მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

პარაკლისი სავედრებელი
წმიდათა მღუდელ-მთავართა

 

 მღვდელმან: კურთხეულ არს ღმერთი ჩუენი, ყოვლადვე, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მკითხველმან: ამინ. დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა.

 

 მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენს შორის და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩვენნი.

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაჲ, ძალი და დიდებაჲ აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (12–ჯერ).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
 

 

 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა, ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თჳთ ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.
 
 
ფსალმუნი 142
 

1. უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა; 

 

2. და ნუ შეხუალ სასჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი. 

 

3. რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხოურებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი. 

 

4. და მოეწყინა ჩემ თანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. 

 

5. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. 

 

6. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. 

 

7. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა, ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. 

 

8. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. 

 

9. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. 

 

10. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი, სული შენი სახიერი მიძღოდენ მე ქუეყანასა წრფელსა. 

 

11. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი. 

 

12. და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

 
 
 დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.
 

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 

 დიაკონმან: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ა. აუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ბ. ყოველი თესლები გარე მომადგეს მე და სახელითა უფლისათა ვერეოდი მათ.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი გ. არა მოვკვდე, არამედ ვსცხონდე, და განვსთქვნე მე საქმენი უფლისანი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი დ. ლოდი, რომელ შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე და არს საკვირველ წინაშე თვალთა ჩუენთა.

 

ტროპარი, ხმა 4

 

  კანონად სარწმუნოებისა, და ხატად სიმშვიდისად და მოძღურად მარხვისა გყო შენ ქრისტემან სამწყსოსა შენისათვის ჭეშმარიტებით, ამისთვისცა მოიგე სიმდაბლითა სიმაღლე და სიგლახაკითა სიმდიდრე, წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩუენთათვის.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

  კანონად სარწმუნოებისა, და ხატად სიმშვიდისად და მოძღურად მარხვისა გყო შენ ქრისტემან სამწყსოსა შენისათვის ჭეშმარიტებით, ამისთვისცა მოიგე სიმდაბლითა სიმაღლე და სიგლახაკითა სიმდიდრე, წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩუენთათვის.

 

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 არასადა დავსდუმნეთ, ღმრთსმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი. რამეთუ არათუმცა შენ გვფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა სადა გვიხსნნა ჩუენ ესოდენთა ჭირთაგან; ანუ ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად? არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედუფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

 

 

 

ფსალმუნი 50

 

1. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უშჯულოებაი ჩემი. 

 

2. უფროის განმბანე მე უშჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე. 

 

3. რამეთუ უშჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. 

 

4. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ; რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო შჯასა შენსა. 

 

5. რამეთუ ესერა უშჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. 

 

6. რამეთუ ესერა ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. 

 

7. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. 

 

8. მასმინო მე გალობაი და სიხარული, და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. 

 

9. გარე-მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უშჯულოებანი ჩემნი ახოცენ. 

 

10. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. 

 

11. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. 

 

12. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. 

 

13. ვასწავლნე უშჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. 

 

14. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო, იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. 

 

15. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუნე, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. 

 

16. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. 

 

17. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ჰყოს. 

 

18. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალემისანი. 

 

19. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი; მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

 

 

 

გალობაჲ 1, უგალობდითსა

 

  ძლისპირი: ღმერთსა, რომელმან დაანთქა მეწამულსა ზღუასა მტერი ფარაო ძლევისა გალობითა მას უგალობდეთ, რამეთუ დიდებით დიდებულ-არს.

 

წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ღმერთმან მამამან გამოგირჩია მღუდელ-მთავრად წმიდაო ღუთისაო (სახელი), მამისაგან სახიერისა გვითხოვე განათლება გონებისა ჩუენისა.

 

წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

თვით მწყემსმან კეთილმან იესო ტკბილმან მწყემსად ჭიშმარიტად გიჩინა, ჭეშმარიტსა მას სიტყვასა ღმერთსა ევედრე მონიჭებად ჩუენდა მადლი სიტყვისა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

იქმენ სადგურ სულისა წმიდისა, რომელი იტყოდა პირით შენით ჰსწავლასა ცხოურებისასა მისგან გვითხოვე ცხოვრება სულთა ჩუენთა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ვარსკულავი ღუთივ-ბრწყინვალე მომფენელი მზისა სიმართლისა მარიამ, ღუთის-მშობლად ჰქადაგე წმიდაო მღუდელ-მთავარო. მას ევედრე შეწყალებად ჩუენდა.

