მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

პარაკლისი სავედრებელი წმიდათა ანგელოზთა

 

 მღვდელმან: კურთხეულ არს ღმერთი ჩუენი, ყოვლადვე, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მკითხველმან: ამინ. დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა.

 

 მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენს შორის და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩვენნი.

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაჲ, ძალი და დიდებაჲ აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (12–ჯერ).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
 

 

 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა, ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თჳთ ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.
 
 
ფსალმუნი 142
 

1. უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა; 

 

2. და ნუ შეხუალ სასჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი. 

 

3. რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხოურებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი. 

 

4. და მოეწყინა ჩემ თანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. 

 

5. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. 

 

6. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. 

 

7. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა, ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. 

 

8. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. 

 

9. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. 

 

10. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი, სული შენი სახიერი მიძღოდენ მე ქუეყანასა წრფელსა. 

 

11. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი. 

 

12. და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

 
 
 დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.
 

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 

 დიაკონმან: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ა. აუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ბ. ყოველი თესლები გარე მომადგეს მე და სახელითა უფლისათა ვერეოდი მათ.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი გ. არა მოვკვდე, არამედ ვსცხონდე, და განვსთქვნე მე საქმენი უფლისანი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი დ. ლოდი, რომელ შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე და არს საკვირველ წინაშე თვალთა ჩუენთა.

 

ტროპარი, ხმა 4.

ზეცისა მხედრობათა მთავარ-ანგელოსნო, გევედრებით უღირსნი ესე, რათა მეოხებითა თქუენითა შეგვზღუდნეთ ჩუენ საფარველითა ფრთეთა თქუენთათა, და უხორცოსა მის დიდებისა თქუენისა მიერ დაცულნი შეგივრდებით, და ხელ აღპყრობით გიღაღადებთ, ღელვათა და განსაცდელთაგან გვიხსნენით ჩუენ, დიდნო მთავარნო ზეცისა ძალნო.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ზეცისა მხედრობათა მთავარ-ანგელოსნო, გევედრებით უღირსნი ესე, რათა მეოხებითა თქუენითა შეგვზღუდნეთ ჩუენ საფარველითა ფრთეთა თქუენთათა, და უხორცოსა მის დიდებისა თქუენისა მიერ დაცულნი შეგივრდებით, და ხელ აღპყრობით გიღაღადებთ, ღელვათა და განსაცდელთაგან გვიხსნენით ჩუენ, დიდნო მთავარნო ზეცისა ძალნო.

 

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 

 არასადა დავსდუმნეთ, ღმრთსმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი. რამეთუ არათუმცა შენ გვფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა სადა გვიხსნნა ჩუენ ესოდენთა ჭირთაგან; ანუ ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად? არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედუფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

 

 

 

ფსალმუნი 50

 

1. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უშჯულოებაი ჩემი. 

 

2. უფროის განმბანე მე უშჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე. 

 

3. რამეთუ უშჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. 

 

4. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ; რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო შჯასა შენსა. 

 

5. რამეთუ ესერა უშჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. 

 

6. რამეთუ ესერა ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. 

 

7. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. 

 

8. მასმინო მე გალობაი და სიხარული, და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. 

 

9. გარე-მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უშჯულოებანი ჩემნი ახოცენ. 

 

10. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. 

 

11. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. 

 

12. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. 

 

13. ვასწავლნე უშჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. 

 

14. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო, იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. 

 

15. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუნე, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. 

 

16. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. 

 

17. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ჰყოს. 

 

18. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალემისანი. 

 

19. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი; მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

 

 

 

გალობა 1 უგალობდითსა

 

უგალობდეთ უფალსა, რომელმან განიყუანა ერი თვისი ზღუასა მას მეწამულსა, მას მხოლოსა უგალობთ, რომელიცა დიდებულ არს.

 

წმიდანო ანგელოსნო ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

არსთა მფლობელო ღმერთო, და ანგელოსთა შემოქმედო, აღახვენ ბაგენი ჩუენნი ღირსად გალობად და ვედრებად უსხეულოთა ძალთა.

 

წმიდანო ანგელოსნო ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ბრწყინვალებითა წმიდისა სამებისათა განათლებულნო ანგელოსნო განგვაბრწყინვეთ სულითა, დაბნელებულნი ესე გევედრებით.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

გუნდნო ანგელოსთანო, რომელნი გალობით ღუთივ-შუენიერად ადიდებთ უფალსა, გევედრებით მოგვიხსენეთ ჩვენცა წინაშე საყდრისა მისისა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

დიადითა გვირგვინითა და სამოსლითა ოქროქსოვილითა შემკობილო დედოფალო მარიამ, წმიდათა ანგელოსთა ოხითა პორფირებრ დაგვიფარენ.

 

 

გალობა 3 განძლიერდასა

 

შენ ხარ დამამტკიცებელი მვედრებელთა შენთა ქრისტე, შენ ხარ ნათელი დაბნელებულთა, და გადიდებს სული ჩემი.

 

წმიდანო ანგელოსნო ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ექუს ექუსფრთენო სერაფიმნო, მრავალთუალნო ქერუბიმნო, ემმანუილს ევედრენით, რათა განგვანათლოს ელვარებითა.

 

წმიდანო ანგელოსნო ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ვარსკვლავთა უმრავლესნო, და მნათობთა უბრწყინვალესნო ანგელოსნო, ვედრება ჩუენი ისმინეთ, რათა ვგალობდეთ თქუენ თანა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ზე აღმავალნო მარადის ზესთა ბუნებისა ტრფიალებითა, ზოგადსა მეუფესა ევედრენით, რათა ვიხსნეთ ზრუნვათაგან ამაოთა ქვე-მთრევნი ესე.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ჰე, დედოფალო მარიამ, ანგელთსთაგან სიხარულევანო, მათ თანა ევედრე ძესა შენსა, რათა ერთბამად უგალობდეთ მეუფესა მისსა.

 

 

  გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოჳვლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

 

  მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ჴორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

 

 

 

მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩვენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ღმრთივ–დაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათჳს (მთავრობისა და მხედრობისა) მისისათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქისა და მცეთა–თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ–აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათჳს, და ყოვლადუსამღვდელოესისა... (აქა მოიხსენეთ ადგილობრიბი მღვდელმთავარი), და ყოველთა ქრისტეს მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალნეს... (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით ღმერთს).

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: განამრავლე, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხოვრებისა მათისანი, და იხსნენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთასა, და მიუტევენ მათ ყოველნი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ყოველთა ძმათა და ყოველთა ქრისტიანეთათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 მღვდელმან: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყვარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

წარდგომა. ხმა 4

 

მეოხნო მხურვალენო და შუამდგომელნო მორწმუნეთაო, მცველნო და მფარველნო სულთა და ხორცთა ჩუენთანო, დიდებულნო ანგელოსნო, დამბადებელსა ყოველთასა ევედრენით, რათა მოანიჭოს სოფელსა მშვიდობა და პატივის-მცემელთა თქუენთა დიდი წყალობა.

 

 

გალობა 4 მესმასა

 

მესმა უფალო განგება საიდუმლოთა შენთა გამოუთქმელთა, განვიცადენ საქმენი შენნი და აღვიარე მე ღუთაება შენი.

 

წმიდანო ანგელოსნო ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

თუალთ-შეუდგამისა ნათლითა გაბრწყინვებულნო წმიდანო ანგელოსნო თვითეულსა ჩუენგანსა გუფარევდით, ვითარცა განაჩინა უფალმან.

 

წმიდანო ანგელოსნო ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ისმინეთ ვედრება ჩუენი მცუელნო ჩუენნო ანგელოსნო და ისართა მათგან განხურებულთა იხსენით სულნი ჩუენნი, რათა იხარებდეთ ჩუენ თანა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

კრებულნო წმიდანო ანგელოსთანო, კრძალულებით გევედრებით კრულებათაგან ბრალთა ჩუენთასა გვიხსენით ყოვლად-დიდებულნო.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ლიტანიაობენ პირსა შენსა ანგელოსნი, დიდებულო მარიამ, ლამპარი სულთა ჩუენთა განაბრწყინე ოხითა მათითა ქალწულო.

 

 

გალობა 5 ღამითგანსა

 

აღმსთობილნი შენ გიგალობთ უფალო, გვაცხოვნენ ჩუენ ვითარცა სახიერ-ხარ, რამეთუ სხუა ღმერთი არა ვიცით.

 

წმიდანო ანგელოსნო ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

მიქაელ და გაბრიელ მთავარ-ანგელოსნო მცუელ და მფარველ გვექმნენით სულით და ხორცით გევედრებით.

 

წმიდანო ანგელოსნო ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ნათელნო მეორენო, პირველისა მის ნათლითა განბრწყინვებულნო ანგელოსნო, ნისლი ცოდვათა ჩუენთა განსდევნეთ წმიდანო.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ჰინდო ბნელი ეშმაკნი განიოტენ ჩუენგან, მცხინვარებითა თქუენითა ანგელოსნო, ყოვლად-ბრწყინვალენო და ღვთივ-მშვენიერნო.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ოსანნასა გალობითა გაქებენ  წმიდანი ანგელოსნი ქალწულო მარიამ, ოხითა მათითა შეგვიწყალენ, დედოფალო.

 

 

 

გალობა 6 ღაღადყავსა

 

მომეც მე სამოსელი ბრწყინვალე, რომელმან შეიმოსე ნათელი სამოსლად ღმერთო მეოხებითა ანგელოსთათა.

 

წმიდანო ანგელოსნო ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

პირისპირ უგალობთ პირველსა მას ნათელსა წმიდანო ანგელოსნო, პატივის-მცემელნი თქუენნი შეგვიწყალენით გევედრებით.

 

წმიდანო ანგელოსნო ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ჟამსა სულთ-ბრძოლისა ჩუენისასა გამოგვიჩნდით, ანგელოსნო მშვიდობისანო, და სიტკბოებით შეივედრეთ სულნი ჩუენნი.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

რომელმან შეგქმნა თქუენ ანგელოსნო სულად სიტყვიერად და გონიერად, მას ევედრენით შეწყალებად ჩუენდა რაჟამს მოვიდეს დიდებით.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

სერაფიმთა უწმიდესო მარიამ, სულნი ჩუენნი შეიწყალენ რაჟამს საყვირსა სცემდენ საშინელად წმიდანი ანგელოსნი.

 

 

გვიხსენ განსაცდელთაგან მარადის მსასოებელნი სიწმიდისა შენისანი, წმიდაო, დიდებულო მოწამეო, მეფეო არჩილ, რამეთუ ჩუენ ყოველნი შემდგომად ღმრთისა შენდა მოვივლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

 

მოიხილე ჩუენ ზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

 

 

მცირე კვერექსი
 
 დიაკონმან: მერმე და მერმე მშჳდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგჳწყალენ და დაგჳცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროჲსად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომჴსენებელთა, თავნი თჳსნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაჲ ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.
 
 მგალობელთა: შენ, უფალო.
 
 მღდელმან: რამეთუ შენ ხარ მეუფჱ მშჳდობისაჲ, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთაჲ, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.
 
 მგალობელთა: ამინ.

 

 

კონდაკი ხმა 4.

 

მთავარ-ანგელოსნო ღუთისანო, მსახურნო საღმრთოსა მის დიდებისანო, ანგელოსთა-მთავარნო და წინამძღვარნო შეცდომილთანო, უმჯობესისა ჩუენცა გვიოხეთ დიდისა მის წყალობისა უხორცოთა ძალთა ერის მთავარნო.

 

 

 დიაკონმან: სიბრძნით. მოხედენ.

 

 მღდელმან: მშვიდობა ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: წარდგომა ფსალმუნი დავითისი: რომელმან შეჰქმნა ანგელოსნი მისნი სულად და მსახურნი მისნი ალად ცეცხლისა.

 

 მგალობელთა: რომელმან შეჰქმნა ანგელოსნი მისნი სულად და მსახურნი მისნი ალად ცეცხლისა.

 

 დიაკონმან:   აქებდით უფალსა ყოველნი ანგელოსნი მისნი.

 

 მგალობელთა: რომელმან შეჰქმნა ანგელოსნი მისნი სულად და მსახურნი მისნი ალად ცეცხლისა.

 

 დიაკონმან: რომელმან შეჰქმნა ანგელოსნი მისნი სულად.

 

 მგალობელთა: და მსახურნი მისნი ალად ცეცხლისა.

 

 დიაკონმან: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.

 

 მღდელმან: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე,

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული.

 

 მგალობელთა: აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ღირსყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდა სახარება.

 

 მღვდელმან: მშჳდობაჲ ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: მათესაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 დიაკონმან: მოხედენ.

 

სახარებაი მათესი

 

სთქუა უფალმან: ეკრძალენით ნუ უკუე ვინმე შეურაცხ-ყვნეთ ერთი მცირეთა ამათგანი. გეტყვი თქუენ რამეთუ ანგელოსნი მათნი ცათა შინა, მარადის ხედვენ პირსა მამისა ჩემისასა, რომელ არს ცათა შინა. რამეთუ მოვიდა ძე კაცისა ცხოვრებად წარწყმედულისა. რაი სარგებელ-არს კაცისა უკეთუ სოფელი ყოველი შეიძინოს და სული თვისი იზღვიოს, ანუ რაი მისცეს კაცმან ნაცვლად სულისა თვისისა. რამეთუ მოსლვად არს ძე კაცისა დიდებითა მამისა თვისისათა ანგელოსთა მისთა თანა და მაშინ მიაგოს კაცად კაცადსა საქმეთა მათთაებრ.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

მეოხებითა წმიდათა ანგელოსთათა მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

მეოხებითა წმიდისა ღუთის-მშობელისათა მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

 

მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცენ უსჯულოებაჲ ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.

 

გერი: ნუ უგულებელს-ჰყოფ ოხასა წმიდათა ანგელოსთა შენთასა, ყოვლად-მოწყალეო უფალო, რომელნი უმოსწრაფეს ელვისა აღმასრულებელ-არიან წამის ყოფისა შენისა, არამედ შუამადგომელობითა მათითა მოანიჭე მეფესა ჩუენსა ძლიერება, სოფელსა მშვიდობა, და სულთა ჩუენთა დიდი წყალობა.

 

ლოცვა მღვდლისა მიერ სათქუმელი

 

 მღდელმან: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკჳდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაჲ ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაჲ, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაჲთა, ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაჲთა, მეოხებითა პატიოსანთა უსხეულოთა ზეცისა ძალთაჲთა, პატიოსნისა, დიდებულისა, წინაჲსწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოვანესითა, წმიდათა დიდებულთა და ყოვლად ქებულთა მოციქულთა, წმიდათა  შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა, ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა და იოვანე ოქროპირისაჲთა, წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონლუკიის მთავარეპისკოპოსისა და საკვირველთმოქმედისაჲთა, წმიდათა დიდებულთა და ღუაწლისმძლეთა მოწამეთა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩუენთა, და ღირსისა დედისა დედისა ჩუენისა მოციქულთასწორისა ქალწულისა ნინოჲსითა, წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისაჲთა იოაკიმ და ანაჲსითა (და წმიდის სახელი, რომელისაც არს ტაძარი) და ყოველთა წმიდათა შენთაჲთა, გევედრებით შენ, მრავალმოწყალეოღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაჲ და შეგჳწყალენ ჩუენ.  

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაჲთა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

გალობა 7 კურთხეულარსა

 

ყრმანი ებრაელთანი სახმილსა შინა ვიდოდეს ცეცხლსა ზედა კადნიერებით, და შეცვრეულნი ესრეთ ღაღადებდეს და იტყოდეს, კურთხეულ ხარ შენ უფალო ღმერთო მამათა ჩუენთაო.

 

წმიდანო ანგელოსნო ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ტრფიალნო ღუთისა სიყუარულითა, ტკბილად მგალობელნო ანგელოსნო, ყოვლად-ტკბილსა იესოს ევედრენით, რათა ტაძრად სულისა გამოგვაჩინოს, ტრედის სახედ გამოჩინებულისა.

 

წმიდანო ანგელოსნო ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

უფლებანო, ძალნო და ხელმწიფებანო, რომელნი უფალსა საბაოთსა უგალობთ ძლევისა გალობასა, მას ევედრენით ზიარ-ყოფად ჩუენდა, უღირსნი დიდებასა თვისსა გამოუთქმელსა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ფრთებითა დაიფარავთ პირსა თქუენსა სერაფიმნო, და სამწმიდაარსებით უგალობთ ყოვლადწმიდასა სამებასა, წინაშე მისსა მოგვიხსენეთ ჩვენცა ფრიად ცოდვილნი ესე გევედრებით.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ქალწულსა მარიამს ცისა და ქუეყნისა დედოფალსა, ევედრენით წმიდანო ანგელოსნო, რათა მეოხებითა ქრისტეს მიმართ და ერთბამად სახიერებასა მისსა.

 

 

გალობა 8 აკურთხევდითსა

 

მეუფესა კაცთასა, რომელსა მსახურებენ გუნდნი ანგელოსთანი უგალობდით და უფროსად აღამაღლებდით მას უკუნისამდე.

 

წმიდანო ანგელოსნო ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ღუთისა ბრწყინვალებითა განათლებულნო წმიდანო ანგელოსზო, გვიოხეთ ჩუენცა ღირს-ყოფად ღუთივ-მშუენიერისა დიდებისა მისისა ხილვად.

 

წმიდანო ანგელოსნო ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ყოველნო ზეცისა მხედრობანო, ყოვლად-ელვარებითა თქუენითა განგვანათლენ სულით და ხორცით ყოველნი სარწმუნოებით მვედრებელნი თქუენნი.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

შარავანდედითა მცხინვარებისა თქუენისათა განგვაბრწყინეთ ანგელოსნო შვილნი ეკკლესიისანი, და შეერთებულნი თქუენთანა ვიშუებდეთ უკუნისამდე..

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ჩუენ უღირსნი მონანი ანგელოსთა-თანა გაქებთ, და  გევედრებით, შარიამ, ჩუეულებისაებრ შენისა სიტკბოებისა, შეგვიწყალენ ღუთის-მშობელო.

 

 

გალობა 9 ადიდებდითსა

 

ღუთის-მშობლად აღგიარებთ, რომელნი შენ მიერ ვიხსნენით, ქალწულო უბიწოო, და გუნდსა თანა უხორცოთასა შენ დაუცხროშელად გადიდებთ.

 

წმიდანო ანგელოსნო ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ცხრა დასნო ანგელოსნო, სერაფიმნო, ქერუბიმნო და საყდარნო, ცოდვილნი ესე გევედრებით რათა ცათა შინა სუფევასა ღირს-ვიქმნეთ მადლითა თქუენითა.

 

წმიდანო ანგელოსნო ევედრენით ღმერთსა ჩუენთვის.

 

ძალნო, უფლებანო და ხელმწიფებანო ძლიერნო ძალითა, ძალგვეცით, რათა სათნო ვეყვნეთ მეუფესა ძალთასა და უგალობდეთ სახიერებასა მისსა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

წმიდანო მთავარნო, მთავარ-ანგელოსნო და ანგელოსნო, ევედრენით წმიდასა სამებასა, რათა ჩვენცა ყოველთა წმიდათა თანა წმიდა-არსობით უგალობდეთ სურვილით წადიერნი.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ჭვირობად გულის-სათქმელო უბიწოო დედოფალო, მცუელი ჩუენი ანგელოსი მოგვივილინე, რათა წარგვიძღვეს ჭეშმარიტისა მიმართ ნათლისა და გადიდებთ შენ დედაო ნათლისაო.

 

 

მღუდელმან აკმიოს.

 მგალობელთა: ღირს-არს ჭეშმარიტად, რათა გადიდებდეთ, შენ ღვთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად-უბიწოდ და დედად ღვთისა ჩვენისა. უპატიოსნესსა ქერუბინთასა, და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღვთისასა, მხოლოსა ღვთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ. ("ღირს - არს" - ის ნაცვლად საკითხავი საგალობლები)

 

 

 მკითხველმან: ქერუბიმთაგან თუალთ-შეუდგამო, და სერაფიმთა მიერ სამწმიდა-არსობით საგალობელო ყოვლად-წმიდაო სამებაო, ყოველთა მათ ანგელოსთა მადლითა სათნო-ყოფად გამოგუაჩინე ღუთაებისა შენისა.

 

ხმითა ყოვლად-ტკბილითა ალლილუიასა გიგალობენ ანგელოსნი, მამაო ზეცათაო, ოხითა მათითა გვასმინე ხმა იგი კურთხეულისა შენისა და მათ თანა ღუთივ-შვენიერსა გალობასა ღირს-მყვენ.

 

ჯუარს-ეცუ რა ხორცითა, ძეო ღუთისაო, განცვიფრდეს ანგელოსნი, ხოლო დრაქმისა პოვნითა განამხიარულენ იგინი, შუამდგომელობითა მათითა გევედრებით, ჯერ-იჩინე სიხარულისა შენსა ყოფა ჩუენი მეუფეო.

 

სუფევ წმიდათა ანგელოსთა შორის, სულო ყოვლად-წმიდაო, რომელმან მოციქულნი განანათლენ ცეცხლისა ენების სახედ, ჩუენცა გვიძღოდე ქუეყანასა წრფელსა, და ყოველნი ერთბამად გადიდებთ თანა-სწორსა მამასა და ძესა.

 

ყოვლად-წმიდაო ღუთის-მშობელთ ქალწულო, მცველისა ჩუენისა ანგელოზისა თანა გევედრებით, სათნოება მოგუმადლე, და წინამძღურებითა მისითა მივიწივნეთ ყოვლად-საწადელსა დიდებასა ღუთისასა, და ვგალობდეთ დაუცხრომელად.

 

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დაიდება, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

 მკითხველმან: მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩვენ, რამეთუ ყოველსავე სიტყვის-მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შეგვიწყალენ ჩუენ.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩუენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უსჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობით, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელითა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენზედა, და შემიწყალენ ჩუენ.

 

 აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მოწყალების კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რათა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა.

 

 

 

მცირე მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით, მოწყალებისა, სიცოცხლისა, მშჳდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, მყუდროებისა, განათლებისა, ცხორებისა, შეწევნისა, შენდობისა და ცოდვათა  მოტევებისათჳს ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისა, რაჲთა დაიცვას უფალმან ღმერთმან ჩუენმან სამეუფოჲ ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაჲ ესე მონასტერი (ანუ ეკლესია) და ყოველი  სოფელი  სიყმილისაგან, სრჳსა, ძრჳსა, მახჳლისა, ზედა მოსლჳსაგან უცხო თესლთასა და ყოვლისაგან ბოროტისა;  რაჲთა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათჳს სახიერებითა და კაცთმოყუარებითა თჳსითა, და გარე წარაქციოს რისხვაჲ, მარადის ჩუენ ზედა მომავალი, და გჳჴსნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგჳწყალნეს ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორს და ცასა შინა, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგჳწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: მუხლმოდრეკით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ. 

 

 

ლოცვა მუხლმოდრეკით სათქმელი

 

ჰოი,ყოვლა დ-ბრწყინვალენო ანგელოსნო, ნათელნო მეორენო, მახლობელნო ღუთისანო, შუამდგომელნო კაცთანო, უცდომელნო წინამძღვარნო, მფარველნო მვედრებელთა თქუენთანო, ნათლითა მცხინვარებისა თქუენისათა სულთა ჩუენთა განმანათლებელნო, და ელვითა სიწმიდისათა, მთავართა ბნელისათა წარმდევნელნო და უჩინო-მყოფელნო.

 

ყოვლად განათლებულნო წმიდანო ანგელოსნო, ძლიერნო ძალითა, განაძლიერეთ ღუთივ-დაცული ერი ჩუენი, აღამაღლეთ პატივითა უწმიდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი და მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი დიდი მეუფე მამაჲ ჩუენი ილია, და ყოვლად სამღუდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი და ყოველნი სამღუდელო და სამონაზნო წესი, და ყოველნი მართლმადიდებელნი ქრისტიანენი. გევედრებით ყოველნო უსხეულნო ძალნო, საფარველითა ფრთეთა თქუენთათა დაგვიფარეთ ყოველნი სულით და ხორცით, ხილულთა და უხილავთა მტერთა ჩუენთაგან.

 

ყოვლად დიდებულნო მთავარ-ანგელოსნო მიქაილ და გაბრიელ და მცუელო ჩუენო ანგელოსო, დაიბანაკეთ ჩუენთანა და გვიძღოდეთ ყოველთა მცნებათა ღუთისათა აღსრულებად და უკანასკნელსა დღესა მშვიდობით და სიტკბოებით შეივედრეთ სულნი ჩუენნი, ხოლო მეორედ მოსვლისა ჟამსა მეოხ გვეყვენით წინაშე მართლმსაჯულისა იესოსა, რათა ღირს ვიქმნნეთ სასუფეველსა ცათასა და თქუენ თანა უგალობდეთ, ვაქებდეთ და ვადიდებდეთ ყოვლად-წმიდასა სამებასა. რომელსა ჰშვენის ყოველი დიდება, პატივი და თაყუანისცემა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზე­სთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყჳსა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

 

 მღდელმან: დიდებაჲ შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 სახელითა უფლისათა, უწმიდესო და უნეტარესო მეუფეო გუაკურთხენ.

 

 მღვდელმან: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლად წმიდისა დედისა შენისათა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩვენთათა და ყოველთა წმიდათა შენთათა, შეგვიწყალენ ჩვენ, ამინ.

 

 მგალობელთა: ამინ. უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 

ხოლო ხატისა მათისა მთხვევნასა ზედა ვჰგალობთ ამას:

 

ყოვლისა ცხოურებისა ჩუენისა მცველად და მფარველად მოგვიგიეთ წმიდანო ანგელოსნო, და ხელმწიფება გაქუსთ განთავისუფლებად ჩუენდა ყოველთაგან ვნებათა და ვერაგობათა მტერისათა. ვინაცა გევედრებით დაგვიფარეთ საფრხეთაგან ეშმაკისათა და წარგვიძეხით ცხოვრებისა მიმართ საუკუნოსა. რათა ვადიდებდეთ ყოვლად სახიერსა და კაცთ-მოყუარესა ღმერთსა.

 

დედოფალო მოხედენ ვედრებასა ქრისტიანეთასა და წმიდათა ანგელოსთა მფარველობითა გვიხსენ ყოველთა განსაცდელთა და სნეულებათაგან.