მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

პარაკლისი სავედრებელი
ღირსისა მამისა ჩუენისა
პიროს ბრეთელისა

 

 მღვდელმან: კურთხეულ არს ღმერთი ჩუენი, ყოვლადვე, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მკითხველმან: ამინ. დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა.

 

 მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენს შორის და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩვენნი.

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაჲ, ძალი და დიდებაჲ აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (12–ჯერ).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
 

 

 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა, ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თჳთ ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.
 
 
ფსალმუნი 142
 

1. უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა; 

 

2. და ნუ შეხუალ სასჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი. 

 

3. რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხოურებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი. 

 

4. და მოეწყინა ჩემ თანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. 

 

5. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. 

 

6. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. 

 

7. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა, ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. 

 

8. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. 

 

9. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. 

 

10. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი, სული შენი სახიერი მიძღოდენ მე ქუეყანასა წრფელსა. 

 

11. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი. 

 

12. და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

 
 
 დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.
 

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 

 დიაკონმან: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ა. აუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ბ. ყოველი თესლები გარე მომადგეს მე და სახელითა უფლისათა ვერეოდი მათ.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი გ. არა მოვკვდე, არამედ ვსცხონდე, და განვსთქვნე მე საქმენი უფლისანი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი დ. ლოდი, რომელ შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე და არს საკვირველ წინაშე თვალთა ჩუენთა.

 

 

  მოციქულებრივი სრბაჲ აღასრულე, მო-რაჲ-ხვედ ქუეყანასა ჩუენსა, ღმრთეებრივო ხატო სინანულისაო და შემომკრებელო გარემო შენსა მეძიებელთა საღმრთოჲსა მადლისათაო, რომელმან ღუაწლითა შენითა განაბრწყინვე ერი ქართველთაჲ, ღირსო მამაო პიროს ბრეთელო, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩუენთათჳს.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

  იყავ რაჲ ათორმეტთა მოწაფეთა შორის იოანე ზედაზნელისაჲთა, მისგან განისწავლე და განათლდი რაჲ მადლითა საღმრთოჲთა, მკჳდრნი ქართლისანი განამტკიცე ღმრთისმსახურებასა შინა და მახლობლად ბრეთისა აღაშენე მონასტერი საცხოვნებლად სულთა და სადიდებელად ღმრთისა, მას ევედრე აწ, ნეტარო პიროს, ჴსნად ჩუენდა ყოვლისაგან ურვისა და ზედა დასხმისაგან ხილულისა და უხილსავისა მტერისა.

 

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 არასადა დავსდუმნეთ, ღმრთსმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი. რამეთუ არათუმცა შენ გვფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა სადა გვიხსნნა ჩუენ ესოდენთა ჭირთაგან; ანუ ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად? არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედუფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

 

 

ფსალმუნი 50

 

1. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უშჯულოებაი ჩემი. 

 

2. უფროის განმბანე მე უშჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე. 

 

3. რამეთუ უშჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. 

 

4. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ; რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო შჯასა შენსა. 

 

5. რამეთუ ესერა უშჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. 

 

6. რამეთუ ესერა ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. 

 

7. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. 

 

8. მასმინო მე გალობაი და სიხარული, და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. 

 

9. გარე-მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უშჯულოებანი ჩემნი ახოცენ. 

 

10. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. 

 

11. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. 

 

12. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. 

 

13. ვასწავლნე უშჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. 

 

14. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო, იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. 

 

15. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუნე, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. 

 

16. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. 

 

17. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ჰყოს. 

 

18. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალემისანი. 

 

19. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი; მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

 

 

 

გალობა 1, უგალობდითსა

 

  ძლისპირი: წამის ყოფითა, ღმერთო, ბუნებანი მდინარენი ზღუდედ აღამაღლენი და მათ შორის განიყვანე ერი ისრაელთაჲ ჴმელად, და გალობდა გალობასა ძლევისასა.

 

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

ვიხარებთ ჴსენებასა შენსა და მადლობასა შევსწირავთ ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა, რომელმან მოგავლინა მოღუაწედ და მლოცველად ერისა ჩუენისა და დიდებად და სიმტკიცედ ქართლისა.

 

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

იყავ რაჲ ნათესავით ასური, ისწრაფდი ანგელოსებრივისა მიმართ ღუაწლისა, და გამოსჩნდი სათნოდ სამებისა წმიდისა, მას ევედრე აწ, ღირსო, გჳჴსნნეს ჩუენ უძლურებათაგან და ჭირთა.

 

დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ლოცვითა მოიპოვე რაჲ მაცხოვრისაგან მადლი სულისა წმიდისაჲ, ყოველთა ჴორციელთა შუებათა და გემოთა მათ გულისთქუმისათა შეურაცხის-ყოფდი მღვიძარებითა და მარხვითა.

 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

დაჴსნდა წყევაჲ ევაჲსი, პირველისა მის დედისაჲ, რაჟამს უსძლომან შვა უაღრესი ბუნებათაჲ, ხოლო ერი მორწმუნეთაჲ, ვითარცა ღირს არს, სამართლად ადიდებენ.