 

 

გალობა 3, განძლიერდასა

 

  ძლისპირი:  განძლიერდა დღეს სარწმუნოებით ეკლესია ქრისტეს მიერ, და გალობით ესრეთ ღაღადებს, წმიდა ხარ შენ უფალო სულთა ჩუენთა მაცხოვარო.

 

წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ვადიდებთ ყოვლად-დიდებულსა ბრწყინვალებასა შენსა ღმერთშემოსილო მამაო (სახელი) და ვევედრებით ლოცუასა შენსა განაბრწყინვე სულნი ჩუენნი.

 

წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

გვირგვინი ღუთივ-შუენიერი დაგადგა უფალმან თავსა შენსა წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), გვირგვინი სათნოებისა მოგუმადლე მაქებელთა შენთა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

იხარებს სული შენი უფლისა მიმართ ეგევითარითა ბრწყინვალებითა წმიდაო ღუთისაო (სახელი), ევედრე იესო ტკბილსა შეწყალებად სულთა ჩუენთა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

რაბამ მშუენიერ ხარ ქალწულო და ბიწი არა არს შენთანა, და რაბამ ტკბილ არიან სიტყვანი შენნი მარიამ, ყოვლად-ტკბილსა იესოს ევედრე შეწყალებად ჩუენდა.

 

 

  მიჴსნენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოჳვლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

 

  მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ჴორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

 

 

მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩვენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ღმრთივ–დაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათჳს (მთავრობისა და მხედრობისა) მისისათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქისა და მცეთა–თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ–აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათჳს, და ყოვლადუსამღვდელოესისა... (აქა მოიხსენეთ ადგილობრიბი მღვდელმთავარი), და ყოველთა ქრისტეს მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალნეს... (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით ღმერთს).

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: განამრავლე, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხოვრებისა მათისანი, და იხსნენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთასა, და მიუტევენ მათ ყოველნი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ყოველთა ძმათა და ყოველთა ქრისტიანეთათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 მღვდელმან: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყვარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

წარდგომა. ხმა დ

 

  მცხინვარებითა წმიდისა სამებისათა განათლებული ჰგალობ სამწმიდაარსობით სერაფიმთა თანა სანატრელო მამაო (სახელი), მეოხ-გვეყავ შვილთა ეკლესიისათა, რომელთა შეგვიწყნარებიეს ყოვლად-ტკბილნი ჰსწავლანი შენნი, რათა ჩუენცა უგალობდეთ უფალსა და ვიტყოდეთ ალლილუია.

 

 

გალობა 4, მესმასა

 

  ძლისპირი:  სმენა მესმა ღუთისა გამოჩინებისა ქუეყანასა ზედა მაცხოვრად ჩუენ მორწმუნეთა მისთა და ვღაღადებთ: დიდება ძალსა შენსა უფალო.

 

წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

გუნდსა თანა ანგელოსთასა უგალობ ყოვლად-წმიდასა სამებასა წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), გლახაკნი ესე გევედრებით მოგუმაღლე სიწმიდე გულისა.

 

წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ვიხარებთ ხსენებასა შენსა ზედა წმიდაო ღუთისაო (სახელი), და ვითხოვთ წყალობასა, მოგუანიჭე საუკუნო სიყუარული ლოცვითა შენითა წმიდითა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

იხილე დიდება ღუთისა, რომლისათვის გსუროდა, და იხარებს სული შენი წინაშე მისა, ითხოვე ჩუენთვისცა, რათა ვიხილოთ დიდება იგი სანატრელი.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ნათელი ბრწყინვალე, მთავარი მშვიდობისა იესო იშუა შენგან ქალწულო, მისგან გვითხოვე ღირსყოფა ჩუენი ნათელსა მას თუალთშეუდგამსა.

 

 

გალობა 5, ღამითგანსა

 

  ძლისპირი:  ღამე ბნელი ურწმუნოთა, ქრისტე მორწმუნეთა ნათელ ჰყოფს სიტყვათა შენთა მადლითა, ამისთვის ჩუენცა შენდა აღვიმსთობთ და ღვთაებასა შენსა ვადიდებთ.

 

წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ოხრვიდა სული წმიდა შენ შორის მდიდრად ქადაგებითა, და განანათლენ მოძღურებითა კიდენი სოფლისანი, ჩუენცა განგვანათლენ ჰსწავლითა შენითა წმიდაო ღუთისაო.

