მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები წიგნის შესახებ

პარაკლისი სავედრებელი წმიდისა ყოვლადქებულისა ანდრეა პირველ - წოდებულისა

 

 მღვდელმან: კურთხეულ არს ღმერთი ჩუენი, ყოვლადვე, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მკითხველმან: ამინ. დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა.

 

 მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენს შორის და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩვენნი.

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევაჲ, ძალი და დიდებაჲ აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (12–ჯერ).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.
 

 

 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ მეუფესა ჩუენსა, ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ ქრისტესა, მეუფესა ჩუენსა ღმერთსა.
 
 მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თჳთ ქრისტესა, მეუფესა და ღმერთსა ჩუენსა.
 
 
ფსალმუნი 142
 

1. უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისაი, ყურად-იღე ვედრებაი ჩემი ჭეშმარიტებითა შენითა, შეისმინე ჩემი სიმართლითა შენითა; 

 

2. და ნუ შეხუალ სასჯელსა მონისა შენისა თანა, რამეთუ არა განმართლდეს შენ წინაშე ყოველი ცხოველი. 

 

3. რამეთუ დევნა მტერმან სული ჩემი და დაამდაბლა ქუეყანად ცხოურებაი ჩემი, დამსუა მე ბნელსა შინა, ვითარცა მკუდარი საუკუნოი. 

 

4. და მოეწყინა ჩემ თანა სულსა ჩემსა, და ჩემ შორის შემიძრწუნდა გული ჩემი. 

 

5. მოვიხსენე დღეთა პირველთაი და ვიწურთიდ ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქმნულსა ხელთა შენთასა ვზრახევდ. 

 

6. განვიპყრენ შენდამი ხელნი ჩემნი, და სული ჩემი ვითარცა ქუეყანაი ურწყული შენდამი. 

 

7. მსთუად შეისმინე ჩემი, უფალო, რამეთუ მოაკლდა სულსა ჩემსა, ნუ გარე-მიიქცევ პირსა შენსა ჩემგან, და ვემსგავსო მათ, რომელნი შთავლენან მღვიმესა. 

 

8. მასმინე მე განთიად წყალობაი შენი, რამეთუ მე შენ გესავ; მაუწყე მე, უფალო, გზაი, რომელსაცა ვიდოდი, რამეთუ შენდამი აღვიღე სული ჩემი. 

 

9. მიხსენ მე მტერთა ჩემთაგან, უფალო, რამეთუ შენ შეგევედრე. 

 

10. მასწავე მე, რაითა ვყო ნებაი შენი, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩემი, სული შენი სახიერი მიძღოდენ მე ქუეყანასა წრფელსა. 

 

11. სახელისა შენისათვის, უფალო, მაცხოვნო მე და სიმართლითა შენითა გამოიყვანო ჭირისაგან სული ჩემი. 

 

12. და წყალობითა შენითა მოსრნე მტერნი ჩემნი და წარსწყმიდნე ყოველნი მაჭირვებელნი სულისა ჩემისანი, რამეთუ მე მონაი შენი ვარ.

 
 
 დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.
 

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.

 

 ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 

 დიაკონმან: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ა. აუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი ბ. ყოველი თესლები გარე მომადგეს მე და სახელითა უფლისათა ვერეოდი მათ.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი გ. არა მოვკვდე, არამედ ვსცხონდე, და განვსთქვნე მე საქმენი უფლისანი.
 
 მგალობელთა: ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა.
 
 დიაკონმან: მუხლი დ. ლოდი, რომელ შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა, უფლისა მიერ იყო ესე და არს საკვირველ წინაშე თვალთა ჩუენთა.

 

 

 

  ვითარცა მოციქულთა უპირატეს წოდებული და ძმაჲ უაღრესისა მათისა, მაცხოვარსა ყოველთასა ევედრე ანდრეა, რაჲთა სოფელსა მშჳდობაჲ მოანიჭოს, და სულთა ჩუენთა დიდი წყალობაჲ.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

  ვითარცა მოციქულთა უპირატეს წოდებული და ძმაჲ უაღრესისა მათისა, მაცხოვარსა ყოველთასა ევედრე ანდრეა, რაჲთა სოფელსა მშჳდობაჲ მოანიჭოს, და სულთა ჩუენთა დიდი წყალობაჲ.

 

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 არასადა დავსდუმნეთ, ღმრთსმშობელო, ძლიერებათა შენთა ქებად, უღირსნი ესე მონანი შენნი. რამეთუ არათუმცა შენ გვფარევდი ოხითა შენითა, ვინმცა სადა გვიხსნნა ჩუენ ესოდენთა ჭირთაგან; ანუ ვინმცა დაგვიცვნა ჩუენ აქამომდე ფლობილად? არასადა განგეშორნეთ ჩუენ, დედუფალო კურთხეულო, რამეთუ შენ იხსნი სულთა ჩუენთა ყოველთა განსაცდელთაგან.

 

 

 

ფსალმუნი 50

 

1. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უშჯულოებაი ჩემი. 

 

2. უფროის განმბანე მე უშჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე. 

 

3. რამეთუ უშჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. 

 

4. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ; რაითა განმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო შჯასა შენსა. 

 

5. რამეთუ ესერა უშჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. 

 

6. რამეთუ ესერა ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. 

 

7. მასხურო მე უსუპითა და განვწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. 

 

8. მასმინო მე გალობაი და სიხარული, და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. 

 

9. გარე-მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უშჯულოებანი ჩემნი ახოცენ. 

 

10. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. 

 

11. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. 

 

12. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. 

 

13. ვასწავლნე უშჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. 

 

14. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო, იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. 

 

15. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუნე, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. 

 

16. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. 

 

17. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ჰყოს. 

 

18. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალემისანი. 

