მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

პარაკლისი სავედრებელი
წმიდათა დიდთა მოწამეთა საქართველოჲსათა,
არგვეთის მთავართა დავითისი და კონსტანტინესი

 

 მღვდელმან: კურთხეულ არს ღმერთი ჩუენი, ყოვლადვე, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მკითხველმან: ამინ. დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა.

 

 მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენს შორის და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩვენნი.

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაჲ, ძალი და დიდებაჲ აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (12–ჯერ).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
 

 

 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა, ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თჳთ ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.
 
 
ფსალმუნი 142
 

1. უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა; 

 

2. და ნუ შეხუალ სასჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი. 

 

3. რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხოურებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი. 

 

4. და მოეწყინა ჩემ თანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. 

 

5. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. 

 

6. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. 

 

7. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა, ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. 

 

8. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. 

 

9. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. 

 

10. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი, სული შენი სახიერი მიძღოდენ მე ქუეყანასა წრფელსა. 

 

11. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი. 

 

12. და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

 
 
 დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.
 

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 

 დიაკონმან: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ა. აუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ბ. ყოველი თესლები გარე მომადგეს მე და სახელითა უფლისათა ვერეოდი მათ.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი გ. არა მოვკვდე, არამედ ვსცხონდე, და განვსთქვნე მე საქმენი უფლისანი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი დ. ლოდი, რომელ შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე და არს საკვირველ წინაშე თვალთა ჩუენთა.

 

ტროპარი, ხმა 4.

 

  მგალობელთა: მოწამეთა შენთა უფალო, ღუაწლსა შინა თჳსთა გჳრგჳნი მოიგეს უხრწნელებისაჲ შენ მიერ ღმრთისა ჩუენისა, რამეთუ აქუნდათ მათ შენ მიერი ძალი და მძლავრი დაამჴუეს და შემუსრეს კერპთა იგი უძლური ძალი, მათითა მეოხებითა, ქრისტე ღმერთო, აცხოვნენ სულნი ჩუენნი.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

  მგალობელთა: მოწამეთა შენთა უფალო, ღუაწლსა შინა თჳსთა გჳრგჳნი მოიგეს უხრწნელებისაჲ შენ მიერ ღმრთისა ჩუენისა, რამეთუ აქუნდათ მათ შენ მიერი ძალი და მძლავრი დაამჴუეს და შემუსრეს კერპთა იგი უძლური ძალი, მათითა მეოხებითა, ქრისტე ღმერთო, აცხოვნენ სულნი ჩუენნი.

 

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 არასადა დავსდუმნეთ, ღმრთსმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი. რამეთუ არათუმცა შენ გვფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა სადა გვიხსნნა ჩუენ ესოდენთა ჭირთაგან; ანუ ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად? არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედუფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

 

 

 

ფსალმუნი 50

 

1. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უშჯულოებაი ჩემი. 

 

2. უფროის განმბანე მე უშჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე. 

 

3. რამეთუ უშჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. 

 

4. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ; რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო შჯასა შენსა. 

 

5. რამეთუ ესერა უშჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. 

 

6. რამეთუ ესერა ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. 

 

7. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. 

 

8. მასმინო მე გალობაი და სიხარული, და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. 

 

9. გარე-მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უშჯულოებანი ჩემნი ახოცენ. 

 

10. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. 

 

11. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. 

 

12. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. 

 

13. ვასწავლნე უშჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. 

 

14. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო, იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. 

 

15. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუნე, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. 

 

16. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. 

 

17. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ჰყოს. 

 

18. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალემისანი. 

 

19. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი; მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

 

 

 

გალობა 1 უგალობდითსა

 

  ძლისპირი: უგალობდეთ უფალსა, რომელმან განიყვანა ერი თჳსი ზღუასა მას მეწამულსა, მას მხოლოსა, რომელიცა დიდებულ არს.

 

წმიდანო დიდნო მოწამენო დავით და კონსტანტინე, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

გონებისა ყოვლად იწროებასა, ხოლო უძლურებასა ენისა ჩემისასა, გონებისა ზესთა ღმერთთასა, სიტყუაო, მომეც მადლი ღირსებით შესხმად მოწამეთა შენთა.