 

 

გალობა 3, განძლიერდასა

 

  ძლისპირი: ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, ყოვლისა დამბადებელო, რომელმან სიტყჳთ დაამყარენ ცანი მაღალნი, ყოვლით ძალით მათით და სულითა მით საღმრთოჲთა დამამტკიცენ ჩუენ ერთობით კლდესა ზედა სარწმუნოებისასა.

 

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

შეიმოსე რაჲ სახე მონაზონებისაჲ, დაუტევე სოფელი წინამძღურობითა ღირსი იოანჱსითა, და თანამოსაგრეთა თანა იღუწიდი სადიდებელად ღმრთისა, მას ევედრე აწ, სანატრელო, ჴსნად ჩუენდა ყოვლისაგან ცოდვისა და საცთურისა.

 

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

ყოვლად ქებული მოძღუარი შენი და ბრწყინვალჱ მნათობი იოანე, სამარადისოჲსა ლოცვითა განკაფავდა რაჲ სხეულსა, იქმოდა ღმრთისა მიერ მრავალთა ნიშთა და სასწაულთა, და კეთილად გმწყსიდათ მოწაფეთა თჳსთა.

 

დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ევლტოდა რაჲ მამაჲ იოანე საწუთოსა მას დიდებასა, უდაბნოდ განვიდა, და დაჯდა ქუაბსა მას შინა მოწაფეთა თანა, რომელთა შორის აღრაცხული მისგან განისწავლე და განათლდი მადლითა საღმრთოჲთა.

 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

მჴსნელო ჩუენო, ვედრებითა მშობელისა შენისაჲთა მშჳდობაჲ სოფელსა მოჰმადლე, და ძლევაჲ მოეც ერსა ჩუენსა ღმრთისმოყუარესა მტერთა ზედა უხილავთა და ხილულთა, და მორწმუნენი ღირს-მყვენ შენდობასა.

 

 

 

  გჳჴსენ განსაცდელთაგან მარადის მსასოებელნი სიწმიდისა შენისანი, წმიდაო, დიდო მღდელთმთავარო სპირიდონ, რამეთუ ჩვენ, ყოველნი შენდა მოჳლტვით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა..

 

  მოიხილე ჩუენ ზედა, წმიდაო, საკჳრველთმოქმედო მღდელთმთავარო სპირიდონ, და ჴორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ, და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

 

 

მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩვენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ღმრთივ–დაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათჳს (მთავრობისა და მხედრობისა) მისისათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქისა და მცეთა–თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ–აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათჳს, და ყოვლადუსამღვდელოესისა... (აქა მოიხსენეთ ადგილობრიბი მღვდელმთავარი), და ყოველთა ქრისტეს მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალნეს... (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით ღმერთს).

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: განამრავლე, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხოვრებისა მათისანი, და იხსნენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთასა, და მიუტევენ მათ ყოველნი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ყოველთა ძმათა და ყოველთა ქრისტიანეთათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 მღვდელმან: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყვარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

წარდგომა. ხმა 8

 

  დღესასწაულობს ქართველთა ეკლესიაჲ ჴსენებასა შენსა, პიროს სანატრელო, და იხარებს კრებული მორწმუნეთაჲ, მომჴსენებელი ღუაწლისა შენისა, ღირსო, და ითხოვს მეოხებასა შენმიერსა ღმრთისა მიმართ, რაჲთა განჰკურნოს ვნებათაგან შესუარული გულისთქმანი ჩუენნი, რომელნი განარისხებენ გონებასა ჩუენსა და დააცხროს ღელვანი ბოროტისა უღირსებისაჲ, რაჲთა უკუნისამდე ვადიდებდეთ ძლიერებასა მისსა.

 

დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

დაღათუ ანდრია მოციქულმან იქადაგა სახარებაჲ ძისა შენისაჲ ივერიას - წილხვედრსა შენსა, კუალად მოავლინე ქალწული ნინო ჴსნისათჳს ერისა ჩუენისა, და შემდგომად ასირიითგან წარმოგზავნე რაჲ ათსამმეტნი მამანი განსავრცობად ქრისტეს სარწმუნოებისა, მათ მიერ დაამყარე ქართლოსიანნი კლდესა ზედა სარწმუნოებისასა, მშობელო სიტყჳსაო, და მიერითგან არღარა ოდეს მიდრეკილ არს ქუეყანაჲ ესე ჩუენი წმიდისა და მართლისა სარწმუნოებისაგან, და არცა-ღა მივდრკეთ უკუნისამდე მადლითა-ვე წმიდისა სამებისაჲთა და მეოხებითა შენითა, ყოვლად უბიწოო დედოფალო, სასოო და მფარველო ჩუენო, აწ ვედრებად ნუ დასცხრები ქრისტჱს ღმრთისა მიმართ ჩუენ მოსავთა შენთათჳს.

 

 

გალობა 4, მესმასა

 

  ძლისპირი:  ქრისტე ღმერთო, რომელმან არა დაუტევენ წიაღნი იგი მამულნი ზეცას და გარდამოჰჴედ ქუეყანად, სმენაჲ შენი მესმა მე და ქებით ვადიდებ ძალსა შენსა.

