მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

დაუჯდომელი საგალობელი
წმიდათა მოწამეთა კვირიკე და ივლიტასი

 

  ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ.

 

  დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა.

 

  მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენს შორის და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩვენნი.

 

  წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

  დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

  ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

  უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

  დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

  მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან, ამინ.

 

  უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

 

  მოვედით, თაყვანის-ვსცეთ მეუფესა ჩვენსა ღმერთსა.

 

  მოვედით, თაყვანის-ვსცეთ და შეუვრეთ ქრისტესა მეუფესა ღმერთსა ჩვენსა.

 

  მოვედით, თაყვანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თვით ქრისტესა მეუფესა და ღმერთსა ჩვენსა.

 

 

ფსალმუნი 50

 

1. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აჰხოცე უჰსჯულოებაი ჩემი. 

 

2. უფროის განმბანე მე უჰსჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე. 

 

3. რამეთუ უჰსჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. 

 

4. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვჰყავ; რაითა განჰმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო შჯასა შენსა.

 

5. რამეთუ ესერა უჰსჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. 

 

6. რამეთუ ესერა ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. 

 

7. მასხურო მე უსუპითა და განვსწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. 

 

8. მასმინო მე გალობაი და სიხარული, და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. 

 

9. გარე-მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უჰსჯულოებანი ჩემნი აჰხოცენ. 

 

10. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. 

 

11. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. 

 

12. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. 

 

13. ვასწავლნე უჰსჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. 

 

14. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხოურებისა ჩემისაო, იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. 

 

15. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუენ, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. 

 

16. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. 

 

17. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ჰყოს. 

 

18. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალემისანი. 

 

19. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი; მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

 

 

  დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

  ალილუია (3-გზის).

 

 

კონდაკი 1.

 

ქუეყანასა ზედა კაცთა და ცათა შინა ანგელოსთა განმაკვრვებელნო, მოწამენო ივლიტა და კვირიკე, ტარიგნო ღეთისანო. დედაშვილობის სახენო, ყოველთაგან მიუწთომელნო, რომელთა ღუაწლითა თქუენითა, ბრწეინვალედ შეამკუენით ეკლესია ქრისტესი, მოგვიტევეთ კადნიერებაი თქუენდამი ქებათა აღულენის მოსურნეობისა და შეგვეწიეთ, რაითა შემძლებელ ვიქმნეთ გამოთქმად ჭირთა და ღუაწლთა თქუენთა და მარადის შეგასხმიდეთ ქებისა გალობასა: ალილუია.

 

 

იკოსი 1.

 

ჰოი მოწამენო სანატრელნო, რომელთა ტანჯუათა და სალმობათა ცხარეთა დათმენათათვის მოგემადლათ ნიჭი სულიერთა და ხორციელთა სხეულებათა კურნებისა, ნუ დაგვტევებთ თქუენდა მომართ მოლტოლვილთა და გვიოხენით წინაშე ღმრთისა, რაითა განგვწმიდოს და განგვანათლოს ნებისაებრ მისისა:

 

გიხაროდენ, ქუყენიურ დიდებათა წილ ზეციურ დიდებათა აღმრჩეველნო მარტვილნო ივლიტა და კვირიკე.

 

გიხაროდენ, მახვილნო უქცეველნო, მტერთა უფლისათა განმბასვრელნო.

 

გიხაროდენ, ნეტარო ივლიტა, ქრისტესათვს არა მხოლოისა თავისა თვისისა, ეგრეთვე პირმშოისა თვისისა სიხარულით შემწირველო.

 

გიხაროდენ, უძლურებათა თქუენთა შინა, მხნეობათა და ძლიერებათა გამომაჩინებელნო.

 

გიხაროდენ, ნერგნო სულიერნო, სამოთხისა შინა აღყვავებულნო.

 

გიხაროდენ, რამეთუ უოხჭნოდ ჰგიებთ რჩეულთა უფლისა თანა.

 

გიხაროდენ, ზვარაკნო ქრისტესნო, ზეცად კეთილსულნელებად აღწეულნო.

 

გიხაროდენ, დედაშვილობის სახენო, უმეტესად აღმატებულნო.

 

გიხაროდენ, მარადის საგალობელნო ივლიტა და კვირიკე, ქრისტეანეთა შესავედრებელნო.