 

წმიდანო დიდნო მოწამენო დავით და კონსტანტინე, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ადამანტთა მტკიცეთა, სიტყვერთა გოდოლთა შეუძრველთა და ძეგლთა ურყეველთა დავითს კონსტანტინეთურთ უგალობს ეკლესიაჲ დღეს ძნობითა საღმრთოჲთა.

 

დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ლოდსა რჩეულსა, სიონის საფუძუელსა, ზედა დამტკიცებულთა, სუეტთა სიონისათა სისხლთა მიერ პორფირად ღებილთა დავითს კონსტანტინეთურთ შევასხმიდეთ.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ

 

ორთა შინა ცნობილთა არსებათა ერთი ქრისტე შემდგომად შეერთებისა, სძალო, ორთა მნებებელი და მოქმედი არსებით იშვა შენგან ცხორებად წარწყმედულთა.

 

 

გალობა 3 განძლიერდასა

 

  ძლისპირი:  შენ ხარ დამამტკიცებელი მვედრებელთა შენთაჲ, ქრისტე, შენ ხარ ნათელი დაბნელებულთაა და გადიდებს სული ჩემი.

 

წმიდანო დიდნო მოწამენო დავით და კონსტანტინე, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ბრწყინვალებამან ღუაწლისა თქუენისამან, მარტჳლნო, განანათლნა კიდენი, რამეთუ სრბაი სრულ-ჰყავთ სანატრელი, რომლითა ვნებათა ქრისტესთა ეზიარენით, ღუაწლით შემოსილნო.

 

წმიდანო დიდნო მოწამენო დავით და კონსტანტინე, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ადიდენით რაჲ, წმიდანნო, ასოთა თქუენთა მიერ ღუაწლისა დამდებელი, გადიდნა საკჳრველთა ნიშთა მიერ, ვითარცა საკუთარნი და სარწმუნონი თჳსნი.

 

დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

სულნი, მჴნეთა, - სულისა წილ და ცხორებაჲ - ცხორებისა დადვნეს მხიარულებით ქრისტეს მოწამეთა, ხოლო მოფარდულებისა უაზნაურესისა გონიერ გამოჩნდეს.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ

 

აჰა, ქალწული, რომელი ჰქადაგა ესაია, მუცლადმღებელი და მშობელი ძისა ემმანუილისა, რომელ არს ღმერთი ჩუენთანა, ამას თაყუანის-ვსცემდეთ სარწმუნოებით.

 

 

  გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოჳვლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

 

  მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ჴორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

 

 

 

მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩვენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ღმრთივ–დაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათჳს (მთავრობისა და მხედრობისა) მისისათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქისა და მცეთა–თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ–აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათჳს, და ყოვლადუსამღვდელოესისა... (აქა მოიხსენეთ ადგილობრიბი მღვდელმთავარი), და ყოველთა ქრისტეს მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალნეს... (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით ღმერთს).

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: განამრავლე, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხოვრებისა მათისანი, და იხსნენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთასა, და მიუტევენ მათ ყოველნი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ყოველთა ძმათა და ყოველთა ქრისტიანეთათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 მღვდელმან: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყვარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

წარდგომა. ხმა 1

 

  ორთა ყოვლადქებულთა უძლეველთა მოწამეთა, საცთური მრავალღმრთეებისაჲ და წყვდიადნი კერპთანი უჩინო-ყვნეს და სიხარულით იღუაწეს და ღმერთსა სათნო-ეყვნეს, ნეტარი დავით და ახოვანი კონსტანტინე, ამათსა სახსენებელსა დღეს სარწმუნოებით ვდღესასწაულობდეთ, რაითა გვითხოონ ქრისტესგან დიდი წყალობაჲ ჩუენთვის.

 

 

გალობა 4 მესმასა

 

  ძლისპირი:  მესმა, უფალო განგებაჲ საიდუმლოთა შენთა გამოუთქმელთა, განვიცადენ საქმენი შენნი და აღვიარე მე ღმრთეებაჲ შენი.

