა იესუს, რაითა შეგვინდოს განდგომილებანი, ეკლესიათა ნგრევა-შეგინებანი, ღმრთისმსახურთა მკვლელობანი, ღალატი, შური და უწესობანი, საშოსა შინა ჩვილთა ჩუენთა კლვანი და სხვანიცა, შეცოდებათა ჩუენთა სიმრავლენი.

 

ჰოი, კეთილმსახურებასა შინა დიდო და მწყობრსა შინა მარტვილთაითა განბრწყინვებულო, წმიდაო დედოფალო ქეთევან! მოწყალებითა იესუს ღმრთისა მსგავსითა, მეოხ გუეყავ წინაშე მისსა, რაითა მოჰმადლოს ეკლესიათა დიდებაი, სამღდელოთა პატიოსნებაი, მთავართა კეთილად მწყსაი ერისაი, მხედართა მამაცობაი, ერისაგანთა უცოდველობაი და დედათა კრძალულებაი, ხოლო ჩუენ მოგუანიჭოს კეთილ-მოქალაქობით ცხორებაი, ქუელის საქმითა განშუენებაი, წმიდითა ლოცვითა განათლებაი, აღსარებითა განწმედაი, ზიარებითა განბრწყინვებაი, პატიოსნად მიცუალებაი, სასუფეველსა დამკვიდრებაი, ანგელოზთა თანა გალობაი, წმიდათა თანა სუფევაი, და შენ თანა დიდებაი და მადლობაი, რამეთუ მისა ჰშუენის ყოველი დიდებაი, პატივი და თაყუანისცემაი, თანა მამით და სულით წმიდითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყჳსა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

 

 მღდელმან: დიდებაჲ შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 სახელითა უფლისათა, უწმიდესო და უნეტარესო მეუფეო გუაკურთხენ.

 

 მღვდელმან: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლად წმიდისა დედისა შენისათა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩვენთათა და ყოველთა წმიდათა შენთათა, შეგვიწყალენ ჩვენ, ამინ.

 

 მგალობელთა: ამინ. უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

ხატისა მისისა მთხვევასა ზედა ვგალობთ ესრეთ:

 

არაი თუ ღირს ვართ მოხსენებად ბრწყინვალისა ღუაწლისა შენისა, არამედ აღმძრავს ჩუენ ფრიად სიყუარული შენი, მოწამეთა შუენიერებაო ქეთევან, და ყოვლითა გულითა შევსწირავთ შენდა მომართ ვედრებასა: შეგვეწიე, რომელნი მოვივლტით პატიოსანსა ხატსა შენსა წმიდასა და ვითხოვთ შენ მიერ შეწევნასა მარადის, ნეტარო, ნუ მოგუაკლებ საფარველსა შენსა მადიდებელთა დღესასწაულისა შენისაითა, და გვიხსენ ჩუენ ყოველნი ურვათა და განსაცდელთაგან.

 

დედოფალო მარიამ, მოგვხედენ სარწმუნოებით თაყუანის-მცემელთა და სურვილით ამბორის-მყოფელთა ყოვლად პატიოსანისა ხატისა წმიდისა დედოფლისა ქეთევანისასა, ხოლო მადლი მისი და წყალობაი შენი თანა-მავალ-მეყავნ ჩუენ ყოველთა დღეთა ცხორებისა ჩუენისათა.

 

ავტორ-შემდგენელი: თინათინ მჭედლიშვილი

 


 

[*] გუერდი - ჰიმნოგრაფიულ ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს დამატებით ხმას (5-8), ძირითადი ხმებისაგან განსხვავებით (1-4). „ხმაი 1 გუერდი“ - აღნიშნავს მე-5 დამატებით ხმას.

 

[**] შეგიძლიათ ჩაურთოთ სხვა ჩასართავიც: წმიდაო დიდო მოწამეო ქეთევან, მეოხ-გუეყავ მვედრებელთა შენთა, ან მეოხ-გუეყავ წინაშე ღმრთისა.