მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

პარაკლისი სავედრებელი წმიდათა მოციქულთა

 

 მღვდელმან: კურთხეულ არს ღმერთი ჩუენი, ყოვლადვე, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მკითხველმან: ამინ. დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა.

 

 მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენს შორის და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩვენნი.

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაჲ, ძალი და დიდებაჲ აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (12–ჯერ).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
 

 

 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა, ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თჳთ ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.
 
 
ფსალმუნი 142
 

1. უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა; 

 

2. და ნუ შეხუალ სასჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი. 

 

3. რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხოურებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი. 

 

4. და მოეწყინა ჩემ თანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. 

 

5. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. 

 

6. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. 

 

7. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა, ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. 

 

8. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. 

 

9. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. 

 

10. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი, სული შენი სახიერი მიძღოდენ მე ქუეყანასა წრფელსა. 

 

11. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი. 

 

12. და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

 
 
 დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.
 

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 

 დიაკონმან: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ა. აუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ბ. ყოველი თესლები გარე მომადგეს მე და სახელითა უფლისათა ვერეოდი მათ.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი გ. არა მოვკვდე, არამედ ვსცხონდე, და განვსთქვნე მე საქმენი უფლისანი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი დ. ლოდი, რომელ შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე და არს საკვირველ წინაშე თვალთა ჩუენთა.

 

ტროპარი, ხმა 4.

 

  მოციქულნო წმიდანო, ევედრენით მოწყალესა ღმერთსა, რათა ცოდვათა შენდობა მოგვანიჭოს და სულთა ჩუენთა დიდი წყალობა.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

  მოციქულნო წმიდანო, ევედრენით მოწყალესა ღმერთსა, რათა ცოდვათა შენდობა მოგვანიჭოს და სულთა ჩუენთა დიდი წყალობა.

 

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 არასადა დავსდუმნეთ, ღმრთსმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი. რამეთუ არათუმცა შენ გვფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა სადა გვიხსნნა ჩუენ ესოდენთა ჭირთაგან; ანუ ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად? არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედუფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

 

 

 

ფსალმუნი 50

 

1. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უშჯულოებაი ჩემი. 

 

2. უფროის განმბანე მე უშჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე. 

 

3. რამეთუ უშჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. 

 

4. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ; რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო შჯასა შენსა. 

 

5. რამეთუ ესერა უშჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. 

 

6. რამეთუ ესერა ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. 

 

7. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. 

 

8. მასმინო მე გალობაი და სიხარული, და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. 

 

9. გარე-მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უშჯულოებანი ჩემნი ახოცენ. 

 

10. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. 

 

11. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. 

 

12. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. 

 

13. ვასწავლნე უშჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. 

 

14. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო, იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. 

 

15. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუნე, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. 

 

16. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. 

 

17. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ჰყოს. 

 

18. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალემისანი. 

 

19. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი; მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

 

 

 

გალობა 1 უგალობდითსა

 

  ძლისპირი: რომელმან გამომიხსნა ჩუენ ბჭეთაგან სიკუდილისათა უგალობდეთ ქრისტესა, რამეთუ დიდებულ-არს.

 

წმიდანო მოციქულნო, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

აღმკულნო პირად-პირადითა მადლითა, წმიდანო ქრისტეს მოციქულნო, აღახვენით უტყვი ენაი ჩუენი ღირსად გალობად თქუენდა.

 

წმიდანო მოციქულნო, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ქრისტეს სურვილით აღტრფობილნო, ქადაგნო მდიდარნო, მოგვფინეთ მადლი თქუენი, რათა ჯეროვნად ვადიდებდეთ ღმერთსა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ელვარებითა სიწმიდისა თქუენისათა კიდეთა სოფლისათა განმანათლებელნო, განგვანათლენ ჩუენცა დაბნელებულნი ესე გევედრებით.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ბრწყინვალეო დედოფალო მარიამ, წმიდათა მოციქულთა ოხითა განგვაბრწყინვე სულითა, თაყუანის-მცემელნი ძისა შენისანი.