 

 

კონდაკი 2.

 

ჰოი პატიოსანნო ჭურჭელნო, სამკვიდრებელნო ყოვლადწმიდისა სულისა, რომელნი სატანჯველთა შინა გამოიხურვენით, ყოველი ქვეყნიური მოიძულენით, არარად შეჰრაცხენით სიმდიდრეი იგი სოფლისაი, ზეციერითა საზრუნავითა აღიკაზმენით და მხოლოისა ღმრთისასა ზრახევდით. აწ კადნიერად წარდგომილ ხართ წინაშე ღმრთისა და მჭვრეტელნი ნათლისა პირისა მისისა ანგელოსთა და ყოველთა წმიდათა თანა უგალობთ და ადიდებთ მას: ალილუია.

 

 

იკოსი 2.

 

სახელისათვს უფლისა დაკლულნო ცხოვარნო, რომელნი ღმრთისადმი დიდითა შუამდგომლობითა თქუენითა შეეწევით ყოველთა მორწმუნეთა და იხსნით მათ განსაცდელთა და უმართლობათაგან, შეიწირენით ლოცვაი ესე კნინი ჩუენ ცოდვილთაგან, რაითა განვერნეთ ყოველთა ჭირთა და ბოროტებათაგან, რათა მადლიერნი დიდებასა აღვავლენდეთ თქუენდა მომართ:

 

გიხაროდენ, ქრისტეს ტარიგნო უბიწონო, მისისა სიყვარულითა აღნთებულნო.

 

გიხაროდენ, ქუეყნიერისა ქონებისა წილ ზეციურისა სიმდიდრისა აღმრჩეველნო.

 

გიხაროდენ, მსასოებელთა თქუენდამი არა დამტევებელნო და მათთათვის სიმართლისა გზისა მაჩუენებელნო.

 

გიხაროდენ, სატანჯველთა ბრძმედში, ვითარცა სამნი ყრმანნი, გამოხურვებულნო და განწმენდილნო.

 

გიხაროდენ, ხორციელ და სულიერ კურნებათა დაუშრეტელნო წყარონო, უფრორე ყრმათა შემწენო.

 

გიხაროდენ, მახვილნო სულიერნო, უკეთურთა და უმართლოთა განმკვეთელნო.

 

გიხაროდენ, რამეთუ დიდი კადნიერებაი გაქუთ წინაშე ღმრთისა.

 

გიხაროდენ, დედაშვილობის სახენო, უმეტესად აღმატებულნო.

 

გიხაროდენ, მარადის საგალობელნო ივლიტა და კვირიკე, ქრისტეანეთა შესავედრებელნო.

 

 

კონდაკი 3.

 

ოდეს მეფემან უგუნურმან დევნა იწყო ქრისტიანეთა, ნეტარო ივლიტა, ჰგონებდი, დედობრივი უძლურებისა მიზეზითა ვერა დაითმენდი სატანჯუელთა, რომელთაც მეფეი უსჯულოი შეამთხუევდა მორწმუნეთა და გულისხმისმყოფელი სიტყუათა უფლისათა - "რაჟამს გდევნიდნენ თქუენ ამიერ ქალაქით მიივლტოდეთ სხვად"... დაუტევე მამული შენი და ყრმითა და მხევლებითურთ მიხვედ ჯერეთ სელევკიას, მერმე კი ტარსუს და შორის მდაბიორთა თავს იფარავდი. მადიდებელნი შენნი ვაქებთ სიფრთხილესა შენსა და მდაბლად გიღაღადებთ: ალილუია.

 

 

იკოსი 3.

 

ამაო იყო შიში შენი, დედაო ივლიტა, უძლურებაი დედათაი განიძარცვე, ძლიერებაი შეიმოსე სახელითა მამისა და ძისა და სულისა წმიდისათა და მტერი ლომივით მბდღვინავი, ქრისტეს მიმდევართა დასანთქმელად განმზადებული, დასთრგუნე:

 

გიხაროდენ, ღმრთისათვს უცხოობასა შინ გარდახვეწილნო და მუნ მდაბიორთა და გლახაკთა შორის მავალნო.

 

გიხაროდენ, ივლიტა სანატრელო. რამეთუ დედობრივსა უძლურებასა მძლე ექმენ და მამაკაცებრივი სიმხნითა შეიჭურვე.

