მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

პარაკლისი სავედრებელი მთავარანგელოსისა მიქაელისა

 

 მღვდელმან: კურთხეულ არს ღმერთი ჩუენი, ყოვლადვე, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მკითხველმან: ამინ. დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა.

 

 მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენს შორის და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩვენნი.

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაჲ, ძალი და დიდებაჲ აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (12–ჯერ).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
 

 

 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა, ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თჳთ ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.
 
 
ფსალმუნი 142
 

1. უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა; 

 

2. და ნუ შეხუალ სასჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი. 

 

3. რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხოურებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი. 

 

4. და მოეწყინა ჩემ თანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. 

 

5. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. 

 

6. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. 

 

7. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა, ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. 

 

8. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. 

 

9. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. 

 

10. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი, სული შენი სახიერი მიძღოდენ მე ქუეყანასა წრფელსა. 

 

11. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი. 

 

12. და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

 
 
 დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.
 

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 

 დიაკონმან: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ა. აუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ბ. ყოველი თესლები გარე მომადგეს მე და სახელითა უფლისათა ვერეოდი მათ.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი გ. არა მოვკვდე, არამედ ვსცხონდე, და განვსთქვნე მე საქმენი უფლისანი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი დ. ლოდი, რომელ შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე და არს საკვირველ წინაშე თვალთა ჩუენთა.

 

 

  ზეცისა მჴედრობათა მთავარანგელოსო მიქაელ, გევედრებით უღირსნი ესე, რაჲთა მეოხებითა შენითა შემზღუდნე ჩუენ საფარველითა ფრთეთა შენთათა, და უჴორცოსა მის დიდებისა შენისა მიერ დაცულნი შეგივრდებით, და ჴელ-აღპყრობით გიღაღადებთ, ღელვათა და განსაცდელთაგან გჳჴსენ ჩუენ, დიდო მთავარო ზეცისა ძალთაო.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

  ზეცისა მჴედრობათა მთავარანგელოსო მიქაელ, გევედრებით უღირსნი ესე, რაჲთა მეოხებითა შენითა შემზღუდნე ჩუენ საფარველითა ფრთეთა შენთათა, და უჴორცოსა მის დიდებისა შენისა მიერ დაცულნი შეგივრდებით, და ჴელ-აღპყრობით გიღაღადებთ, ღელვათა და განსაცდელთაგან გჳჴსენ ჩუენ, დიდო მთავარო ზეცისა ძალთაო.

 

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 არასადა დავსდუმნეთ, ღმრთსმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი. რამეთუ არათუმცა შენ გვფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა სადა გვიხსნნა ჩუენ ესოდენთა ჭირთაგან; ანუ ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად? არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედუფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

 

 

ფსალმუნი 50

 

1. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უშჯულოებაი ჩემი. 

 

2. უფროის განმბანე მე უშჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე. 

 

3. რამეთუ უშჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. 

 

4. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ; რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო შჯასა შენსა. 

 

5. რამეთუ ესერა უშჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. 

 

6. რამეთუ ესერა ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. 

 

7. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. 

 

8. მასმინო მე გალობაი და სიხარული, და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. 

 

9. გარე-მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უშჯულოებანი ჩემნი ახოცენ. 

 

10. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. 

 

11. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. 

 

12. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. 

 

13. ვასწავლნე უშჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. 

 

14. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო, იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. 

 

15. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუნე, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. 

 

16. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. 

 

17. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ჰყოს. 

 

18. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალემისანი. 

 

19. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი; მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

 

 

გალობაჲ 1, უგალობდითსა

 

 ძლისპირი: უგალობდეთ უფალსა, რომელმან განიყუანა ერი თვისი ზღუასა მას მეწამულსა, მას მხოლოსა უგალობთ, რომელიცა დიდებულ არს.