 

წმიდანო დიდნო მოწამენო დავით და კონსტანტინე, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

აღასუბუქებდა სიმძიმესა ნივთთასა, სიმძიმე ქრისტეს მოწამეთა ლოდთაჲ და ნივთნი მდინარისანი სისხლთა თანა წმიდათა ბანით განსწმედდა და უნივთოთა თანა შეაერთებდა.

 

წმიდანო დიდნო მოწამენო დავით და კონსტანტინე, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ხუროთმოძღუარმან მან, ცხოველ-შემოქმედმან, თქუენ, ქუანი ეგე პატიოსანნი, ქუათა დამოკიდებით, მოხელოვნებითა გამოუთქმელითა სუეტად ეკლესიისა დაგამტკიცნა.

 

დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ვერცა ამაოდ ლიქნამან, ვერცა ქადებამან მძჳნვარეთა სატანჯველთამან, სიმტკიცე გონებისა შენისაჲ, დავით უძლეველო, არასადა შეძრა კლდისაგან სარწმუნოებისა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ

 

ლმობამან წყევითმან ევასმან არასადა გჰოვა შენ ქუემდებარედ, ქალწულო, და ვერცა დედობრივმან შჯულმან ხრწნილებათამან, მარიამ, რამეთუ შენ უზეშთაეს გამოჩნდი შჯულთა ბუნებისათა.

 

 

გალობა 5 ღამითგანსა

 

  ძლისპირი:  აღმსთობილნი შენ გიგალობთ, უფალო, გუაცხოვნენ ჩუენ, ვითარცა სახიერ, რამეთუ სხუაჲ ღმერთი არა ვიცით.

 

წმიდანო დიდნო მოწამენო დავით და კონსტანტინე, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

სულისა აზნაურებაჲ თავისუფალ-ჰყავ ვნებათაგან, დავით, ხოლო სამთავროსა გონებისასა შეაერთე ხედვათა მათ მაღალთა, ნეტარო, მოგება მთავრებრივად.

 

დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ადამატისა უმტკიცეს გონებაი შენი ჰპოვა ღმერთმან, კონსტანტინე, რამეთუ კუეთებამან უღმრთოებითთა ქართამან ვერ უძლო შერყევად, რომლითაცა დიდსახელ იქმენ, მხნეო.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ

 

მადლთაგან პირად-პირადთა და ყოველთაგან კეთილთა სავსებაი მოიგე შენ, ტრედმან, ზესთა ღმრთისასა სოლომონისმან, მარიამ, მხოლოო კურთხეულო.

 

 

გალობა 6 ღაღადყავსა

 

  ძლისპირი: მომეც მე სამოსელი ბრწყინვალე, რომელმან შეიმოსე ნათელი სამოსლად, ღმერთო, მეოხებითა წმიდათაჲთა.

 

წმიდანო დიდნო მოწამენო დავით და კონსტანტინე, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

თქუეს გულსა შინა თჳსსა სიბრძნით, სიბრძნე მოგებად დავით და სიმართლე სიწმიდით, ხოლო რწმუნებაჲ მხიარულებით და სურვილით ჭურსა შინა კეცისასა და საქმესა კეთილსა, ხედვაჲ შეაერთე, ბრძენო.

 

წმიდანო დიდნო მოწამენო დავით და კონსტანტინე, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ვითარცა ვენახისა საღმრთოჲსა ნაყოფიერი ტევანი საწნეხელსა წამებისასა იწნიხე, კონსტანტინე და ღჳნოჲ სიხარულისაჲ მოუგე ეკლესიასა ქრისტესსა.

 

დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ასპარეზსა ვნებისასა მხედარნი გამოცდილნი განცხადნეს სრულიად მხედრად, ხოლო ძლევისა მისაგებელად ღუაწლის-დამდგბელისა მიერ მიიღეს უხრწნელებაჲ გჳრგჳნითა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ

 

რაოდენ აღემატე სერაბინთა სიწმიდითა, გამოუთქმელ არს, სძალო, რამეთუ რომელსაცა იგინი მიხედვად ვერ-მკადრე არიან, შენ იგი მუცლად-იღე და ჰშევ უაღრეს გონებისა.