 

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

გხედვიდა ნეტარი იოანე სულითა უძლეველსა, მიიწიე რაჲ საზომსა დიდსა, და სქემითა ანგელოზებრითა შეგმოსა და გაკურთხა იწროსა მას გზასა ზედა მონაზონებისასა სრბად წმიდითა ჯუარითა თჳსითა.

 

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

განჴდა რაჲ მოღუაწებაჲ თქუენი ანტიოქიასა და ყოველსა შუამდინარეთსა, უცხოებად წარსლვაჲ განიზრახა მოძღუარმან შენმან, და გევედრებოდათ მოწაფეთა თჳსთა, რაჲთა იღუწიდეთ თქუენ და ილოცვიდეთ მასვე უდაბნოსა.

 

დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

არა განუტევეთ მარტოჲ იოანე, ესრეთ შეკრულ იყვენით რაჲ სიყუარულითა სულიერითა, და ზეგარდამოჲთა წოდებითა წარმოემართნეთ ივერიას, განვრცობილ იყო რაჲ მუნ კერპთაყვანისცემაჲ სპარსთა მძლავრებითა.

 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ჭეშმარიტო ღმრთისა დედაო, ევედრე შენ, ძესა შენსა დამბადებელსა, რაჲთა მიმიძღუეს ჩუენ ნავთსადგურად მყუდროდ და განმარინნეს დანთქმისაგან ცოდვათა ჩუენთასა.

 

 

გალობა 5, ღამითგანსა

 

  ძლისპირი: სული მაცხოვარებისაჲ, უფალო, რომელ-იგი მიუდგა გულსა შინა პირველთა წინაჲსწარმეტყუელთასა და იშვა ქუეყანასა, მან მაუწყა ჩუენ მოსლვაჲ შენი ქუეყანად მორწმუნეთა ცხორებად, და აწ განათლებულნი გალობით გადიდებდით.

 

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

სხუთა მათ მოწაფეთა თანა მოგზაურ ექმენ რაჲ იოანეს - მოძღუარსა შენსა, დაბებკულითა მოსილნი, უხამლონი, კუნკულითა, მშჳდობითა მოიწივნეთ მცხეთად და მადლობასა აღუვლენდით ღმერთსა. მას ევედრეთ, რაჲთა წარმართოს ცხორებაჲ ჩუენი ნებისაებრ თჳსისა.

 

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

აჰა, წინა მოგეგებნათ თქუენ ევლავიოს - კათალიკოსი ქართლისაჲ, უწყებული სულითა, და ზოგად მის თანა მოიღეთ რაჲ ენანი ცეცხლისანი, თაყუანის-ეცით სუეტსა მას ცხოველსა და ადიდებდით ღმერთსა. მას ევედრენით, წმიდანო ათსამმეტნო მამანო, რაჲთა მოგვცეს თქუენებრი გულისჴმისყოფაჲ კეთილისაჲ და ბოროტისაჲ.

 

დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ცრემლთა ითხოვდით რაჲ მყუდროსა სამკჳდრებელსა ღმრთისაგან, უჩუენა იოანეს მთაჲ ჩრდილოეთით კერძო მცხეთისა და ჯუარისა მის პატიოსნისა, და მუნ დაეყუდნეთ, ვითარცა სათნო-იყო სულმან წმიდამან.

 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ცანი და ქუეყანაჲ განათლდეს შენ მიერ, უქორწინებელო დედაო იესუჲსო, რამეთუ გამოგჳბრწყინვე შენ ნათელი დაუშრეტელი, ღმერთი ყოველთაჲ, რომელმან ბნელსა შინა შეყენებულნი მიჴსნნა და ზეცისა სასუფეველისა მკჳდრად გჳჩინნა.

 

 

გალობა 6, ღაღადყავსა

 

  ძლისპირი: დანთქმული ღელვათა სოფლისა ამის განსაცდელთა ნავითა ცოდვისაჲთა შთავრდომილი და მიგდებული მჴეცსა სულთა მომსრველსა, გიღაღადებ: ვითარცა იონა განჴრწნისაგან და სიკუდილისა მიჴსენ, ქრისტე.

 

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

აღირჩია რაჲ მარტოდ მყოფობაჲ ნეტარმან იოანე, ქუაბსა შინა დაემკჳდრა, და თანა აქუნდა რაჲ წმიდანი ნაწილნი მარტვილთანი, მოგანიჭათ მოწაფეთა თჳსთა, რაჲთა იცვებოდეთ მათითა მადლითა და განამტკიცებდეთ მაზდეანთა მიერ ცთუნებულთა.

 

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

განეშორნეთ რაჲ ურთიერთას წმიდანი ეგე ათსამმეტნი, რომელნიმე დაემკჳდრნეს გარემო სამეუფოჲსა მის ქალაქისასა, და რომლენიმე მთათა, ქუაბთა და ხურელთა ქვეყანისათა, ხოლო შენ წარივლინე ქართლსა და უშიშად განჰფენდი სიტყუასა ღმრთისასა.

 

დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

დამკჳდრდი რაჲ მახლობელად ბრეთისა სოფლისა, წმიდაო პიროს, დააფუძნე მონასტერი და აღაშენე მუნ ტაძარი სახელსა ზედა ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობლისასა, ჰგიეს რაჲ აქამომდე სადიდებელად უფლისა, და წოდებულ არს სახელსა ზედა შენსა.