 

 

გალობა 3 განძლიერდასა

 

  ძლისპირი: უფალო რომელმან მიჩუენე ჩუენ კარავი იგი წმიდა, რომელ არს მშობელი შენი, ოხითა მისითა განაძლიერენ მოსავნი შენნი.

 

წმიდანო მოციქულნო, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

სულითა განბრწყინვებულნო წმიდანო მოციქულნო, სულისა მიერ ღმერთ-მთავრისა გვითხოვეთ ნაყოფიერება სულთა ჩუენთა.

 

წმიდანო მოციქულნო, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

სული სახიერი გიძღოდათ თქუენ ქუეყანასა წრფელსა, მას ევედრენით, რათა აცხოვნეს სულნი ჩუენ გლახაკთანი.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

უბრწყინვალეს მზისა და უშვენიერეს მთოვარისა გამოსჩნდით თქუენ წმიდანო მოციქულნო, განგვანათლენ ჩუენცა უღირსნი ესე.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ლამპარო ყოვლად-ბრწყინვალეო, ღუთივ-მშვენიერო მარიამ, ლოცვითა მოციქულთათა ლამპარი სულთა ჩუენთა განაბრწყინვე, გევედრებით.

 

 

  გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოჳვლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

 

  მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ჴორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

 

 

 

მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩვენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ღმრთივ–დაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათჳს (მთავრობისა და მხედრობისა) მისისათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქისა და მცეთა–თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ–აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათჳს, და ყოვლადუსამღვდელოესისა... (აქა მოიხსენეთ ადგილობრიბი მღვდელმთავარი), და ყოველთა ქრისტეს მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალნეს... (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით ღმერთს).

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: განამრავლე, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხოვრებისა მათისანი, და იხსნენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთასა, და მიუტევენ მათ ყოველნი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ყოველთა ძმათა და ყოველთა ქრისტიანეთათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 მღვდელმან: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყვარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

წარდგომა. ხმა დ

 

  მეოხება თქუენი დიდ-შემძლებელ-არს მოციქულნო, რამეთუ ჰსთქუა თქუენდა მომართ სიტყვამან ჭეშმარიტებისამან, რაიცა ითხოვო სახელითა ჩემითა გეყოს თქუენ, აჰა გევედრებით წმიდანო გვითხოვეთ, რათა მოგუცეს ქრისტემან მვედრებელთა თქუენთა მშვიდობა და სულთა ჩუენთა დიდი წყალობა.

 

 

გალობა 4 მესმასა

 

  ძლისპირი: სმენა მესმა მოსლვისა შენისა უფალო, რამეთუ შემოქმედი ცათა ქუეყანად სიდაბლით მოხვედ.

 

წმიდანო მოციქულნო, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

იესო ტკბილსა ევედრენით წმიდანო მოციქულნო, რათა სიტკბოებასა თვისსა გვიზიაროს კაცთ-მოყუარემან მეუფემან.

 

წმიდანო მოციქულნო, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ჩინებულნო და ყოვლად-ქებულნო მოციქულნო, ჩუენთვის ჯუაცმულისა ქრისტეს მიერ გვითხოვეთ შეწყალება ჩუენ მდაბალთა ამათ.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ეჰა დიდებულნო მოციქულნო ემმანუილისა ერთგულნო მსახურნო, ევედრენით მას მხოლოსა შეწყალებად ჩუენდა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

მარიამ ქალწულო, მთავარ-ანგლოსთა მიერ სახარულევანო, მოციქულთაგან პატივცემულო მოგუფინე მადლი შენი, გევედრებით.

 

 

გალობა 5 ღამითგანსა

 

  ძლისპირი:  განმანათლებელო ჩუენ მყოფთა ბნელისათა, განგვინათლენ და ვიტყოდეთ დიდებად: დიდება შენდა იესო ძეო ღუთისაო.