 

გიხაროდენ, ივლიტა და კვირიკე, ნაყოფითა დახუნძლულნო ვაზნო, ზეციურ მტილსა შინა დანერგულნო.

 

გიხაროდენ, საკმეველნო, სუნნელთა მფრქვეველნო, ღმრთისადმი ლოცვათა ჩუენთა მიმძღვანებელნო.

 

გიხაროდენ, უფლის მაცოცხლებელ წყაროსაგან გარდამოდინებულნო ნაკადულნო მორაკრაკენო.

 

გიხაროდენ, ემბაზნო, რომელნი განსწმენდთ მოლტოლვილთა თქუენდა.

 

გიხაროდენ, ქრისტეს ორგულთა ზარდამცემნო და მამხილებელნო.

 

გიხაროდენ, დედაშვილობის სახენო, უმეტესად აღმატებულნო.

 

გიხაროდენ, მარადის საგალობელნო ივლიტა და კვირიკე, ქრისტეანეთა შესავედრებელნო.

 

 

კონდაკი 4.

 

ქრისტე ღმრთისაგან დიდი ღუაწლისათვს მოწოდებულნო წმინდანნო ივლიტა და კვირიკე, რაიღა „მოწევნულ იყო ჟამი თქუნნი“, კაცთა უკეთურთა აღძრეს მმართველი იმა ქუეყნისაი სამტროდ თქუენდა. ჰოი, ივლიტა სანატრელო, ჰასაკითა სამისა წლისა ყრმითურ მიხველ უმსჯავროსა სამსჯავროსა შინა. უშიშრად წარსდეგ წინაშე ბოროტმადიდებელთა, მადიდებელი უფლისა შენისა. ხოლო ჩუენ ამისთვისა სიხარულის გალობასა შევწირავთ თქვენდა მომართ: ალილუია.

 

 

იკოსი 4.

 

დაუძინებელმან მტერმან ქრისტეანეთა სადაურობა და გვარ-ტომობა გამოიძია შენი. ხოლო შენ კადნიერებით არქუ მას: მე ქრისტეანი ვარ! მამული ჩემი კი ზეციური იერუსალიმია!" პასუხმან ახოვანმან უფრორე განაძვინნა მსაჯული შენი, ხოლო მოყვასნი თქუენნი მარადის გიხაროდენსა გიგაღადებთ:

 

გიხაროდენ, მაცხოვარისაგან დიდი ღუაწლისათვის მოწოდებულნო მოწამენო ივლიტა და კვირიკე.

 

გიხაროდენ, უფლის საგანძურსა შინა დადებულნო მარგალიტნო, ძვირადღირებულნო.

 

გიხაროდენ, ჭურჭელნო სათუთნო, რამეთუ მადლითა სულიწმიდისაითა განმტკიცენით.

 

გიხაროდენ, წინაშე მტერთა კადნიერად მდგომარენო, ტრედნო უმანკონო.

 

გიხაროდენ, რამეთუ მამული თქუენი ჭეშმარიტად ზეციური იერუესალემია.

 

გიხაროდენ, რამეთუ ჭეშმარიტად ქრისტეანენი ხართ.

 

გიხაროდენ, ისარნო სიტყვიერნო, უკეთურთა და უწმიდურთა მომსვრელნო.

 

გიხაროდენ, დედაშვილობის სახენო, უმეტესად აღმატებულნო.

 

გიხაროდენ, მარადის საგალობელნო ივლიტა და კვირიკე, ქრისტეანეთა შესავედრებელნო.

 

 

კონდაკი 5.

ძალი მაღლისაი გფარვიდათ თქუენ, რაითა მტკიცეთ ეგენით წინაშე მაჭირვებელთა თქუენთა. ყრმაი ხელთაგან მხეცებრ გამოგტაცეს უკეთურთა, წმიდაო ივლიტა და ხარისა ძარღუებითა გგუემდნენ სისატიკითა. შენისა წამებისა მხედველი კვირიკე ხმამაღლად სტიროდა და ხელთა და ფერხთა სცემდა მტარვალთა, ცდილობდა რაი თავისადაღწევასა მათთაგან. მტერთაც სათნო ეყოთ ხორციელი შუენებაი ყრმისა და ბრძანებისამებრ მმართველისა კვირიკე მასსვე მიჰგვარეს. გულისხმისყოფელნი ტანჯუათა და სალმობათა თქუენთა, ქებისა გალობასა აღგივლენთ ჩუენ ცოდვილნი: ალილუია.