 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

წინაჲსწარ მოასწავა საიდუმლოჲ შენი, ქალწულო, პირველ კიდობანმან სჯულისამან, შემწყნარებელმან საღმრთოთა წერილთამან, და ტაკუკმან ოქროჲსამან, სამკჳდრებელმან მანანაჲსამან და კუერთხმან.

 

 

  გჳჴსენ განსაცდელთაგან მარადის მსასოებელნი სიწმიდისა შენისანი, წმიდაო, დიდო მღდელთმთავარო სპირიდონ, რამეთუ ჩვენ, ყოველნი შენდა მოჳლტვით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა..

 

  მოიხილე ჩუენ ზედა, წმიდაო, საკჳრველთმოქმედო მღდელთმთავარო სპირიდონ, და ჴორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ, და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

 

 

მცირე კვერექსი
 
 დიაკონმან: მერმე და მერმე მშჳდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგჳწყალენ და დაგჳცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროჲსად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომჴსენებელთა, თავნი თჳსნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაჲ ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.
 
 მგალობელთა: შენ, უფალო.
 
 მღდელმან: რამეთუ შენ ხარ მეუფჱ მშჳდობისაჲ, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთაჲ, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.
 
 მგალობელთა: ამინ.

 

 

კონდაკი

 

  მართლმადიდებლობისა მოძღურებანი დანერგენ და სარწმუნოებასა შინა განაძლიერე რაჲ ერი ქართველთაჲ, ლამპარი შენი განაბრწყინვე ანგელოზებრივი ცხოვრებითა, მსგავსად სიძისა მის ქალწულთა მომლოდინეთა, და აწ იხარებს ეკლესიაჲ ჴსენებისა შენისათჳს, რამეთუ მარადის ევედრები ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათჳს.

 

იკოსი

იქადის აწ შუამდინარეთი აღმოცენებისათჳს შენისა, და იხარებს მხარჱ ქართლისაჲ, განანათლე რაჲ მკჳდრნი მისნი საღმრთოჲთა სწავლითა, ხოლო წმიდაჲ ეკლესიაჲ ჩუენი იშვებს შვილთა თჳსთა თანა, აღასრულებს რაჲ ჴსენებასა შენსა და ქებით ადიდებს ქრისტესა ღმერთსა, რომელმანცა მოგუმადლა ჩუენ წმიდანი ათსამმეტნი ასურელნი მამანი, რომელთა შორის ჰგიებ შენცა, ნეტარო პიროს, და მეოხ ხარ მოსავთა შენთათჳს და მგალობელთა.

 

 

 დიაკონმან: სიბრძნით. მოხედენ.

 

 მღდელმან: მშვიდობა ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: წარდგომა ფსალმუნისაგან დავითისა: პატიოსან-არს წინაშე უფლისა სიკუდილი წმიდათა მისთა.

 

 მგალობელთა: პატიოსან-არს წინაშე უფლისა სიკუდილი წმიდათა მისთა.

 

 დიაკონმან:  უგალობდეთ ღირსნი მისნი უფალსა.

 

 მგალობელთა: პატიოსან-არს წინაშე უფლისა სიკუდილი წმიდათა მისთა.

 

 დიაკონმან: პატიოსან-არს წინაშე უფლისა.

 

 მგალობელთა: სიკუდილი წმიდათა მისთა.

 

 დიაკონმან: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.

 

 მღდელმან: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე,

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული.

 

 მგალობელთა: აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ღირსყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდა სახარება.

 

 მღვდელმან: მშჳდობაჲ ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: ლუკასაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 დიაკონმან: მოხედენ.

 

 

 

სახარება ლუკასი

 

  ჰრქუა უფალმან თჳსთა მოწაფეთა, ნეტარ-ხართ გლახაკნი სულითა, რამეთუ თქუენი არს სასუფეველი ღმრთისაჲ. ნეტარ-ხართ თქუენ, რომელთა გშიის აწ, რამეთუ განჰსძღეთ. ნეტარ-ხართ რომელნი ჰსტირთ აწ, რამეთუ იცინოდეთ. ნეტარ-იყუნეთ რაჟამს მოგიძულნენ თქუენ კაცთა და ოდეს გამოგასჴნენ და გაყუედრებდენ და განჴადონ სახელი თქუენი, ვითარცა ბოროტთაჲ ძისათვის კაცისა. გიხაროდენ მას დღესა შინა და მხიარულ იყუენით, რამეთუ აჰა, ესერა სასყიდელი თქუენი მრავალ-არს ცათა შინა.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მკითხველმან: დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 მეოხებითა ღირსისა მამისა ჩუენისა პიროს ბრეთელისაჲთა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩემთა სიმრავლენი.

 

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. 

 

 მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისათა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩემთა სიმრავლენი. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცენ უსჯულოებაჲ ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.