 

 

გვიხსენ განსაცდელთაგან მარადის მსასოებელნი სიწმიდისა შენისანი, წმიდაო, დიდებულო მოწამეო, მეფეო არჩილ, რამეთუ ჩუენ ყოველნი შემდგომად ღმრთისა შენდა მოვივლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

 

მოიხილე ჩუენ ზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

 

 

მცირე კვერექსი
 
 დიაკონმან: მერმე და მერმე მშჳდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგჳწყალენ და დაგჳცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროჲსად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომჴსენებელთა, თავნი თჳსნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაჲ ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.
 
 მგალობელთა: შენ, უფალო.
 
 მღდელმან: რამეთუ შენ ხარ მეუფჱ მშჳდობისაჲ, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთაჲ, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.
 
 მგალობელთა: ამინ.

 

 

კონდაკი, ხმაჲ 6

 

  სასოო და შესავედრებელო ქრისტეანეთაო ურცხვენელო, და შუამდგომელო დამბადებელისა მიმართ, მითვალულო და შეწყნარებულო, ნუ უგულებელყოფ ხმასა ცოდვლთა ვედრებისასა, არამედ ისწრაფე შეწევნად ჩუენდა, ვითარცა სახიერ ხარ და რომელნი ესე სარწმუნოებით გიღაღადებთ, მხოლოო კურთხეულო და მოსწრაფე იქმენ ვედრებად და განმზადებულ მეოხებად და ლმობიერ ხელის აღმპყრობელ, რომელი ეგე მარადის იღვწი პატივისმცემელთა შენთათვს, ღმრთისმშობელო.

 

 

 დიაკონმან: სიბრძნით. მოხედენ.

 

 მღდელმან: მშვიდობა ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: წარდგომა ფსალმუნი დავითისი: წმიდათა, რომელნი არიან ქუეყანასა მისსა, საკჳრველ-ყო უფალმან ყოველივე ნებაჲ მისი მათ შორის.

 

 მგალობელთა: წმიდათა, რომელნი არიან ქუეყანასა მისსა, საკჳრველ-ყო უფალმან ყოველივე ნებაჲ მისი მათ შორის.

 

 დიაკონმან:   წინაჲსწარ ვხედევდ უფალსა, წინაშე ჩემსა მარადის, რამეთუ მარჯულ ჩემსა არს, რაითა არა შევიძრა.

 

 მგალობელთა: წმიდათა, რომელნი არიან ქუეყანასა მისსა, საკჳრველ-ყო უფალმან ყოველივე ნებაჲ მისი მათ შორის.

 

 დიაკონმან: წმიდათა, რომელნი არიან ქუეყანასა მისსა.

 

 მგალობელთა: საკჳრველ-ყო უფალმან ყოველივე ნებაჲ მისი მათ შორის.

 

 დიაკონმან: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.

 

 მღდელმან: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე,

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული.

 

 მგალობელთა: აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ღირსყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდა სახარება.

 

 მღვდელმან: მშჳდობაჲ ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: მათესაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 დიაკონმან: მოხედენ.

 

სახარებაჲ ლუკაჲსი

 

  ჰრქუა უფალმან თჳსთა მოწაფეთა: ამათ ყოველთა წინა დაგასხნენ თქუენ ზედა ხელნი მათნი და გდევნიდენ და მიგცნენ თქუენ შესაკრებელთა და საპყრობილეთა, და მეფეთა წინაშე და მთავართა მიგიყვანნენ სახელისა ჩემისათჳს. და გექმნეს თქუენ ესე საწამებელ. დაისხენით ესე გულთა თქუენთა, რაითა არა წინაჲსწარ იწურთიდეთ, რაჲ სიტყუაჲ მიუგოთ. რამეთუ მე მოგცე თქუენ პირი და სიბრძნე, რომელსა ვერ უძლონ წინააღდგომად და სიტყვს-გებად ყოველთა წინააღმდგომთა თქუენთა. რამეთუ მიეცნეთ თქვენ მამა-დედათაგან და ძმათა და მეგობართა და ნათესავთა და მოჰკლვიდენ თქუენგანთა. და იყვნეთ თქუენ მოძულებულ ყოველთაგან სახელისა ჩემისათჳს. და თმაჲ თავისა თქუენისაი არა წარწყმდეს. და მოთმინებითა თქუენითა მოიპოვნეთ სულნი თქვენი.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მკითხველმან: დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 მეოხებითა წმიდათა დიდთა მოწამეთა დავითისა და კონსტანტინეჲსითა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

 

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისათა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩემთა სიმრავლენი.