 

 

იკოსი 5.

 

კვირიკეს შუენებით გულმომბალ მმართველს ფერებაი ყრმისაი მოესურვა და ცადა მუხლთა თვისთა ზედა დაესვა იგი. ხოლო ყრმაი არა სცხრებოდა ტირილისაგან და შენს მომართ იშვერდა ნორჩთა ხელთა, ღმრთისათვის წამებულო ნეტარო ივლიტა.

 

გიხაროდენ, ხარისა ძარღუებითა ნაცემო და დაწყლულებულო. დედაო, რამეთუ უფალი შენთანა.

 

გიხაროდენ, ყრმაო კვირიკე, რამეთუ არა შეუშინდი მტანჯუელთ და შეძლებისამებრ ებრძოდი მათ.

 

გიხაროდენ, სულითა და ხორცითა მშუენიერო ყრმაო, რამეთუ მტერთაც სათნო ეყოთ ხორციელი შუენება შენი.

 

გიხაროდენ, უკვდავებაში გარდასულნო დედაშვილნო, მხნეობითა და სიმტკიცითა მწამებელთა განმაკვირვებელნო.

 

გიხაროდენ, ივლიტა და კვირიკე, აღსარებითა თქუენითა მკვიდრთა ცათა სასუფევლისაითა განმამხიარულებელნო.

 

გიხაროდენ, ღუაწლითა თქუენითა უწმინდურთა და უმართლოთა მარცხვინელნო.

 

გიხაროდენ, დედაშვილობის სახენო, უმეტესად აღმატებულნო.

 

გიხაროდენ, მარადის საგალობელნო ივლიტა და კვირიკე, ქრისტეანეთა შესავედრებელნო.

 

 

კონდაკი 6.

 

გადიდებთ თქუენ მტკიცითა სარწმუნოებითა აღჭურვილნო კვირიკე და ივლიტა და პატივსა ვსცემთ მოწამეობასა თქუენსა. მიბაძვითა შენითა, დედაო ნეტარო, ყრმაი იგი შენი ტირილსა შინა თვისსა აღმოთქუამდა სიტყუათა: „მეცა ქრისტეანი ვარ!" მმართველსა ლმობიერებაი თვისი მრისხანებად გარდაექცა და განცოფებულმან ძირს დაანარცხა კვირიკე და მძლავრად წიხლი ჰკრა. არავის ძალუძს აღწერაი საშინელებისა იმისაი, თუ ვითარ თავისა ხეთქებითა ქვის საფეხურთა ზედა დაეშვა ყრმაი და სული თვისი უმანკოი შესწირა უფალსა. განკვირვებულნი სარწმუნოებითა თქუენითა კულავაც გიღაღადებთ: ალილუია.

 

 

იკოსი 6.

 

ჰოი უფლის სიყუარულით აღნთებულო ივლიტა, იხილე რა ნეტარი აღსასრული ყრმისა შენისაი, მადლობა აღუვლინე თქუენსა განმადიდებელსა და თქუენგან განდიდებულსა უფალსა:

 

გიხაროდენ, დედაშვილნო ქრისტეანობის მხნედ აღმსარებულნო.

 

გიხაროდენ, სულიწმიდისა მადლითა და დედისა თვისისა წამებითა უჟამოდ დაბრძენებულო ყრმაო კვირიკე.

 

გიხაროდენ, ივლიტა, რამეთუ ყრმამან შენმან მტერნი ქრისტეანეთა უზომოდ განარისხა.

 

გიხაროდენ, ივლიტა და კვირიკე, მტერთა განზრახვათა განმაქარვებელნო.

 

გიხაროდენ, კელაპტარნო, სიმართლისათვის მარადის აღნთებულნო.

 

გიხაროდენ, ყრმაო კვირიკე, ქრისტეს სარწმუნოებისათვის თავდაჩეჩქვილო.

 

გიხაროდენ, დედაშვილნო მოწამეობრივითა გზითა უფლის სასუფეველსა შინა დამკვიდრებულნო.

 

გიხაროდენ, დედაშვილობის სახენო, უმეტესად აღმატებულნო.

 

გიხაროდენ, მარადის საგალობელნო ივლიტა და კვირიკე, ქრისტეანეთა შესავედრებელნო.