 

წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

სული წმიდა იტყოდა პირით შენით სიტყვათა მათ მადლისათა ღმერთშემოსილო მამაო (სახელი), სულისაგან წმიდისა გვითხოვე განწმედა სულითა ჩუენთა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ანგელოსებრივ ჰსცხოვრებდი წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), და ანგელოსთა შორის იხარებს სული შენი, ჩუენცა ანგელოსებრივი მოქალაქობა მოგუანიჭე გევედრებით.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ნამდვილ ჭეშმარიტად ღუთის-მშობლად გქადაგეს მარიამ, წმიდათა მღუდელ-მთავართა, და ჩუენცა აღგიარებთ ქალწულად, და გევედრებით, ლოცვითა მათითა შეგვიწყალენ უბიწოო.

 

 

გალობა 6, ღაღადყავსა

 

  ძლისპირი: იონასებრ ვეშაპისა მისგან მიხსენ მე გევედრები, სახიერო უფალო, რომელსა ჰშთანთქა ჰნებავს ჩემი უწყალოებით, განმარინე მე.

 

წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ნეკტარი სამღთოსა ბრწყინვალებისა მოგეფინების წმიდაო მღუდელმთავარო (სახელი), ნაკადული მადლისა შენისა მოგუფინე ჩუენცა გევედრებით.

 

წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ისმენ ანგელოსთა გალობასა წინაშე ღუთისა განბრწყინვებული და იშვებ სულითა, ისმინე გალობა ჩუენი და ლოცვითა მოგვიხსენე ჩუენცა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

მადლითა სამღთოითა ღუთივ-შუენიერად განათლებულ ხარ მამაო წმიდაო (სახელი), მადლი ლოცვისა შენისა მოგუფინე მვედრებელთა შენთა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ღუთის მშობელო მარიამ მღუდელ-მთავართა ბრწყინვალე მწყობრი გევედრების, შეგვიწყალენ მათ მიერ დამწყსილნი მორწმუნენი შენნი.

 

 

  მიჴსნენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოჳვლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

 

  მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ჴორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

 

 

მცირე კვერექსი
 
 დიაკონმან: მერმე და მერმე მშჳდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგჳწყალენ და დაგჳცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროჲსად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომჴსენებელთა, თავნი თჳსნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაჲ ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.
 
 მგალობელთა: შენ, უფალო.
 
 მღდელმან: რამეთუ შენ ხარ მეუფჱ მშჳდობისაჲ, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთაჲ, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.
 
 მგალობელთა: ამინ.

 

 

და კონდაკი მის მღუდელ-მთავრისა ანუ
ესე საზოგადო კონდაკი, ხმა 4

 

  სამღთოსა ქუხილისა საყვირო სულიერო, მორწმუნეთა სიმტკიცეო, და განმდევნელო წვალებისაო, სამებისა მსახურო, დიდო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ანგელოსთა თანა მდგომარეო მარადის, ევედრე დაუცხრომელად ჩუენ ყოველთათვის.

 

 

 დიაკონმან: სიბრძნით. მოხედენ.

 

 მღდელმან: მშვიდობა ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: წარდგომა ფსალმუნი დავითისი: მღუდელთა შენთა შეიმოსონ სიმართლე და წმიდანი შენნი იხარებდენ.

 

 მგალობელთა: მღუდელთა შენთა შეიმოსონ სიმართლე და წმიდანი შენნი იხარებდენ.

 

 დიაკონმან:   პირმან მართლისამან იწუართოს სიბრძნე.

 

 მგალობელთა: მღუდელთა შენთა შეიმოსონ სიმართლე და წმიდანი შენნი იხარებდენ.

 

 დიაკონმან: მღუდელთა შენთა შეიმოსონ სიმართლე.

 

 მგალობელთა: და წმიდანი შენნი იხარებდენ.

 

 დიაკონმან: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.

 

 მღდელმან: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე,

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული.

 

 მგალობელთა: აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ღირსყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდა სახარება.

 

 მღვდელმან: მშჳდობაჲ ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: მათესაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 დიაკონმან: მოხედენ.