 

წმიდანო მოციქულნო, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

იესო მაცხოვარო, მოციქულთა ბრწყინვალეო გვირგვინო, ისმინე ვედრება ჩუენი და განგვაბრწყინვე დიდებასა შენსა გვირგვინოსანნი.

 

წმიდანო მოციქულნო, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

წმიდისა წმიდათასა მკვიდრნო მოციქულნო წმიდანო, წმიდამყოფელსა თქუენსა ევედრენით განწმედად ჩუენდა ბრალთა ჩუენთაგან.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

მადლითა სულისა წმიდისათა განათლებულნო და ნიჭთა მისთაგან განბრწყინვებულნო, მას ევედრენით მოფენად ჩუენდა მადლი თვისი.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

იხარებს სული შენი ძისა შენისათანა ქალწულო, ითხოვე ჩუენთვისცა სიხარული დაუსრულებელი, რათა გადიდებდეთ დედოფალო.

 

 

გალობა 6 ღაღადყავსა

 

  ძლისპირი: ღუთის-მეტყუელნი შემოჰკრიბნა წამსა შინა ღრუბელმან ცისკიდით სიონს შინა მსახურებად, გუამსა მას ღუთის-შემწყნარებელსა ამას დღესა.

 

წმიდანო მოციქულნო, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

დიდსა დიდებასა და ყოვლად-შვენიერებასა ღუთისასა დაემკვიდრენით მოციქულნო, დავრდომით გევედრებით დიდებასა მას ჩუენცა გვიზიარეთ მოსავნი თქუენნი.

 

წმიდანო მოციქულნო, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ამაღლდით თქუენ უზესთაესსა ხარისხსა, და ადიდებთ მადიდებელსა თქუენსა ქრისტესა, აღგვადგინეთ ჩუენცა ცოდვისა მიერ დაცემულნი ესე გევედრებით.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

თუალთ-შეუდგამისა ნათლითა ჰბრწყინავთ თქუენ წმიდანო მოციქულნო, თავადსა იესოს ევედრენით აღმართებად ჩუენდა თავდადრეკილთა ამათ.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ანგელოსთა შუენიერებაო, მოციქულთა დიდებაო მარიამ, აღიპყრენ უწმიდესნი ხელნი შენნი, და აღგუამაღლენ დავრდომილნი ესე გევედრებით.

 

 

გვიხსენ განსაცდელთაგან მარადის მსასოებელნი სიწმიდისა შენისანი, წმიდაო, დიდებულო მოწამეო, მეფეო არჩილ, რამეთუ ჩუენ ყოველნი შემდგომად ღმრთისა შენდა მოვივლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

 

მოიხილე ჩუენ ზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

 

 

მცირე კვერექსი
 
 დიაკონმან: მერმე და მერმე მშჳდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგჳწყალენ და დაგჳცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროჲსად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომჴსენებელთა, თავნი თჳსნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაჲ ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.
 
 მგალობელთა: შენ, უფალო.
 
 მღდელმან: რამეთუ შენ ხარ მეუფჱ მშჳდობისაჲ, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთაჲ, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.
 
 მგალობელთა: ამინ.

 

 

კონდაკი. ხმა დ

 

  მთავარ-ანგელოსნო ღმრთისანო, მსახურნო საღმრთოსა მის დიდებისანო, ანგელოსთა-მთავარნო და წინამძღვარნო შეცდომილთანო, უმჯობესისა ჩუენცა გვიოხეთ დიდისა მის წყალობისა, უჴორცოთა ძალთა ერის მთავარნო.

 

 

 დიაკონმან: სიბრძნით. მოხედენ.

 

 მღდელმან: მშვიდობა ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: წარდგომა ფსალმუნი დავითისი: რომელმან შეჰქმნა ანგელოსნი მისნი სულად და მსახურნი მისნი ალად ცეცხლისა.