 

წმიდაო, მთავარანგელოსო მიქაელ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

აწ მდგომარე ხარ ნათელსა წინაშე ღმრთისასა, ანგელოსთა მთავარო მიქაელ, და ხედავ მარადის პირსა მისსა ტკბილსა, მას ევედრე, რაჲთა განადიდოს სარწმუნოებაჲ მართლმადიდებელთა.

 

წმიდაო, მთავარანგელოსო მიქაელ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

ანგელოსთა გუნდთა წესმთავარო, ცათა შინა სამ-ბრწყინვალისა ღმრთეებისა წინაშე მდგომარეო, მიქაელ, მთავარო მჴედრობათაო, ქრისტჱსა ევედრე, რაჲთა მომცეს შენდობაჲ შეცოდებათა ჩემთა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

 

ზეცისა ძალთა ერის-თაო, დაუცხრომელად ევედრენ მაღლისა მეუფესა, რაჲთა ქუეყანისა მძლავრებაჲ ამპარტავანთაჲ დაამჴუას, რამეთუ გაქუს კადნიერებაჲ წინაშე ცეცხლისფერისა საყდრისა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

დიადითა გჳრგჳნითა და სამოსლითა ოქროქსოვილითა შემკობილო დედოფალო მარიამ, წმიდათა ანგელოსთა ოხითა პორფირებრ დაგჳფარენ.

 

 

გალობაჲ 3, განძლიერდასა

 

  ძლისპირი: შენ ხარ დამამტკიცებელი მვედრებელთა შენთა ქრისტე, შენ ხარ ნათელი დაბნელებულთა, და გადიდებს სული ჩემი.

 

წმიდაო, მთავარანგელოსო მიქაელ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

ბუნებითა უსხეულოჲთა ჰნათობ ყოველთა კიდეთა ცისათა და აღასრულებ რაჲ ბრძანებათა ღმრთისათა, საცნაურ ხარ შენ, მთავარანგელოსო მიქაელ, და ჰყოფ სენთა კურნებასა.

 

წმიდაო, მთავარანგელოსო მიქაელ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

ზეცისა განწყობილთა შორის მთავრად გამოჩინებულო, და წამის ყოფითა მყოფელო სიტყუათა უფლისათა, მას ევედრე, რაჲთა გჳჴსნნეს ჩუენ მყოფნი ურვათა შინა და განსაცდელთა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

საღმრთოჲთა მით ნათლითა ბრწყინავ შენ, მიქაელ, და მის მიერ განანათლებ, რომელნი სიხარულით გაქებენ და იჴსნი სენთა და სალმობათაგან.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ჵ, დედოფალო მარიამ, ანგელოსთაგან სიხარულევანო, მათ თანა ევედრე ძესა შენსა, რაჲთა ერთბამად უგალობდეთ მეუფესა მისსა.

 

 

  გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ, ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა შენდა მოვივლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

 

  მოიხილე ჩუენ ზედა, ყოვლად ქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განკურნენ და სულისა ჩვენისა სნეულებანი.

 

 

 

მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩვენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ღმრთივ–დაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათჳს (მთავრობისა და მხედრობისა) მისისათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქისა და მცეთა–თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ–აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათჳს, და ყოვლადუსამღვდელოესისა... (აქა მოიხსენეთ ადგილობრიბი მღვდელმთავარი), და ყოველთა ქრისტეს მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალნეს... (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით ღმერთს).

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: განამრავლე, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხოვრებისა მათისანი, და იხსნენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთასა, და მიუტევენ მათ ყოველნი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ყოველთა ძმათა და ყოველთა ქრისტიანეთათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 მღვდელმან: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყვარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

წარდგომა. ხმა 4

 

  გიხაროდენ, უჴორცოთა პირველ მდგომარეო მიქაელ, გიხაროდენ, უნივთოჲსა გუნდისა ანგელოსთ-მთავარო, ყოვლად სანატრელო, გიხაროდენ, მსახურო გამოუთქმელისა ღმრთისაო, თჳთ მხილველო მაღალთაო, გევედრებით, გჳჴსნენ შენდამი მოლტოლვილნი ყოველთაგან ჭირთა და განსაცდელთა, რამეთუ შენ შუამდგომელად ღმრთისა მიმართ მოგვიგიე ყოველთა მორწმუნეთა.