 

 

  გერი: ჰბრწყინევდი ვითარცა სანთელი მაღალსა ზედა სასანთლესა მონაზონებისასა, სჯულისა განმწმედელო მამაო პიროს, და სამებისა ნათლითა ჰნათობდი რაჲ ქუეყანასა ჩუენსა, მონაზონთა გულსმოდგინებასა აღაორძინებდი და სხუათა უმრავლესთა აღადგინებდი სურვილად მონაზონებისა, აწ ითხოვე ქრისტჱს მიერ შეუძრველად დაცვაჲ მართლაღსარებითა დამტკიცებულისა ეკლესიისა, მოცემად ჯუარითა ძლევაჲ ერსა ჩუენსა, სიმტკიცჱ მორწმუნეთა და სულთა ჩუენთა დიდი წყალობაჲ.

 

 

ლოცვა მღვდლისა მიერ სათქუმელი

 

 მღდელმან: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკჳდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაჲ ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაჲ, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაჲთა, ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაჲთა, მეოხებითა პატიოსანთა უსხეულოთა ზეცისა ძალთაჲთა, პატიოსნისა, დიდებულისა, წინაჲსწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოვანესითა, წმიდათა დიდებულთა და ყოვლად ქებულთა მოციქულთა, წმიდათა  შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა, ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა და იოვანე ოქროპირისაჲთა, წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონლუკიის მთავარეპისკოპოსისა და საკვირველთმოქმედისაჲთა, წმიდათა დიდებულთა და ღუაწლისმძლეთა მოწამეთა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩუენთა, და ღირსისა დედისა დედისა ჩუენისა მოციქულთასწორისა ქალწულისა ნინოჲსითა, წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისაჲთა იოაკიმ და ანაჲსითა (და წმიდის სახელი, რომელისაც არს ტაძარი) და ყოველთა წმიდათა შენთაჲთა, გევედრებით შენ, მრავალმოწყალეოღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაჲ და შეგჳწყალენ ჩუენ.  

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაჲთა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

გალობა 7, კურთხეულარსა

 

  ძლისპირი: ყრმათა ბაბილონს საჴუმილსა მას შინა ცუარი ეცურია ზეგარდამოჲ. ღმრთისა მიერ ღაღადებდეს და იტყოდეს: კურთხეულ-ხარ, უფალო მამათა ჩუენთაო, ღმერთო უკუნისამდე.

 

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

მოგავლინა რაჲ ივერიას განსამტკიცებლად სარწმუნოებისა, ქრისტემან მოსცა მადლი სიტყუასა შენსა, მას ევედრე, რაჲთა გჳჴსნნეს მონებისაგან ეშმაკთაჲსა და გარდახდომისაგან სჯულისა.

 

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

ქადაგებდი რაჲ ყოვლად-უბიწოსა სარწმუნოებასა, ამხილებდი შეცთომილთა, ნუგეშინის-სცემდი მწუხარეთა, სნეულთა კურნებდი და სულთა ბოროტთა აოტებდი შეპყრობილთაგან.

 

დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ძლიერი შური გაქუნდა შენ, პატიოსანო მამაო, ვითარცა ელიას, რამეთუ აღეგზენ ცეცხლითა საღმრთოჲთა და შესწუენ ენანი მწვალებელთა და წარმართთანი ქრისტეს შეწევნითა.

 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

გიხაროდენ შენ, ასულო ადამისო, გიხაროდენ, სძალო ღმრთისაო, გიხაროდენ, მშობელო მაცხოვრისაო, რომელმან დაიტიე შემოქმედი შენი, მეოხ-გვეყავ ჩუენ მარადის.

 

 

გალობა 8, აკურთხევდითსა

 

  ძლისპირი: შეუწუელმან მაყუალმან სინას აუწყა ღმერთი მოსეს, ჴმითა წულილსა და ენა-მძიმესა, და შურმან საღმრთომან ყრმანი იჴსნნა საჴუმილისაგან და გალობით ღაღადებდეს: ყოველნი საქმენი აკურთხევდით დღეს ღმერთსა და უფალსა, უგალობდით და ამაღლებდით მას უკუნისამდე.

 

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

გულსმოდგინედ ილოცვიდი რაჲ ყოვლისა სოფლისათჳს, უფროჲს ქართველთათჳს აღავლენდი ვედრებასა, რაჲთა წინააღმდგომთა მათ ჭეშმარიტებისათა სძლევდეს მართლითა სარწმუნოებითა და მარადის მოიხვეჭდეს განმარჯვებასა მტერთა და მაჭირვებელთა ზედა.

 

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

განამრავლებდი რაჲ სწავლათა სულთა მარგებელთა, კურნებათა იქმოდი შეწევნითა ღმრთისაჲთა და განამტკიცებდი მორწმუნეობასა ერისასა. აწ გაქუს შენ შუა-მდგომელობაჲ ღმრთისა მიმართ, შეგვეწიე, რაჲთა გჳჴსნეს რწმენისაგან არა-ცხოველისა და ნელ-ტფილისა.

 

დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ენამან შენმან ღმრთის-მეტყუელმან ქუეყანაჲ ესე ჩუენი მოძღურებითა მდინარის სახედ აღავსნა და მორწყნა რაჲ გულნი უმეცართანი, მოიყვანნა ღმრთის მეცნიერებად და სცხონდებოდენ სულიერად. აწცა განანათლენ ცოდვითა დაბნელებული სული ჩემი, მამაო პიროს, და გული ჩემი აღავსენ სიყუარულითა საღმრთოჲთა.