 

 მგალობელთა: რომელმან შეჰქმნა ანგელოსნი მისნი სულად და მსახურნი მისნი ალად ცეცხლისა.

 

 დიაკონმან:   აქებდით უფალსა ყოველნი ანგელოსნი მისნი.

 

 მგალობელთა: რომელმან შეჰქმნა ანგელოსნი მისნი სულად და მსახურნი მისნი ალად ცეცხლისა.

 

 დიაკონმან: რომელმან შეჰქმნა ანგელოსნი მისნი სულად.

 

 მგალობელთა: და მსახურნი მისნი ალად ცეცხლისა.

 

 დიაკონმან: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.

 

 მღდელმან: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე,

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული.

 

 მგალობელთა: აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ღირსყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდა სახარება.

 

 მღვდელმან: მშჳდობაჲ ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: მათესაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 დიაკონმან: მოხედენ.

 

სახარება მათესი

 

  ჰსთქუა უფალმან: რომელსა ჰნებავს შემოდგომად ჩემდა, უარ ჰყავნ თავი თვისი და აღიღენ ჯუარი თვისი და შემომიდეგინ მე. მიუგო პეტრე და ჰრქუა მას: აჰა ესერა ჩუენ ყოველი დაუტევნეთ და შეგიდეგით შენ, რაიმე იყოს ჩუენდა? ხოლო იესო ჰრქუა მათ: ამინ გეტყვი თქუენ, რამეთუ თქუენ რომელნი ეგე შემომიდეგით მე, მერმესა მას შვებასა რაჟამს დაჰსჯდეს ძე კაცისა საყდართა დიდებისა თვისისათა, დასხდეთ თქუენცა ათორმეტთა საყდართა განჰსჯად ათორმეტთა ტომთა ისრაელისათა. და ყოველმან რომელმან დაუტეოს სახლი, გინა ძმანი, ანუ დანი, ანუ მამა ანუ დედა, ანუ ცოლი, ანუ შვილნი ანუ აგარაკნი სახელისა ჩემისათვის, ას წილად მიიღოს და ცხოვრება საუკუნო დაიმკვიდროს.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მკითხველმან: დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 მოციქულთა ვედრებითა მოწყალეო, მოწყალეო, აღჴოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

 

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. 

 

 მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისათა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩემთა სიმრავლენი.

 

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცენ უსჯულოებაჲ ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.

 

გერი: ნუ თანა წარგუხდებინ მადლი შენთა მოციქულთა უფალო, რომელთა მიმადლე მთათა ცუალებაი ლოცვითა, არამედ მიგუცვალენ მთასა მას ზეცისასა, რათა მათ თანა გიგალობდეთ ბრწყინვალითა ხმითა ალლილუია.

 

 

ლოცვა მღვდლისა მიერ სათქუმელი

 

 მღდელმან: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკჳდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაჲ ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაჲ, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაჲთა, ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაჲთა, მეოხებითა პატიოსანთა უსხეულოთა ზეცისა ძალთაჲთა, პატიოსნისა, დიდებულისა, წინაჲსწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოვანესითა, წმიდათა დიდებულთა და ყოვლად ქებულთა მოციქულთა, წმიდათა  შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა, ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა და იოვანე ოქროპირისაჲთა, წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონლუკიის მთავარეპისკოპოსისა და საკვირველთმოქმედისაჲთა, წმიდათა დიდებულთა და ღუაწლისმძლეთა მოწამეთა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩუენთა, და ღირსისა დედისა დედისა ჩუენისა მოციქულთასწორისა ქალწულისა ნინოჲსითა, წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისაჲთა იოაკიმ და ანაჲსითა (და წმიდის სახელი, რომელისაც არს ტაძარი) და ყოველთა წმიდათა შენთაჲთა, გევედრებით შენ, მრავალმოწყალეოღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაჲ და შეგჳწყალენ ჩუენ.  