 

 

გალობაჲ 4, მესმასა

 

  ძლისპირი: მესმა უფალო განგება საიდუმლოთა შენთა გამოუთქმელთა, განვიცადენ საქმენი შენნი და აღვიარე მე ღმრთეებაჲ შენი.

 

წმიდაო, მთავარანგელოსო მიქაელ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

უჴორცოთა ანგელოსთა მთავარი ხარ და მსახური საღმრთოჲსა მის ნათლისა, აწ გამოუთქმელითა ძალითა შენითა შემეწიე და აღმავსენ საღმრთოჲთა მღჳიძარებითა.

 

წმიდაო, მთავარანგელოსო მიქაელ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

ყოველნი პატივს ვსცემთა კრებასა შენსა, საღმრთოოMმთავარანგელოსო მიქაელ, რამეთუ მდგომარე ხარ შენ წინაშე ღმრთისა და გალობ დაუცხრომელად გალობასა სამ-წმიდა-არსებისასა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ზეცისა ძალთა ერისთაო, მიფენითა მადლისა შენისაჲთა განმწმიდე და განმანათლე, და მომანიჭე მჴურვალებაჲ სარწმუნოებისაჲ.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ლიტანიაობენ პირსა შენსა ანგელოსნი, დიდებულო მარიამ, ლამპარი სულთა ჩუენთა განაბრწყინე ოხითა მათითა, ქალწულო.

 

 

გალობაჲ 5, ღამითგანსა

 

  ძლისპირი: აღმსთობილნი შენ გიგალობთ უფალო, გვაცხოვნენ ჩუენ, ვითარცა სახიერ-ხარ, რამეთუ სხუა ღმერთი არა ვიცით.

 

წმიდაო, მთავარანგელოსო მიქაელ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

ვითარცა წესთამთავარმან და წინა-მსრბოლმან და მთავარმან ანგელოსთამან, განმათავისუფლე ყოვლისაგან ჭირისა და მწუხარებისა.

 

წმიდაო, მთავარანგელოსო მიქაელ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

უსხეულოთა ძალთა, საცნაურთა მათ წესთასა ზედა ჰმსთავრობ, მთავარანგელოსო მიქაელ, და სამებისა სამ-მნათობიერისა ბრწყინვალებითა ყოვლად ბრწყინვალჱ განანათლებ სოფელსა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ჵ, ყოვლად ბრწყინვალეო უჴორცოთა მთავარო და ზედა მდგომო ძალთა ზეცისათა ერისთაო, მრავლითა კადნიერებითა ცხოველ ჰყავ სული ჩემი მომკუდარი ცოდვათაგან.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ოსანნასა გალობითა გაქებენ წმიდანი ანგელოსნი, ქალწულო მარიამ, ოხითა მათითა შეგჳწყალენ, დედოფალო.

 

 

გალობაჲ 6, ღაღადყავსა

 

  ძლისპირი: მომეც მე სამოსელი ბრწყინვალე, რომელმან შეიმოსე ნათელი სამოსლად ღმერთო მეოხებითა ანგელოსთათა.

 

წმიდაო, მთავარანგელოსო მიქაელ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

მსმენელნი მრავალსახეთა სასწაულთა შენთა გევედრებით: მოგუხედენ მაღლით და დააცხრვენ აღძრვანი უხილავთა და ხილულთა ვნებათანი.

 

წმიდაო, მთავარანგელოსო მიქაელ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

მაღლისა ძალთა წეს-მთავარო მიქაელ, საღმრთოჲსა წესთა წინამძღვარო, აწ დაგვიფარე ყოვლისაგან ეშმაკთა მიერ გარემოდგომისა და მძლავრებისაგან კაცთაჲსა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

რომელნი სიხარულითა შენდა მოჳვლტით, დაგჳფარე ჩუენ საფარველითა მით ყოვლად წმიდითა მით ფრთეთა შენთათა, ანგელოსთა მთავარო, ბრწყინვალეო მიქაელ.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

სერაფიმთა უწმიდესო მარიამ, სულნი ჩუენნი შეიწყალენ, რაჟამს საყვირსა სცემდენ საშინელად წმიდანი ანგელოსნი.