 

 

 

სახარება მათესი

 

  ჰრქუა უფალმან თვისთა მოწაფეთა: თქუენ ხართ ნათელნი სოფლისანი. ვერ ხელეწიფების ქალაქსა დაფარვად მთასა ზედა დაშენებულსა. არცა აღანთიან სანთელი და დაჰსდგიან ქუეშე ხვიმირსა არამედ სასანთლესა ზედა, და ჰნათობნ იგი ყოველთა რომელნი იყვნიან სახლსა შინა. ეგრეთ ჰბრწყინევდინ ნათელი თქუენი წინაშე კაცთა, რათა იხილნენ საქმენი თქუენნი კეთილნი და ადიდებდენ მამასა თქუენსა ზეცათასა.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მკითხველმან: დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

  მეოხებითა წმიდისა მღუდელ-მთავრისა (სახელი), მოწყალეო აღხოცენ ცოდვათა ჩვენთა სიმრავლენი.

 

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. 

 

 მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისათა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩემთა სიმრავლენი.

 

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცენ უსჯულოებაჲ ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.

 

 

 გერი: ნათელო ყოვლად ბრწყინვალეო, სასანთლესა ვითარცა ხარისხსა ზედა ამაღლებულო, ეგე ვითარითა ღუთივ-შუენიერითა ბრწყინვალებითა განანათლე ეკლესიათა სავსება, წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), რათა ყოველნი ერთბამად უგალობდეთ საკვირველ-მოქმედებასა შენსა ყოვლად-სამღვდელოო.

 

 

ლოცვა მღვდლისა მიერ სათქუმელი

 

 მღდელმან: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკჳდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაჲ ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაჲ, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაჲთა, ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაჲთა, მეოხებითა პატიოსანთა უსხეულოთა ზეცისა ძალთაჲთა, პატიოსნისა, დიდებულისა, წინაჲსწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოვანესითა, წმიდათა დიდებულთა და ყოვლად ქებულთა მოციქულთა, წმიდათა  შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა, ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა და იოვანე ოქროპირისაჲთა, წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონლუკიის მთავარეპისკოპოსისა და საკვირველთმოქმედისაჲთა, წმიდათა დიდებულთა და ღუაწლისმძლეთა მოწამეთა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩუენთა, და ღირსისა დედისა დედისა ჩუენისა მოციქულთასწორისა ქალწულისა ნინოჲსითა, წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისაჲთა იოაკიმ და ანაჲსითა (და წმიდის სახელი, რომელისაც არს ტაძარი) და ყოველთა წმიდათა შენთაჲთა, გევედრებით შენ, მრავალმოწყალეოღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაჲ და შეგჳწყალენ ჩუენ.  

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაჲთა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

გალობა 7, კურთხეულარსა

 

  ძლისპირი:  ქერუბიმთა ზედა მჯდომარეო მაცხოვარო, რომელმან ყრმანი იხსენ სახმილისაგან, კურთხეულ ხარ შენ უფალო ღმერთო მამათა ჩუენთაო.

 

წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

უფალმან ღმერთმან განგანათლა წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), და უმაღლესსა ხარისხსა ზედა დაგადგინა სანთელი ბრწყინვალე, განგვანათლენ ქრისტიანენი გევედრებით.

 

წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

დიდებითა მრავლითა ჰბრწყინავ წინაშე ანგელოსთა და კაცთა წმიდაო ღვთისაო (სახელი), დიდებასა ღუთისასა ღირს-გვიჩინე ლოცვითა შენითა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ეგრეთ ჰბრწყინავდი ნათელი თქუენი, სთქუა უფალმან, ნათლითა ელვარებისა შენისათა განგვანათლენ დაბნელებულნი ესე მვედრებელნი.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ლამპარო ღუთივ-ბრწყინეალეო მარიამ, ლოცვითა წმიდათა მღუდელ-მთავართათა განგუანათღუნ ლმობიერად მვედრებელნი ყოვლად უბიწოო.

 

 

გალობა 8, აკურთხევდითსა

 

  ძლისპირი:  ქრისტესა, რომელიცა ღმერთი არს და უფალი ყოველთა ბუნებათა აღვამაღლებთ მას ქებით აწდა უკუნისამდე.

 

წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

მადლით შემოსილო წმიდაო ღუთისაო (სახელი), მაღლით მოგუფინე მადლი მეოხებისა შენისა, და მოგვიხსენე წინაშე ღუთისა.