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაჲთა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

გალობა 7 კურთხეულარსა

 

  ძლისპირი:  რომელი მოსეს მთასა ზედა ჰზრახევდი და სახე ქალწულისა მოეც მაყლოვანით გამო, კურთხეულ-ხარ შენ უფალო ღმერთო მამათა ჩუენთაო.

 

წმიდანო მოციქულნო, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

მოციქულნო წმიდანო ღვთივ-გვირგვინოსანნო, მაცხოვარსა ყოველთასა ევედრენით მონიჭებად ჩუენდა მადლთა საღმრთოთა და გვირგვინოსან-ყოფად.

 

წმიდანო მოციქულნო, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ოსანნასა უგალობთ ანგელოსთა თანა იესოს მეუფებასა, წინაშე მისა ოხად ნუ დაჰსცხრებით, რათა ორკერძოვე შეგვიწყალნეს სულით და ხორცით.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ცის კიდენი განანათლეთ ღუთივ-შუენიერითა ქადაგებითა, მახარობელნო მშვიდობისანო, მოგუფინეთ ჩუენცა მშვიდობა ქუეყანასა ზედა, და სიხარული ცათა შინა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

იხარებენ შენ მიერ ზეცისა და ქუეყანისა კრებულნი, ღუთისმშობელო მარიამ, გუნდსა თანა მოციქულთასა გევედრებით, სიხარულსა უოხჭნოსა ღირს-მყვენ უბიწოო.

 

 

გალობა 8 აკურთხევდითსა

 

  ძლისპირი:  ქრისტე ღმერთი რომელი გამოუჩნდა მგალობელთა სახედ ანგელოსისა სახმილსა შინა, ყრმანი აქებდით, მღუდელნი უგალობდით, ერნი უფროსად აღამაღლებდით მას უკუნისამდე.

 

წმიდანო მოციქულნო, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ქრისტეს სუნნელებანო, ქუხილისა მსგავსისა ქადაგებითა ქუეყანა განაშვენეთ, აჰა ქრისტეანენი გევედრებით, შუენიერებათა მათ ზეცისათა ღირსად გამოგვაჩინეთ გალობად უკუნისამდე.

 

წმიდანო მოციქულნო, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

უსხეულოთა ანგელოსთა თანა შეერთებულნი, უგალობთ უფალსა ღმერთსა მამათა ჩუენთასა. მას ევედრენით, რათა ღირს-ვიქმნეთ ჩუენცა დიდებად და გალობად მისა უკუნისამდე.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ლარნაკი ნაწილთა თქუენთა მკუდართა აღადგინებენ მოციქულნო, ჩუენ ცოდვისა მიერ მომკუდარნი ლმობიერად გევედრებით, ლამპარი სულთა ჩუენთა განაბრწყინვეთ მიგებებად სიძისა და გალობად უკუნისამდე.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

თაყუანის-გცემთ და გევედრებით თუალო ქალწულებისაო მარიამ, თავთა მოციქულთა თანა, გვიოხე წინაშე ძისა შენისა, ხსნად ჩუენდა თანამდებობისაგან ბრალთა ჩუენთასა დაგალობად მისა უკუნისამდე.

 

 

გალობა 9 ადიდებდითსა

 

  ძლისპირი:  გიხაროდენ შენ ყოვლად-წმიდაო ღუთის-მშობელო ქალწულო, სიქადულო დედათაო, შემწეო მამათაო, სძალო, მხევალო და დედაო მხსნელისაო.

 

წმიდანო მოციქულნო, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ანგელოსებრივ მოქალაქობდით ქუეყანასა ზედა მოციქულნო, ამისთვისცა ანგელოსთა შორის ჰბრწყინავთ ცათა შინა, ჩუენცა მოგვიხსენეთ წინაშე ქრისტესა გევედრებით.