 

 

  გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ, ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა შენდა მოვივლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

 

  მოიხილე ჩუენ ზედა, ყოვლად ქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განკურნენ და სულისა ჩვენისა სნეულებანი.

 

 

მცირე კვერექსი
 
 დიაკონმან: მერმე და მერმე მშჳდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგჳწყალენ და დაგჳცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროჲსად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომჴსენებელთა, თავნი თჳსნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაჲ ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.
 
 მგალობელთა: შენ, უფალო.
 
 მღდელმან: რამეთუ შენ ხარ მეუფჱ მშჳდობისაჲ, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთაჲ, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.
 
 მგალობელთა: ამინ.

 

 

კონდაკი. ხმა 4

 

  რომელი ნათლისა თუალთ-შეუდგამისა მსახურ ხარ და განწესებულ ერისთავად გუნდსა მას ზედა უჴორცოსა მიქაელ, მდგომელო წინაშე ღმრთისაო, ცხოვრებისა მიმართ წინა-მბრძოლ გამოუჩნდი უძლურთა და მენავეთა და მყოფთა ჭირთა შინა, ამისთჳსცა მარადღე თანამავალ გუექმენ ჩუენ ]გამოუთქმელითა ძალითა შენითა და დაგვიფარენ ყოვლისაგან ჭირისა და სალმობისა.

 

 

 დიაკონმან: სიბრძნით. მოხედენ.

 

 მღდელმან: მშვიდობა ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: წარდგომა ფსალმუნი დავითისი: რომელმან შეჰქმნა ანგელოსნი მისნი სულად და მსახურნი მისნი ალად ცეცხლისა.

 

 მგალობელთა: რომელმან შეჰქმნა ანგელოსნი მისნი სულად და მსახურნი მისნი ალად ცეცხლისა.

 

 დიაკონმან:  აქებდით უფალსა ყოველნი ანგელოსნი მისნი.

 

 მგალობელთა: რომელმან შეჰქმნა ანგელოსნი მისნი სულად და მსახურნი მისნი ალად ცეცხლისა.

 

 დიაკონმან: რომელმან შეჰქმნა ანგელოსნი მისნი სულად.

 

 მგალობელთა: და მსახურნი მისნი ალად ცეცხლისა.

 

 დიაკონმან: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.

 

 მღდელმან: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე,

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული.

 

 მგალობელთა: აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ღირსყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდა სახარება.

 

 მღვდელმან: მშჳდობაჲ ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: მათესაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 დიაკონმან: მოხედენ.

 

 

 

სახარება მათესი

 

  რქუა უფალმან: ეკრძალენით ნუ უკუე ვინმე შეურაცხ-ყვნეთ ერთი მცირეთა ამათგანი. გეტყვი თქუენ რამეთუ ანგელოსნი მათნი ცათა შინა, მარადის ხედვენ პირსა მამისა ჩემისასა, რომელ არს ცათა შინა. რამეთუ მოვიდა ძე კაცისაჲ ცხოვრებად წარწყმედულისა. რაჲ სარგებელ-არს კაცისა უკეთუ სოფელი ყოველი შეიძინოს და სული თჳსი იზღვიოს, ანუ რაჲ მისცეს კაცმან ნაცვლად სულისა თჳსისა. რამეთუ მოსლვად არს ძე კაცისა დიდებითა მამისა თჳსისათა ანგელოსთა მისთა თანა და მაშინ მიაგოს კაცად კაცადსა საქმეთა მათთაებრ.

 

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მკითხველმან: დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 მეოხებითა წმიდისა მიქაელ მთავარანგელოსისაჲთა, მოწყალეო, აღჴოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

 

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. 

