მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

პარაკლისი სავედრებელი წმიდათა მთავარანგელოსთა:
მიქაელისა და გაბრიელისა; რაფაელისა და ურიელისა;
სელაფიელისა და იეგუდიელისა; ვარაქიელისა, იერომიელისა და ტახნილისა.

 

 მღვდელმან: კურთხეულ არს ღმერთი ჩუენი, ყოვლადვე, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მკითხველმან: ამინ. დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა.

 

 მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენს შორის და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩვენნი.

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაჲ, ძალი და დიდებაჲ აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (12–ჯერ).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
 

 

 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა, ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თჳთ ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.
 
 
ფსალმუნი 142
 

1. უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა; 

 

2. და ნუ შეხუალ სასჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი. 

 

3. რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხოურებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი. 

 

4. და მოეწყინა ჩემ თანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. 

 

5. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. 

 

6. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. 

 

7. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა, ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. 

 

8. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. 

 

9. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. 

 

10. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი, სული შენი სახიერი მიძღოდენ მე ქუეყანასა წრფელსა. 

 

11. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი. 

 

12. და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

 
 
 დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.
 

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 

 დიაკონმან: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ა. აუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ბ. ყოველი თესლები გარე მომადგეს მე და სახელითა უფლისათა ვერეოდი მათ.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი გ. არა მოვკვდე, არამედ ვსცხონდე, და განვსთქვნე მე საქმენი უფლისანი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი დ. ლოდი, რომელ შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე და არს საკვირველ წინაშე თვალთა ჩუენთა.

 

 

  ზეცისა მხედრობათა მთავარ-ანგელოსნო, გევედრებით უღირსნი ესე, რაჲთა მეოხებითა თქუენითა შეგვზღუდნეთ ჩუენ საფარველითა ფრთეთა თქუენთათა, და უჴორცოსა მის დიდებისა თქუენისა მიერ დაცულნი შეგივრდებით, და ჴელ-აღპყრობით გიღაღადებთ, ღელვათა და განსაცდელთაგან გჳჴსნენით ჩუენ, დიდნო მთავარნო ზეცისა ძალთანო.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

  ზეცისა მხედრობათა მთავარ-ანგელოსნო, გევედრებით უღირსნი ესე, რაჲთა მეოხებითა თქუენითა შეგვზღუდნეთ ჩუენ საფარველითა ფრთეთა თქუენთათა, და უჴორცოსა მის დიდებისა თქუენისა მიერ დაცულნი შეგივრდებით, და ჴელ-აღპყრობით გიღაღადებთ, ღელვათა და განსაცდელთაგან გჳჴსნენით ჩუენ, დიდნო მთავარნო ზეცისა ძალთანო.

 

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 არასადა დავსდუმნეთ, ღმრთსმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი. რამეთუ არათუმცა შენ გვფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა სადა გვიხსნნა ჩუენ ესოდენთა ჭირთაგან; ანუ ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად? არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედუფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

 

 

ფსალმუნი 50

 

1. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უშჯულოებაი ჩემი. 

 

2. უფროის განმბანე მე უშჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე. 

 

3. რამეთუ უშჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. 

 

4. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ; რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო შჯასა შენსა. 

 

5. რამეთუ ესერა უშჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. 

 

6. რამეთუ ესერა ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. 

 

7. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. 

 

8. მასმინო მე გალობაი და სიხარული, და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. 

 

9. გარე-მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უშჯულოებანი ჩემნი ახოცენ. 

 

10. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. 

 

11. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. 

 

12. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. 

 

13. ვასწავლნე უშჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. 

 

14. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო, იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. 

 

15. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუნე, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. 

 

16. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. 

 

17. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ჰყოს. 

 

18. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალემისანი. 

 

19. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი; მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

 

 

გალობაჲ 1, უგალობდითსა

 

 ძლისპირი: უგალობდეთ უფალსა, რომელმან განიყუანა ერი თვისი ზღუასა მას მეწამულსა, მას მხოლოსა უგალობთ, რომელიცა დიდებულ არს.

 

წმიდანო მთავარანგელოსნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

დიდნო მთავარანგელოსნო და ზეცისა ერთა თავნო, ნათელსა დაუსრულებელსა თუალთ-შეუდგამად მსახურნო, იღუწიდით ჩუენთჳსცა მარადის თხოვად მისგან წყალობისა.

 

წმიდანო მთავარანგელოსნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

გუნდნი მთავარანგელოსთანი გვქონან მეოხად და მათ თანა საღმრთოჲ მიქაელ, რომელნი წმიდასა სამებასა, ყოველთა არსთა შემოქმედსა დაუდუმებელად შესწირვენ გალობასა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

წინაშე საყდართა ღმრთისათა ბრწყინვალედ მდგომარენო მთავარანგელოსნო, ნათლისა მის ღმრთეებისა ბრწყინვალებითა აღვსებულნი განანათლებთ ერთა, ღირსად მადიდებელთა თქუენთა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

დიადითა გჳრგჳნითა და სამოსლითა ოქროქსოვილითა შემკობილო დედოფალო მარიამ, წმიდათა ანგელოსთა ოხითა პორფირებრ დაგჳფარენ.

 

 

გალობაჲ 3, განძლიერდასა

 

  ძლისპირი: შენ ხარ დამამტკიცებელი მვედრებელთა შენთა ქრისტე, შენ ხარ ნათელი დაბნელებულთა, და გადიდებს სული ჩემი.

 

წმიდანო მთავარანგელოსნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

დიდ არს ძლიერებაჲ, ქრისტე, ანგელოსთმთავართა, რამეთუ უჴორცო არიან და სოფელსა მოვლიან მსგავსად ელვისა და ეკლესიათა მიჰფენენ მშვიდობასა.

 

წმიდანო მთავარანგელოსნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

ნათესავი ჩუენი დაიცევ, ქრისტე, მთავარანგელოსთა ოხითა და ყოველნი ქალაქნი და სოფელნი ივერიისანი დაიფარენ უცხო თესლთა ზედა მოსლვისაგან.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

მთავარანგელოზნო უფლისანო, რომელნი მარადის მდგომარე ხართ წინაშე საყდართა დიდებისათა, აწ შეგუეწიეთ უძლურთა და მენავეთა და მყოფთა ჭირთა შინა, და გჳჴსენით ურვათაგან.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ჵ, დედოფალო მარიამ, ანგელოსთაგან სიხარულევანო, მათ თანა ევედრე ძესა შენსა, რაჲთა ერთბამად უგალობდეთ მეუფებასა მისსა.

 

 

  გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ, ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა შენდა მოვივლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

 

  მოიხილე ჩუენ ზედა, ყოვლად ქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განკურნენ და სულისა ჩვენისა სნეულებანი.

 

 

 

მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩვენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ღმრთივ–დაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათჳს (მთავრობისა და მხედრობისა) მისისათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქისა და მცეთა–თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ–აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათჳს, და ყოვლადუსამღვდელოესისა... (აქა მოიხსენეთ ადგილობრიბი მღვდელმთავარი), და ყოველთა ქრისტეს მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალნეს... (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით ღმერთს).

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: განამრავლე, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხოვრებისა მათისანი, და იხსნენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთასა, და მიუტევენ მათ ყოველნი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ყოველთა ძმათა და ყოველთა ქრისტიანეთათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 მღვდელმან: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყვარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

წარდგომა. ხმა 4

 

  მოვედით, უგალობდეთ გალობითა სულიერითა ანგელოსთ-მთავართა: მიქაელსა და გაბრიელსა, რაფაელსა და ურიელსა, სელაფიელსა და იეგუდიელსა; ვარაქიელსა, იერომიელსა და ტახნილსა, რამეთუ უჴორცოთა წესთა პირველ მდგომარენი არიან, წინამძღვარ და მთავარანგელოს და მეოხნი მჴურვალენი და შუამდგომელნი მორწმუნეთა, ამისთჳსცა ვევედროთ, რაჲთა მოანიჭონ სოფელსა მშვიდობაჲ და დიდი წყალობაჲ პატივის-მცემელთა თჳსთა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ქადაგი განკაცებისა შენისაჲ გაბრიელ და წმიდისა აღდგომისაჲ მიქაელ, მთავარნი ანგელოსნი გხედვდენ რაჲ უხილავსა მეუფესა, აღმავალსა ზეცად, სიხარულით გიღაღადებდეს ზეცისა ძალთა თანა, ქრისტე, და იტყოდეს: განახუენით ბჭენი თქუენნი, მთავარნო. და განეხუნენ ბჭენი საუკუნენი და შევიდეს მეუფჱ დიდებისაჲ, რომელი არს პირველ საუკუნეთა ღმერთი, რამეთუ ამან ჯუარითა ჯოჯოხეთი წარმოტყუენა და მორწმუნეთა მოანიჭა ცხორებაჲ საუკუნოჲ.

 

 

გალობაჲ 4, მესმასა

 

  ძლისპირი: მესმა უფალო განგება საიდუმლოთა შენთა გამოუთქმელთა, განვიცადენ საქმენი შენნი და აღვიარე მე ღმრთეებაჲ შენი.

 

წმიდანო მთავარანგელოსნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

რომელმან შეჰკრიბნე უჴორცონი ბრწყინვალესა მას კრებასა, აწ აღიძარ შემწედ ჩუენდა, ზეცისა წესთა წინა-მძღუარო მიქაელ, და საჯე მაჭირვებელთა და ბრძოდე ბრძოლთა მათ ჩუენთა.

 

წმიდანო მთავარანგელოსნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

გონებათა უზესთაესსა, ყოვლისა არსებისასა სიტყვასა, ღირს იქმენ, გაბრიელ, სმენად და მიართუ ჴმაჲ სიხარულისაჲ ქალწულსა, რამეთუ ახარებდი ძისა ღმრთისა მისგან განხორციელებასა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

მთავარნგელოზო ღმრთისაო რაფაელ, რომელი ეგე ხარ მკურნალ და წარმმართებელ გზისა, აწ გვექმენ მშვიდ ნავთასყუდელ უდაბნოთა, წყალთა და ზღვასა მყოფსა, და განმკურნე მე სულიერთა და ჴორციელთა სენთაგან.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ლიტანიაობენ პირსა შენსა ანგელოსნი, დიდებულო მარიამ, ლამპარი სულთა ჩუენთა განაბრწყინე ოხითა მათითა, ქალწულო.

 

 

გალობაჲ 5, ღამითგანსა

 

  ძლისპირი: აღმსთობილნი შენ გიგალობთ უფალო, გვაცხოვნენ ჩუენ, ვითარცა სახიერ-ხარ, რამეთუ სხუა ღმერთი არა ვიცით.

 

წმიდანო მთავარანგელოსნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

რომელი ეგე განანათლებ შენდამი მვედრებელთა, ჵ, მთავარანგელოსო ურიელ, გამომჴსენ აწ ვნებათა წყუდიადისაგან და გონებაჲ ჩემი განანათლე, დაბნელებული ცოდვათაგან.

 

წმიდანო მთავარანგელოსნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

რომელმანცა მიიხუენ მადლი სულთა და ჴორცთა კურნებისაჲ, აწ დაჴსნენ სულთა ჩუენთა ვნებანი აღძრულნი, მთავარანგელოსო სელაფიელ, და ჴორცთა სალმობანი ძალითა საღმრთოჲთა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

მტკიცესა ზედამხედველობასა შენსა და შეწევნასა ყოვლადძლიერსა, შევუვრდები და გევედრები შენ, ჵ, მთავარანგელოსო იეგუდიელ, რაჲთა წარმიძეღუ მე ყოველთა გზასა ჩემთა და წარმართე იგი, ვითარცა თჳთ უწყი, სადიდებელად ღმრთისა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ოსანნასა გალობითა გაქებენ წმიდანი ანგელოსნი, ქალწულო მარიამ, ოხითა მათითა შეგჳწყალენ, დედოფალო.

 

 

გალობაჲ 6, ღაღადყავსა

 

  ძლისპირი: მომეც მე სამოსელი ბრწყინვალე, რომელმან შეიმოსე ნათელი სამოსლად ღმერთო მეოხებითა ანგელოსთათა.

 

წმიდანო მთავარანგელოსნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

წინაშე სამებისა მიუდრეკელად მდგომარეო და კაცთათჳს მადლისა გამომთხოველო, მთავარ-ანგელოსო ვარაქიელ, აწ ითხოვე შეურყეველად დაცვაჲ ეკლესიათა და სიწმიდჱ მორწმუნეთა.

 

წმიდანო მთავარანგელოსნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

მიფენითა მადლისა შენისაჲთა, მთავარ-ანგელოსო იერომიელ, აღძარ გულსა შინა ჩემსა სიყუარული ღმრთისაჲ და მოყუასისაჲ, და მომეც ნიჭი კეთილისა და ბოროტის განრჩევისაჲ.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

რომელი შემწე ხარ მოსავთა შენთა, ჵ, დიდებულო მთავარანგელოსო ტახნილ, აწ დაგვიცევ ჩუენ ყოველთა ჭირთა და ზედა დასხმისაგან მტერთაჲსა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

სერაფიმთა უწმიდესო მარიამ, სულნი ჩუენნი შეიწყალენ, რაჟამს საყვირსა სცემდენ საშინელად წმიდანი ანგელოსნი.

 

 

  გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ, ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა შენდა მოვივლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

 

  მოიხილე ჩუენ ზედა, ყოვლად ქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განკურნენ და სულისა ჩვენისა სნეულებანი.

 

 

მცირე კვერექსი
 
 დიაკონმან: მერმე და მერმე მშჳდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგჳწყალენ და დაგჳცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროჲსად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომჴსენებელთა, თავნი თჳსნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაჲ ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.
 
 მგალობელთა: შენ, უფალო.
 
 მღდელმან: რამეთუ შენ ხარ მეუფჱ მშჳდობისაჲ, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთაჲ, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.
 
 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

კონდაკი. ხმა 4

 

  მთავარ-ანგელოსნო ღმრთისანო, მსახურნო საღმრთოსა მის დიდებისანო, ანგელოსთა-მთავარნო და წინამძღვარნო შეცდომილთანო, უმჯობესისა ჩუენცა გვიოხეთ დიდისა მის წყალობისა, უჴორცოთა ძალთა ერის მთავარნო.

 

 

 დიაკონმან: სიბრძნით. მოხედენ.

 

 მღდელმან: მშვიდობა ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: წარდგომა ფსალმუნი დავითისი: რომელმან შეჰქმნა ანგელოსნი მისნი სულად და მსახურნი მისნი ალად ცეცხლისა.

 

 მგალობელთა: რომელმან შეჰქმნა ანგელოსნი მისნი სულად და მსახურნი მისნი ალად ცეცხლისა.

 

 დიაკონმან:  აქებდით უფალსა ყოველნი ანგელოსნი მისნი.

 

 მგალობელთა: რომელმან შეჰქმნა ანგელოსნი მისნი სულად და მსახურნი მისნი ალად ცეცხლისა.

 

 დიაკონმან: რომელმან შეჰქმნა ანგელოსნი მისნი სულად.

 

 მგალობელთა: და მსახურნი მისნი ალად ცეცხლისა.

 

 დიაკონმან: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.

 

 მღდელმან: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე,

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული.

 

 მგალობელთა: აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ღირსყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდა სახარება.

 

 მღვდელმან: მშჳდობაჲ ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: მათესაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 დიაკონმან: მოხედენ.

 

 

 

სახარება მათესი

 

  რქუა უფალმან: ეკრძალენით ნუ უკუე ვინმე შეურაცხ-ყვნეთ ერთი მცირეთა ამათგანი. გეტყვი თქუენ რამეთუ ანგელოსნი მათნი ცათა შინა, მარადის ხედვენ პირსა მამისა ჩემისასა, რომელ არს ცათა შინა. რამეთუ მოვიდა ძე კაცისაჲ ცხოვრებად წარწყმედულისა. რაჲ სარგებელ-არს კაცისა უკეთუ სოფელი ყოველი შეიძინოს და სული თჳსი იზღვიოს, ანუ რაჲ მისცეს კაცმან ნაცვლად სულისა თჳსისა. რამეთუ მოსლვად არს ძე კაცისა დიდებითა მამისა თჳსისათა ანგელოსთა მისთა თანა და მაშინ მიაგოს კაცად კაცადსა საქმეთა მათთაებრ.

 

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მკითხველმან: დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 მეოხებითა მთავარანგელოსთაჲთა, მოწყალეო, აღჴოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

 

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. 

 

 მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისათა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩემთა სიმრავლენი. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცენ უსჯულოებაჲ ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.

 

 

  ნუ უგულებელს-ჰყოფ ოხასა მთავარანგელოსთა შენთასა, ყოვლად-მოწყალეო უფალო, რომელნი უმოსწრაფეს ელვისა აღმასრულებელ-არიან წამის ყოფისა შენისა, არამედ შუამადგომელობითა მათითა მოანიჭე ერსა ჩუენსა ძლიერებაჲ, სოფელსა მშვიდობაჲ, და სულთა ჩუენთა დიდი წყალობაჲ.

 

 

ლოცვა მღვდლისა მიერ სათქუმელი

 

 მღდელმან: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკჳდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაჲ ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაჲ, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაჲთა, ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაჲთა, მეოხებითა პატიოსანთა უსხეულოთა ზეცისა ძალთაჲთა, პატიოსნისა, დიდებულისა, წინაჲსწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოვანესითა, წმიდათა დიდებულთა და ყოვლად ქებულთა მოციქულთა, წმიდათა  შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა, ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა და იოვანე ოქროპირისაჲთა, წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონლუკიის მთავარეპისკოპოსისა და საკვირველთმოქმედისაჲთა, წმიდათა დიდებულთა და ღუაწლისმძლეთა მოწამეთა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩუენთა, და ღირსისა დედისა დედისა ჩუენისა მოციქულთასწორისა ქალწულისა ნინოჲსითა, წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისაჲთა იოაკიმ და ანაჲსითა (და წმიდის სახელი, რომელისაც არს ტაძარი) და ყოველთა წმიდათა შენთაჲთა, გევედრებით შენ, მრავალმოწყალეოღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაჲ და შეგჳწყალენ ჩუენ.  

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაჲთა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

გალობაჲ 7, კურთხეულარსა

 

  ძლისპირი: ყრმანი ებრაელთანი სახმილსა შინა ვიდოდეს ცეცხლსა ზედა კადნიერებით, და შეცვრეულნი ესრეთ ღაღადებდეს და იტყოდეს, კურთხეულ ხარ შენ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო.

 

წმიდანო მთავარანგელოსნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

მოეც, სახიერ, მთავარანგელოსთა მჴედრობანი მფარველად ერსა ჩუენსა, რაჲთა ზღუდე და მფარველ გუქმნეს და შეგვეეწიოს ბრძოლასა მტერისასა და არცხვინოს მოძულეთა ჩუენთა.

 

წმიდანო მთავარანგელოსნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

ზეცისა წესთა წინამძღუარნო, სიყუარულითა მჴურვალითა წინაშე მდგომარე ხართ მსახურად და დაუდუმებელად უგალობთ ერთსა არსებასა დაუსაბამოჲსა ღმრთეებისასა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

ყოვლითურთ მიდრეკილნო ღმრთისა მიმართ სიყუარულითა, და საღმრთოჲთა სიკეთითა ხატ-ქმნილნო მთავარანგელოსნო, გჳოხეთ თქუენდამი მოლტოლვილთა ჴსნად განსაცდელთაგან და ვნებათა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

შენ გიგალობს, სძალო, გუნდი ზეცისა უსხეულოთაჲ, შენ გაქებს ყოველი ენაჲ კაცთაჲ, რამეთუ შემოქმედი მათი უფროჲს ცნობისა იშვა შენგან, მისა მიმართ მეოხ გუეყავ ჩუენ.

 

 

გალობაჲ 8, აკურთხევდითსა

 

  ძლისპირი: მეუფესა კაცთასა, რომელსა მსახურებენ გუნდნი ანგელოსთანი უგალობდით და უფროსად აღამაღლებდით მას უკუნისამდე.

 

წმიდანო მთავარანგელოსნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

ვითარცა წინა-მსრბოლმან და მთავარმან ანგელოსთამან, ყოვლად ქებულო მიქაელ, განმათავისუფლე ჩუენ ხილულისა და უხილავისა მტერისა და ძალისაგან.

 

წმიდანო მთავარანგელოსნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

ზეცისა ძალთა დიდო წინამძღუარო და პირველ მდგომარეო უჴორცოთა წესთაო გაბრიელ, აწ შეიწყნარე ლოცვაჲ ჩუენი და მოანიჭე ერსა ჩუენსა სიბრძნჱ და ძლიერებაჲ.

 

წმიდანო მთავარანგელოსნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

მარადღე თანამავალ მექმენით, ანგელოსთა მთავარო რაფაელ სელაფიელისა თანა გამოუთქმელითა ძალითა თქუენითა, და გზაჲცა ესე ჩემი კეთილად წარჰმართეთ და დამიფარეთ მე სიმრთელითა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

დამაყენე მე გზასა ზედა სინანულისასა, დიდო მთავარო ანგელოსთა ძალთაო ურიელ, და შემდგომად სიკუდილისა წარმიძეღუ მე უფლისა მიმართ, რაჲთა ცოდვათა ჩემთათჳს არა პყრობილ ვიქმნე ეშმაკთაგან.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

ჩუენ უღირსნი მონანი ანგელოსთა-თანა გაქებთ, და გევედრებით, შარიამ, ჩუეულებისაებრ შენისა სიტკბოებისა, შეგჳწყალენ ღმრთის-მშობელო.

 

 

გალობაჲ 9, ადიდებდითსა

 

  ძლისპირი: ღმრთისმშობლად აღგიარებთ, რომელნი შენ მიერ ვიჴსნენით, ქალწულო უბიწოო, და გუნდსა თანა უჴორცოთასა შენ დაუცხროშელად გადიდებთ.

 

წმიდანო მთავარანგელოსნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

ვითარცა მჴსნელმან უმჴურვალესმან მომწოდებელთა შენთამან განსაცდელთა შინა, წარმწყმედელთა გზათაგან განმარინნე მე, მთავარანგელოზო იეგუდიელ, და დამიფარე საფარველითა მით ფრთეთა შენთათა.

 

წმიდანო მთავარანგელოსნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

აწ მოიხილე ჩუენ ზედა, ანგელოს-მთავარო უნივთოჲსა გუნდისაო ვარაქიელ, და ცხოველ ჰყავ სული ჩემი მომკუდარი ცოდვათაგან.

 

წმიდანო მთავარანგელოსნო, ევედრეთ ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

მოგუხედენ მაღლით, მთავარანგელოსო იერომიელ, და გჳჴსენ ძვირთა სალმობათა და ცოდვათაგან და აღგვავსე სიყუარულითა საღმრთოჲთა.

 

დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

გჳჴსნენ ჩუენ, დიდო მთავარო მჴედრობათაო ტახნილ, მყოფნი ურვათა და ძჳრთა შინა და განსაცდელთა, და დაგვიფარე ყოვლისაგან მანქანებათა და ჴელოვნებათაგან მძლავრისა ამის მტერისათა.

 

აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

შენ, უბიწოო, წმიდაო დედოფალო, ღმრთისმშობელო მარიამ, მცუელი ჩუენი ანგელოსი მოგვივილინე, რაჲთა წარგვიძეღუს ჭეშმარიტისა მიმართ ნათლისა და გადიდებთ შენ, დედაო ნათლისაო.

 

 

 მგალობელთა: ღირს-არს ჭეშმარიტად, რათა გადიდებდეთ, შენ ღვთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად-უბიწოდ და დედად ღვთისა ჩვენისა. უპატიოსნესსა ქერუბინთასა, და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღვთისასა, მხოლოსა ღვთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ. ("ღირს - არს" - ის ნაცვლად საკითხავი საგალობლები)

 

 

 

 მკითხველმან: რომელი ნათელსა შინა დამკჳდრებულ ხარ მიუწდომელსა, ქრისტე, ღმერთო ჩუენო, გევედრებით შენ: წმიდათა მთავარანგელოსთა მიერ არა უგულებელს-ჰყო ვედრებაჲ და შესხმაჲ ერისა შეცოდებულისა.

 

მთავარანგელოსთა ძალნი, ქრისტე, მდგომარენი წინაშე საყდრისა შენისა, გევედრებიან კაცთა ნათესავისათჳს, მათითა უკუე ვედრებითა გჳჴსენ ჩუენ ბოროტისაგან საეშმაკოჲსა და ტანჯვისა და დასჯისა საშინელისა.

 

ანგელოსთა გუნდთა წეს-მთავარნო, ცათა შინა სამ-ბრწყინვალისა ღმრთეებისა წინაშე მდგომარენო, რომელნი მდიდრად აღმოაცენებთ საღმრთოსა მცხინვარებასა, აწ შეგვაწყნარეთ ღმერთსა სახიერსა, რაჲთა ქუეყანისა მძლავრებაჲ ამპარტავანთაჲ დაამხუას და მშვიდობაჲ მოგვცეს სამართლმადიდებლოსა.

 

ჵ, მორწმუნეთა გონებისა განმანათლებელნო და სოფლისა მადლით განმაბრწყინვებელნო, მთავარანგელოსნო: მიქაელ და გაბრიელ, რაფაელ, ურიელ და სელაფიელ; იეგუდიელ; ვარაქიელ; იერომიელ და ტახნილ, აწ დაგვიფარეთ ყოვლისაგან ეშმაკთა მიერ გარემოდგომისა და მძლავრებისაგან კაცთაჲსა.

 

ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, მთავარანგელოსთა თანა წარმიძეღუ ჭეშმარიტისა მიმართ ნათლისა და მეყავნ მე შემწედ ყოველთა განსაცდელთა, ურვათა და მწუხარებათა შინა, რაჲთა ღირს-ვიქმნე კეთილითა მოქალაქობითა სრულ-ყოფად და სიწმიდითა მიწევნად და ხილვად და ღირსად თაყუანისცემად და გალობად ერთარსსა წმიდასა სამებასა:

 

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დაიდება, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

 მკითხველმან: მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩვენ, რამეთუ ყოველსავე სიტყვის-მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შეგვიწყალენ ჩუენ.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩუენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უსჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობით, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელითა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენზედა, და შემიწყალენ ჩუენ.

 

 აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მოწყალების კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რათა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა.

 

 

 

მცირე მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით, მოწყალებისა, სიცოცხლისა, მშჳდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, მყუდროებისა, განათლებისა, ცხორებისა, შეწევნისა, შენდობისა და ცოდვათა  მოტევებისათჳს ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისა, რაჲთა დაიცვას უფალმან ღმერთმან ჩუენმან სამეუფოჲ ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაჲ ესე მონასტერი (ანუ ეკლესია) და ყოველი  სოფელი  სიყმილისაგან, სრჳსა, ძრჳსა, მახჳლისა, ზედა მოსლჳსაგან უცხო თესლთასა და ყოვლისაგან ბოროტისა;  რაჲთა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათჳს სახიერებითა და კაცთმოყუარებითა თჳსითა, და გარე წარაქციოს რისხვაჲ, მარადის ჩუენ ზედა მომავალი, და გჳჴსნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგჳწყალნეს ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორს და ცასა შინა, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგჳწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: მუხლმოდრეკით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ. 

 

 

სავედრებელი ლოცვა

 

  ჵ, წმიდანო მთავარანგელოსნო: მიქაელ და გაბრიელ, რაფაელ და ურიელ; სელაფიელ და იეგუდიელ; ვარაქიელ, იერომიელ და ტახნილ, უცდომელნო წინამძღვარნო და კაცთა შუამდგომელნო, მვედრებელთა თქუენთა მფარველნო და ნათლითა მცხინვარებისა თქუენისათა სულთა ჩუენთა განმანათლებელნო!

 

ჵ, მთავარანგელოსნო საღმრთონო, სიბრძნისა ორღანონო, რომელნი მარადის მდგომარენი ხართ წინაშე საყდართა დიდებისათა, შეგვეწიენით მყოფთა ქუეყანისათა, წმიდანო უჴორცონო, რაჲთა ვიჴსნნეთ უშჯულოებათა ჩუენთაგან, რამეთუ თქუენ მოგეცათ მადლი მეოხებად ჩუენდა, ხოლო ერი ჩუენი შეუხებელად დაიცევით მტერთა წყობათა და ზედა მოსლვისაგან, რაჲთა არა დასათრგუნველ ვიქმნეთ მარბიელთა უცხოთა ტომთა და ნათესავთაგან; ევედრენით ქრისტესა მეუფესა ჩუენსა, მხოლოსა მრავალ-მოწყალესა, რაჲთა მოიხილოს ერსა თჳსსა ზედა, რომელსა არა გუაქუს სიტყჳსგებაჲ წინაშე მისსა, და ყოველთაგან თესლთა, ბრძოლად ჩუენდა შემოკრებულთა გჳჴსნნეს და დაგჳფარნეს ჩუენ ყოველთა ურვათაგან, სენთა და სალმობათაგან, ვნებათა წყლულებისაგან და ამაოჲსაგან სიკუდილისა, განაძლიერეთ უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოჲს კათალიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფჱ, მამაჲ ჩუენი ილია, ყოვლადსამღდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი, ყოველნი სამღდელო და სამონაზვნო წესნი და ყოველნი მართლმადიდებელნი ქრისტეანენი. გევედრებით ყოველნო უსხეულნო ძალნო, საფარველითა ფრთეთა თქუენთათა დაგვიფარენით ხილულთა და უხილავთა მტერთა ჩუენთაგან.

 

ჵ, უნივთოჲსა გუნდისა ანგელოსთ-მთავარნო, მდგომარენო გარემოს საყდარსა მას დამბადებელისასა და მჴედრობათა მთავარო, საღმრთოო მიქაელ, ყოვლად დიდებულო, დაგვიფარეთ საფარველითა თქუენითა და გვიძღოდეთ ყოველთა მცნებათა ღმრთისათა აღსრულებად და მშვიდობით და სიტკბოებით შეივედრეთ სულნი ჩუენნი უკანასკნელსა დღესა, ხოლო ჟამსა მას მეორედ მოსვლისასა მეოხ გვეყვენით წინაშე მართლმსაჯულისა იესუჲსა, რაჲთა ღირს ვიქმნნეთ სასუფეველსა ცათასა და თქუენ თანა უგალობდეთ, ვაქებდეთ და ვადიდებდეთ ყოვლად-წმიდასა სამებასა. რომელსა ჰშვენის ყოველი დიდებაჲ, პატივი და თაყუანისცემაჲ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზე­სთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყჳსა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

 

 მღდელმან: დიდებაჲ შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 სახელითა უფლისათა, უწმიდესო და უნეტარესო მეუფეო გუაკურთხენ.

 

 მღვდელმან: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლად წმიდისა დედისა შენისათა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩვენთათა და ყოველთა წმიდათა შენთათა, შეგვიწყალენ ჩვენ, ამინ.

 

 მგალობელთა: ამინ. უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 

  წმიდათა ანგელოსთა ხატისა მთხვევასა ზედა ვჰგალობთ ამას:

ყოვლისა ცხოვრებისა ჩუენისა მცველად და მფარველად მოგვიგიეთ, მთავარანგელოსნო ღმრთისანო, რამეთუ ჴელმწიფებაჲ გაქუსთ განთავისუფლებად ჩუენდა ყოველთაგან ვნებათა და ვერაგობათა მტერისათა. ვინაჲცა ხატსა თქუენსა ამბორს უყოფთ და გევედრებით: დაგჳფარეთ საფრჴეთაგან ეშმაკისაჲთა და წარგვიძეღუთ ცხორებისა მიმართ საუკუნოჲსა, რაჲთა ვადიდებდეთ ყოვლად სახიერსა და კაცთ-მოყუარესა ღმერთსა.

 

ავტორ-შემდგენელი: თინათინ მჭედლიშვილი