 

19. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი; მაშინ შეიწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

 

 

 

უგალობდითსა

 

  ეტლთა მფლობელი ფარაო დაანთქა საკვირველთ-მოქმედმან კუერთხმან მოსესმან, რომელმან გამოსახა სახეჲ ჯუარისა, და განუღო ზღუაჲ მეწამული, და ისრაჱლი იჴსნა განმავალად მეტყუელი გალობასასა უფლისასა, რამეთუ დიდებით დიდებულ არს.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  ბადითა სახარებისაჲთა სიღრმით საცთურისათ აღმოიყვანე ანდრეა წარმართნი, ვითარცა აღგითქუა სიტყუამან დაუსაბამომან, ვითარმედ მონადირედ კაცთა ნათესავისა წარგავლინა, რაჲთა ვითარცა თევზნი ესე მოინადირნე.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  სივრცესა ზღვისასა ოდესმე, ვითარცა მეთევზური გამოაჩინებდ, ხოლო უკანაჲსკნელ ბადითა სახარებისაჲთა ტომნი ნათესავნი და ენანი მოინადირენ ღირსო, და ზეცისა სიღრმეჲ მიუწთომელი, სიბრძნით განუცხადე მათ, დიდებით დიდებულო.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  შემრღუეული სული ჩემი ვნებათაგან და გულის-სიტყუათა განჰსწმიდე, ქადაგო ქრისტესო ანდრეა, საღმრთოჲთა მით მადლითა შენითა, რაჲთა განწმედილი საკვირველებათა შენთა უგალობდე.

 

  დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

 

  სარწმუნოებით ვადიდებთ ერთ-არსებასა სამებისა დაუსაბამოჲსასა, არა განვჰკუეთთ ღმრთაებითა, არცა შევრევთ, არამედ ბუნებითა და არსებითა შევაერთებთ ჯეროვნად, ეგრეთუე, პირებითა განვჰყოფთ და თაყუანის-ვჰსცემთ.

 

  აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

  გიხაროდენ წყაროო სიხარულისაო, გიხაროდენ ბჭეო ცათაო, გიხაროდენ სასანთლეო და ტაკუკო ოქროჲსა წმიდისაო, რომელმან იტვირთე ქრისტე ცხოვრების-მომცემელი.

 

 

 

განძლიერდასა

 

  განმაძლიერებელ მექმენ მე დამბადებელო ცისაო და ქვუეყანისაო წყალთა ზედა, დამამტკიცე მე ქრისტე ეკლესიისა კლდესა ზედა, რამეთუ არავინ არს წმიდა შენებრ კაცთმოყუარე.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  მიისწრაფდი ვითარცა ირემი არა წოდებით, ნებსით წყაროთ ცხოველად, ხოლო ჰპოვე რაჲ, აუწყე ყოველთა, და ჰსუ რაჲ, ასუ შენ წყალი უხრწნელებისაჲ დამაშურალთა წყურილითა ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათა.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  საკერპონი დაარღვიენ და ეკლესიანი აღმართენ ღმერთშემოსილო, და დააფუძნენ მათ შინა მორწმუნენი შვილნი ნათლის-ღებისანი, წყლისაგან და სულისა მადლითა მეორედ-შობილნი.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  გულსა შენსა დაფარული მარგარიტი უსასყიდლოჲ უჩუენე კიდეთა სოფლისათა დიდებულო ანდრეა, რომელი იგი დაიუნჯეს რაჲ წარმართთა სარწმუნოებით, ჰპოვეს წინაშე მდებარეჲ.

 

  დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

 

  სამებასა ერთ-არსებით სარწმუნოებით უგალობდეთ, დაუსაბამოჲთ აღუგებელად, ერთ-არსად, თანა-მოსაყდრედ, სამ-გვამოვნად, სამ-ბრწყინვალებად, რომლისაგან შეიქმნეს ხილულნი და უხილავნი.

 

  აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

  ყოველივე ყრმისა ზედა ქალწულებასა წარსწყმედს, ხოლო შენ შემდგომად შობისა ღმრთისა ქალწულად ეგე, აწოებდ სძესა ცხოვრებასა და უხრწნელად დაიცევ დედად ქალწულად დადგრომილი.

 

 

  გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ, ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა შენდა მოვივლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

 

  მოიხილე ჩუენ ზედა, ყოვლად ქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განკურნენ და სულისა ჩვენისა სნეულებანი.

 

 

 

მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩვენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ღმრთივ–დაცულისა ერისა ჩუენისა და მეუფებისა მისისათჳს (მთავრობისა და მხედრობისა) მისისათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით უწმიდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქისა და მცეთა–თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ–აფხაზეთის მიტროპოლიტისა, დიდისა მეუფისა, მამისა ჩუენისა ილიასათჳს, და ყოვლადუსამღვდელოესისა... (აქა მოიხსენეთ ადგილობრიბი მღვდელმთავარი), და ყოველთა ქრისტეს მიერ ძმათა ჩუენთათვის.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა ვევედრნეთ უფალსა ღმერთსა ჩუენსა, რაითა შეიწყალნეს... (აქა მოიხსენეთ სახელდებით ისინი, ვისთვისაც ევედრებით ღმერთს).

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: განამრავლე, უფალო, ჟამნი და წელნი ცხოვრებისა მათისანი, და იხსნენ იგინი, უფალო, ყოვლისაგან ჭირისა, რისხვისა და იწროებისა, და ყოვლისაგან წყლულებისა სულისა და ხორცთასა, და მიუტევენ მათ ყოველნი შეცოდებანი მათნი, ნებსითნი და უნებლიეთნი.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით ყოველთა ძმათა და ყოველთა ქრისტიანეთათჳს.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 მღვდელმან: რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყვარე ღმერთი ხარ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

წარდგომა. ხმა ჱ

 

  ვითარცა პირველ - წოდებულსა ყოველთა მოწაფეთასა და თჳთ-მხილველსა და მსახურსა სიტყვისასა ანდრეა მოციქულო, ჯერისაებრ პატივს-გცემთ შენ, რამეთუ კრავსა აღმხმელსა ცოდვათა სოფლისათა, უეჭველითა სარწმუნოებითა მჴურვალედ შეუდეგ, ვინაჲცა ვნებისა მისისა ზიარად გამოსჩნდი, რომელმან ჩუენთჳს ჴორცითა სიკუდილი დაითმინა, ამისთჳს გიგალობთ შენ; ევედრე ქრისტესა ღმერთსა, რაჲთა ცოდვათა შენდობაჲ მოგვანიჭოს, დღესასწაულის-მოყუარეთა წმიდისა ჴსენებისა შენისათა.