 

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცენ უსჯულოებაჲ ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.

 

ვითარცა ელვაჲ და ბრწყინვალებაჲ მზისაჲ და მთოვარისაჲ, განანათლებს ხსენებაჲ თქუენი, წმიდანო, ყოველსა სოფელსა, რამეთუ საღმრთოჲსა მის ნათლისა სამკჳდრებელ იქმნენით, დავით და კონსტანტინე, და ბნელსა ვნებათასა აოტებთ ყოველთა მორწმუნეთაგან.

 

 

ლოცვა მღვდლისა მიერ სათქუმელი

 

 მღდელმან: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკჳდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაჲ ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაჲ, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაჲთა, ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაჲთა, მეოხებითა პატიოსანთა უსხეულოთა ზეცისა ძალთაჲთა, პატიოსნისა, დიდებულისა, წინაჲსწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოვანესითა, წმიდათა დიდებულთა და ყოვლად ქებულთა მოციქულთა, წმიდათა  შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა, ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა და იოვანე ოქროპირისაჲთა, წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონლუკიის მთავარეპისკოპოსისა და საკვირველთმოქმედისაჲთა, წმიდათა დიდებულთა და ღუაწლისმძლეთა მოწამეთა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩუენთა, და ღირსისა დედისა დედისა ჩუენისა მოციქულთასწორისა ქალწულისა ნინოჲსითა, წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისაჲთა იოაკიმ და ანაჲსითა (და წმიდის სახელი, რომელისაც არს ტაძარი) და ყოველთა წმიდათა შენთაჲთა, გევედრებით შენ, მრავალმოწყალეოღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაჲ და შეგჳწყალენ ჩუენ.  

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაჲთა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

გალობა 7 კურთხეულარსა

 

  ძლისპირი:  ყრმანი ებრაელნი სახუმილსა შინა ვიდოდეს ცეცხლსა ზედა კადნიერებით და შეცურეულნი ღაღადებდეს და იტყოდეს: კურთხეულ ხარ შენ, უფალო ღმერთო, უკუნისამდე.

 

წმიდანო დიდნო მოწამენო დავით და კონსტანტინე, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

თუალნი უფლისანი მართალთა ზედა, იტყჳს, რამეთუ სასყიდელი და ზრუნვაჲ მათი არს მის მიერ, რომელთა სიმხნისა ტრფიალთა იხილა რაჲ, თანამდგომარემან უძლეველ-ყვნა იგინი.

 

წმიდანო დიდნო მოწამენო დავით და კონსტანტინე, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ვიცი, სახმილსა შინა სახელისათჳს შენისა შესრულთა გუამთა შეუწუველად დაცვაჲ და კუალად ლომთა შუა განრომაჲ და წყალთა შეკდიმებაჲ მოწამეთაგან შენთა, რომლისათჳს გაკურთხევთ, მაღალო, ღუაწლისმდებელსა მათსა.

 

დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

არს, კონსტანტინე, სისხლი შენი მითუალულ უფროის სისხლთა კრავთა უბიწოთასა, ნეტარო, ხოლო წყლულნი შენნი, დავით სანატრელო, უფროის კინამოჲსთა და გუნდრუკისთა საბაჲსის.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ

 

მამისაგან უჟამო ძე ჟამიერად, ქალწულო, აღმომიბრწყინვე ერსა, მავალსა ბნელსა შინა, რომლითა განმეშორა სიბნელე ღამისა უხილავისა და შეწყალებულ ვიქმნენით შეუწყალებელნი.