 

 

კონდაკი 7.

 

ღმრთისაგან გამორჩეულნო, კრავნო უმანკონო, ვეღარა განძღა გული მმართველისაი ბოროტებით. არა კმა ეყო მას სიკვდილი ყრმისაი და წამებისა შენისაი კუალადცა განგრძობაი ბრძანა, უსათნოესო ტარიგო უფლისაო. ვერა განგაყენეს მაცხოვრისა შენისაგან ჯიჯგნითა საჭურველითა რკინისაითა და წყლულთა შინა მდუღარე ფისისა ჩასხმითა. მტარვალი ყმაწვილქალობის დანდობისა და კერპთათვის მსხუერვლთა შეწირვისათვის მოგიწოდებდა. შენ კი დედაო, სდეგ ურყევად და განუდრეკელი ქრისტესაგან და მისსა მიმართ აღავლენდი მხურვალე ლოცვასა: ალილუია.

 

 

იკოსი 7.

 

„არა მოუდრეკ ქედს უტყვ და უსმ კერპთა, მე მხოლოსა უფალსა ჩეძსა იესუს ქრისტესა, მხოლოდშობილსა ძესა ვეთაყვანები“', – ესე მიუგებდი მტანჯუელთა, ნეტარო:

 

გიხაროდენ, მაცხოვრის მტერთა გამაწბილებელნო, მარადის საქებარნო მოწამენო ივლიტა და კვირიკე.

 

გიხაროდენ, ივლიტა სადიდებელო, რამეთუ ჩვილობაი ძისა შენისაი და ყმაწვილქალობაი შენი არარად შეჰრაცხე ქრისტესათვის.

 

გიხაროდენ, ღმრთის მადლით განძლიერებულნო და მისთა მოძულეთა საქმეთა განმაქიქებელნო.

 

გიხაროდენ, დედაო წამებულო, სიმართლისათვის დაჯიჯგნულო და დათუთქულო.

 

გიხაროდენ, რამეთუ არა მოუდრიკე თავი შენი კერპთა და შენერწყუე მათ.

 

გიხაროდენ, ივლიტა, თავისა შენისა მხოლოისა ქრისტესადმი მომდრეკელო.

 

გიხაროდენ, სამოთხის მტილსა შინა დანერგილნო და აღყვავებულნო.

 

გიხაროდენ, დედაშვილობის სახენო, უმეტესად აღმატებულნო.

 

გიხაროდენ, მარადის საგალობელნო ივლიტა და კვირიკე, ქრისტეანეთა შესავედრებელნო.

 

 

კონდაკი 8.

 

ღმრთისა ჭეშმარიტისა კადნიერად მადიდებელო წინაშე მტერთა, მოწამეო წმიდაო, რომელმან განაქარვე ზრახვაი უმსჯავრო მსაჯულისაი. დიდთა სატანჯუელთა და სალმობათა შინა უფრორე განიმტკიცენ სიყვარული ქრისტესი, რამეთუ ღირს გქმნა მისისა მოწამეობისა ყრმისა შენისა თანა. მტარვალმან შენისა მოკუდინებისა ბრმანებაი გასცა. ჰგონებდა უგუნური, ვითარმედ ცუდსა რამესა შეგამთხუვვდა. ხოლო შენ იხარებდი ფრიად და გულითა წრფელითა ჰმადლობდი და უგალობდი უფალსა: ალილუია.

 

 

იკოსი 8.

 

ვიდრე აღსრულებამდის მსჯავრისა, პოი ნეტარო, ლოცვისათგს ჟამი ითხოვე მწვალებელთაგან. მერმე მუხლნი მოიდრიკენ და მაცხოვარსა შენსა შეჰღაღადე: „გმადლობ შენ, უფალო, რამეთუ ძესა ჩემსა უწინარეს ჩემსა მოუწოდე და ამაო მიწიერი ცხოვრებისა წილ საუკუნო ცხოვრებაი დაუმკვდრე. აწ შეივედრე სულიცა უღირსისა მხევლისა შენისაი და ღირს მყავ, ბრძენ ქალწულთა თანა შესვლად ქორწილსა მას დაუსრულებელსა”.

 

გიხაროდენ, ივლიტა და კვირიკე, ამაო მიწიერი ცხოვრებისა ნაცულად ზეციური ცხოვრებისა აღმრჩეველნო.