 

  დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

 

  კერპთა მძვინვარებაჲ დაამჴუ მაცხოვრისა ვნებისა მოსურნე-ქმნილმან შენ ნეტარო მოციქულო, და ზეცით საკვირველებისა მდინარედ გამოუჩნდი წარმართთა ყოვლად-სანატრელო, რამეთუ მასწავლელ იყავ ყოველთა, ამისთჳს ჴსენებასა შენსა ღირსად პატივს-ვჰსცემთ, და გალობით გიგალობთ, და სარწმუნოებით გადიდებთ ანდრეა მოციქულო; ევედრე ქრისტესა ღმერთსა ცოდვათა მოტევებისა მონიჭებად დღესასწაულის-მოყუარეთა წმიდისა ჴსენებისა შენისათა.

 

  აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

  გიხაროდენ საყდარო ცეცხლის-ფერო ღმრთისაო, გიხაროდენ ქალწულო ტახტო სამეუფოო, ცხედარო ბრწყინვალედ დაგებულო, ოქრო-პორფიროვანო სასძლოო, ქლამიდო ფერითა მეწამულო, შუენიერო ტაძარო, ელვისა ეტლო, ლამპარო მრავალ-მნათობო, გიხაროდენ ღმრთის-მშობელო ათორმეტ-ზღუდეო ქალაქისაო, და კარო ოქროვანო, და სასძლოო ნათლის-სახეო, ოქრო-ბრწყინვალეო ტრაპეზო, ღმრთივ-შუენიერო კარავო, გიხაროდენ სძალო დიდებულო, მზეო მწთოლვარეო, გიხაროდენ მხოლოო სულისა ჩემისა განმანათლებელო.

 

 

 

მესმასა

 

  შენ ხარ ქრისტე ღმერთი ჩემი, შენ ხარ ძალი ჩემი, შემ ხარ უფალი ჩემი, და სიქადული ცხოვრებისა ჩემისაჲ, რომელმან არა დაუტევენ წიაღნი მამისანი, და გამოუჩნდი სიმდაბლესა ჩემსა, ამისთჳსცა წინაჲწარმეტყუელისა ამბაკოს თანა ვიტყოდეთ: ძალსა შენსა დიდებაჲ კაცთ-მოყუარე.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  საღმრთოჲსა სულისა მადლმან დაიმკვიდრა შენ თანა ღმრთივ-შუენიერად ენითა ცეცხლისაჲთა ანდრეა, და უდარესი განლია უაღრესმან, ბრწყინვალებითა ღმრთაებისათა, და გამოუთქმელთა ქადაგად გაჩინა.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  მთად საღმრთოდ გარდამომადინებელად სიტკბოებისა უზესთაეს არსებისა ჩუენთჳს არს-ქმნილმან ღმერთმან, გამოაჩინა ყოვლად-დიდებული ანდრეა მთათა მწარეთა საეშმაკოთასა ამპარტავანებისათა უჩინო-ყოფად.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  უდაბნოსა წყურიელსა ასუ ბრძენო საღმრთონი სიტყუანი შენნი და მრავალ-ნაყოფიერ გამოაჩინენ შვილნი ეკლესიისანი, ნაყოფისა მქონებელად თესლისაგან ქადაგებისა შენისა; დიდებაჲ მომცემელსა შენდა სულისასა.

 

  დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

 

  სამებასა ერთ-არსებად უგალობდეთ ერნო, ერთითა ღმრთაებითა – მამასა და ძესა და სულსა წმიდასა, ერთ-არსებით და ერთ-ბუნებად განუყოფელად, და მიუწთომელად და განუზომელად, რამეთუ ერთ-არს სამებაჲ და სამებით იქების ღმრთაებაჲ სამ-პირებით და სამ-თვითებით დიდებული.

 

  აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

  ვადიდებთ საიდუმლოსა შენსა ღმრთისმშობელო, რამეთუ რომელი იგი უხილავ-არს ძალთაგან ზეცისათა გარდამოჴდა შენ-ზედა ვითარცა წვიმაჲ საწმისსა ზედა, ჴსნისათჳს ჩუენ მაქებელთა შენთასა.

 

 

 

ღამითგანსა

 

  შენ რომელმან განანათლენ მოსლვითა შენითა ქრისტე, და განსწმიდენ კიდენი ქუეყანისანი ჯუარითა, განანათლენ გულნიცა მგალობელთა შენთანი ნათლითა მეცნიერებისა შენისაჲთა.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  მიემთხვიე სასურველსა შენსა დიდებულო ანდრეა, და უხრწნელთა ტალავართა მისთა განისვენებ, და ღირსი მჭელეული შრომათა შენთა მოგისთულებიეს, ამის-თჳსცა გალობით გადიდებთ.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  გსუროდა შენ მეუფისა შედგომად კვალსა მისსა, რომელიცა მიიყვანებს ცხოვრებასა უკუდავსა, დიდებულო ანდრეა, და ვნებათა მისთა მობაძავ-იქმენ ჭეშმარიტად ვიდრე სიკუდილადმდე.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  მოგირთხა შენ ისრად რჩეულად ძლიერად სანატრელო, და გტყორცა შენ ყოველთა კიდეთა სოფლისათა მოწყლვად ეშმაკთა ბოროტთა გუნდსა და განკურნებად ადამიანთა უღმრთოებითა მოწყლულთა, ანდრეა.