 

 

გალობა 8 აკურთხევდითსა

 

  ძლისპირი:  მეუფესა ცათასა, რომელსა ჰმსახურებენ გუნდნი ანგელოზთანი, უგალობენ და ამაღლებენ მას უკუნისამდე.

 

წმიდანო დიდნო მოწამენო დავით და კონსტანტინე, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

მთიებად საჩინოდ აღმოიცისკრე, დავით, განმდევნელად ბნელსა უღმრთოებისასა, ხოლო საცთურისა ზამთრისაჲსა წარმხდელად, არედ საღმრთოდ, კონსტანტინე, ბრწყინვალებაჲ ღუაწლთა შენთა.

 

წმიდანო დიდნო მოწამენო დავით და კონსტანტინე, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ორობა ღმრთივშუენიერი სახელისათჳს შენისა, ქრისტე, ვნებად მისრულთა, მათ, ძმათა სანატრელთა, რომელთათჳს შორის შჳდრიცხვედთა ოდესმე ვნებაჲ მიიღეს აწ ორთა დაცვისათჳს შჯულისა შენისა.

 

დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

წყლულნი ნაგუემნი სიმრთელედ და სიკუდილი ცხორებად მითუალულ არს ჩუენ მიერ შენთჳს, სიტყუაო ღმრთისაო, ხმობდეს ღუაწლსა შინა ახოვანნი მხედარნი, მომლოდნენი გჳრგჳნთა და მოსაგებელთა ძლევისათა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ

 

აღირაცხვის თჳთებაჲ სამობისაგანი ღმრთეებისაჲ ერთი, ჭეშმარიტებით ერთად ჩუენგანად შენ მიერ დამცველი უცვალებელად თჳსისა და ჩემისა, რამეთუ ერთი არს მრჩობლთა შინა ქრისტე.

 

 

გალობა 9 ადიდებდითსა

 

  ძლისპირი:  ღმრთისმშობლად აღგიარებთ, რომელნი შენ მიერ ვიხსნენით, ქალწულო უბიწოო და გუნდთა თანა ზეცისათა შენ დაუცხრომელად გადიდებთ.

 

წმიდანო დიდნო მოწამენო დავით და კონსტანტინე, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

მარტჳლთა ყოვლად ქებულთა დღესასწაული გამობრწყინდა, ვითარცა მზე, განმდევნელად ღამისა, რომელი ხადილ-ყოფს მედღესასწაულეთა ერთად შეკრებად, შესხმად წინამდებარისა დღეს საქმისა.

 

წმიდანო დიდნო მოწამენო დავით და კონსტანტინე, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ეჰა, კეთილსა ღუაწლსა თქუენსა მოწამენო, ვაშა, ძლევის-მოყუარებასა თქუენსა, ახოვანნო, რამეთუ ქრისტე წმიდათა მიერ შრომათა თქუენთა იდიდების უკუნითი უკუნისამდე.

 

დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

თქუენ სარწმუნოებისა მიერ წმიდისა შებმა-უყავთ, მხედარნო, მთავარსა ბნელისასა, ხოლო შემმუსრველთა თავისა ამპარტავანისათა, მოიღეთ დიდებულებაჲ გჳრგჳნითა ძლევისაჲთა, მოწამენო.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ

 

ანგელოზთა და კაცთა სიხარულო, ქალწულო, ზეცისა და ქუეყანისათა შემაერთებელო შენ შორის, შეზავებითა მარტივისაჲთა, ღმრთივმიმადლებულო, გიხაროდენ, ყოვლადკურთხეულო ღმრთისმშობელო.

 

 

მღუდელმან აკმიოს.