 

 მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისათა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩემთა სიმრავლენი. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცენ უსჯულოებაჲ ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.

 

 

  გერი: ყოვლად-მოწყალეო უფალო, ნუ უგულებელს-ჰყოფ ოხასა მიქაელ მთავრისასა, რომელი უმოსწრაფეს ელვისა აღმასრულებელ-არს წამის ყოფისა შენისა, არამედ შუამადგომელობითა მისითა მიხსენ მე, ერი ჩუენი, ეკლესიაჲ და სრულიად საქართველო სიყმილისაგან, სრვისა, ძვრისა, ცეცხლისაგან და მახჳლისა, შიმშილისა და მოულოდნელი სიკვდილისა, მტრისა მზაკვარისა და ყოვლისაგან ბოროტისა.

 

 

ლოცვა მღვდლისა მიერ სათქუმელი

 

 მღდელმან: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკჳდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაჲ ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაჲ, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაჲთა, ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაჲთა, მეოხებითა პატიოსანთა უსხეულოთა ზეცისა ძალთაჲთა, პატიოსნისა, დიდებულისა, წინაჲსწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოვანესითა, წმიდათა დიდებულთა და ყოვლად ქებულთა მოციქულთა, წმიდათა  შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა, ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა და იოვანე ოქროპირისაჲთა, წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონლუკიის მთავარეპისკოპოსისა და საკვირველთმოქმედისაჲთა, წმიდათა დიდებულთა და ღუაწლისმძლეთა მოწამეთა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩუენთა, და ღირსისა დედისა დედისა ჩუენისა მოციქულთასწორისა ქალწულისა ნინოჲსითა, წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისაჲთა იოაკიმ და ანაჲსითა (და წმიდის სახელი, რომელისაც არს ტაძარი) და ყოველთა წმიდათა შენთაჲთა, გევედრებით შენ, მრავალმოწყალეოღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაჲ და შეგჳწყალენ ჩუენ.  

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაჲთა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

გალობაჲ 7, კურთხეულარსა

 

  ძლისპირი: ყრმანი ებრაელთანი სახმილსა შინა ვიდოდეს ცეცხლსა ზედა კადნიერებით, და შეცვრეულნი ესრეთ ღაღადებდეს და იტყოდეს, კურთხეულ ხარ შენ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო.

 

წმიდაო, მთავარანგელოსო მიქაელ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

რომელმან შეჰკრიბნე უჴორცონი ბრწყინვალესა მას კრებასა, აწ აღიძარ შემწედ ჩუენდა,Mმთავარნგელოზო ღმრთისაო, და საჯე მაჭირვებელთა და ბრძოდე ბრძოლთა მათ ჩუენთა.

 

წმიდაო, მთავარანგელოსო მიქაელ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

უსხეულოჲ უსხეულოდ იხილვები, უჴორცოთა მთავარო, და აღმოაბრწყინვებ შეუხებელისა ნათლისა დიდებასა, აწ წარმწყმედელთა გზათაგან განგვარინნე და წარგჳმართე გზასა სიმართლისასა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

სამ-მნათობიერისა ნათლისა საღმრთოჲსა აღმომაბრწყინვებელო, აწ ცხოველ ჰყავ სული ჩემი მომკუდარი ცოდვათაგან და საცნობელნი განმინათლე მედღესასწაულეთა კრებისა შენისათა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

შენ გიგალობს, სძალო, გუნდი ზეცისა უსხეულოთაჲ, შენ გაქებს ყოველი ენაჲ კაცთაჲ, რამეთუ შემოქმედი მათი უფროჲს ცნობისა იშვა შენგან, მისა მიმართ მეოხ გუეყავ.

 

 

გალობაჲ 8, აკურთხევდითსა

 

  ძლისპირი: მეუფესა კაცთასა, რომელსა მსახურებენ გუნდნი ანგელოსთანი უგალობდით და უფროსად აღამაღლებდით მას უკუნისამდე.