 

  დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

 

  მამასა ძით და სულით წმიდითურთ ცხოველს-მყოფელსა თაყუანის-ვჰსცემდეთ, ღმერთსა სამ-გუამოვანსა, ერთსა ძალსა, ერთსა მეუფებასა, ვაქებდეთ და ვჴმობდეთ: სამებაო წმიდაო, შეგჳწყალენ ჩუენ, რომელნი კეთილად ღმრთის-გმეტყუელებთ შენ.

 

  აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

  ჰშევ ნათელი ბრწყინვალეჲ, ყოვლად-ნათელო სასანთლეო ნათლისაო, და იქმენ სავანეჲ დამტევნელ ნათლისა მის უსხეულოჲსა, და წყაროჲ ღმრთის-მეტყუელებისაჲ, ნათლითა განმანათლებელ კიდეთა სოფლისათა, ქალწულო.

 

 

 

ღაღადყავსა

 

  მომიცუნა ჩუენ სიღრმემან ღელვათამან და არავინ-არს მჴსნელ ჩუენდა, და ვიქმნენით ჩუენ ვითარცა ცხოვარნი კლუადნი, არამედ იჴსენ ერი შენი უფალო, შენ ხარ სასოჲ და ნუგეშინის-მცემელი განწირულთა.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  სიტყვითა შენითა ეშმაკნი ივლტიან, და სენნი იდევნებიან, და სულიერთა ვნებათა სიმრავლენი შორს განიჴდებიან მორწმუნეთაგან, ღმრთისა მიერ მოცემულთა შენდა მადლითა ანდრეა.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  ქრისტეს სიყუარულისა ცეცხლი გეტვირთა გულსა შენსა მოწამეო ქრისტესო, და ჴმობდი უღმრთოთა მიმართ, დაშრტა საჴმილი თქუენი, ვინაჲთგან ქრისტე – სასო წარმართთა გამოსჩნდა.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  მარილითა ქრისტესითა დამმარილებელნო გონებისანო, ჭამადნი თქუენნი დაატკბენით თქუენდა ზეციერითა დოღმატითა და უხრწნელებისა სიტკბოებითა.

 

  დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

 

  სამებასა წმიდასა, მამასა ძესა და სულსა წმიდასა თაყუანის-ვსცემდეთ ერნო, სამ-გვამოვნად ქებულსა და ერთ-არსებით ცნობილსა, ერთ-ბუნებით უგალობდეთ: დიდებაჲ შენდა.

 

  აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

  შენდა მომართ იხარებენ ღმრთისმშობელო მამა-დედანი კაცთანი, რამეთუ უკმოიღეს ედემი შენ მიერ, რომელი წარწყმდა ურჩებითა; შენ ხარ ქალწული პირველ შობადმდე და შემდგომად შობისა.

 

 

  გვიხსენ განსაცდელთაგან მონანი შენნი, ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო ქალწულო, რამეთუ ჩუენ, ყოველნი, შემდგომად ღმრთისა შენდა მოვივლტით, ვითარცა უძლეველისა ზღუდისა და შუამდგომელისა.

 

  მოიხილე ჩუენ ზედა, ყოვლად ქებულო ღმრთისმშობელო, და ხორცთა ჩუენთა წყლულებანი ბოროტნი განკურნენ და სულისა ჩვენისა სნეულებანი.

 

 

მცირე კვერექსი
 
 დიაკონმან: მერმე და მერმე მშჳდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: შეგუეწიენ, გუაცხოვნენ, შეგჳწყალენ და დაგჳცვენ ჩუენ, ღმერთო, შენითა მადლითა.
 
 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.
 
 დიაკონმან: ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა, უფროჲსად კურთხეულისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისა, და ყოველთა წმიდათა მომჴსენებელთა, თავნი თჳსნი და ურთიერთარს, და ყოველი ცხორებაჲ ჩუენი ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა შევვედროთ.
 
 მგალობელთა: შენ, უფალო.
 
 მღდელმან: რამეთუ შენ ხარ მეუფჱ მშჳდობისაჲ, და მაცხოვარი სულთა ჩუენთაჲ, და შენდა დიდებასა აღუავლენთ მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.
 
 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

კონდაკი. ხმა ბ

 

  სიმხნისა სეხნასა ღმრთის-მეტყუელსა და შემდგომად ეკლესიისა მწუერვალსა, პეტრეს თანა შობილსა შევასხმიდეთ, რამეთუ ვითარცა ძუელად მას, აწ ჩუენთა გვიწოდს: მოვედით, გვიპოვნიეს სასურველი.

 

იკოსი.

 

  ძუელად უკუე დავით აღადგინებს ცოდვილთა ვითარცა მე, მითხრობად ქებისა ღმრთისა მართლიად, გარნა სარწმუნოებისა მიმართ კუალად გვასწავებს და მრავლითა ცრემლითა აღმოიტყვის, რამეთუ: დღეს თუ ჴმისა მისისა ისმინოთ, ნუ განიფიცხებთ გულთა თქუენთა, ვითარცა ოდესმე განამწარეს წყალთა ზედა, ხოლო სხვასა ფსალმუნსა შინა: უგალობდით უფალსა ყოველი ქუეყანაჲ, მოვედით გვიპოვნიეს სასურველი.

 

 

 

 დიაკონმან: სიბრძნით. მოხედენ.

 

 მღდელმან: მშვიდობა ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: წარდგომა ფსალმუნი დავითისი: ყოველსა ქუეყანასა განჴდა ჴმაჲ მათი და კიდეთა სოფლისათა სიტყუანი მათნი.

 

 მგალობელთა: ყოველსა ქუეყანასა განჴდა ჴმაჲ მათი და კიდეთა სოფლისათა სიტყუანი მათნი.