 მგალობელთა: ღირს-არს ჭეშმარიტად, რათა გადიდებდეთ, შენ ღვთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად-უბიწოდ და დედად ღვთისა ჩვენისა. უპატიოსნესსა ქერუბინთასა, და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღვთისასა, მხოლოსა ღვთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ. ("ღირს - არს" - ის ნაცვლად საკითხავი საგალობლები)

 

 

 მკითხველმან: ვითარცა უძლეველთა მხედართა დიდისა მეუფისათა დაამხეთ ამპარტავნებაჲ მაცთურისა და სამძალითა ძლევისათა შეიმოსენით, ამისთჳს შეგასხამთ თქუენ, ვითარცა ახოვანთა ჭურვილთადა, სარწმუნოებით აღვასრულებთ საკჳრველსა ამას სახსენებელსა თქუენსა, დავით და კონსტანტინე, რომელსა შინა მეოხ-გუეყვენით, მრავალმოღუაწენო, რაითა ვიხსნნეთ ყოვლისაგან ჭირისა და ვპოოთ ქრისტესგან დიდი წყალობაჲ.

 

ვარსკულავნი ყოვლადბრწყინვალენი აღმობრწყინდით თქუენ, ყოვლადქებულნო, და ღმრთისმსახურებისა ნათლითა ყოველსა სოფელსა განანათლებთ ჭეშმარიტად და უღმრთოებისა ბნელსა აოტებთ მორწმუნეთაგან და ვნებათა ალმურსა განაბნევთ მადლითა. ამისთჳს განათლებულსა და პატიოსანსა ხსენებასა თქუენსა, ქრისტესა ვადიდებთ და თაყუანის-ვსცემთ, რომელმან-იგი გადიდნა თქუენ და ერთხმობით გიღაღადებთ: ევედრენით ქრისტესა ღმერთსა, რაჲთა ცოდვათა შენდობაჲ მოგუანიჭოს, რომელნი სურვილით ვდღესასწაულობთ ხსენებასა თქუენსა.

 

შინებასა და ლიქნასა მძლავრთასა ახოვნითა და მტკიცითა გულის-სიტყჳთა, უძლეველნო მოწამენო, არა შეირყიენით, არამედ მდგომარენი სტადიონსა შინა გალობდით სიტყუასა კაცთა მომართ დაგებისასა, რომელთაცა ტკივილნი დაითმინენით და ჭირნი თავს-ისხენით და უჭირველისა მის მიმართ ცხორებისა სიხარულით მიიცვალენით, ამისთჳს უკუე პატივს-გცემთ თქუენ, ღუაწლისა მძლენო, ყოვლადქებულნო დავით და კონსტანტინე, ევედრენით ქრისტესა ღმერთსა, რაჲთა ცოდვათა შენდობაჲ მოგუანიჭოს, რომელნი სარწმუნოებით ვდღესასწაულობთ ხსენებასა თქუენსა.

 

წყარო არს ნიჭთა კურნებათაჲსა ნაწილნი თქუენნი, ყოვლადბრწყინვალენი, მარტჳლნო, ხოლო მდინარე ნიჭთა საკჳრველთა ლაკანი ძუალთა თქუენთა წმიდათა. ვნატრი ძმობასა შეერთებულსა სულისა მიერ წმიდისა და უგალობ ღუაწლთა ზიარებასა ქრისტჱს მიერ, ვაქებ სიმხნესა ყოვლად სახელოვანსა და შევასხამ სპარაზენობასა დიდებულსა, ჰოი, დავით, დიდო მნათობო სოფლისაო, და კონსტანტინე, მაგალითო საღმრთოისა მის სასურვოისა მხედრობისაო, ნუ დამივიწყებთ სურვილით მგალობელთა თქუენთა.

 

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დაიდება, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

 მკითხველმან: მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩვენ, რამეთუ ყოველსავე სიტყვის-მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შეგვიწყალენ ჩუენ.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩუენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უსჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობით, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელითა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენზედა, და შემიწყალენ ჩუენ.

 

 აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მოწყალების კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რათა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა.

 

 

 

მცირე მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით, მოწყალებისა, სიცოცხლისა, მშჳდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, მყუდროებისა, განათლებისა, ცხორებისა, შეწევნისა, შენდობისა და ცოდვათა  მოტევებისათჳს ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისა, რაჲთა დაიცვას უფალმან ღმერთმან ჩუენმან სამეუფოჲ ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაჲ ესე მონასტერი (ანუ ეკლესია) და ყოველი  სოფელი  სიყმილისაგან, სრჳსა, ძრჳსა, მახჳლისა, ზედა მოსლჳსაგან უცხო თესლთასა და ყოვლისაგან ბოროტისა;  რაჲთა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათჳს სახიერებითა და კაცთმოყუარებითა თჳსითა, და გარე წარაქციოს რისხვაჲ, მარადის ჩუენ ზედა მომავალი, და გჳჴსნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგჳწყალნეს ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორს და ცასა შინა, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგჳწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: მუხლმოდრეკით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ. 