 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

სჯულისა კიდობანმან მოგასწავა შენ, არათუ ფიცარნი გაქუნდეს შენ, არამედ ქრისტე ღმერთი სჯულისმდებელი, ღმრთისმშობელო, რომელი იგი უსჯულომან ერმან ჯუარს აცუა ჴსნად ჩუენდა, რომელნი ვიტყვით: ღმერთსა და უფალსა უგალობდით და ამაღლებდით მას უკუნისამდე.

 

 

გალობა 9, ადიდებდითსა

 

  ძლისპირი: მტჳრთველმან გამოუცდელმან უხრწნელებისამან, სიტყუასა დამბადებელსა ავასხა ბუნებათა. მოვედ, უბიწოო ქალწულო, ღმრთისმშობელო, შენგან შობილსა თანა მასწავე მორწმუნეთა, რაჲთა ღირს ვიქმნეთ ჩუენ დიდებად შენდა.

 

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

გემცნო რაჲ დღჱ საწუთოჲთგან განსლვისა შენისაჲ, მჴნეო მოსაგრეო, შეჰვედრე სამწყსოჲ თჳსი და მერმე სული უფალსა, და შეერთე რაჲ სიმრავლესა მას წმიდათასა, მრავალმოღუაწჱ გუამი შენი დაკრძალეს წმიდასა მას ტაძარსა შენსა.

 

ღირსო მამაო პიროს, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

იქადის აწ ერი ჩუენი და განსცხრების სავანჱ ბრეთისაჲ, რამეთუ მივისწრაფვით წიაღსა მისსა, რომელსა შინა მდებარჱ წმიდათა ნაწილთა შენთა პატიოსანი სამარხოჲ, ვითარცა წყაროჲ დაუწყვედელი, მდიდრად აღმოაცენებს მადლთა სურნელებასა და კურნებასა მიჰმადლებს მჴურვალედ შევრდომილთა.

 

დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ქრისტემან მოგცა მადლი სასწაულთაცა საქმედ და ესრეთ პატივ-გცა საწუთროსა ამას, ხოლო შემდგომად სიკუდილისა უფროჲს იდიდე წინაშე მისსა, და გაქუს რაჲ მადლი შეწევნისაჲ, მეოხ გვეყავ, რაჲთა მოგუანიჭოს შიში ღმრთისაჲ და ახოვანებაჲ სულისაჲ.

 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ძუელი სჯული მოგასწავებს, ქალწულო წმიდაო, და ახალი აღგიარებს ღმრთისმშობლად, უსძლოო, და ჩუენ მორწმუნენი სარწმუნოებით ვიტყჳთ: მშობელო სიტყჳსაო, ვედრებად ნუ დასცხრები ღმრთისა მიმართ მოსავთა შენთათჳს.

 

 

 მგალობელთა: ღირს-არს ჭეშმარიტად, რათა გადიდებდეთ, შენ ღვთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად-უბიწოდ და დედად ღვთისა ჩვენისა. უპატიოსნესსა ქერუბინთასა, და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღვთისასა, მხოლოსა ღვთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ. ("ღირს - არს" - ის ნაცვლად საკითხავი საგალობლები)

 

მღუდელმან აკმიოს.

 

 მკითხველმან: განმაძლიერებელმან შენმან ქრისტემან, ღირსო, გამოაცხადნა სიმჴნენი ღუაწლთა მათ შენთანი, და განჰფინნა რაჲ კიდეთა ქუეყანისა ჩუენისათა, მოვიდოდეს მორწმუნენი, და შენ მიერ განსწავლულნი აღეშენებოდენ სულითა, ეგრეთვე აწ წარმწყმედელთა გზათაგან განგვარინე, მჴნეო მოღუაწეო, და დაგვიცევ ჩუენ უბიწოდ წვალებისაგან, რაჲთა წრფელითა გულითა ვფუცოთ ყოველთა: `არა გეცრუვნეთ შენ, სიწმიდით მშობელო ჩუენო კათოლიკე ეკლესიაო, და არცა განგცეთ შენ, სიქადულო ჩუენო, მართლმადიდებლობაო~ და ღირს ვიქმნეთ ქებად და გალობად ღმრთისა.

 

ჰბაძე რაჲ მოძღუარსა შენსა, ღირსო მამაო პიროს, ღუაწლითა ფრიადითა მიიწიე საზომსა დიდსა და დიდებულად შეამკევ წმიდაჲ ეკლესიაჲ ჩუენი სასწაულთა და ნიშთა საკჳრველთა აღსრულებითა და ცხორებისა ბრწყინვალებითა, ხოლო მხილველნი და მსმენელნი წმიდისა ცხორებისა შენისანი ადიდებდენ ღმერთსა, წმიდათა შორის საკჳრველსა, მას ევედრე აწ, წარმოავლინოს ჩუენდა რჩეულნი და ბრძენნი განმგებელნი და ღირსნი მამანი, მასწავლელნი საღმრთოჲსა სიტყჳსა, რაჲთა ყოველთა აღგვაორძინებდენ ყოვლითავე სულიერითა და ჴორციელითა კეთილითა და უფალსა ვადიდებდეთ სულითა და ჭეშმარიტებითა.

 

ვითარცა მზჱ ბრწყინვალეჱ, ჰნათობდი ქართველთა ეკლესიისა სამყაროსა, იყავ რაჲ მოძღუარი ჭეშმარიტი ყოველთა შენდამი მოლტოლვილთა და ღმრთისმშობლისა მიმართ დიდად მვედრებელი ერისათჳს ჩუენისა და ფრიად მოყუარული წილხვედრისა ერისა მისისა - ივერიისა და კეთილად მოღუაწჱ მლოცველი ივერიელთათჳს და წარმართებისათჳს მათისა, აწ გევედრებით, იმეოხე წინაშე ღმრთისა, რაჲთა ერი ჩუენი იჴსნნეს საეშმაკოთა ბადეთაგან და ანტიქრისტჱს ზაკუათაგან და საცთურისა.

 

მადლითა საღმრთოჲთა განანათლენ რაჲ მხარჱ ესე ქართლისაჲ, შემდგომად სიკუდილისა შენისა მაუწყებელ-არს მოღუაწებათა მონასტერი ბრეთისაჲ და ჴმა მაღლად ჰქადაგებს ლოცვათათჳს შენთა მჴურვალეთა, ხოლო ჩუენ გული გჳთქმს მისლვად წმიდასა მას სავანესა, აღმოაცენებს რაჲ მადლსა ჭეშმარიტსა და აღგვადგინებს დიდებად ღმრთისა, რომლისა წინაშე ღმრთივბრწყინვალითა გჳრგჳნითა დიდებულ ხარ, სანატრელო, და გჳთხოვე, რაჲთა მოანიჭოს ერსა ჩუენსა ძლევაჲ მტერთა ზედა, ქრისტეანეთა უვნებლობაჲ და დიდი წყალობაჲ მოსავთა შენთა.

 

არა მხოლოჲ მკჳდრ ხარ ბრეთისა, ჵ, ყოვლადღირსო მამაო პიროს, არამედ სრულიად მიწა-წყლისა ჩუენისა, და მლოცველი და მსწრაფლშემწჱ, და ყოვლად ძლიერი მფარველი მრავალჭირნახულისა ამის ერისა, ვიდრე ჟამადმდე შეჭირვებულისა, ამისთჳს მეოხ გვეყავ წინაშე ღმრთისა, რაჲთა შენმიერითა მეოხებითა და შეწევნითა მზაკუვარებაჲ მტერთა ჩუენთაჲ განჴადოს და შეჰკრიბოს განბნეული ერი ქართველთაჲ.

 

ჵ, ახალო მოციქულო და მაჩვენებელო გზისა მის კეთილად მსახურებისაო, ქართლისა განმნათლებელო მამაო პიროს, ტკბილითა მით მეოხებითა და მამობრივითა კადნიერებითა შეგვაწყნარე მფარველსა ერისა ჩუენისასა, შენ მიერ შეყუარებულსა ქალწულსა ღმრთისმშობელსა, რაჲთა თქმულნი მისნი აღასრულოს, ვითარცა მოწყალემან და ნუ განგვაშორებს მეოხებასა მისსა წილხვედრთა თჳსთა, არამედ შეგვეწიოს ყოველსავე ჭირსა და საცთურსა შინა და აღგვავსოს მღჳძარებითა საღმრთოჲთა, რაჲთა ყოველნი ვიქმოდეთ სამართალსა და წმიდა არსითა და ალილუიათი უგალობდეთ სამებასა განუყოფელსა და შეურყვნელსა:

 

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დაიდება, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 მკითხველმან: მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩვენ, რამეთუ ყოველსავე სიტყვის-მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შეგვიწყალენ ჩუენ.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩუენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უსჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობით, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელითა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენზედა, და შემიწყალენ ჩუენ.

 

 აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მოწყალების კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რათა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა.

 

 

მცირე მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით, მოწყალებისა, სიცოცხლისა, მშჳდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, მყუდროებისა, განათლებისა, ცხორებისა, შეწევნისა, შენდობისა და ცოდვათა  მოტევებისათჳს ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისა, რაჲთა დაიცვას უფალმან ღმერთმან ჩუენმან სამეუფოჲ ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაჲ ესე მონასტერი (ანუ ეკლესია) და ყოველი  სოფელი  სიყმილისაგან, სრჳსა, ძრჳსა, მახჳლისა, ზედა მოსლჳსაგან უცხო თესლთასა და ყოვლისაგან ბოროტისა;  რაჲთა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათჳს სახიერებითა და კაცთმოყუარებითა თჳსითა, და გარე წარაქციოს რისხვაჲ, მარადის ჩუენ ზედა მომავალი, და გჳჴსნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგჳწყალნეს ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორს და ცასა შინა, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგჳწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: მუხლმოდრეკით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ. 

 

 

სავედრებელი ლოცვა

 

  ჵ, სიბრძნისა საუნჯეო და ეკლესიისა ბრწყინვალეო მნათობო, ღირსო მამაო პიროს! ბერთა სამკაულო; ბრეთისა სიქადულო; მღდელთა გჳრგჳნო და ანგელოზთა მოდასეო; ქართველთა ზესთამბრძოლო და ჭირთა შინა ურცხვენელო ჴელის აღმპყრობელო, ღმრთისა მიმართ მეოხო ყოველთა პატივისმცემელთა შენთაო და ყოველთა უპოვართა, განწირულთა და სარწმუნოებითა შენდამი შევრდომილთა შესავედრებელო, ზღუდეო და საფარველო.