 

გიხაროდენ, მოთმინებითა თქუენითა მტერთა უგუნურთა მარცხვენელნო.

 

გიხაროდენ, დედაო წმიდაო, რამეთუ ჭეშმარიტად შეხუალ ყრმითა შენითურთ ბრძენთა ქალწულთა თანა ქორწილსა მას დაუსრულებელსა.

 

გიხაროდენ, სანატრელნო, რამეთუ არღარა დაიშრიტების თქვენ მიერ აღნთებული ლამპარი.

 

გიხაროდენ, რამეთუ თქვენვე ხართ ლამპარნი ქრისტეს სიყუარულით განათებულნი.

 

გიხაროდენ, დედაო, რჩეულო უფლისაო, მოწამეობრივი სიკუდილისა გამო ღმრთისადმი მადლობისა აღმავლინებელო.

 

გიხაროდენ, ნეტარნო, რამეთუ სუფევაი საუკუნოი დაუმკვიდრენით სულთა თქუენთა.

 

გიხაროდენ, დედაშვილობის სახენო, უმეტესად აღმატებულნო.

 

გიხაროდენ, მარადის საგალობელნო ივლიტა და კვირიკე, ქრისტეანეთა შესავედრებელნო.

 

 

კონდაკი 9.

 

უამრავ ჭირთა და ტანჯუათა დამთმენელნო, საკვირველნო მოწამენო ივლიტა და კვირიკე, ვითარ შევთხზათ ქებაი გამოუთქმელისა დიდებისა თქუენისაი ჩუენ უღირსთა და ცოდვილთა. ხოლო მსასოებელნი სახიერებისა და ლმობიერებისა თქუენისაი ვკადნიერდებით და სიყუარულით მწიკულევანითა ბაგითა შეგასხამთ ხოტბასა და მარადის დაუცხრომელად გიღაღადებთ: ალილუია.

 

 

იკოსი 9.

 

უსჯულოთა მათ, თქუენთა მწუალებელთა, წმინდანნი გუამნი თქუენნი მოშორებით ქალქისა დაჰყარეს მხეცთა და ფრინველთა საჯიჯგნად. ერთგულთა მხევალთა თქუენთა დიდითა გარჯითა და წუალებითა იპოვნეს სათაყუანებელნი ცხედარნი თქუენნი და კრძალულებითა დაფლეს.

 

გიხაროდენ, ქრისტეანეთაგან მარადის საქებარნო მოწამენო ივლიტა და კვირიკე.

 

გიხაროდენ მხნეობითა და მოთმინებითა თქუენითა ყოველთა განმაკვირვებელნო.

 

გიხაროდენ, რამეთუ უღირსნიცა თქუენისა ხსენებისაი აღვიძვრით სადიდებელად და სახოტბოდ თქუენდა.

 

გიხაროდენ, დაცვისთვის ჭეშმარიტებისა უპატიოდ დაყრილნო.

 

გიხაროდენ, რამეთუ კრძალულთა ქრისტეანეთაგან პატივითა დაიფლენით.

 

გიხაროდენ, უფლისა მტერთა იმედთა და ბოროტთა ოცნებათა ღმრთისა სიყუარულისა მხურვალებითა დამწუელნო.

 

გიხაროდენ, ძლიერთა და ამპარტავანთა ზედა გამარჯვებულნო.

 

გიხაროდენ, დედაშვილობის სახენო, უმეტესად აღმატებულნო.

 

გიხაროდენ, მარადის საგალობელნო ივლიტა და კვირიკე, ქრისტეანეთა შესავედრებელნო.

 

 

კონდაკი 10.

 

მოწამეობითა თქუენითა სამებისა განმადიდებელნო, მარტვლნო წმინდანნო, რომელთა თქუენგან განდიდებულისაგან მოგიღებიეს ნიჭი კურნებათა და შემწეობათა ჭირსა შინა მყოფთათვს, თქუენდამი მსასოებელთა და მოლტოლვილთა უხუებით უწყაროებდით მადლთა თქუენისა სამარხისაგან აღმომდინარეთა. ამა მიზეზითა ბრძანებითა კეთილმორწმუნისა მეფისა კონსტანტინე დიდისა აღმობრძანებულ იქმნეს კეთილსუნნელთა მფრქვეველნი ცხედარნი თქუენნი, რაითა ყოველთა ქრისტეანეთა კეთილენება მიახლებაი მათთდამი კრძალულებითა და გალობაი მოუკლებელი: ალილუია.