 

წმიდანო მოციქულნო, ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

კრებულსა თანა უხორცოთასა ღუთივ-ბრწყინვალითა გვირგვინითა კამკამებთ წმიდანო, კრძალულებით გევედრებით კრებულსა მართალსა ღირს-მყვენით ჩუენცა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

რაჟამს დაჰსჯდეს ძე ღვთისა საყდართა დიდებისათა, და თქუენცა მისთანა, მაშინ მეოხ-გვეყვენით მოციქულნო, რათა ჩუენცა აღვიტაცნეთ ღრუბლითა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ეკლესიისა ბრწყინვალებაო, მოციქულთა დიდებაო, მარიამ ღუთისმშობელო, ეკლესიისა შვილნი შეგვიწყალენ ეკლესიაობად ზეცისა იერუსალიმსა.

 

 

მღუდელმან აკმიოს.

 მგალობელთა: ღირს-არს ჭეშმარიტად, რათა გადიდებდეთ, შენ ღვთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად-უბიწოდ და დედად ღვთისა ჩვენისა. უპატიოსნესსა ქერუბინთასა, და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღვთისასა, მხოლოსა ღვთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ. ("ღირს - არს" - ის ნაცვლად საკითხავი საგალობლები)

 

 

 მკითხველმან: ბუნებისა უზესთაესითა ბრწყინვალებითა განათლებულ-ხართ წმიდანო მოციქულნო, ბუნებისა ჩუენისა მკურნალსა იესოს ევედრენით, რათა ბევრეულთა ბრალთაგან ჩუენთა განგვათავისუფლნეს.

 

უმაღლესნო ზეცისა სამყაროსა, უზადოისა მის ნათლისა ელვარებითა განათლებულნო, უსაზღვროსა კაცთ-მოყუარებასა მისსა ევედრენით შეწყალებად ჩუენდა უღირსთა მონათა თვისთა.

 

ლოცვითა თქუენითა ყოვლად-უბიწოითა ლხინება ჰყავთ ჩუენთვის მოციქულნო, რათა კადნიერება გუაქვნდეს წინაშე ღუთისა, და ლოცუა ჩუენი შეწირულ-იქმნეს უფლისა მიმართ და ვედრება აღგვისრულდეს.

 

სავედრებელი ჩუენი ესე არს წმიდანო მოციქულნო, რათა ღირს ვიქმნეთ სასუფეველისა დიდებასა, სულით და ხორცით, ცხოვნებულნი თქუენთანა ვადიდებდეთ სახიერებასა ღუთისასა დაუსრულებელად.

 

აღგვისრულე ვედრება ჩუენი ღუთივ-ბრწყინვალეო დედოფალო მარიამ, და მოციქულთა თანა ღირს-მყვენ გალობად, კურთხევად და თაყუანის-ცემად, ძისა შენისა და ღუთისა ჩუენისა უკუნისამდე.

 

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დაიდება, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

 მკითხველმან: მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩვენ, რამეთუ ყოველსავე სიტყვის-მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შეგვიწყალენ ჩუენ.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩუენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უსჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობით, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელითა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენზედა, და შემიწყალენ ჩუენ.

 

 აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მოწყალების კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რათა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა.

 

 

 

მცირე მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით, მოწყალებისა, სიცოცხლისა, მშჳდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, მყუდროებისა, განათლებისა, ცხორებისა, შეწევნისა, შენდობისა და ცოდვათა  მოტევებისათჳს ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისა, რაჲთა დაიცვას უფალმან ღმერთმან ჩუენმან სამეუფოჲ ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაჲ ესე მონასტერი (ანუ ეკლესია) და ყოველი  სოფელი  სიყმილისაგან, სრჳსა, ძრჳსა, მახჳლისა, ზედა მოსლჳსაგან უცხო თესლთასა და ყოვლისაგან ბოროტისა;  რაჲთა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათჳს სახიერებითა და კაცთმოყუარებითა თჳსითა, და გარე წარაქციოს რისხვაჲ, მარადის ჩუენ ზედა მომავალი, და გჳჴსნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგჳწყალნეს ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორს და ცასა შინა, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგჳწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: მუხლმოდრეკით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ. 