 

წმიდაო, მთავარანგელოსო მიქაელ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

ზეცისა წესთა წინამძღვარო მიქაელ, აწ ამაო ჰყვენ საშინელნი მზაკუვარებანი მათნი, რომელნი უკეთურთა იღუწიან სავნებელად ჩუენდა და დაგვიცევ მტერთა წყობათა და ზედა დასხმისაგან.

 

წმიდაო, მთავარანგელოსო მიქაელ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

რომელმან გზაჲ უცვალე მღელვარესა მას წყალსა და ტაძარი შენი იჴსენ დარღვევისაგან, გარე წარაქციენ აწ აღძრუანი მზაკუვართანი, რომელნი მარადის მოვლენან ჩუენ ზედა და გჳჴსენ ბოროტთაგან.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

გამოუჩნდი რაჲ იერიქოს მბრძოლსა მას ისუ-ნავეს, მძლეველი და მბრძოლი დიდი მიქაელ, მთავარი ანგელოსთაჲ, შენ მიერ ძალისა მომღებელმან ლახურითა წარტყუენნა წინა-აღმდგომნი და დაიპყრნა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ჩუენ უღირსნი მონანი ანგელოსთა-თანა გაქებთ, და გევედრებით, შარიამ, ჩუეულებისაებრ შენისა სიტკბოებისა შეგჳწყალენ.

 

 

გალობაჲ 9, ადიდებდითსა

 

  ძლისპირი: ღმრთისმშობლად აღგიარებთ, რომელნი შენ მიერ ვიჴსნენით, ქალწულო უბიწოო, და გუნდსა თანა უჴორცოთასა შენ დაუცხროშელად გადიდებთ.

 

წმიდაო, მთავარანგელოსო მიქაელ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

ყოველთა წინა-მდგომელად გამოჩინებულო, მიქაელ, აწ აღგვარიდე საღმრთოჲსა მშჯავრისა საშინელებაჲ უშჯულოებისა ჩუენისათჳს და წყალობაჲ მოგვეც შენდამი მგალობელთა.

 

წმიდაო, მთავარანგელოსო მიქაელ, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

ქრისტიანეთა მჴსნელ და შუა-მდგომელ ხარ და ქუეყნიერთა მხედველ ხარ უსხეულოჲთა დიდებითა შენითა, მოწყალე-ჰყავ ჩემ ზედა მართლ-მსაჯული იგი უფალი წარმიმართოს სინანულისა მის გზისა მიმართ მაცხოვნებელისა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

შუა მდგომელობითა შენითა ყოველთა განწვალებათა დაგჳფარენ ჩუენ, მთავარანგელოსო მიქაელ, რაჲთა ვიდრე უკანასკნელ აღმოფშვინვადმდე ვსდგეთ მტკიცედ და შეურყევლად გზასა ზედა ჭეშმარიტებისასა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

შენ, უბიწოო, წმიდაო დედოფალო, ღმრთისმშობელო მარიამ, მცუელი ჩუენი ანგელოსი მოგვივილინე, რაჲთა წარგვიძეღუს ჭეშმარიტისა მიმართ ნათლისა და გადიდებთ შენ, დედაო ნათლისაო.

 

 

 მგალობელთა: ღირს-არს ჭეშმარიტად, რათა გადიდებდეთ, შენ ღვთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად-უბიწოდ და დედად ღვთისა ჩვენისა. უპატიოსნესსა ქერუბინთასა, და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღვთისასა, მხოლოსა ღვთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ. ("ღირს - არს" - ის ნაცვლად საკითხავი საგალობლები)

 

 

 

 მკითხველმან: ანგელოსთა გუნდთა შორის უმთავრესად გამოჩნდი, ჵ, მიქაელ, მჴედრობათა მთავარო, დაუცხრომელად ევედრე აწ მაღლისა მეუფესა, მოგუმადლოს ჩუენ ღირსნი მამანი და ბრძენნი წინამძღუარნი, და დაიფაროს წილხვედრი ესე ქუეყანაჲ ღმრთისმშობლისა.

