მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები წიგნის შესახებ

პარაკლისი სავედრებელი წმიდისა დიდისა მოწამისა მარინესი

 

 მღვდელმან: კურთხეულ არს ღმერთი ჩუენი, ყოვლადვე, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მკითხველმან: ამინ. დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა.

 

 მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენს შორის და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩვენნი.

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაჲ, ძალი და დიდებაჲ აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (12–ჯერ).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
 

 

 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა, ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თჳთ ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.
 
 
ფსალმუნი 142
 

1. უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა; 

 

2. და ნუ შეხუალ სასჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი. 

 

3. რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხოურებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი. 

 

4. და მოეწყინა ჩემ თანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. 

 

5. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. 

 

6. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. 

 

7. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა, ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. 

 

8. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. 

 

9. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. 

 

10. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი, სული შენი სახიერი მიძღოდენ მე ქუეყანასა წრფელსა. 

 

11. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი. 

 

12. და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

 
 
 დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.
 

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 

 დიაკონმან: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ა. აუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ბ. ყოველი თესლები გარე მომადგეს მე და სახელითა უფლისათა ვერეოდი მათ.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი გ. არა მოვკვდე, არამედ ვსცხონდე, და განვსთქვნე მე საქმენი უფლისანი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი დ. ლოდი, რომელ შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე და არს საკვირველ წინაშე თვალთა ჩუენთა.

 

 

 

  ბრწყინვალედ განაშუენე ლამპარი შენი სისხლითა ზეთითა ბრძენთა მათთანა ქალწულთა, სიძისა მომლოდნეთა, ქალწულთა შორის დიდებულო მოწამეო მარინე, მეოხ-გუეყავნ ჩუენ.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

  ტარიგი შენი, იესუ, მარინე ხმობდა ხმითა მაღლითა: შენდა მსურის, სიძეო ჩემო, და შენითა ძიებითა დავსთხევ სისხლთა ჩემთა, და თანა ჯუარს-ვეცმი და თანა დავეფლვი შენდა ნათლისღებითა, და მელმის შენთვის, რაითა ვსუფევდე შენთანა, და მოვსწყდები სახელისა შენისათვის, რაითა ვიდიდოცა შენთანა, არამედ, ვითარცა მსხუერპლი უბიწო მიმითუალე, რომელი სურვილით მოვივლტი შენდა, მისითა მეოხებითა, ქრისტე ღმერთო, აცხოვნენ სულნი ჩუენნი.

 

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 არასადა დავსდუმნეთ, ღმრთსმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი. რამეთუ არათუმცა შენ გვფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა სადა გვიხსნნა ჩუენ ესოდენთა ჭირთაგან; ანუ ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად? არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედუფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

 

 

 

ფსალმუნი 50

 

1. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უშჯულოებაი ჩემი. 

 

2. უფროის განმბანე მე უშჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე. 

 

3. რამეთუ უშჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. 

 

4. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ; რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო შჯასა შენსა. 

 

5. რამეთუ ესერა უშჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. 

 

6. რამეთუ ესერა ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. 

 

7. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. 

 

8. მასმინო მე გალობაი და სიხარული, და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. 

 

9. გარე-მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უშჯულოებანი ჩემნი ახოცენ. 

 

10. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. 

 

11. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. 

 

12. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. 

 

13. ვასწავლნე უშჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. 

 

14. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო, იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. 

 

15. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუნე, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. 

 

16. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. 

 

17. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ჰყოს. 

 

18. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალემისანი. 

 

19. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი; მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

 

 

 

უგალობდითსა

 

  ძლისპირი: უფსკრულთა ზღვისაითა დაანთქა ეტლებითურთ ფარაო შემმუსრველმან ბრძოლთამან ქრისტემან ღმერთმან, მას უგალობდეთ, რამეთუ დიდებულ არს.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  გამოჩნდი ქალწულად მარტვილთა შორის და ქალწულთა შორის მოწამედ დიდად, ჰოი, ღუაწლმრავალო მარინე, და ქორწილსა მას სამეუფოსა იქმენ სძალ წმიდაი ქრისტეისა.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  მარტვილთა ასპარეზი განვლე ახოვნებით, რამეთუ ფრთოვან-გყო შენ ქრისტეის ღმრთისა სურვილმან და დედობრივისა ბუნებისა უახოვნეს გამოგაჩინა.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  შფოთი დაუტევე მამულთა მათ მედგრობათაი და შეუდეგ ქრისტესა, ნეტარო, და მცნებაი მისი აღბეჭდე გულსა შენსა, და ზეგარადმოითა ძალითა სძლე მტერთა წყობასა.
 
  დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,
 
  მსგავსად ვარდისა აღმოსცენდი ეკალთაგან ეშმაკთა საცთურისა და სიბრძნითა და მადლითა განათლდა რაი გული შენი, ღირსო, მძლავრთა ზარი არა ზარ-სცემდა ახოვნებასა სულისა შენისასა.
 
  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ
 
  შენ ხარ სასოი და სიქადული მორწმუნეთაი, ღმრთისმშობელო ქალწულო, ვედრებად ნუ დასცხრები ჩუენთვის, რაითა მიხსნეს ჩუენ განსაცდელთაგან.

 

 

 

განძლიერდასა

 

  ძლისპირი: შენ, ქრისტე, ღმრთისა ძალო, მიხსენ მე ხელთაგან მტერთაისა, რომელნი მესრიან მე ისრითა ვნებათაითა, , რამეთუ ფრიად მოუძლურებულ ვიქმენ, არამედ განმაძლიერე უცვალებელად, რაითა გაქებდე მოწყალეო.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  არცა ცეცხლმან და არცა გუემათა და არცა მახვილმან, არცა ზარმან მძლავრთამან, არცაღა ზახებათა მხეცთამან, არცა შიშმან სიკუდილისამან შეუძლეს განშორებად შენდა, დიდებულო, საღმრთოისა სიყუარულისაგან.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  ჯუარი ქრისტეის მხსნელისაი აღიარე საჭურველად მტკიცედ, მარინე საკვირველო, და მძლავრთა მახვილი და აღძრვანი მათნი არად შეჰრაცხენ და ქრისტეის ღმრთისა მიმართ ესრეთ ღაღადებდ: მომიხსენე მე სასუფეველსა შენსა.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  სისხლთა შენთა წმიდათა ნაკადულმან, ბრძენო ქალწულო, ქრისტეისთვის დათხეულმან, დაშრიტა ყოველივე საცთური კერპთა უსულოთაი და წარღუნა, და კრებული მოწმეთაი შეწირა ღმერთსა და სულნი უკეთურნი მოაშთუნა.
 
  დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,
 
  ვითარცა რჩეულმან ღმრთისამან, წმიდამან და საყუარელმან, ქუეყნიური სიკეთეი განსცვალე ბრწყინვალებად დაუვალად და შერთუად სიმრავლესა მოწამეთასა. აწ მაქებელნი შენნი გვიხსენ, ახოვანო მარინე, ცოდვათაგან ბოროტთა და მრავალსახეთა განსაცდელთა.
 
  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ
 
  აღგიარებთ ყოველნი მორწმუნენი სარწმუნოებით ღმრთისმშობლად ქალწულო, რომელმა უფროის ბუნებათა იტვირთე დამბადებელი შენი ღმერთი, და მეოხად მიგავლენთძისა შენისა, შეწევნად ნუ დაიდუმებ.
 
 
  გვიხსნენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა შენდა მოვივლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.
 
  მოიხილე ჩუენ ზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ, და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

 

 

 

მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩვენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ღმრთივ–დაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათჳს (მთავრობისა და მხედრობისა) მისისათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქისა და მცეთა–თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ–აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათჳს, და ყოვლადუსამღვდელოესისა... (აქა მოიხსენეთ ადგილობრიბი მღვდელმთავარი), და ყოველთა ქრისტეს მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალნეს... (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით ღმერთს).

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: განამრავლე, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხოვრებისა მათისანი, და იხსნენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთასა, და მიუტევენ მათ ყოველნი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ყოველთა ძმათა და ყოველთა ქრისტიანეთათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 მღვდელმან: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყვარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

წარდგომა. ხმა ე

 

  მოიწია დღესასწაულის მოყუარენო, დღესასწაული ბრწყინვალე, ხსენებაი დიდებული, ქრისტეის ღუაწლით შემოსილისა მარინესი და ყოველთა განამხიარულებს და ბრწყინავს ნათლითა სასწაულთაითა სოფელსა შინა და მიჰფენს კაცთა ზედა მადლთა დაუწყვედელთა; მისითა მეოხებითა გუაცხოვნე ჩუენ, უფალო, და მოჰმადლე სულთა ჩუენთა დიდი წყალობაი.
 
  დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,
 
  ზეგარდამოითა ძალითა სძლე მტერთა წყობასა, მარინე დიდებულო, და დასთრგუნე საცთური კერპთა ამაოთა და მსახურნი მათნი მისცენ წარწყმედასა; ქრისტესა ევედრე ჩუენთვის, რომელნი დღეს ხსენებასა შენსა ვადიდებთ.
 
  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 

 

მესმასა

 

  ძლისპირი: რაჟამს ესმა მოსლვაი შენი წინასწარმეტყუელსა, ქრისტე, გაკვირვებით ღაღად-ყო: მესმა მე სმენაი შენი, უფალო, რამეთუ მოხვედ ქუეყანად, რაითა აცხოვნო დღეს ცხებულნი შენნი.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  გესმოდა ღუაწლისა მძლეთა მათ ქრისტეის მოწამეთა მოთმინებაი სატანჯუელთა და ვნებათაი, და მსგავს იქმენ სიმხნესა მათსა და ღაღადებდი: უფალო, კაცთმოყურეო, მომეც ძალი მტერთა ძლევისაი.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  სამწყსოთა ჰმწყსიდი რაი მსგავსად რაქელისა, სანატრელო, გიხილა შენ მძლავრმან მან უშჯულომან და დაუკვირდა სიკეთეი შენი, და უბძანა შეპყრობაი შენი, ბრძენო, სძალო ქრისტეისო, ღირსო მარინე.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  ჰგონებდა ქრისტეანეთა მდევნელი ეპარქი ოლიმბრი აღთქუმითა მით დედოფლობისა პატივთაითა ცთუნებად, ხოლო შენ მიერ განიქიქა სიცბილი უგულისხმოისა მის და ქორწილსა მას სამეუფოსა მკვიდრ იქმენ ქრისტეისა.
 
  დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,
 
  უძლურებაი დედობრივი არაი გეუფლა, ნეტარო, არამედ უშიშრად წარსდეგ წინაშე მძლავრთაისა და კადნიერად აღიარე ქრისტე ღმერთი და სიცბილი ბილწთა მათ მეკერპეთანი განაქიქე ძალითა საღმრთოითა.
 
  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ
 
  ცათა უვრცელეის ხარ შენ, ქერობინთა უმაღლესო, მშობელო სიტყვისაო, უბიწოო ქალწულო მარიამ, სიქადულო ჩუენ ყოველთა ქრისტეანეთაო, მეოხ-გუაყავ ჩუენ.

 

 

 

ღამითგანსა

 

  ძლისპირი: სული მაცხოვარებისაი, უფალო, რომელ-იგი მიუდგა გულსა შინა პირველთა წინასწარმეტყუელთასა და იშვა ქუეყანასა, მან მაუწყა ჩუენ მოსლვაი შენი ქუეყანად მორწმუნეთა ცხორებად, და აწ განათლებულნი გალობით გადიდებთ.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  სისხლმან ნაწუეთმან, შენგან გარდამომავალმან ძოწეული უსასყიდლოი და უოხჭნოისა ცხორებისა პორფირი გიქსოვა, დიდებულო, რომელთა მიერ აწ შემკობილი ცათა შინა ქრისტეის მეუფისა წინაშე მდგომარე ხარ.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  საკვირველთა ლოცვათა შენთაითა, ქალწულო, დიდად მოქადული და ამპარტავანი ვეშაპი შეჰკარ და დააკუეთე და დასთრგუნე ფერხითა შენითა წმიდითა, რამეთუ უწყის ყოვლად ძლიერმან აღსრულებაი მოშიშთა მისთა ნებისაი სახიერებით.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  უაღრესისა დიდებისა გვირგვინითა შეგამკო ქრისტემან ღმერთმან, მარინე, რამეთუ გიხილა ცეცხლისა ალსა და ტანჯუათა სიმწარესა, მისთვის წადიერად დაითმენდი, დიდებულო, და ზეცისა უქორცოთა თანა აღგრაცხა.
 
  დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,
 
  დახსენ საკრველნი შეცოდებათა მათ ჩემთანი, სძალო რჩეულო მარინე, ოხითა შენითა, და ხელითწერილი ბრალთა ჩემთაი განხეთქე და წყუდიადი ვნებათა ჩემთაი განაბნიე შენ, ვითარცა მდგომარემან წინაშე ღმრთისა.
 
  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ
 
  ცანი და ქუეყანაი განათლდეს შენ მიერ, უქორწინებელო დედაო იესუისო, რამეთუ გამოგვიბრწყინვე შენ ნათელი დაუშრეტელი, ღმერთი ყოველთაი, რომელმან ბნელსა შინა შეყენებულნი მიხსნნა და ზეცისა სასუფეველსა მკვიდრად გვიჩინნა.

 

 

 

ღაღადყავსა

 

  ძლისპირი: დანთქმული ღელვათა სოფლისა ამის განსაცდელთა, ნავითა ცოდვისაითა შთავრდომილი და მიგდებული მხეცსა, სულთა მომსრველსა, გიღაღადებ: ვითარცა იონა განხრწნისაგან და სიკუდილისა მიხსენ, ქრისტე.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  ყოვლად საწადელად და წმიდად გამოსჩნდი და წყაროდ ბრწყინვალედ და მტილად ნაყოფიერად, მარინე დიდებულო, და სამოთხედ სახარულევანად და სძლად შუენიერად სიძისათვის მის სულთაისა.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  აღიღე საჭურველად ჯუარი ქრისტეისი და ბრძოლა-ეც ახოანსა ძლიერად და დაამხუ სილაღეი მისი, ყოვლად სანატრელო მარინე, ეგრეთვე დამხობილ-ყუენ ჩუენ ზედა კადნიერებანი ეშმაკთანი.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  თავს-ისხენ ახოვნად ღუაწლნი, ჰოი, მრავალმოღუაწეო მარტვილო, და რომელი იგი პირველ სიცოფით იქადოდა, წარწყმიდე ძალითა ჯუარისაითა შეჭურვილმან, მარინე დიდებულო, მხნეო, ყოვლად საგალობელო.
 
  დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,
 
  ლოცვითა და ვედრებითა ქრისტეის მიმართ, მოგეცა ძალი მაღლით მტერთა ზედა და დასცენ წინააღმდგომნი და შეურაცხჰყუენ სატანჯუელნი, აწ მტერისა საფრხისაგან დაგვიცევ, ყოვლად ქებულო მარინე, ღუაწლისა შენისა მაქებელნი.
 
  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ
 
  წინაისწარ მოასწავა საიდუმლოი შენი, ქალწულო, პირველ კიდობანმან შჯულისამან, შემწყნარებელმან საღმრთოთა წერილთამან, და ტაკუკმან ოქროისამან, სამკვიდრებელმან მანანაისმან და კუერთხმან.
 
 
 
  გვიხსენ განსაცდელთაგან მაქებელნი შენნი, დიდო მოწამეო მარინე, რამეთუ ჩუენ ყოველნი შენდა მოვივლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.
 
  მოიხილე ჩუენ ზედა, ღუაწლისა მძლეო მოწამეო მარინე, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

 

 

მცირე კვერექსი
 
 დიაკონმან: მერმე და მერმე მშჳდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგჳწყალენ და დაგჳცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროჲსად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომჴსენებელთა, თავნი თჳსნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაჲ ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.
 
 მგალობელთა: შენ, უფალო.
 
 მღდელმან: რამეთუ შენ ხარ მეუფჱ მშჳდობისაჲ, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთაჲ, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.
 
 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

კონდაკი. ხმა ე

 

  ქალწულებისა სიკეთითა განშუენებულმან, ქალწულო, და წამებისა ღუაწლითა გვირგვინოსანმან, მარინე, სისხლთა ღუაწლთაითა სხურებულმან, და კურნებათა საკვირველებითა განბრწყინვებულმან, კეთილმსახურებითა მიითუალენ, მოწამეო, ძლევისა ნიჭნი ღუაწლთა შენისათანი.

 

 

 

 დიაკონმან: სიბრძნით. მოხედენ.

 

 მღდელმან: მშვიდობა ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: წარდგომა ფსალმუნი დავითისი: საკვირველ არს ღმერთი წმიდათა შორის მისთა, ღმერთი ისრაელისა.

 

 მგალობელთა: საკვირველ არს ღმერთი წმიდათა შორის მისთა, ღმერთი ისრაელისა.

 

 დიაკონმან:   ეკლესიასა შინა აკურთხევდით ღმერთსა და უფალსა წყაროთაგან ისრაელისათა.

 

 მგალობელთა: საკვირველ არს ღმერთი წმიდათა შორის მისთა, ღმერთი ისრაელისა.

 

 დიაკონმან: საკვირველ არს ღმერთი წმიდათა შორის მისთა.

 

 მგალობელთა: ღმერთი ისრაელისა.

 

 დიაკონმან: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.

 

 მღდელმან: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე,

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული.

 

 მგალობელთა: აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ღირსყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდა სახარება.

 

 მღვდელმან: მშჳდობაჲ ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: მათესაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 დიაკონმან: მოხედენ.

 

 

 

სახარება მათესი

 

  მას ჟამსა შინა წარვიდა მიერ იესუ და მივიდა ადგილთა ტვიროსისაითა და სიდონისათა. და აჰა ესერა დედაკაცი ქანანელი საზღვართა მათგან გამოვიდა, ღაღადებდა და იტყოდა: შემიწყალე მე, უფალო, ძეო დავითისო, რამეთუ ასული ჩემი ბოროტად ეშმაკეულ არს. ხოლო იესუ არა მიუგო მას სიტყუაი. და მოუხდეს მოწაფენი იესუს და რქუეს მას: განუტევე ესე, რომელი ღაღადებს და შეგვიდგს ჩუენ. ჰრქუა მათ იესუ: არა ვიდრე-მე მოვლინებულ ვარ, გარნა ცხოვართა მათ წარწყმედულთა სახლისა ისრაელისაითა. ხოლო იგი მოუხდა და თაყუანის-სცემდა მას და ეტყოდა: უფალო, შემიწყალე მე! ხოლო თავადმან მიუგო და ჰრქუა მას: არა კეთილ არს მოღებად პური შვილთაგან და დაგებად ძაღლთა, ხოლო მან ჰრქუა: ჰე, უფალო, რამეთუ ძაღლნიცა ჭამედ ნაბიჭევისაგან, რომელ გარდმოცვივინ ტაბლისაგან უფალთა მათთაისა. მაშინ მიუგო იესო და რქუა მას: ჰოი, დედაკაცო! დიდ არს სარწმუნოებაი ეგე შენი; გეყავნ შენ, ვითარცა გნებავს! და განიკურნა ასული იგი მისი მიერ ჟამითგან.

 

 

  მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

  მკითხველმან: დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

  მეოხებითა ყოვლად ქებულისა დიდ-მოწამისა მარინეისითა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი.

 

  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. 

 

  მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისათა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩუენთა სიმრავლენი. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცენ უსჯულოებაჲ ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.

 

 

  საღმრთოითა ნათლითა სათნოებათაითა გამობრწყინდი და მარტვილთა გვირგვინითა ღმრთივშუენიერად შეიმკევ, პატიოსანო, და განშუენდი სიკეთითა უხრწნელად, ამისთვისცა ღირს იქმენ ზეცისა ტალავართა კეთილად მოღუაწებითა და სიმხნით წამებითა, რომელთა მიერ მოაკუდინე მტერი იგი მზაკვარი, მარინე ღმრთივგანბრძნობილო, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა, რაითა ცოდვათა შენდობაი მოგუანიჭოს, რომელნი სურვილით აღვასრულებთ სახსენებელსა შენსა.

 

 

 

ლოცვა მღვდლისა მიერ სათქუმელი

 

 მღდელმან: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკჳდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაჲ ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაჲ, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაჲთა, ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაჲთა, მეოხებითა პატიოსანთა უსხეულოთა ზეცისა ძალთაჲთა, პატიოსნისა, დიდებულისა, წინაჲსწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოვანესითა, წმიდათა დიდებულთა და ყოვლად ქებულთა მოციქულთა, წმიდათა  შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა, ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა და იოვანე ოქროპირისაჲთა, წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონლუკიის მთავარეპისკოპოსისა და საკვირველთმოქმედისაჲთა, წმიდათა დიდებულთა და ღუაწლისმძლეთა მოწამეთა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩუენთა, და ღირსისა დედისა დედისა ჩუენისა მოციქულთასწორისა ქალწულისა ნინოჲსითა, წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისაჲთა იოაკიმ და ანაჲსითა (და წმიდის სახელი, რომელისაც არს ტაძარი) და ყოველთა წმიდათა შენთაჲთა, გევედრებით შენ, მრავალმოწყალეოღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაჲ და შეგჳწყალენ ჩუენ.  

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაჲთა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

კურთხეულარსა

 

  ძლისპირი: ყრმათა ბაბილონს სახუმილსა მას შინა ცუარი ეცურია ზეგარდამო ღმრთისა მიერ, ღაღადებდეს და იტყოდეს: კურთხეულ ხარ, უფალო მამათა ჩუენთაო, ღმერთო უკუნისამდე.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  შეუხებელმან ნათელმან განანათლა გონებაი შენი, ყოვლად ქებულო მარინე, და განაბრწყინვა სული შენი და ხმობდი: მამათა ჩუენთა ღმერთო, კურთხეულ ხარ შენ.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  მრავალფერთა ტანჯვათა მიეც სიჩჩოებაი შენი, ქრისტეის მხსნელისათვის, ნეტარო მოწამეო, ყოვლად ღირსო მარინე, და ადიდებდი მას და იტყოდი: მამათა ჩუენთა ღმერთო, კურთხეულ ხარ შენ.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  მზაკუვარებითა მით ეშმაკისაითა გეტყოდა მძლავრი: უარ-ყავ ქრისტეი და გადიდო, ხოლო შენ სიმხნით ამხილე უგუნურებაი მისი და იტყოდი: მამათა ჩუენთა ღმერთო, კურთხეულ ხარ შენ.
 
  დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,
 
  ძელსა დამოეკიდე და ხუეტაი ხორცთაი და დაწუაი ასოთაი თავს იდევ სასოებისა მისთვის წარუვალისა და ნათლისა, რომელი ჰპოვე და ხმა-ყავ: მამათა ჩუენთა ღმერთო, კურთხეულ ხარ შენ.
 
  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
 
  გიხაროდენ შენ, ასულო ადამისო, გიხაროდენ სძალო ღმრთისაო, გიხაროდენ მშობელო მაცხოვრისაო, რომელმან დაიტიე შემოქმედი შენი, მეოხ-გუეყავ მარადის.

 

 

 

აკურთხევდითსა

 

  ძლისპირი: შეუწველმან მაყუალმან სინას აუწყა ღმერთი მოსეს, ხმითა წულილსა და ენა მძიმესა, და შურმან საღმრთომან ყრმანი იხსნნა სახუმილისაგან და გალობით ღაღადებდეს: ყოველნი საქმენი აკურთხევდით დღეს ღმერთსა და უფალსა, უგალობდით და ამაღლებდით მას უკუნისამდე.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  პირად-პირადთა სათნოებათა მიერ შემკული ღირს იქმენ, მხნეო, უმრავლესთა ნიჭთა და მოსაგებელთა და თავსა მას საწადელთასა ხედავ ღმრთივბრწყინვალედ, მარინე, და უღაღადებ: აკურთხევდით საქმენი უფლისანი უფალსა.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  ვეშაპი მაცთური საოცრებისა ხილვითა გეწყო ბრძოლად, ხოლო შენ, წმიდაო მოწამეო, ყოვლად ღირსო მარინე, შთანთქმული მუცელსა მისსა ღაღადებდი: აკურთხევდით საქმენი უფლისანი უფალსა.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  ხელთა განპყრობითა შენ მიერ, სახედ ჯუარისა, საჩინოო, ახოვანო მოწამეო მარინე, განაპე მაცთური და გამოხუედ უვნებლად და ესრეთ ხმა-ყავ: აკურთხევდით საქმენი უფლისანი უფალსა.
 
  დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,
 
  სულისა წმიდისა ხილვითა, მსგავსად ტრედისა და ჯუარისა გამოჩინებითა, შეჰკარ მაცთური, ღუაწლით შემოსილო, მხნეო მარინე, და დაანთქ სიღრმესა და ღაღადებდ: აკურთხევდით საქმენი უფლისანი უფალსა.
 
  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ
 
  შჯულისა კიდობანმან მოგასწავა შენ, არათუ ფიცარნი გაქუნდეს შენი, არამედ ქრისტე ღმერთი შჯულისმდებელი, ღმრთისმშობელო, რომელი იგი უშჯულომან ერმან ჯუარს აცუა ხსნად ჩუენდა, რომელნი ვიტყვით: ღმერთსა და უფალსა უგალობდით და ამაღლებდით მას უკუნისამდე.

 

 

 

ადიდებდითსა

 

  ძლისპირი: მტვირთველმან გამოუცდელმან უხრწნელებისამან სიტყუასა დამბადებელსა ავასხა ბუნებათაი. მოვედ, უბიწოო, ქალწულო, ღმრთისმშობელო, შენგან შობილსა თანა მასწავე მორწმუნეთა, რაითა ღირს ვიქმნეთ ჩუენ დიდებად შენდა.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  სატანჯველსა მას წყალთამიერ მოშთობად შენდა ძმაცულსა მოიღე ნათლისღებაი, ხოლო სული წმიდაი მოსრული შენდა სახედ ტრედისა, შეეხო თავსა შენსა და დაგადგა გვირგვინი ოქროისა, მას ევედრე, მარინე, ყოფად ჩუენდა და დამკვიდრებად ზეცისა სიონსა.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  დაელინეს ღონენი იგი სატანჯველთანი მძლავრსა მას და მსგავსად სამსხუერპლოისა ზუარაკისა განაჩინა შენი დაკლვაი, ხოლო შენ ლოცვითა მოუდრიკე ქედი შენი მახვილსა, და ვითარცა განწმედილი ტარიგი, შეიწირე ზეცისა საკურთხეველსა.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის.
 
  სიხარულითა აღივსების აწ ვათოპედისა მონასტერი და იქადის ოდიში, უძვირფასესისა საგანძურის - უხრწნელთა ხელთა შენთა მქონებელი, რამეთუ წმიდანი ნაწილნი შენნი ჰკურნებს სენთა სიმრავლესა, ეშმაკთა განიოტებს და ყოველსა სოფელსა ახარებს.
 
  დიდებაი მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,
 
  ვითარცა წიაღვლენ უფსკრულნი სატანჯველთანი საჭითა ჯუარისაითა და შეხუედ ნავთსადგურსა მყუდროსა ზეცისასა, ეგრეთვე აწ დაიფარე სატანისა მახეთაგან და სჯულისაგან უცხოისა ქუეყანაი ივერიისა, ხოლო მკვიდრნი მისნი ყოვლისაგან ძვირისხილვისა.
 
  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ
 
  ძუელი შჯული მოგასწავებს, ქალწულო წმიდაო, და ახალი აღგიარებს ღმრთისმშობლად, უსძლოო, ჩუენ მორწმუნენი სარწმუნოებით ვიტყვით, მშობელო სიტყვისაო, ვედრებად ნუ დასცხრები ღმრთისა მიმართ მონათა შენთათვის.

 

 

 

 მგალობელთა: ღირს-არს ჭეშმარიტად, რათა გადიდებდეთ, შენ ღვთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად-უბიწოდ და დედად ღვთისა ჩვენისა. უპატიოსნესსა ქერუბინთასა, და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღვთისასა, მხოლოსა ღვთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ. ("ღირს - არს" - ის ნაცვლად საკითხავი საგალობლები)

 

 

 

  მკითხველმან: ვითარცა ზეცისა სიძისა დაწინდებული, ქალწულო სანატრელო, ზეცისა სავანეთა ბრწყინვალედ დამკვიდრებულ ხარ ხუთთა მათ თანა ბრძენთა ქალწულთა და მარტვილთა მხედრობასა, რომელთათანა პატივს გცემთ, ყოვლად ქებულო მარინე, და გევედრებით: ხსენებისა შენისანი მომხსენებელნი და შემსხმელნი ახოვნებათა შენთანი, აცხოვნენ ოხითა შენითა და ბრალთა შენდო-ბაი მიანიჭე და წმიდაი ეკლესიაი შეურყეველად დაიცევ.

 

  ღუაწლითშემოსილო ქალწულო მოწამეო, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა, მოიხილოს ერსა თვისსა ზედა, რომელსა არა აქუს სიტყვისგებაი წინაშე მისა, და დაიცვას ყოვლისაგან ჭირისა და საფრხეთაგან ეშმაკისაითა, და აცხოვნოს სულნი ჩუენნი, ვითარცა მოწყალე არს.
 
  ჰოი, ქალწულთა თუალო, მოწამეო მარინე, ოხაი ჩუენი შესწირე მხსნელისა მიმართ და გვითხოვე, განაბნიოს მტერნი ჩუენნი ურიცხვი და დაამხოს ზაკუვით მოსრულნი ბოროტნი თანამზრახველნი მათნი, აღსპობისა ჩუენისა მსურველნი და კუალად შეგვკრიბოს განბნეული ერი ქართველთა.
 
  ვითარცა განაგდე შენ ლიქნაი ბოროტისა მის მძლავრისაი უშჯულოისა, ღმერთშემოსილო მარინე, ეგრეთვე აწ დაშრიტე ერსა ჩუენსა ზედა აღძრულნი უკეთურთა ზრახვანი და ქალწულნი და ყრმანი ჩუენნი იხსენ ვნებათაგან ყოვლად წარმწყმედელთა და ურცხვინოებისაგან დაიფარენ.
 
  ჰოი, დიდო მოწამეო მარინე, სოფლისა მეოხო, ჩუენთვისცა ევედრე ქალწულსა ზეციერსა, რაითა თქმულნი მისნი აღასრულოს, ვითარცა მოწყალემან, და ნუ განგვაშორებს მეოხებასა მისსა ერსა, წილხდომილსა თვისსა, რამეთუ ვსცოდეთ, გარნა დღეყოველ განვაკუთნებთ სასოებათა ჩუენთა მისსა მიმართ.
 
  ჭეშმარიტად ღირსად იდიდე, მამულისა უღმრთოებისა მომძულებელო და ჭეშმარიტისა სარწმუნოებისა შემყუარებელო მარინე, ზეცათა სასუფეველსა და იხარებ ბრძენთა ქალწულთათანა, ჩუენთვისცა მეოხ იყავ, მიითუალე გალობაი და შეწირე ღმრთისა მიმართ:

 

 

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დაიდება, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

 მკითხველმან: მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩვენ, რამეთუ ყოველსავე სიტყვის-მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შეგვიწყალენ ჩუენ.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩუენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უსჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობით, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელითა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენზედა, და შემიწყალენ ჩუენ.

 

 აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მოწყალების კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რათა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა.

 

 

 

მცირე მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით, მოწყალებისა, სიცოცხლისა, მშჳდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, მყუდროებისა, განათლებისა, ცხორებისა, შეწევნისა, შენდობისა და ცოდვათა  მოტევებისათჳს ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისა, რაჲთა დაიცვას უფალმან ღმერთმან ჩუენმან სამეუფოჲ ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაჲ ესე მონასტერი (ანუ ეკლესია) და ყოველი  სოფელი  სიყმილისაგან, სრჳსა, ძრჳსა, მახჳლისა, ზედა მოსლჳსაგან უცხო თესლთასა და ყოვლისაგან ბოროტისა;  რაჲთა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათჳს სახიერებითა და კაცთმოყუარებითა თჳსითა, და გარე წარაქციოს რისხვაჲ, მარადის ჩუენ ზედა მომავალი, და გჳჴსნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგჳწყალნეს ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორს და ცასა შინა, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგჳწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: მუხლმოდრეკით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ. 

 

 

სავედრებელი ლოცვა

 

  ჰოი, წმიდათა შორის ახოვანო ქალწულო და მოწამეო მარინე, ქრისტეს ეკლესიისა ლამპარო ბრწყინვალეო, ღმრთისა მიმართ მხურვალედ მვედრებელო და ყოველთა შენდამი სარწმუნოებითა მოლტოლვილთა მსწრაფლ-შემწეო!
 
  ჰოი, წმიდაო ქალწულო და დიდო მოწამეო მარინე, ევედრე მადიდებელსა შენსა ქრისტესა ღმერთსა, რაითა დაიცვას მამული ჩუენი მტერისა საფრხისაგან და ძმათა მტერობისაგან, და წყალობითა მოხედოს დედისა თვისისა წილხდომილსა ერსა ჩუენსა, მართლმადიდებელსა და მართლაღმსაარებელსა. განჰკურნენ მრავალწყლულებანი ჩუენნი ღმრთივმისათუალველითა ლოცვითა შენითა და მოგუეც საღმრთოი მოშურნეობაი მამულისაი, სიმართლისა სიყუა-რული და მხნეობაი სულისაი. აღგვავსენ საღმრთოითა მღვიძარებითა და მოგუა-ნიჭე ჩუენ სარწმუნოებაი შეურყეველი, ცხორებისა სიწმიდეი და შიში ღმრთისაი, რაითა ყოველნი მკვიდრნი საქართველოისანი მართლმადიდებლობასა და ერთსა ზრახვასა შინა განვმტკიცდეთ და ერთითა პირითა და ერთითა გულითა ქრისტესა, ჭეშმარიტსა ღმერთსა ვუგალობდეთ. მსახურებასა შინა განაძლიერე უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოის კათალიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფეი, მამაი ჩუენი ილია, ყოვლად-სამღდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი, პატიოსანნი მღდელნი, ქრისტეს მიერ დიაკონნი და ყოველნი სამონაზვნო წესნი, ზიარნი მართლმადიდებელისა ეკლესიისანი და ყოველნი მართლმორწმუნენი ქრისტეანენი. მოსახელენი და მვედრებელნი შენნი ადიდე. ევედრე, ყოვლადბრწყინვალეო მარტვილო, შენგან შეყუარებულსა ტკბილსა იესუს, რაითა შეგვინდოს განდგომი-ლებანი, ეკლესიათა ნგრევა-შეგინებანი, ღმრთისმსახურთა მკვლელობანი, ღალა-ტი, შური და უწესობანი, საშოსა შინა ჩვილთა ჩუენთა კვლანი და სხვანიცა შეცოდებათა ჩუენთა სიმრავლენი.
 
  ჰოი, გვირგვინოსანო მარინე, მარტვილო და სძალო ქრისტეს ღმრთისაო! იმეოხენ წინაშე მისა, რაითა მოჰმადლოს ეკლესიათა დიდებაი, სამღდელოთა პატიოსნებაი, მთავართა კეთილად მწყსაი ერისაი, მხედართა მამაცობაი, ერისაგანთა უცოდველობაი და დედათა კრძალულებაი, ხოლო ჩუენ მოგუანიჭოს კეთილ-მოქალაქობითა ცხორებაი, ქუელის საქმითა განშუენებაი, წმიდითა ლოცვითა განათლებაი, აღსარებითა განწმედაი, ზიარებითა განბრწყინებაი, პატიოსნად მიცვალებაი, სასუფეველსა დამკვიდრებაი, ანგელოზთა თანა გალობაი, წმიდათა თანა სუფევაი, და შენ თანა დიდებაი და მადლობაი, რამეთუ მისა ჰშუენის ყოველი დიდებაი, პატივი და თაყუანისცემაი, თანა მამით და სულით წმიდითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზე­სთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყჳსა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

 

 მღდელმან: დიდებაჲ შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 სახელითა უფლისათა, უწმიდესო და უნეტარესო მეუფეო გუაკურთხენ.

 

 მღვდელმან: უფალო, იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა, წმიდისა დიდისა მოწამისა მარინესითა, და ყოველთა წმიდათაითა, შეგვიწყალენ ჩუენ.

 

 მგალობელთა: ამინ. უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 

  ყოვლისა კეთილისა შემწეო და წარმმართებელო ყოველთა მვედრებელთა შენთაო, ქალწულ-მოწამეო მარინე, ყოვლითურთ მსასოებელნი მოვივლტით შენდა, ვინაითგან სისხლი დასთხიე ქრისტეის სიყუარულითა, კადნიერებაი გაქუს მის წინაშე, მას ევედრე, სანატრელო, რაითა უვნებელად დავიცუნნეთ ყოველთაგან განსაცდელთა სულიერთა და ხორციელთა და ღირს ვიქმნნეთ სასუფეველსა ცათასა და შენ თანა ვადიდებდეთ ყოვლადწმიდასა სამებასა უკუნისამდე. ავტორი: თინათინ მჭედლიშვილი.