 

 

ლოცვა მუხლმოდრეკით სათქმელი

 

  ჰოი, ყოვლად-დიდებულნო მოციქულნო წმიდანო, ქრისტეს მიერ შეყვარებულნო, ანგელოსთაგან პატივცემულნო, კაცთაგან თაყუანის-ცემულნო, ეკლესიათა მტკიცენო საფუძველნო, ყოველთა მორწმუნეთა მიმართ წინამძღუარნო, მზეებრ შარავანდედითა თქუენთა სოფლისა განმანათლებელნო, ქრისტეანთა სულების განამბრწყინვებელნო, და ღუთისა მიმართ შემწირველნო.

 

ჰოი, ყოვლად-ქებულნო წმიდანო მოციქულნო, მახარებელნო მშვიდობისანო, ყოვლისა შემძლებელითა ლოცვითა თქუენითა მოჰფინეთ ქუეყანასა მშვიდობა, კეთილმორწმუნესა ერსა ჩუენსა ამაღლება, უწმიდესსა და უნეტარესს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს და მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსს დიდსა მეუფესა მამას ჩუენსა ილიას განბრწყინვება, ყოვლად-სამღუდელოთა მიტროპოლიტთა, მთავარეპისკოპოსთა და ეპისკოპოსთა და ყოველთა სამღუდელოთა და სამონაზნო წესთა განშვენება, გევედრებით ქრისტეს მოწაფენო, ევედრენით თქუენგან შეყვარებულსა ტკბილსა იესოს, რათა მოანიჭოს სოფლისა სავსებასა მშვიდობა და სულთა ჩუენთა დიდი წყალობა.

 

ჰოი, ყოვლად-წმიდისა სამებისა ქადაგნო, და მის მიერ ღუთივ-შუენიერად განათლებულნო წმიდანო მოციქულნო, მას სახიერსა ევედრენით, რათა ყოველთავე მართლმადიდებელთა მოგუმადლოს მარადის სათნო-ყოფა, კეთილმოქალაქეობით წარმატება, ზეცისა მოქალაქედ გამოჩენად და თქუენთანა ზიარ-ყოფა, წმიდათა თანა მოდასეობა, მართალთა თანა სავანეობა, და ანგელოსთა თანა გალობა, რამეთუ შუენის ყოველი დიდება, პატივი და თაყუანის-ცემა, მამისა დჲ ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზე­სთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყჳსა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

 

 მღდელმან: დიდებაჲ შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 სახელითა უფლისათა, უწმიდესო და უნეტარესო მეუფეო გუაკურთხენ.

 

 მღვდელმან: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლად წმიდისა დედისა შენისათა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩვენთათა და ყოველთა წმიდათა შენთათა, შეგვიწყალენ ჩვენ, ამინ.

 

 მგალობელთა: ამინ. უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 

ხოლო ხატისა მათისა მთხვევნასა ზედა ვჰგალობთ ამას:

 

ყოველსა ქუეყანასა განჰხდა ხმა თქუენი ძენო ქუხილისანო, და ყოველთა მვედრებელთა თქუენთა განანათლებთ ელვარებითა თქუენითა, და შარავანდედითა მზისა მის სიმართლისათა, ვინაცა კადნიერება გაქუსთ ქრისტეს მიმართ, და რაიცა ითხოვოთ ისმენს თქუენსა. აჰა გევედრებით მოწაფენო სახიერისა მოძღურისანო, მისგან გვითხოვეთ, რათა ღირს-ვიქმნეთ სასუფეველისა დიდებასა, და თქუენთანა ვიხარებდეთ საუკუნოდ.

 

ღუთის-მშობელო ქალწულო, შენ ხარ ვენახი ჭეშმარიტი, რომელმან გამოიღე მტევანი ცხოვრებისა, შენ გევედრებით მომადლებულო მოციქულთა თანა, მეოხ გვეყავ ცხოურებისათვის სულთა ჩუენთასა.