 

 დიაკონმან:  ცანი უთხრობენ დიდებასა ღმრთისასა და ქმნულსა ხელთა მისთასა მიუთხრობს სამყარო.

 

 მგალობელთა: ყოველსა ქუეყანასა განჴდა ჴმაჲ მათი და კიდეთა სოფლისათა სიტყუანი მათნი.

 

 დიაკონმან: ყოველსა ქუეყანასა განჴდა ჴმაჲ მათი.

 

 მგალობელთა: და კიდეთა სოფლისათა სიტყუანი მათნი.

 

 დიაკონმან: უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ.

 

 მღდელმან: რამეთუ წმიდა ხარ შენ, ღმერთო ჩუენო, და რომელი წმიდათა შორის განისუენებ, და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე,

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა, აქებდით მას სამყაროთა ძალისა მისისათა.

 

 მგალობელთა: ყოველი სული აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ყოველი სული.

 

 მგალობელთა: აქებდით უფალსა.

 

 დიაკონმან: ღირსყოფად ჩუენდა სმენად წმიდისა სახარებისა უფალსა ღმერთსა ჩუენსა ვევედრნეთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: სიბრძნით აღემართენით და ისმინეთ წმიდა სახარება.

 

 მღვდელმან: მშჳდობაჲ ყოველთა.

 

 მგალობელთა: და სულისაცა შენისა თანა.

 

 დიაკონმან: მათესაგან წმიდისა სახარებისა საკითხავი.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 დიაკონმან: მოხედენ.

 

 

 

სახარება მათესი

 

  მას ჟამსა შინა იქცეოდა რაჲ იესუ ზღჳს-კიდესა მას გალილეაჲსასა, იხილნა ორნი ძმანი, სიმონ, რომელსა ეწოდა პეტრე, და ანდრეა, ძმაჲ მისი, ითხევლიდეს რაჲ სათხევლითა ზღუასა მას, რამეთუ იყვნეს მესათხევლე. და ჰრქუა მათ: მოვედით და შემომიდეგით მე, და გყვნე თქუენ მესათხევლე კაცთა. ხოლო მათ მეყსეულად დაუტევეს ბადეჲ მათი და შეუდგეს მას. და წარმოვიდა მიერ და იხილნა სხუანი ორნი ძმანი, იაკობ ზებედესი და იოვანე, ძმაჲ მისი, ნავსა შინა ზებედეს თანა, მამისა მათისა, გან-რაჲ-აგებდეს ბადეთა მათთა, და უწოდა მათ. ხოლო მათ მეყსეულად დაუტევეს ნავი იგი და მამაჲ მათი, და მისდევდეს მას. და მოჰვლიდა იესუ ყოველსა გალილეასა და ასწავებდა შესაკრებელთა შორის მათთა და ქადაგებდა სახარებასა სასუფეველისასა, და განჰკურნებდა ყოველსა სენსა და ყოველსა უძლურებასა ერსა შორის.

 

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ შენდა, უფალო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მკითხველმან: დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისათა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩემთა სიმრავლენი.

 

 აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. 

 

 მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისათა, მოწყალეო, აღხოცენ ცოდვათა ჩემთა სიმრავლენი. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცენ უსჯულოებაჲ ჩემი და შემიწყალე მე, ღმერთო.

 

 

  ქრისტეს ქადაგსა და მსახურსა სარწმუნოსა ანდრეას დღეს გალობით შევასხმიდეთ, რამეთუ ესე კაცთა უფსკრულით და სიღრმით სიბრძნით მოინადირებს, და ნაცულად საჭისა უპყრიეს ჴელთა თჳსთა ძელი ჯუარისაჲ, და ბადის-პირთა წილ ძლიერებაჲ საღმრთოჲ, და ესრეთ აღმოიყვანებს სულთა ახოვნად სიღრმეთაგან უმეცრებისათა ნეტარი, და შესწირავს მათ ძღუნად სამეუფოდ წინაშე ღმრთისა, ამას მარადის მორწმუნენო, ქრისტეს მოწაფეთა კრებულისა თანა ჯეროვნად პატივს-ვსცემდეთ, რაჲთა მოწყალე-ჰყოს ღმერთი დღესა მას განკითხვისასა.

 

 

 

ლოცვა მღვდლისა მიერ სათქუმელი

 

 მღდელმან: აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი, და აკურთხე სამკჳდრებელი შენი, მოხედენ სოფელსა შენსა წყალობითა და მოწყალებითა, აღამაღლე რქაჲ ქრისტეანეთა მართლმადიდებელთაჲ, და გარდამოავლინენ ჩუენ ზედა მდიდარნი წყალობანი შენნი, მეოხებითა ყოვლადწმიდისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისმშობელისა, და მარადის ქალწულისა მარიამისაჲთა, ძლიერებითა პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯუარისაჲთა, მეოხებითა პატიოსანთა უსხეულოთა ზეცისა ძალთაჲთა, პატიოსნისა, დიდებულისა, წინაჲსწარმეტყუელისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა იოვანესითა, წმიდათა დიდებულთა და ყოვლად ქებულთა მოციქულთა, წმიდათა  შორის მამათა ჩუენთა, და მსოფლიოთა დიდთა მოძღუართა და მღდელთმთავართა, ბასილი დიდისა, გრიგოლი ღმრთისმეტყუელისა და იოვანე ოქროპირისაჲთა, წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა ნიკოლოზ მირონლუკიის მთავარეპისკოპოსისა და საკვირველთმოქმედისაჲთა, წმიდათა დიდებულთა და ღუაწლისმძლეთა მოწამეთა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩუენთა, და ღირსისა დედისა დედისა ჩუენისა მოციქულთასწორისა ქალწულისა ნინოჲსითა, წმიდათა და მართალთა მშობელთა ღმრთისაჲთა იოაკიმ და ანაჲსითა (და წმიდის სახელი, რომელისაც არს ტაძარი) და ყოველთა წმიდათა შენთაჲთა, გევედრებით შენ, მრავალმოწყალეოღმერთო, შეისმინე ჩუენ ცოდვილთა ვედრებაჲ და შეგჳწყალენ ჩუენ.  

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: წყალობითა და მოწყალებითა და კაცთმოყუარებითა მხოლოდშობილისა ძისა შენისაჲთა, რომლისა თანა კურთხეულ ხარ, თანა ყოვლადწმიდით, სახიერით, და ცხოველსმყოფელით სულით შენითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

კურთხეულარსა

 

  საღმრთოჲსა შურისაგან ცეცხლმან შეიკდიმა პირველად ბაბილონს, რომელსა სამნი ყრმანი ვითარცა რაჲ სამოთხესა შინა ვიდოდეს, და შეცურეულნი ესრეთ ღაღადებდეს: კურთხეულ ხარ შენ უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  ჭეშმარიტად საჩინოდ აღესრულა აღთქმაჲ იგი შენი ქრისტე, რამეთუ აღძრუაჲ ღელვათა საღმრთომან მოწაფემან შენმან მყის დააყუდა, რაჟამს იგი სიტყვით შეჰრისხნა და მას შინა დანთქმულნი ვითარცა პეტრე, აღმიეყვანნა.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  საცნაურითა მით სიონით გიბრძანა აღსლვაჲ ზეცად სანატრელო, და სასმელი ცხოვრებისაჲ სიხარულით მიიღე, და აღჴედ, და აღიღე სიკუდილისა მიერ ცხოვრებად ქრისტეს თანა ღმრთისა ყოველთასა, დიდებულო ანდრეა.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  სულისა წმიდისა ცეცხლი ზეგარდამო მოიღე წმიდაო მოციქულო, ენებითა ახლითა, რომელი არა სადა გეზრახა ღირსო, კიდეთა სოფლისათა გებრძანა ზრახვა დიდებისა მისისაჲ, მრავალ-სახეთა მათ ენათა.

 

  დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

 

  გალობაჲ სამებისაჲ აღვიღოთ და ვადიდებდეთ მამასა და ძესა და სულსა წრფელსა, და ჴმა ვჰყოთ: წმიდა არს, წმიდა არს, წმიდა არს ერთ-არსებით ცნობილი სამებაჲ წმიდაჲ განუყოფელი და შეურწყმელი აწ და უკუნისამდე.

 

  აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

  მამისა და სულისა თანა უგალობთ ძესა ჴორც-შესხმულსა თჳნიერ ქცევისა შენგან ქალწულო ღმრთისა დამტევნელო, რამეთუ ვითარცა იყავ, ეგრეთვე ეგე უბიწოდ, დედაო და მშობელო განკაცებულისა ღმრთისაო.

 

 

 

აკურთხევდითსა

 

  საჴმილსა რაჲ შეთხეულ იყუნეს ყრმანი ისრაიტელნი, ვითარცა ბძმედისა მიერ გამოდნობილი ოქროჲ განბრწყინდეს და იტყოდეს: აკურთხევდით ყოველნი საქმენი უფლისანი, უგალობდით და ამაღლებდით მას უკუნისამდე.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  ბრწყინვალედ მხიარულ-მყოფელი ნათელი კურნებათა აღმოგვიბრწყინვა ჩუენ ჴსენებამან შენმან ანდრეა, და ვღაღადებთ: აკურთხევდით ყოველნი საქმენი უფალსა, უგალობდით და ამაღლებდით მას უკუნისამდე.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  ბრწყინვალე ვითარცა რა ელვაჲ განხუედ ნათლად წარმართთა, განმდევნელად ბნელისა უმეცრებისასა ანდრეა, და განათლებად მეტყუელთა: აკურთხევდით ყოველნი საქმენი უფლისანი, უგალობდით და ამაღლებდით მას უკუნისამდე.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  ჵ მოწაფეო და მეგობარო ქრისტესო და თანა-აღრაცხილო მოციქულთა მისთაო, დასჯდეს რაჲ მსაჯული იგი საყდარსა ზედა თქუენ ათორმეტთა თანა, ვითარცა იგი გეტყვის თქუენ აღმთქმელი, იქმნენით ჩუენდა მაშინ ზღუდე კაცთ-მოყუარებისაჲ.

 

  დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

 

  სამბრწყინვალესა ერთობასა და სამებასა თანა-მოსაყდრესა დიდების-ვმეტყუელებდეთ განუყოფელად, ხოლო გულის-ჴმა-ვჰყოფდეთ ერთსა ბუნებით, ვითარცა მხოლოსა ჭეშმარიტსა ერთსა არსებასა სამთა შინა პირთა შეურევნელად.

 

  აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

  გიხაროდენ ღმრთისა საყდარო, ქალწულო უბიწოო, შესავედრებელო ჩუენო, გამომაბრწყინვებელო ნათლისა უსხეულოჲსაო, რომელმანცა განანათლნა ბნელსა შინა მსხდომარენი, რომელსა ჩუენ მორწმუნენი ვაკურთხევთ მარადის.

 

 

 

ადიდებდითსა

 

  სახედ მუცლად-ღებისა შენისა უბიწოო, მოესწავა საიდუმლო მაყვალი მგზებარე ცეცხლითა, რომელი არა შეიწუებოდა, და აწ გევედრები, დაშრიტე ღმრთის-მშობელო ალი ცოდვათა, რაჲთა გადიდებდე.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  ვითარცა მოწაფე საყვარელი, ძელსა ნებსით დამსჭვალულსა მეუფესა შენსა შეუდეგ ვიდრე სიკუდილადმდე, და აღჴედ სიხარულით სიმაღლედ ჯუარისა, და წრფელ-ჰყუენ სლვანი შენნი ზეცად მიმართ, ნეტარო მოციქულო.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  რომელმან ეგე განმარტენ ბადენი საღმრთონი საიდუმლონი ხედვისანი და წარმართნი, ვითარცა თევზნი მოინადირენ ყოვლად-წმიდაო მოციქულო; ევედრე წმიდასა სამებასა, რაჲთა მოგვანიჭოს ჩუენ მშვიდობაჲ და წყალობაჲ და საუკუნო იგი ცხოვრებაჲ.

 

  წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ევედრე ღმერთსა ჩუენთჳს.

 

  გმადლობთ შენ მორწმუნენი, რომელნი შენ მიერ განვნათლდით, რომელნი ქუეყანით ზეცად შენ მიერ აღვიყვანენით, რამეთუ მტერისა მსახურებისაგან განდგომილნი ესე ზიარ ვიქმნენით ანგელოზთა წმიდათა და დიდებასა უფლისასა.

 

  დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა

 

  სამ-გვამოვანსა ბუნებასა და განუყოფელსა დიდებასა, ერთსა ღმრთაებასა საგალობელსა დაუცხრომელად ცათა შინა და ქუეყანასა ზედა, სამებასა განუყოფელსა ვადიდებდეთ, ძისა თანა მამასა და სულსა, კეთილ-მსახურებით თაყუანის-მცემელნი.

 

  აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

  კეთილ-ნაწლეობითთა ქუეშე შენთა მოლტოლვილთა სარწმუნოებით, და კეთილ-მსახურებით თაყუანის-მცემელთა ძისა შენისათა, მას ვითარცა ღმერთსა და უფლასა სოფლისასა ევედრე ჴსნად ხრწნილებისაგან და ყოველთა განსაცდელთა.

 

 

 

 მგალობელთა: ღირს-არს ჭეშმარიტად, რათა გადიდებდეთ, შენ ღვთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად-უბიწოდ და დედად ღვთისა ჩვენისა. უპატიოსნესსა ქერუბინთასა, და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღვთისასა, მხოლოსა ღვთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ. ("ღირს - არს" - ის ნაცვლად საკითხავი საგალობლები)

 

 

 

 მკითხველმან: პირველ - წოდებულო მოციქულო, და მობაძავო ვნებათა მისთაო, ემსგავსე შენ უფალსა ანდრეა მოციქულო, რომელმან სიღრმესა შინა უმეცრებისასა შეცდომილნი, სამჭედურითა ჯუარისა შენისაჲთა აღმოიყვანენ და მოიყვანენ შენ, და ამისთჳს ცხოვნებულნი მორწმუნენი გიჴმობთ შენ: ევედრე სახიერსა მას, რაჲთა დაამშვიდოს ცხოვრებაჲ ჩუენი და აცხოვნნეს სულნი ჩუენნი.

 

  ბუნებისა უზესთაესითა ბრწყინვალებითა განათლებულ-ხარ წმიდაო მოციქულო ანდრეა, ბუნებისა ჩუენისა მკურნალსა იესუს ევედრე, რაჲთა ბევრეულთა ბრალთაგან ჩუენთა განგვათავისუფლნეს.

 

  უმაღლესო ზეცისა სამყაროჲსაო, უზადოჲსა მის ნათლისა ელვარებითა განათლებულო, უსაზღვროსა კაცთ-მოყუარებასა მისსა ევედრე შეწყალებად ჩუენდა უღირსთა მონათა თჳსთა.

 

  სავედრებელი ჩუენი ესე არს წმიდაო მოციქულო ანდრეა, რაჲთა ღირს-ვიქმნეთ სასუფეველისა დიდებასა სულით და ხორცით, და ცხოვნებულნი შენთანა ვადიდებდეთ სახიერებასა ღმრთისა ჩუენისა უკუნისამდე.

 

  რომელთა უეჭველი სასოებაჲ გვაქუს შენდამი, ქაწულო ყოვლადწმიდაო, დაგვიფარენ მრავალ-ფერთა განსაცდელთა შინა მყოფნი და გარე-მოდგომილისა ძვირისა და ბოროტისაგან განგვათავისუფლენ ჩუენ, და ევედრე ძესა შენსა მოციქულთა თანა მისთა, რაჲთა აცხოვნნეს ყოველნი მგალობელნი შენნი.

 

 

 

 წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

 უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

 

 მღვდელმან: რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დაიდება, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 

 

 მკითხველმან: მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ ჩვენ, რამეთუ ყოველსავე სიტყვის-მიცემისაგან უღონო ვართ, გარნა ამას ვედრებასა შენ, მეუფისა სახიერისა, ცოდვილნი ესე შევსწირავთ. მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შეგვიწყალენ ჩუენ.

 

 დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა.

 

 უფალო, შემიწყალენ ჩუენ, რამეთუ შენ გესავთ, ნუ განმირისხდები ჩუენ ფრიად, და ნუცა მოიხსენებ უსჯულოებათა ჩუენთა, არამედ მოიხილე ჩუენზედა წყალობით, ვითარცა სახიერ ხარ, და გვიხსენ ჩუენ სამართლად რისხვისაგან შენისა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, და ჩუენ ვართ ერნი შენნი, ყოველნივე ქმნულნი ხელითა შენთანი ვართ და სახელი შენი წოდებულ არს ჩუენზედა, და შემიწყალენ ჩუენ.

 

 აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

 მოწყალების კარი განგვიღე, კურთხეულო ღმრთისმშობელო, რათა, რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა.

 

 

 

მცირე მრჩობლი კვერექსი

 

 დიაკონმან: შეგჳწყალენ ჩუენ, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა, გევედრებით, ისმინე და შეგჳწყალენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 დიაკონმან: მერმეცა გევედრებით, მოწყალებისა, სიცოცხლისა, მშჳდობისა, სიმრთელისა, დღეგრძელობისა, მყუდროებისა, განათლებისა, ცხორებისა, შეწევნისა, შენდობისა და ცოდვათა  მოტევებისათჳს ყოველთა შვილთა ჩუენისა ეკლესიისა, რაჲთა დაიცვას უფალმან ღმერთმან ჩუენმან სამეუფოჲ ქალაქი ესე ჩუენი და წმიდაჲ ესე მონასტერი (ანუ ეკლესია) და ყოველი  სოფელი  სიყმილისაგან, სრჳსა, ძრჳსა, მახჳლისა, ზედა მოსლჳსაგან უცხო თესლთასა და ყოვლისაგან ბოროტისა;  რაჲთა მოწყალე გუექმნეს ჩუენ ღმერთი კეთილად დგომისათჳს სახიერებითა და კაცთმოყუარებითა თჳსითა, და გარე წარაქციოს რისხვაჲ, მარადის ჩუენ ზედა მომავალი, და გჳჴსნეს ჩუენ სამართლად ჩუენ ზედა მოწევნულისა რისხვისაგან, და შეგჳწყალნეს ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ (12-გზის).

 

 მღდელმან: შეისმინე ჩუენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩუენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქუეყანისათაო, და რომელნი არიან ზღუათა შინა შორს და ცასა შინა, და მლხინებელ, და მოწყალე ექმენ შეცოდებათა ჩუენთა, და შეგჳწყალენ ჩუენ, რამეთუ მოწყალე და კაცთმოყუარე ღმერთი ხარ და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა, და ძისა, და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: მუხლმოდრეკით უფლისა მიმართ ვილოცოთ.

 

 მგალობელთა: უფალო, შეგჳწყალენ. 

 

 

სავედრებელი ლოცვა

 

  ჵ ყოვლადდიდებულო მოციქულო წმიდაო ანდრეა, ქრისტეს მიერ შეყუარებულო, ანგელოზთაგან პატივ-ცემულო, კაცთაგან თაყვანის-ცემულო, ეკლესიისა მტკიცეო საფუძველო, ყოველთა მორწმუნეთა მიმართ წინამძრვარო, მზეებრ შარავანდედითა შენითა სოფლისა განმანათლებელო, ქრისტეანეთა სულთა განმაბრწყინვებელო და ღმრთისა მიმართ შემწირველო.

 

  ჵ ყოვლადქებულო წმიდაო მოციქულო ანდრეა, მახარობელო მშვიდობისაო, ყოვლისა შემძლებელითა ლოცვითა შენითა მოჰფინე ქუეყანასა მშვიდობაჲ, კეთილ-მორწმუნესა ერსა ჩუენსა ამაღლებაჲ, უწმიდესსა და უნეტარესსა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსსა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტსა, დიდსა მეუფესა მამასა ჩუენსა ილიას განბრწყინვებაჲ, ყოვლად-სამღუდელოთა მიტროპოლიტთა, მთავარეპისკოპოსთა და ეპისკოსთა და ყოველთა სამღუდელოთა და სამონაზნო წესთა განმშვენებაჲ. გევედრებით ქრისტეს მოწაფეო, ევედრე შენგან შეყუარებულსა ტკბილსა იესუს, რაჲთა მოანიჭოს სოფელისა სავსებასა მშვიდობაჲ და სულთა ჩუენთა დიდი წყალობაჲ.

 

  ჵ ყოვლადწმიდისა სამებისა ქადაგო და მის მიერ ღმრთივშუენიერად განათლებულო წმიდაო მოციქულო ანდრეა, მას სახიერსა ევედრე, რაჲთა ყოველთავე მართლმადიდებელთა მოგვმადლოს მარადის სათნო-ყოფაჲ, კეთილ-მოქალაქეობით წარმატებაჲ, ზეცისა მოქალაქედ გამოჩინებაჲ და შენ-თანა ზიარ-ყოფაჲ, წმიდათა თანა მოდასეობაჲ, მართალთა თანა სავანეობაჲ და ანგელოზთა თანა გალობაჲ, რამეთუ შუენის ყოველი დიდებაჲ, პატივი და თაყუანის-ცემაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა აწ, და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე. ამენ.

 

 მგალობელთა: ამინ.

 

 დიაკონმან: ყოვლადწმიდაო ღმრთისმშობელო, გუაცხოვნენ ჩუენ.

 

 მგალობელთა: უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზე­სთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყჳსა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

 

 მღდელმან: დიდებაჲ შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 მგალობელთა: დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 სახელითა უფლისათა, უწმიდესო და უნეტარესო მეუფეო გუაკურთხენ.

 

 მღვდელმან: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლად წმიდისა დედისა შენისათა, ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩვენთათა და ყოველთა წმიდათა შენთათა, შეგვიწყალენ ჩვენ, ამინ.

 

 მგალობელთა: ამინ. უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

 

 

  სასურველი ღმერთი ჴორცითა იხილე ქუეყანასა ზედა მავალი ღმრთის-მხილველო და პირველ-წოდებულო, და ერთ-სისხლსა მას შენსა უჴმე: გიხაროდენ ჵ სიმონ, რამეთუ ვჰპოვეთ მჴსნელი სასურველი, დავითის მიერ მოსწავებული - ვითარცა სახედ სურინ ირემსა წყაროთა მიმართ წყალთასა, ეგრე სურინ სულსა ჩემსა შენდამი, ქრისტე ღმერთო, ვინაცა სურვილი სურვილსა ზედა შეჰსძინე, ჯუარითა სიკუდილი, რომლისა გსუროდა, და ვითარცა ჭეშმარიტი მოწაფე ბრძენო, ვნებისა მისისა მობაძავ-იქმენ ჭეშმარიტად ჯუარითა, ამისთჳს დიდებისაცა მისისა ზიარ-იქმენ, ლმობიერად ევედრე სულთა ჩუენთათჳს.

 

  დედოფალო შეიწირე ვედრებაჲ მონათა შენთა და გვიჴსნენ ჩუენ ყოვლისაგან ჭირისა და მწუხარებისა.