 

ჵ, ყოვლადსანატრელო ღმრთივსულიერო მამაო პიროს ბრეთელო! რომელმან ქმენ სასწაულნი და ნიშნი მრავალნი, და საწუთოთა შუებათაგან სიმაღლედ აღიყუანენ ერნი ქართლისანი, აწ კეთილითა სიყუარულითა შეერთებულ ხარ მოძღუარსა შენსა იოანე ასურსა, და ძმათა მათ სულიერთა, და ერთობითა იხარებთ წინაშე ღმრთისა, მას ევედრე აწ, რაჲთა მოგვანიჭოს სიბრძნჱ, სიმჴნჱ და მძლეველობაჲ დაცვად მამულისა და სარწმუნოებისა ჩუენისა, და გჳჴსნნეს ეშმაკის სიცბილისაგან და მძლავრებისა, რაჲთა არცაღა განმცემელ ვექმნნეთ სიქადულსა ჩუენსა მართლმადიდებლობასა, და ჴმითა მაღლითა ვქადაგებდეთ ქრისტეს ჭეშმარიტსა სარწმუნოებასა. ყოვლადძლიერითა მადლითა ლოცვისა შენისაჲთა დაიფარე და განაძლიერე უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოჲს კათალიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი მამაჲ ჩუენი ილია, ყოვლადსამღდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი და ყოველნი სამღდელონი და სამონოზნო წესნი, ზიარნი მართლმადიდებელისა ეკლესიისანი და ყოველნი მართლმორწმუნენნი ქრისტეანენი.

 

ჵ, მამაო მამათაო, თაო მონაზონთაო და წინამძღუარო მართლმადიდებელთაო, ყოვლად ნეტარო პიროს! აწ განძლიერებულ არს ზრახვაჲ იგი უსჯულოებისაჲ და წილხვედრი ესე ერი ღმრთისმშობლისაჲ დაცემულ არს ცოდვითა და სიბოროტითა და ჩუენცა, უდებებისა მედგრობათაგან ძლეულნი, ვსძრწით მოსალოდებელისა მისთჳს დღისა დიდებით მეორედ მოსლვისა ქრისტჱსისა, გარნა შენ, ღირსო, ვითარ ძუელ ოდესმე დაშუერ ერისა ჩუენისათჳს სულიერად წინაშე მისსა, წარმართობისაგან სრულიად ჴსნად და განრინებად ყოვლისაგან წვალებისა, ეგრეთვე აწ გვაშორე საღმრთოჲსა მსჯავრისა საშინელებაჲ უსჯულოებისა ჩუენისათჳს, და მოწყალებითა შენითა გვითხოე ღმრთისა მიერ ცოდვათა ჩვენთა ურიცხვთა მოტევებაჲ, მართლმადიდებლობით განათლებაჲ, კეთილთა საქმეთა მიერ განსუენებაჲ, სასუფეველსა ცათასა განბრწყინვებაჲ, ანგელოზთა თანა გალობაჲ, წმიდათა თანა სუფევაჲ, და შენ თანა დიდებაჲ და მადლობაჲ, რამეთუ მისა ჰშუენის ყოველი დიდებაჲ, პატივი და თაყუანისცემაჲ, თანა მამით და სულით წმიდითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზე­სთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყჳსა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

 

 მღდელმან: დიდებაჲ შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 სახელითა უფლისათა, უწმიდესო და უნეტარესო მეუფეო გუაკურთხენ.

 

 მღვდელმან: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლად წმიდისა დედისა შენისათა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩვენთათა და ყოველთა წმიდათა შენთათა, შეგვიწყალენ ჩვენ, ამინ.

 

 მგალობელთა: ამინ. უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

ხატისა მისისა მთხვევასა ზედა ვგალობთ ესრეთ:

 

ყოველივე ჴორციელი ნებაჲ დაუტევე და შეუდეგ რაჲ ღმრთისა ნებასა, სანატრელო მამაო პიროს, ზეცით მოიღე მადლი სათნოებისაჲ, და ვითარცა ანგელოზი კაცთა შორის ჰბრწყინევდი საღმრთოჲთა მოქალაქეობითა, და სათნო-ეყავ რაჲ ზეცათა მეუფესა და ღმერთსა, გაქუს კადნიერებაჲ მისა მიმართ, რაჲთა გჳჴსნეს ჩუენ ყოველნი განსაცდელთაგან სულიერთა და ჴორციელთა, და ღირს გვყოს სასუფეველსა ცათასა.

 

დედოფალო მარიამ, მოგუხედენ სარწმუნოებით თაყუანის-მცემელთა და სურჳლით ამბორის-მყოფელთა, პატიოსანისა ხატისა წმიდისა პიროსისასა, ხოლო მადლი მისი და წყალობაჲ შენი თანამავალ მეყავნ ჩუენ ყოველთა დღეთა ცხორებისა ჩუენისათა.

 

ავტორ-შემდგენელი: თინათინ მჭედლიშვილი