 

ჵ, ზეცისა წესთა წინა-მძღუარო მიქაელ, რომელი ღირს იქმენ ბრძანებასა ცხორების მომცემელისა შენისასა, აწ აღგძრავთ მეოხებად მისსა მიმართ, რაჲთა უღმრთოთა ნებისაებრ არა მივიდრიკნეთ უშჯულოებისადმი და ვაქებდეთ ღმერთსა სულითა და ჭეშმარიტებითა.

 

მთავარ იქმენ ანგელოსთა, მიქაელ, მსახურო საღმრთოჲსა დიდებისაო, არამედ იდიდების შენთანა უბრწყინვალესად მესაიდუმლჱ მადლისაჲ და ქალწულისა დამწინდებელი მჴედართმძღუანებელი უჴორცოთაჲ გაბრიელ, წინაჲთ მახარებელი სიხარულისაჲ.

 

ვითარცა პირველთა უსხეულოთა წესისათა მჴურვალედ გევედრებით: შფოთნი და წუალებანი ეკლესიისანი და ყოველნი დაბრკოლებანი თქუენითა ღმრთისა მიმართ მეოხებითა დახსენით, მიქაელ მთავარო და გაბრიელ მთავარანგელოსო, და ჩუენ მშვჳდობასა შინა დაგვიცვენით.

 

საყდართა მათ მაღალთა და შესაძრწუნებელთა საღმრთოსა დიდებისა წინაშე მდგომელო, მიქაელ ანგელოსთა ერისთაო, ყოველთა თანა უჴორცოთა მეუფისა მიმართ, რომელსა ჰმსახურებ, სულისათჳს მეოხ-გუეყ, რაჲთა არა სამართლად მოგვაგოს ბოროტად საქმეთა ჩუენთათჳს და მოჰმადლოს სულმოკლებასა ჩუენსა სულგრძელებაჲ.

 

ჵ, დიდებულო და უხრწნელო დედაო ღმრთისაო, მოვიდეს რაჲ ძჱ შენი განჰსჯად ყოვლისა სოფლისა, მეოხ-გვეყავ ჩუენ წინაშე მისსა, რაჲთა უჴორცოთა ზეცისა ძალთა და ყოველთა წმიდათა თანა ურცხვენელითა პირითა აღვიმსთოთ გალობად ღმრთისა:

 

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დაიდება, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

 მკითხველმან: მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩვენ, რამეთუ ყოველსავე სიტყვის-მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შეგვიწყალენ ჩუენ.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩუენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უსჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობით, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელითა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენზედა, და შემიწყალენ ჩუენ.

 

 აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მოწყალების კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რათა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა.

 

 

 

მცირე მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით, მოწყალებისა, სიცოცხლისა, მშჳდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, მყუდროებისა, განათლებისა, ცხორებისა, შეწევნისა, შენდობისა და ცოდვათა  მოტევებისათჳს ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისა, რაჲთა დაიცვას უფალმან ღმერთმან ჩუენმან სამეუფოჲ ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაჲ ესე მონასტერი (ანუ ეკლესია) და ყოველი  სოფელი  სიყმილისაგან, სრჳსა, ძრჳსა, მახჳლისა, ზედა მოსლჳსაგან უცხო თესლთასა და ყოვლისაგან ბოროტისა;  რაჲთა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათჳს სახიერებითა და კაცთმოყუარებითა თჳსითა, და გარე წარაქციოს რისხვაჲ, მარადის ჩუენ ზედა მომავალი, და გჳჴსნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგჳწყალნეს ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორს და ცასა შინა, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგჳწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: მუხლმოდრეკით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ. 

 

 

სავედრებელი ლოცვა

 

  ჵ, მთავარანგელოსო მიქაელ, წინაშე ყოვლად წმიდისა საყდრისა ღმრთისა მდგომარეო, მის მიერითა ნათლითა შემოსილო, და ნათლისა სუკუნოჲსა დიდებითა აღმომაცენებელო, ელვითა სიწმიდისაჲთა მთავართა ბნელისათა წარმდევნელო და უჩინო-მყოფელო!