 

 

ლოცვა მუხლმოდრეკით სათქმელი

 

  ჰოჲ, ყოვლადდიდებულნო ღმრთივგჳრგჳნოსანნო მოწამენო დავით და კონსტანტინე, ანგელოზთა თანა შეერთებულნო, მოციქულთა თანა პატივცემულნო, მოწამეთა სრულებანო, მამათა დიდებანო, ქალწულთა შუენიერებანო, მვედრებელთა თქუენთა მსწრაფლშემწენო, თხოვათა აღმასრულებელნო და წყალობათა მომნიჭებელნო;

 

ჰოი, ყოვლადბრწყინვალენო ქრისტეს მოწამენო დავით და კონსტანტინე, ბრწყინვალებითა ელვარებისა სიწმიდისა თქენისათა განაბრწყინვენით ღმრთივდაცული ერი ჩუენი, ყოვლადგანათლებულითა ლოცვთა თქუენითა განანათლეთ უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოის კათოლიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფე, მამაჲ ჩუენი ილია, ყოვლადსამღდელონი მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი და ყოველნი სამღდელონი და სამონაზუნონი მწყობრნი, მრავალშემძლებელითა ძალითა თქუენითა განაძლიერეთ ქრისტესმოყუარენი და სამხედრო განწესებაჲ და ყოველნი მართლმადიდებელნი ქრისტეანენი, მოსახელენი და მვედრებელნი თქუენნი ადიდეთ; ევედრენით, წმიდანო მოწამენო ქრისტესნო, თქუენგან შეყუარებულსა ტკბილსა იესუს, რაჲთა მომანიჭოს მადლი და წყალობაჲ თჳსი აურაცხელი;

 

ჰოი, ყოვლადქებულნო და პატივცემულნო წმიდანო მოწამენო დავით და კონსტანტინე, ღმრთივდიდებულითა საკჳრველებითა და ნიშებსასწაულებითა თქუენითა განათავისუფლენით ტყუენი, განჰკურნენით უძლურნი, გამოიხსნენით განსაცდელსა შინა მყოფნი, განარინენით ზღუასა შინა მავალნი, მოაქციენით ცოდვილნი და შეაწყნარენ ქრისტესა ღმერთსა ყოველთა შემწყნარებელსა და ყოველნი მადიდებელნი წმიდისა სახელისა თქეენისანი ადიდენით და აღამაღლენით სულითა და ხორცითა, რაჲთა სასუფევლისა დიდებასა და დიდად შუენიერსა ბრწყინვალებასა ღმრთისასა ღირს-ვიქმნნეთ ყოველნი. ანგელოზთა თანა უგალობდეთ, წმიდათა თანა ვადიდებდეთ და თქუენ თანა გჳრგჳინოსანნი ვაკურხევდეთ თქუენსა გჳრგჳინოსანმყოფელსა მამასა, თქუენსა განმაძლიერებელსა ძესა და თქუენ შორის მეტყველსა სულსა წმიდასა, რომელსა შუენის ყოველი დიდებაჲ, პატივი და თაყუანის-ცემაჲ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზე­სთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყჳსა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

 

 მღდელმან: დიდებაჲ შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 სახელითა უფლისათა, უწმიდესო და უნეტარესო მეუფეო გუაკურთხენ.

 

 მღვდელმან: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლად წმიდისა დედისა შენისათა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩვენთათა და ყოველთა წმიდათა შენთათა, შეგვიწყალენ ჩვენ, ამინ.

 

 მგალობელთა: ამინ. უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 

ხოლო ხატისა მათისა მთხვევნასა ზედა ვჰგალობთ ამას: