მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები წიგნის შესახებ

პარაკლისი სავედრებელი წმიდისა დიდისა მოწამისა ბარბარესი

 

 მღვდელმან: კურთხეულ არს ღმერთი ჩუენი, ყოვლადვე, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მკითხველმან: ამინ. დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა.

 

 მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენს შორის და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩვენნი.

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაჲ, ძალი და დიდებაჲ აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (12–ჯერ).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
 

 

 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა, ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თჳთ ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.
 
 
ფსალმუნი 142
 

1. უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა; 

 

2. და ნუ შეხუალ სასჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი. 

 

3. რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხოურებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი. 

 

4. და მოეწყინა ჩემ თანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. 

 

5. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. 

 

6. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. 

 

7. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა, ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. 

 

8. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. 

 

9. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. 

 

10. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი, სული შენი სახიერი მიძღოდენ მე ქუეყანასა წრფელსა. 

 

11. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი. 

 

12. და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

 
 
 დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.
 

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 

 დიაკონმან: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ა. აუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ბ. ყოველი თესლები გარე მომადგეს მე და სახელითა უფლისათა ვერეოდი მათ.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი გ. არა მოვკვდე, არამედ ვსცხონდე, და განვსთქვნე მე საქმენი უფლისანი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი დ. ლოდი, რომელ შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე და არს საკვირველ წინაშე თვალთა ჩუენთა.

 

 

 

  წმიდასა მოწამესა ბარბარეს პატივს ვსცემთ, რამეთუ მტერისა საფრჴენი შემუსრა და ვითარცა სირი განერა მათგან შეწევნითა და საჭურველითა ჯუარისათა, ყოვლად ქებული.

 

  დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

  შენი, იესუ, ბარბარე ჴმობდა ჴმითა მაღლითა: შენდა მსურის, სიძეო ჩემო, და შენითა ძიებითა დავსთხევ სისხლთა ჩემთა, და თანა ჯუარს-ვეცმი და თანა დავეფლვი შენდა ნათლისღებითა, და მელმის შენთჳს, რაჲთა ვსუფევდე შენთანა, და მოვკუდები სახელისა შენისათჳს, რაჲთა ვიდიდოცა შენთანა. მისითა მეოხებითა, მაცხოვარ, აცხოვნენ სულნი ჩუენნი.

 

  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

  არასადა დავსდუმნეთ, ღმრთსმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი. რამეთუ არათუმცა შენ გვფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა სადა გვიხსნნა ჩუენ ესოდენთა ჭირთაგან; ანუ ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად? არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედუფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

 

 

 

ფსალმუნი 50

 

1. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უშჯულოებაი ჩემი. 

 

2. უფროის განმბანე მე უშჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე. 

 

3. რამეთუ უშჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. 

 

4. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ; რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო შჯასა შენსა. 

 

5. რამეთუ ესერა უშჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. 

 

6. რამეთუ ესერა ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. 

 

7. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. 

 

8. მასმინო მე გალობაი და სიხარული, და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. 

 

9. გარე-მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უშჯულოებანი ჩემნი ახოცენ. 

 

10. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. 

 

11. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. 

 

12. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. 

 

13. ვასწავლნე უშჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. 

 

14. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო, იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. 

 

15. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუნე, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. 

 

16. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. 

 

17. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ჰყოს. 

 

18. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალემისანი. 

 

19. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი; მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

 

 

 

უგალობდითსა

 

  ძლისპირი: ქუეყანასა მწყურნებსა, ვითარცა ჴმელსა, განვიდა და შრომათაგან ეგჳპტისათა განერა ერი ისრაელთაჲ, ღაღადებდა: მჴსნელსა ჩუენსა და უფალსა უგალობდეთ.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  ყოვლად უბიწოჲსა სძლისა ბრწყინვალისა - ბარბარეს დიდებულმან საჴსენებელმან შემომკრიბნა ჩუენ, მოვედით მოსწრაფედ უგალობდეთ, მორწმუნენო, რამეთუ დიდებულ არს.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  ჰბრწყინევდი ნათლითა პირისა შენისაჲთა, ხოლო სულისა სიკეთითა უფროჲს ახარებდ ქრისტესა, ბარბარე ღუაწლითშემოსილო, რომელი დიდებულ არს უკუნისამდე.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  უცხო ყვენ საცნობელნი განხრწნადთაგან და უვარ ყუენ ფრიად საშუებელნი სოფლისანი, ნეტარო ბარბარე, ქალწულო მოწამეო, და ქრისტე შეიყუარე, რომელი დიდებულ არს.
 
  დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,
 
  ყოველივე სრბაჲ შენი, ღირსო, ღმრთისა მიმართ დასდევ, ჵ, ბარბარე ყოვლად ქებულო, და ქორწილი განხრწნადი შეურაცხ-ჰყავ და ქალწულად წმიდად ქრისტესა დაეწინდე.
 
  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ
 
  განაღო ბჭე იგი უვალი, დაკრძალული, საშოჲსა შენისაჲ მზემან სამარადისომან, უბიწოო, და სოფელსა მიეფინა ბრწყინვალედ, ქრისტე ღმერთი, დიდებით დიდებული.

 

 

 

განძლიერდასა

 

  ძლისპირი: შენ ხარ დამამტკიცებელი მვედრებელთა შენთა, ქრისტე, შენ ხარ ნათელი დაბნელებულთაჲ და გადიდებს სული ჩემი.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  გოდოლსა შინა მამულსა იყოფოდი რაჲ, ბარბარე დიდებულო, აღეგზნა შენ თანა საცნაური იგი ცეცხლი და ღმრთისა მიერ გული შენი, მან განანათლა გონებაჲ შენი უნათლეს ნათლისა მზისა.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  სათნოებათა სიკეთჱ დაჰფარვიდა რაჲ სიკეთესა ხატისა შენისასა, ელვარებაჲ სულისა შენისაჲ სძლევდა შუენიერებასა ჴორცთა შენთასა, მჴნეო, ვინაჲცა სრულ-ჰყავ სრბაჲ შენი წამებითა.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  უფლისა მიერ წოდებულ იქმენ და ქალწულად წმიდად დაუმარხე თავი შენი სიძესა სულთასა უკუდავსა - ქრისტესა ღმერთსა, ამისთჳს შეიყუარა ღმრთივბრწყინვალე სიწმიდჱ შენი და მკჳდრ გყო ბრძენთა მათ ქალწულთა თანა.
 
  დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,
 
  არცაღათუ საშუებელმან, არცა განსუენებათა, არცა სოფლისა შუებათა შეგიტყუეს შენ, ბარბარე ნეტარო, არამედ სძალ ექმენ შენ ძესა ღმრთისასა, ხოლო ყოვლად ქებული დედაჲ ღმრთისა შეგიწყნარებს სასძლოსა მისსა.
 
  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ
 
  ყოველთა ჟამთა შემოქმედი და ჟამთა უწინარესი შენგან, ქალწულო, აღსასრულსა ჟამთასა იშუა, ჩჩჳლებრ ჴორცითა.
 
 
 
  მიჴსნენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოჳვლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.
 
  მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ჴორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

 

 

 

მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩვენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ღმრთივ–დაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათჳს (მთავრობისა და მხედრობისა) მისისათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქისა და მცეთა–თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ–აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათჳს, და ყოვლადუსამღვდელოესისა... (აქა მოიხსენეთ ადგილობრიბი მღვდელმთავარი), და ყოველთა ქრისტეს მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალნეს... (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით ღმერთს).

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: განამრავლე, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხოვრებისა მათისანი, და იხსნენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთასა, და მიუტევენ მათ ყოველნი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ყოველთა ძმათა და ყოველთა ქრისტიანეთათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 მღვდელმან: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყვარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

წარდგომა. ხმა გ

 

  ღუაწლსა შინა შენსა ყოველნი განაკჳრვენ, რამეთუ დაითმინენ მძლავრთა წყლულებანი, ტანჯვანი, საკრველნი და დილეგნი, ბარბარე ყოვლად ქებულო, ვინაჲცა გჳრგჳნი ზეცისაჲ მოგანიჭა შენ, რომლისათჳს-იგი ჰრბიოდე და წადიერ იყავ სულითა და მანვე თავადმან კურნებათა მადლი მოგმადლა შენ, მოწამეო, რაჲთა ჰკურნებდე უძლურებასა კაცთასა.

 

 

 

მესმასა

 

  ძლისპირი: მესმა, უფალო, განგებაჲ საიდუმლოთა შენთა გამოუთქუმელთაჲ, განვიცადენ საქმენი შენნი და აღვიარე მე ღმრთეებაჲ შენი.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  გულისხმა-ჰყავ შენ ამის საწუთროჲსა ამაოებაჲ და ყოვლითურთ მოიძულე იგი, მჴნეო, და მორბედ იქმენ გზასა მას მარჯვენეთასა ჭეშმარიტსა, რომელი მიგიძღვა წინაშე ღმრთისა შენისა.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  თიხისაგან უყისა მსოფლიოჲსა თავი შენი განაშორე, ღირსო, უხრწნელო ქალწულო, და უნივთოჲსა მის ნათლისა მიმართ ხედევდი და აღივსე ღმრთისმეტყუელებისა მადლითა.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  სიბრძნითა და გულისჴმისყოფით საიდუმლოჲ სამებისა წმიდისაჲ გამოსახე, მჴნეო, ღირსო ბარბარე, სამთა სარკუმელთა განღებითა, ჩუენცა მოგუეც გულისჴმისყოფაჲ კეთილისა და ბოროტის განრჩევისა.
 
  დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,
 
  დამჴსნელი სენთა მომსრველთაჲ გამოსახე თითითა აბანოსა შინა, ნიში ჯუარცმულისა ქრისტჱს ღმრთისაჲ, დიდებაჲ მოწამეთაჲ, მათ თანა ევდრე ღმერთსა, ჴსნად ჩვენდა ყოვლისაგან ჭირისა.
 
  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ
 
  ქალწულმან მხოლომან გვიშევ თჳნიერ შჯულთა მათ ბუნებისათა შემოქმედი დაბადებულთაჲ, ამისთჳს ღმრთისმშობელად აღგიარებთ შენ.

 

 

 

ღამითგანსა

 

  ძლისპირი: რაჲსათჳს განმიშორებ პირისაგან შენისა, ნათელო წარუვალო, და დამფარა მე ბნელმან წყუდიადისამან განუნათლებელმან, არამედ მომხედენ და ნათელსა მცნებათა შენთასა წარმართე სლვაჲ ჩემი, გევედრები.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  ვერ თავს იდევ, უბიწოო, უშჯულოებაჲ მამისა შენისაჲ, არამედ მოტყინარემან შურითა საღმრთოჲთა, სიცბილი მისი კადნიერებითა ამხილე და სიმაღლესა მდგომარენი კერპნი გარდამოსთხიენ და ვითარცა მტვერი განაბნიენ.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  ღმრთისმსახურებაჲ შენი იხილა რაჲ უწყალომან მშობელმან შენმან, ქალწულო შუენიერო, განძჳნდა მოკლვად შენდა მახჳლითა, არამედ განცრუვდა სილაღჱ მისი, რამეთუ ქრისტემან, კლდემან სიმტკიცისამან დაგიფარა.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  ოტებულ იქმენ მამისაგან შენისა, წმიდაო, და კლდემან შეგიწყნარა, ვითარცა თეკლა პირველმოწამე, ქრისტჱს მიერ ღმრთისა ჩუენისა, საკჳრველთმოქმედისა, მას ევედრე, რაჲთა დაგჳფარნეს ჩუენცა ყოვლისაგან მძლავრებისა.
 
  დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,
 
  სიმდიდრჱ დაუტევა, მამული, და შენ, ღუაწლისა დამდებელსა, მეუფეო ქრისტე ღმერთო, შეგიდგა ბარბარე, ვითარცა ტარიგი მწყემსსა და ღაღადებდა: შენ ხარ სრულმყოფელი ღუაწლთა ჩემთა.
 
  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ
 
  ცხორებისა ნათელი საღმრთოჲ გამობრწყინდა უთესლოდ ქალწულისაგან აღსასრულისა ჟამთასა და განაქარვა მწუხარებაჲ ცოდვისაჲ მჭმუნვარე, და განანათლა სული და გონებაჲ ჩუენი მაღალმან ჴორცთშესხმითა თჳსითა.

 

 

 

ღაღადყავსა

 

  ძლისპირი: მომიტევენ, სახიერ, აურაცხელნი ცოდვანი ჩემნი, რომლისათჳს გიხმობ შენ: მიჴსენ მე ბოროტთაგან. შენდა მიმართ ვღაღადებ: ისმინე ჩემი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩემო.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  გეძიებდა რაჲ უშჯულოჲ მამაჲ, სანატრელო, მწყემსმან მან მზაკუვარმან განგცა შენ და საყოფელი შენი აუწყა უწყალოსა, რომელმანცა დაივიწყა ბუნებრივისა შჯულისა სიყუარული შჳლებისაჲ და წარგადგინა წინაშე კერპთმსახურისა მით მთავრისა.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  წარსდეგ რაჲ წინაშე მძლავრთასა, ეტყოდი: მე განწესებულ ვარ მეუფისა ცათაჲსა, დაღაცათუ ტანჯვითა აღმასრულოთ, არა უვარ-ვყო ძალი სამებისა, აწ ვითარცა გაქუს კადნიერებაჲ, მეოხ გუეყავ წინაშე მისა, რაჲთა გჳჴსნნეს ჩუენ საფრჴისაგან მტერისა.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  მძლავრთაგან არა შეძრწუნდი, წმიდაო, ცეცხლისაგან არა შეშინდი და ეშმაკნი დაამდაბლნე ძალითა და სასწაულითა პატიოსნისა ჯუარისაჲთა ქალაქსა შინა ილიოპოლისსა.
 
  დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,
 
  მაცთურთა მათ უღმრთოებაჲ ამხილე სიტყჳთა სიბრძნისაჲთა ღმრთისა მიერითა, მჴნეო, და დათმენითა ღუაწლთაჲთა განაკჳრვნე გონებანი მრავალნი, აწ ჩუენცა მოგვეც ძალი, სიმჴნჱ, სიბრძნჱ და სიწმიდჱ, რაჲთა განვაბნიოთ ურიცხვნი მტერნი ჩუენნი.
 
  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ
 
  ბუნებაჲ კაცობრივი, ცოდვისა ბრალთა დამონებული შენ მიერ, დედოფალო, კუალად განთავისუფლდა, რაჟამს მისთჳს დაიკლა მსხუერპლად მამისა ძჱ შენი ჯუარსა ზედა ჴორცითა.
 
 
 
  მიჴსნენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა, შენდა მოჳვლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.
 
  მოიხილე ჩუენზედა, ყოვლადქებულო ღმრთისმშობელო, და ჴორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განჰკურნენ და სულისა ჩუენისა სნეულებანი.

 

 

მცირე კვერექსი
 
 დიაკონმან: მერმე და მერმე მშჳდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგჳწყალენ და დაგჳცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროჲსად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომჴსენებელთა, თავნი თჳსნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაჲ ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.
 
 მგალობელთა: შენ, უფალო.
 
 მღდელმან: რამეთუ შენ ხარ მეუფჱ მშჳდობისაჲ, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთაჲ, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.
 
 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

კონდაკი I, ჴმაჲ 4
 
  სამებასა წმიდასა სარწმუნოებითა თაყუანის-ეც და შეუდეგ შენ მსგავსად ბრძანებისაებრ მისისა, პატიოსანო მოწამეო, და კერპთა საზორველნი დაამხუენ, და შორის მათსა იღუაწე, წმიდაო ბარბარე, მძლავრთა სიცბილნი და შინებანი შეურაცხ-ჰყუენ და ჴმა-მაღლად ღაღადებდ: სამებასა წმიდასა ვესავ და ერთ-ღმრთეებით ვადიდებ.
 
კონდაკი II, ჴმაჲ 6
 
  მადლი კურნებათაჲ მიიღე და მისცემ კურნებასა ჭირვეულთა და იჴსნი ყოველთა კაცთა ყოვლადვე განმჴრწნელისა მისგან სენისა ბუგრისა, ვინაჲცა ტაძარსა შენსა მოვიწიენით, ვაქებთ ჴსენებასა შენსა და ვღაღადებთ: იჴსენ მონანი შენნი ყოვლისაგან სენისა და სალმობისა, ქალწულო მოწამეო ბარბარე, უფლისა მიმართ მეოხებითა შენითა.
 
  დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,
 
  რომელთა გუაქუს ტაძარი მოღუაწისაჲ, ამას შინა შემოვკრბეთ მოსწრაფედ, მოწამეთა მოყუარენო, რაჲთა მოვიღოთ მადლი კურნებათაჲ და განვთავისუფლდეთ ყოვლისაგანვე განმხრწნელისა სენისა, ბუგრისა და ჭირისა, და განკურნებულნი დავადგრეთ და ვიხილოთ ქალწულისა შობაჲ, მამული და აღორძინებაჲ, რამეთუ უშჯულოებისაგან მამისა შჳლი წმიდაჲ გამობრწყინდა, ყოვლად შუენიერი სძალი ღმრთისაჲ, რომელსა ქალწულებაჲ დაუმარხა უბიწოდ და ვითარცა სახედ ზითევი მიუპყრა სიძესა და ვჴმობდეთ: იჴსნენ მონანი შენნი სენისა მისგან ბუგრისა, ქალწულმოწამეო ბარბარე, უფლისა მიმართ მეოხებითა შენითა.
 
  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
 
  სრულქმნილსა ქრისტჱსსა წამებითა, ბარბარეს შემოკრებულნი პატივს ვსცემდეთ ღირსებით, რაჲთა მისითა მეოხებითა წაწყმედისაგან სულთა განმხრწნელისა და სრვისაგან და ძრვისა და დაცემისა ვიჴსნნეთ და ცხორებაჲ სოფელსა შინა წარვვლოთ და ღირს-ვიქმნნეთ ვიდრე სიკუდიდმდე ზიარებად ყოვლადწმიდათა და ცხოველს-მყოფელთა საიდუმლოთა ქრისტჱსთა, რაჲთა მადლითა საღმრთოჲთა განძლიერებული მივიწივნეთ ზეცისა სასუფეველსა და ყოველთა თანა წმიდათა საუკუნითგან ღმრთისა სათნო ყოფილთა და სულად ნათელსა შინა და გალობად მათ თანა, საკჳრველ ჰყავ, მაცხოვარ, მოწყალებაჲ შენი, ყოველთა კაცთა შორის სარწმუნოებით აღმსაარებელთა, რომელნი სამებასა წმიდასა ვესავთ და ერთ-ღმრთეებით ვადიდებთ.

 

 

 

 დიაკონმან: სიბრძნით. მოხედენ.

 

 მღდელმან: მშვიდობა ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: წარდგომა ფსალმუნი დავითისი: საკჳრველ არს ღმერთი წმიდათა შორის მისთა, ღმერთი ისრაელისა.

 

 მგალობელთა: საკჳრველ არს ღმერთი წმიდათა შორის მისთა, ღმერთი ისრაელისა.

 

 დიაკონმან:   ეკლესიასა შინა აკურთხევდით ღმერთსა და უფალსა წყაროთაგან ისრაელისათა.

 

 მგალობელთა: საკჳრველ არს ღმერთი წმიდათა შორის მისთა, ღმერთი ისრაელისა.

 

 დიაკონმან: საკჳრველ არს ღმერთი წმიდათა შორის მისთა.

 

 მგალობელთა: ღმერთი ისრაელისა.

 

 დიაკონმან: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.

 

 მღდელმან: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე,

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული.

 

 მგალობელთა: აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ღირსყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდა სახარება.

 

 მღვდელმან: მშჳდობაჲ ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: მათესაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 დიაკონმან: მოხედენ.

 

 

 

სახარება მათესი

 

  მას ჟამსა შინა წარვიდა მიერ იესუ და მივიდა ადგილთა ტვიროსისაჲთა და სიდონისათა. და აჰა ესერა დედაკაცი ქანანელი საზღვართა მათგან გამოვიდა, ღაღადებდა და იტყოდა: შემიწყა-ლე მე, უფალო, ძეო დავითისო, რამეთუ ასული ჩემი ბოროტად ეშმაკეულ არს. ხოლო იესუ არა მიუგო მას სიტყუაჲ. და მოუხდეს მოწაფენი იესუს და რქუეს მას: განუტევე ესე, რომელი ღაღა-დებს და შეგვიდგს ჩუენ. ჰრქუა მათ იესუ: არა ვიდრე-მე მოვლინებულ ვარ, გარნა ცხოვართა მათ წარწყმედულთა სახლისა ისრაელისაჲთა. ხოლო იგი მოუხდა და თაყუანის-სცემდა მას და ეტყოდა: უფალო, შემიწყალე მე! ხოლო თავადმან მიუგო და ჰრქუა მას: არა კეთილ არს მოღებად პური შვილთაგან და დაგებად ძაღლთა, ხოლო მან ჰრქუა: ჰე, უფალო, რამეთუ ძაღლნიცა ჭამედ ნაბიჭევისაგან, რომელ გარდმოცჳვინ ტაბლისაგან უფალთა მათთაჲსა. მაშინ მიუგო იესო და რქუა მას: `ჵ, დედაკაცო! დიდ არს სარწმუნოებაჲ ეგე შენი; გეყავნ შენ, ვითარცა გნებავს~ და განიკურნა ასული იგი მისი მიერ ჟამითგან.

 

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მკითხველმან: დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისათა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩემთა სიმრავლენი.

 

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. 

 

 მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისათა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩემთა სიმრავლენი. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცენ უსჯულოებაჲ ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.

 

 

  საღმრთოჲთა ნათლითა სათნოებათაჲთა გამობრწყინდი და მარტჳლთა გჳრგჳნითა ღმრთივშუენიერად შეიმკევ, პატიოსანო ბარბარე, და განშუენდი სიკეთითა უხრწნელად, ამისთჳსცა ღირს იქმენ ზეცისა ტალავართა კეთილად მოღუაწებითა და სიმჴნით წამებითა, რომელთა მიერ მოაკუდინე მტერი იგი მზაკვარი, ღმრთივგანბრძნობილო, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა, რაჲთა ცოდვათა შენდობაჲ მოგუანიჭოს, რომელნი სურვილით აღვასრულებთ საჴსენებელსა შენსა.

 

 

 

ლოცვა მღვდლისა მიერ სათქუმელი

 

 მღდელმან: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკჳდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაჲ ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაჲ, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაჲთა, ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაჲთა, მეოხებითა პატიოსანთა უსხეულოთა ზეცისა ძალთაჲთა, პატიოსნისა, დიდებულისა, წინაჲსწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოვანესითა, წმიდათა დიდებულთა და ყოვლად ქებულთა მოციქულთა, წმიდათა  შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა, ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა და იოვანე ოქროპირისაჲთა, წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონლუკიის მთავარეპისკოპოსისა და საკვირველთმოქმედისაჲთა, წმიდათა დიდებულთა და ღუაწლისმძლეთა მოწამეთა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩუენთა, და ღირსისა დედისა დედისა ჩუენისა მოციქულთასწორისა ქალწულისა ნინოჲსითა, წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისაჲთა იოაკიმ და ანაჲსითა (და წმიდის სახელი, რომელისაც არს ტაძარი) და ყოველთა წმიდათა შენთაჲთა, გევედრებით შენ, მრავალმოწყალეოღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაჲ და შეგჳწყალენ ჩუენ.  

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაჲთა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

კურთხეულარსა

 

  ძლისპირი: საღმრთოჲსა შურისაგან ცეცხლმან შეიკდიმა პირველად ბაბილონს, რომელსა სამნი ყრმანი ბითარცა სამოთხესა შინა ვიდოდეს და შეცურეულნი ესრეთ ღაღადებდეს და იტყოდეს: კურთხეულ ხარ შენ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  გონებაჲ წმიდაჲ და უმტკიცესი რკინისაჲ აჩუენე, ღუაწლით შემოსილო, ქრისტჱს სიყუარულითა, და სატანჯველთა ყოვლად არა აგრძნობდი, არამედ ჴმა-ტკბილად გალობდი: კურთხეულ ხარ შენ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  ღუაწლთა შენთა ძლიერთა ზეგარდამო ჰხედვიდა ქრისტე მაცხოვარი, ბარბარე, ყოვლად დიდებულო, და მოგცა ახოვნებაჲ და ყოველსა სოფელსა განთქუა სიმჴნჱ შენი, და ჴმა-ჰყავ: კურთხეულ ხარ შენ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  გამოგიჩნდა შენ საპყრობილესა შინა ქრისტე ნათლითა მიუწდომელითა და განგკურნა შენ წყლულებათაგან, ღუაწლით შემოსილო, და მოგცა სიხარული, რომლისა მოშურნე გყო სიძემან შუენიერებასა თჳსსა.
 
  დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,
 
  მჴურვალე სიყუარული და სიტკბოებაჲ გონებისა შენისაჲ განიცადა იულიანა და სურვილითა შეგიდგა შენ, ნეტარო ბარბარე, და ღუაწლთა შენთა გეზიარა და ჴმა-ყო: კურთხეულ ხარ შენ, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო.
 
  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
 
  შენგან განკაცებისა საიდუმლოსა იგავითა მოასწავებდა იაკობის რკინობაჲ, რომლისა მიერ კაცთა შეერთო ღმერთი, ყოვლად უბიწოო, და ღმერ ყო კაცებაჲ, მარადის კურთხეულმან ღმერთმან მამათა ჩუენთამან,

 

 

 

აკურთხევდითსა

 

  ძლისპირი: შჳდწილ აღაგზნა სახუმილი მძლავრმან ქალდეველმან ყრმათათჳს გულისწყრომითა, რისხვითა ძალითა მაღლისაჲთა იხილა უვნებელად დაცვულნი ცეცხლისაგან განურყუნელადმ დამბადებელისა მიმართ და მჴსნელისა ღაღადყო: აკურთხევდით ყრმანი და მღდელნი უგალობდით, ერნი უფროჲსად ამაღლებდით მას უკუნისამდე.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  იგუემებოდეს რაჲ სტადიონსა შინა, ურთიერთას განამჴნობდეს ქალწულნი წმიდანი და ესრეთ იტყოდეს: ნუმცა შევშინდებით ყოვლადვე, რამეთუ დაღაცათუ ჴორცნი უძლურ არიან, არამედ სული გულსმოდგინე არს და ახლოს არს აღსასრული და სიძე იგი სულთაჲ, უკუდავი სამარადისოჲ.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  იხილა რაჲ მძლავრმან მან ახოვნებაჲ თქუენი, შუენიერთა ჰასაკთა თქუენთაგან არა შეიკდიმა, არამედ შთააგდო იულიანა დილეგსა ბნელსა, ხოლო შენ განგაშიშულნა, არამედ ქრისტემან დიდებითა საღმრთოჲთა დაგფარნა საკჳრველად.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  ღუაწლნი მჴნეთა მათ ქალწულთა განაკჳრვებენ ძალთა ზეცისათა და აღჭურვენ ახოვნებად ნათესავსა დედათასა, და რაჲთა შეუდგენ ქრისტესა და წადიერად ღმერთსა და უფალსა უგალობდენ და ამაღლებდენ მას უკუნისამდე.
 
  დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,
 
  ნელსაცხებელი მოაქუნდა ოდესმე ღირსთა მენელსაცხებლეთა დედათა საფლავად უფლისა და იხილეს აღდგომაჲ მისი, ხოლო შენ თავი თჳსი ნელსაცხებელისა წილ შეწირე მეუფისა ძღუნად პატიოსნად და ჴმა-ყავ: აკურთხევდით ყრმანი და მღდელნი უგალობდით, ერნი უფროჲსად ამაღლებდით მას უკუნისამდე.
 
  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ
 
  ჭეშმარიტად ღმრთისმშობლად აღგიარებთ და თაყუანისგცემთ, ღმრთისა დედაო უბიწოო, ყოვლად წმიდაო, რამეთუ ჰშევ შენ, ღირსო, ერთი ყოვლად წმიდისა სამებისაჲ, რომელსა მამისა თანა და სულისა უგალობთ: აკურთხევდით ყრმანი და მღდელნი უგალობდით, ერნი უფროჲსად ამაღლებდით მას უკუნისამდე.

 

 

 

ადიდებდითსა

 

  ძლისპირი: განკჳრდეს ზესკნელს ცანი და კიდენი ქუეყანისანი შეძრწუნებულ იქმნეს, რაჟამს ღმერთი შენ მიერ კაცთა გამოუბრწყინდა და საშოჲ შენი უმაღლეს ცათა საყდართა გამოაჩინა, ამისთჳს, ღმრთისმშობელო, ანგელოზნი და კაცნი, ვითარცა ღირს ხარ გადიდებენ შენ.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  ანგელოზმან მან ნათლითა მობლარდნილმან რაჟამს განიშიშვლე შენ ქრისტესთჳს, შეგმოსა შენ, წმიდაო, და იქცეოდე ვითარცა სძალი შემკული სამკაულითა, სანატრელო ბარბარე, და განახლდი მარჯვენისაგან მაღლისა.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  შეძრწუნდა უშჯულოჲ იგი მთავარი, ნუუკუე ყოველი იგი ქალაქი იქმნეს აღმსაარებელ ქრისტჱსა, და იულიანას მახჳლითა მოწყვედაჲ უბრძანა მხედართა, ხოლო შენ მიგცა რაჲ სატანჯველად, ურიცხუნი წყლულებანი ქრისტესთჳს დაითმინენ, ვითარცა უჴორცომან.
 
  წმიდაო, დიდო მოწამეო ბარბარე, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.
 
  რაჟამს იგი ღირს იქმენ აღსრულებასა მახჳლითა მამისაგან შენისა, ყოვლად პატიოსანო ბარბარე, საღმრთოჲ ჴმაჲ გესმა შენ შემწირველი თხოვათა შენთაჲ, ვითარმედ მოსაგებელად მოგანიჭა შენ მადლი კურნებათაჲ მვედრებელთა შენთათჳს ქრისტემან, და რომელნი ითხოვენ შენ მიერ შეწევნასა მიიღებენ უფროჲს თხოვისა.
 
  დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა,
 
  რომელნი დედობრივისა მის ბუნებისა უძლურებასა წინ-აღუდეგით მამაკაცებრითა ღუაწლითა და მოიღეთ ქრისტეს მიერ ზეცისა გჳრგჳნი, აწ ქალწულ მარიამსა და ძესა მისსა ევედრენით, რაჲთა ჩუენცა მოგვიტევნეს შეცოდებანი ჩუენნი.
 
  აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ
 
  რომელი სათნო იყავ, მეუფეო მრავალმოწყალეო, დედად შენდა, შეიწირე სიტკბოებით მეოხებაჲ მისი ჩუენთჳს და მოწყალებითა შენითა აღგუავსენ დაბადებულნი შენნი, რაჲთა გადიდებდეთ შენ, ქუელისმოქმედსა ღმერთსა, და მშობელსა შენსა თაყუანის-ვსცემდეთ.

 

 

 

 მგალობელთა: ღირს-არს ჭეშმარიტად, რათა გადიდებდეთ, შენ ღვთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად-უბიწოდ და დედად ღვთისა ჩვენისა. უპატიოსნესსა ქერუბინთასა, და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღვთისასა, მხოლოსა ღვთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ. ("ღირს - არს" - ის ნაცვლად საკითხავი საგალობლები)

 

 

 

 მკითხველმან: სენსა მას მძლავრსა ბუგრისა და ყუავილისასა დაჴსნის და განაქარვებს საჴსენებელი შენი, ქალწულ-მოწამეო ბარბარე, ვითარცა ითხოვე შენ ლოცვითა ქრისტჱს ღმრთისაგან, ამისთჳს გევედრებით, ნეტარო, განჰკურნე სული ჩემი მწარედ სნეული და მძჳნვარედ განრღვეული.

 

  სიხარულითა აღივსების და იქადის ქალაქი კიევი, ქალწულ-შუენიერო ბარბარე, მქონებელი დიდისა საუნჯისა - ნაწილთა შენთა წმიდისა ლუსკუმისა, ხოლო ყოველნი სარწმუნოებითა მილტოლვილნი ამბორისყოფად მისდა, მიემთხვევიან სათხოვართა კეთილად აღსრულებასა.
 
  ყოველი მორწმუნე და ყოველი მართლმადიდებელი ერი პატივს-სცემს უხრწნელთა ნაწილთა შენთა, ჵ, სძალო ქრისტესო შუენიერო, რამეთუ მკუდარი, ვითარცა ცხოველი უმცხინვარეს მზისთუალისა ჰნათობ ყოველსა ქუეყანასა და ლუსკუმით გამო ჰქადაგებ ქრისტესა ღმერთსა.
 
  მოწამეობრივითა მით კადნიერებითა შენითა გჳჴსენ ჩუენ, წმიდეაო ბარბარე, ყოველთა სულიერთა და ჴორციელთა სნეულებათაგან, და მტერთა მიერ ხილულთა და უხილავთა, და საუკუნოჲსაგან სატანჯველისა, ხოლო ვიდრე აღსასრულადმდე ღირს მყავ ზიარებად ყოვლადწმიდათა და ცხოველს-მყოფელთა საიდუმლოთა ქრისტჱსთა.
 
  ეჰა, რაბამ დიდებულ არს საჴსენებელი შენი, ყოვლად ქებულო მარტჳლო, რამეთუ ხატთა მიერ გამოწერილთა და ვედრებათა მოჴსენებული იქმ საკჳრველთა, და თანამზრუნველ და მფარველ ექმნები შევედრებულთა შენთა და განათავისუფლებ ყოველთაგან სენთა და მწარეთა სალმობათა.
 
  ჵ, ქალწულთა თუალო, მოწამეო ბარბარე, ჩუენთჳსცა ევედრე ქალწულსა ზეციერსა, რაჲთა თქმულნი მისნი აღასრულოს, ვითარცა მოწყალემან, და ნუ განგვაშორებს მეოხებასა მისსა ერსა, წილხდომილსა თჳსსა, რამეთუ ვსცოდეთ, გარნა დღეყოველ განვაკუთნებთ სასოებათა ჩუენთა მისსა მიმართ და სამწმიდაარსობისა გალობითა ვუგალობთ ღმერთსა:

 

 

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დაიდება, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

 მკითხველმან: მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩვენ, რამეთუ ყოველსავე სიტყვის-მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შეგვიწყალენ ჩუენ.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩუენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უსჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობით, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელითა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენზედა, და შემიწყალენ ჩუენ.

 

 აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მოწყალების კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რათა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა.

 

 

 

მცირე მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით, მოწყალებისა, სიცოცხლისა, მშჳდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, მყუდროებისა, განათლებისა, ცხორებისა, შეწევნისა, შენდობისა და ცოდვათა  მოტევებისათჳს ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისა, რაჲთა დაიცვას უფალმან ღმერთმან ჩუენმან სამეუფოჲ ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაჲ ესე მონასტერი (ანუ ეკლესია) და ყოველი  სოფელი  სიყმილისაგან, სრჳსა, ძრჳსა, მახჳლისა, ზედა მოსლჳსაგან უცხო თესლთასა და ყოვლისაგან ბოროტისა;  რაჲთა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათჳს სახიერებითა და კაცთმოყუარებითა თჳსითა, და გარე წარაქციოს რისხვაჲ, მარადის ჩუენ ზედა მომავალი, და გჳჴსნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგჳწყალნეს ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორს და ცასა შინა, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგჳწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: მუხლმოდრეკით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ. 

 

 

სავედრებელი ლოცვა

 

  ჵ, წმიდაო, დიდებულო და კეთილად-მძლეო დიდ-მოწამეო ბარბარე, ქრისტჱს ეკლესიისა ლამპარო ბრწყინვალეო, საკჳრველებათა უხუებით მომნიჭებელო, მოწყალეო, ურისხველო, გლახაკთა ჴელისაღმპყრობელო და სნეულთა მსწრაფლშემწეო!
 
  ჵ, წმიდაო დიდებულო და ყოვლად-ქებულო ქალწულ-მოწამეო ბარბარე, სძალო ქრისტესო შუენიერო, ვითარცა ზეცისა სიძისა დაწინდებული, სავანეთა მისთა დამკჳდრებულ ხარ ხუთთა მათ თანა ბრძენთა ქალწულთა და იულიანას თანა, გჳთხოვე აწ ქრისტჱს ღმრთისაგან, რაჲთა დაიცვას მამული ჩუენი მტერისა საფრჴისაგან და ძმათა მტერობისაგან, და წყალობითა მოხედოს დედისა თჳსისა წილხდომილსა ერსა ჩუენსა, მართლმადიდებელსა და მართლაღმსაარებელსა. განჰკურნენ მრავალწყლულებანი ჩუენნი ღმრთივმისათუალველითა ლოცვითა შენითა და მოგუეც ჩუენ საღმრთოჲ მოშურნეობაჲ მამულისაჲ და შიში ღმრთისაჲ, რაჲთა ყოველნი მკჳდრნი საქა-რთველოჲსანი მართლმადიდებლობასა და ერთსა ზრახვასა შინა განვმტკიცდეთ და ერთითა პირითა და ერთითა გულითა ქრისტესა, ჭეშმარიტსა ღმერთსა ვუგალობდეთ. მსახურებასა შინა განაძლიერე უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოჲს კათალიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფჱ, მამაჲ ჩუენი ილია, ყოვლადსამღდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი, პატიოსანნი მღდელნი, ქრისტეს მიერ დიაკონნი და ყოველნი სამონაზვნო წესნი, ზიარნი მართლმადიდებელისა ეკლესიისანი და ყოველნი მართლმორწმუნენი ქრისტეანენი. მოსა-ხელენი და მვედრებელნი შენნი ადიდე. ევედრე, ყოვლადბრწყინვალეო მარტჳლო, შენგან შეყუარე-ბულსა ტკბილსა იესუს, რაჲთა შეგვინდოს განდგომილებანი, ეკლესიათა ნგრევა-შეგინებანი, ღმრთისმსახურთა მკვლელობანი, ღალატი, შური და უწესობანი, საშოსა შინა ჩვილთა ჩუენთა კვლანი და სხვანიცა შეცოდებათა ჩუენთა სიმრავლენი.
 
  ჵ, ყოვლად-ბრძენო და ყოვლად-შუენიერო ბარბარე, მარტჳლო და სძალო ქრისტჱს ღმრთისაო! იმეოხენ წინაშე მისა, რაჲთა მოჰმადლოს ეკლესიათა დიდებაჲ, სამღდელოთა პატიოსნებაჲ, მთავართა კეთილად მწყსაჲ ერისაჲ, მჴედართა მამაცობაჲ, ერისაგანთა უცოდველობაჲ და დედათა კრძალულებაჲ, ხოლო ჩუენ მოგუანიჭოს კეთილ-მოქალაქობითა ცხორებაჲ, ქუელის საქმითა განშუენებაჲ, წმიდითა ლოცვითა განათლებაჲ, აღსარებითა განწმედაჲ, ზიარებითა განბრწყინებაჲ, პატიოსნად მიცვალებაჲ, სასუფეველსა დამკჳდრებაჲ, ანგელოზთა თანა გალობაჲ, წმიდათა თანა სუფევაჲ, და შენ თანა დიდებაჲ და მადლობაჲ, რამეთუ მისა ჰშუენის ყოველი დიდებაჲ, პატივი და თაყუანისცემაჲ, თანა მამით და სულით წმიდითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზე­სთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყჳსა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

 

 მღდელმან: დიდებაჲ შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 სახელითა უფლისათა, უწმიდესო და უნეტარესო მეუფეო გუაკურთხენ.

 

 მღვდელმან: უფალო, იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაჲთა, წმიდისა დიდისა მოწამისა ბარბარჱსითა, და ყოველთა წმიდათაჲთა, შეგჳწყალენ ჩუენ.

 

 მგალობელთა: ამინ. უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 

  ყოვლისა კეთილისა შემწეო და წარმმართებელო ყოველთა მვედრებელთა შენთაო, ყოვლითურთ მსასოებელნი მოვივლტით შენდა, ვინაჲთგან სისხლი დასთხიე ქრისტჱს სიყუარულითა, მოწამეობრივითა კადნიერებითა ევედრე მას, ბარბარე ნეტარ-შუენიერო, რაჲთა უვნებელად დავიცუნნეთ ყოველთაგან განსაცდელთა სულიერთა და ჴორციელთა და ღირს ვიქმნნეთ სასუფეველსა ცათასა და უკუნისამდე შენ თანა ვადიდებდეთ ყოვლადწმიდასა სამებასა. ავტორი: თინათინ მჭედლიშვილი.