 

ჵ, მთავარო მჴედრობათაო მიქაელ, მვედრებელთა შენთა მფარველო და ნათლითა მცხინვარებისა შენისაჲთა სულთა ჩუენთა განმანათლებელო, შეგვეწიე მყოფთა ქუეყანისათა, რაჲთა ვიჴსნნეთ უშჯულოებათა ჩუენთაგან, რამეთუ შენ მოგეცა მადლი მეოხებად ჩუენდა, ხოლო ერი ჩუენი შეუხებელად დაიცევ მტერთა წყობათა და ზედა მოსლვისაგან, რაჲთა არა დასათრგუნველ ვიქმნეთ მარბიელთა უცხოთა ტომთა და ნათესავთაგან; ევედრე ქრისტესა მეუფესა ჩუენსა, მხოლოსა მრავალ-მოწყალესა, რაჲთა მოიხილოს ერსა თჳსსა ზედა, რომელსა არა გუაქუს სიტყჳსგებაჲ წინაშე მისსა, და ყოველთაგან თესლთა, ბრძოლად ჩუენდა შემოკრებულთა გჳჴსნნეს და დაგჳფარნეს ჩუენ ყოველთა ურვათაგან, სენთა და სალმობათაგან, ვნებათა წყლულებისაგან და ამაოჲსაგან სიკუდილისა, განაძლიერე უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოჲს კათალიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფჱ, მამაჲ ჩუენი ილია, ყოვლადსამღდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი, ყოველნი სამღდელო და სამონაზვნო წესნი და ყოველნი მართლმადიდებელნი ქრისტიანენი. საფარველითა ფრთეთა შენთათა დაგვიფარენ ყოველნი სულით და ჴორცით, ხილულთა და უხილავთა მტერთა ჩუენთაგან.

 

ჵ, მხედრობათა მთავარო, საღმრთოო მიქაელ, ყოვლად დიდებულო, საფარველითა შენითა დაგვიფარე და გვიძღოდე ყოველთა მცნებათა ღმრთისათა აღსრულებად და უკანასკნელსა დღესა მშჳდობით და სიტკბოებით შეივედრეთ სულნი ჩუენნი, ხოლო ჟამსა მას მეორედ მოსვლისასა მეოხ გვეყვე წინაშე მართლმსაჯულისა იესუჲსა, რაჲთა ღირს ვიქმნნეთ სასუფეველსა ცათასა და შენ თანა უგალობდეთ, ვაქებდეთ და ვადიდებდეთ ყოვლად-წმიდასა სამებასა. რომელსა ჰშვენის ყოველი დიდებაჲ, პატივი და თაყუანისცემაჲ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზე­სთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყჳსა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

 

 მღდელმან: დიდებაჲ შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 სახელითა უფლისათა, უწმიდესო და უნეტარესო მეუფეო გუაკურთხენ.

 

 მღვდელმან: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლად წმიდისა დედისა შენისათა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩვენთათა და ყოველთა წმიდათა შენთათა, შეგვიწყალენ ჩვენ, ამინ.

 

 მგალობელთა: ამინ. უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 

  წმიდისა მიქაელ მთავარანგელოსის ხატისა მთხვევასა ზედა ვჰგალობთ ამას:

 

ყოვლისა ცხოურებისა ჩუენისა მცველად და მფარველად მოგვიგიე, წმიდაო მთავარანგელოსო მიქაელ, და ჴელმწიფებაჲ გაქუს განთავისუფლებად ჩუენდა ყოველთაგან ვნებათა და ვერაგობათა მტერისათა. ვინაჲცა გევედრებით დაგჳფარე საფრჴეთაგან ეშმაკისაჲთა და წარგვიძეღუ ჩუენ ცხოვრებისა მიმართ საუკუნოჲსა, რაჲთა მარადის ვადიდებდეთ ყოვლად სახიერსა და კაცთ-მოყუარესა ღმერთსა.

 

ავტორ-შემდგენელი: თინათინ მჭედლიშვილი