 

წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

თანა ზიარ-იქმენ მოციქულთა ქადაგებისა და საყდარსა მათსა ჰსუფევი, თანა ზიარად სუფევისა შენისა გვიჩინე ჩვენცა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ანგელოსთა თანა მოდასე იქმენ და მათ თანა უგალობთ უფალსა, მოგვიხსენენ ჩუენცა წინაშე ღუთისა გევედრებით მამაო სანატრელო.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ვითარ საყუარელ-არს ხსენება შენი მარიამ უბიწოო, რამეთუ განანათლებს გონებასა სახელი შენი წმიდა, გევედრებით შეგვიწყალენ ჩუენ.

 

 

გალობა 9, ადიდებდითსა

 

  ძლისპირი:  შენგან ქალწულო უთესლოდ ღმერთი იშვა უქცეველად ხორცითა, ამისთვის ღუთის-მშობელო ჩუენ ყოველნი დაუცხრომელად გადიდებთ.

 

წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ამაღლდი რა ხარისხითა ხარისხად, ანგელოსთა და მიიწიე დიდებითი დიდებად, ამისთვის გევედრებით მოგვიხსენე წინაშე ღუთისა სანატრელო მამაო.

 

წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.

 

რომელსა გერწმუნა ეკლესია ქრისტესი, ღუთივ-შუენიერად განაბრწყინვე, და სულნი კაცთანი ღმერთსა შეჰსწირენ, გევედრებით შეგვიწყალენ ჩუენცა მამაო.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ნათლითა თუალთ-შეუდგამითა განბრწყინვებული იდიდები წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), მეოხ-გვეყავ რათა ვიხილოთ ნათილი ბრწყინვალე.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

იდიდები ღირსად ყოველთა წმიდათაგან ყოვლად-წმიდაო ქალწულო და იხარებ ძისა შენისა თანა, ითხოვე ჩუენთვისცა სიხარული საუკუნო სასუფეველსა.

 

 

 მგალობელთა: ღირს-არს ჭეშმარიტად, რათა გადიდებდეთ, შენ ღვთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად-უბიწოდ და დედად ღვთისა ჩვენისა. უპატიოსნესსა ქერუბინთასა, და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღვთისასა, მხოლოსა ღვთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ. ("ღირს - არს" - ის ნაცვლად საკითხავი საგალობლები)

 

მღვდელმან აკმიოს.

 

 მკითხველმან: უფალსა უფლებათასა უგალობ ანგელოსთა თანა შეერთებული, წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), გევედრებით ჩუენცა მოგვიხსენე წინაშე უფლასა საბაოთისა, უსანატრელესო მამაო.

 

მწყემსად ჭეშმარიტად დაგადგინა სიტყვამან ჭეშმარიტებისამან, ხოლო მღუდელ-შუენიერებითა შენითა განათლებულნი გევედრებით, მწყემსსა კეთილსა შეგვაწყნარე, რათა ვადიდებდეთ მას.

 

სულმან საღმრთომან განგაბრძნო ღმერთ-შემოსილო მამაო (სახელი), რათა სულნი ჩუენნი განწმედილნი შესწირო მამასა ზეცათასა, გევედრებით წარგუადგინენ წინაშე მისა უბიწონი.

 

სამებამან სათნო იყო სათნოება შენი სამ-ნეტარო მამაო და გვირგვინითა შემკობილი სამ-წმიდა-არსობით უგალობ სერაფამთა თანა, სარწმუნოებით გევედრებით მოგვიხსენე ჩუენცა.

 

ღუთის-მშობელო მარიამ, ლოცვითა წმიდათა მღუდელ-მთავართათა, ღირსმყუენ ზეცისა დიდებასა ყოველნი მართლმადიდებელნი, რათა მათ თანა ვჰგალობდეთ სამ-წმიდა-არსობით.

 

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დაიდება, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 მკითხველმან: მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩვენ, რამეთუ ყოველსავე სიტყვის-მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შეგვიწყალენ ჩუენ.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩუენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უსჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობით, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელითა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენზედა, და შემიწყალენ ჩუენ.

 

 აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მოწყალების კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რათა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა.

 

 

მცირე მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით, მოწყალებისა, სიცოცხლისა, მშჳდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, მყუდროებისა, განათლებისა, ცხორებისა, შეწევნისა, შენდობისა და ცოდვათა  მოტევებისათჳს ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისა, რაჲთა დაიცვას უფალმან ღმერთმან ჩუენმან სამეუფოჲ ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაჲ ესე მონასტერი (ანუ ეკლესია) და ყოველი  სოფელი  სიყმილისაგან, სრჳსა, ძრჳსა, მახჳლისა, ზედა მოსლჳსაგან უცხო თესლთასა და ყოვლისაგან ბოროტისა;  რაჲთა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათჳს სახიერებითა და კაცთმოყუარებითა თჳსითა, და გარე წარაქციოს რისხვაჲ, მარადის ჩუენ ზედა მომავალი, და გჳჴსნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგჳწყალნეს ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორს და ცასა შინა, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგჳწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: მუხლმოდრეკით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ. 

 

 

სავედრებელი ლოცვა

 

  ჰოი, ყოვლად სანატრელო წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), მამისა სათნოო, ძისა მიერ განათლებულო, სულითა წმიდითა განბრძნობილო, ანგელოსთადა შეერთებულო, მოციქულთა მოსაყდრეო, მოწამეთა თანა მოღუაწეო, მღუდელ-მთავართა შვენიერებაო, სარწმუნოებისა წინამძღვარო, მართლ-მორწმუნეთა შემწეო და შესავედრებელო.

 

ჰოი, ყოვლად დიდებულო წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), სიწმიდითა შენითა მრავალთა სასწაულთა მოქმედო, შენ შორის დამკვიდრებულითა საღმრთოთა მადლითა ადიდე და განანათლე კეთილმორწმუნე ერი ჩუენი, მღუდელ-შუენიერებითა შენითა განაბრწყინვე უწმიდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფე მამაი ჩვენი ილია და ყოვლად-სამღვდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი და ყოველნი სამღუდელო და სამონაზნო დასნი, წმიდითა ლოცვითა შენითა დაიფარენ სამხედრო განწესება, და ყოველნი მართლ-მადიდებელნი ქრისტიანენი. ევედრე მამაო შენ მიერ ქადაგებულსა ღმერთსა, რათა მოგუმადლოს სულით და ხორცით მშვიდობა და სიმრთელე, და ვადიდებდეთ სახიერებასა მისსა.

 

ჰოი, ყოვლად საწადელო წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ყოვლად წმიდისა სამებისა მიერ ღუთივ-შუენიერად განათლებულო, და მრავალთა სათნოებათა შენთათვის ყოვლად ბრწყინვალითა გვირგვინითა პატივცემულო, მეოხ გვეყავ წინაშე მისსა, რათა მოგუანიჭოს მართლმადიდებლობით განათლება, კეთილთა საქმეთა მიერ განბრწყინვება, და სასუფეველსა ცათასა დამკვიდრება, ანგელოსთა თანა გალობა, წმიდათა თანა სუფევა, ღირსთა თანა გვირგვინოსნება, და მარადის უგალობდეთ შენსა მადიდებელსა მამასა, შენსა მაკურთხეველსა ძესა და შენსა განმაბრძნობელსა სულსა წმიდასა, რომელსა ჰშუენის ყოველი დიდება, პატივი და თაყუანისცემა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზე­სთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყჳსა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

 

 მღდელმან: დიდებაჲ შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 სახელითა უფლისათა, უწმიდესო და უნეტარესო მეუფეო გუაკურთხენ.

 

 მღვდელმან: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლად წმიდისა დედისა შენისათა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩვენთათა და ყოველთა წმიდათა შენთათა, შეგვიწყალენ ჩვენ, ამინ.

 

 მგალობელთა: ამინ. უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 

  ხოლო ხატისა მისისა მთხვევნასა ზედა ვჰგალობთ ამას:

 

ყოვლისა მორწმუნისა ლოცუათა მსმენელო და თხოვათა აღმსრულებელო, წმიდაო მღუდელ-მთავარო (სახელი), ყოვლად მოწყალისა ღუთისაგან გვითხოვე, რათა ყოველნი ღუთივ-სულიერნი შვილნი შენნი შეგვიწყალნეს, რომელნი ესე პატივისცემით ვადიდებთ წმიდასა ხსენებასა შენსა, და სურვილით ამბორს-უყოფთ ხატსა სიწმიდისა შენისასა და შენთანა ვიხარებდეთ საუკუნოდ.

 

დედოფალო მარიამ, ბრწყინვალებაო ყოველთა წმიდათაო, ლოცვითა წმიდათა მღუდელ-მთავართათა ღირს-მყუენ საუკუნოსა დიდებასა და ბრწყინვალებასა ძისა შენისა და ღმრთისა ჩუენისასა.