 

 

იკოსი 10.

 

ხოლო ჟამსაცა ამას, შევედრებულნი თქუენდამი მცირედისა ღუაწლისა გაღებითა დიდსა შემწეობასა მოიღებენ თქუენგან და სასწაულებრივი კურნებათა მიმღებელნი მარადის გიხაროდენსა გიგალობენ:

 

გიხაროდენ, შეწევნათა და კურნებათა ნაკადულნო დაუშრეტელნო, წყაროისაგან ცხოველსმყოფელისა გარდმომდინარენო.

 

გიხაროდენ, თქუენდამი მოლტოლვილთა და მსასოებელთა უეჭუელო მშუელელნო.

 

გიხაროდენ, მოციქულთასწორ მეფისაგან პატივდებულნო.

 

გიხაროდენ, რამეთუ მორწმუნენი თვისთა ოჯახთა კეთილდღეობას შეგავედრებენ.

 

გიხაროდენ, უმართლოთა და ცრუმოფიცართა მსწრაფ მამხილებელნო და დამსჯელნო.

 

გიხაროდენ, უბრალოდ დასჯილთა თანამდგომნო და განმამართლებელნო.

 

გიხაროდენ, ჭეშმარიტ ქრისტეანეთა მადლით მემმოსველნო.

 

გიხაროდენ, დედაშვილობის სახენო, უმეტესად აღმატებულნო.

 

გიხაროდენ, მარადის საგალობელნო ივლიტა და კვირიკე, ქრისტეანეთა შესავედრებელნო.

 

 

კონდაკი 11.

 

საუნჯენო სულიერნო, ტანჯუათა შინა გამობრძმედილნო, რომელთა განაგდენით დედობრივი და ყრმებრივი უძლურებანი და ახოვანებითა შეჭურვილთა სძლეთ წინააღმდგომთა მძვინვარეთა და აწ მკვიდრთა ზეცისა თანა წუევულ ხართ ქორწილსა კრავისა ღმრთისასა და წინაშე მისსა გვიოხენით, რაითა წარხოცნოს უკეთურებანი ჩუენნი, მოგუმადლოს ნიჭი ღვთისა და მოყვასის სიყუარულისაი, განგვინათლოს ბილწ ზრახუათაგან დაბინდულნი გონებანი ჩუენნი, რაითა მოუკლებელად ვადიდებდეთ მასსა და ყოველთა წმიდათა მისთა გალობითა: ალილუია.

 

 

იკოსი 11.

 

პატივისმცემელნი თქუენნი, ვერ შემძლებელნი ღირსად ქებისა თქუენისაი, ძალისამებრ ჩუენისა, თაყვანისგცემთ და გადიდებთ ტაძართა შინა, რომელნიცა სახელთა ზედა თქუენთა აღშენებულ არიან თვით უვალ და ძნიად სავალ მთათა ზედა, სადაცა ქებისა გალობასა აღვავლენთ მსასოებელნი თქუენნი:

 

გიხაროდენ, ივლიტა და კვრიკე, მეძიებელთა თქუენთათვის სულიერთა და ხორციელთა კურნებათა მიმმადლებელნო.

 

გიხაროდენ, ქრისტეანეთა ოჯახთა მცველნო და განმამტკიცებელნო.

 

გიხაროდენ, უფრორე უძლურთა დედათა და ყრმათა შემწენო.

 

გიხაროდენ, რამეთუ არა დაუტევებთ თქუენდამი შემოვედრებულთა და მსწრაფლშეწევნითა თქუენითა განახარებთ მათ.

 

გიხაროდენ, დაბნელებულისა გონებისა ჩუენისა ელვარითა ნათლითა თქუენითა განმანათლებელნო.

 

გიხაროდენ, რამეთუ ძნიად აღირიცხების ტაძართა თქუენთა სიმრავლეი.

 

გიხაროდენ, მოწამენო სანატრელნო, ყოველსა ადგილსა მორწმუნეთაგან პატივდებულნო.

 

გიხაროდენ, დედაშვილობის სახენო, უმეტესად აღმატებულნო.

 

გიხაროდენ, მარადის საგალობელნო ივლიტა და კვირიკე, ქრისტეანეთა შესავედრებელნო.

 

 

კონდაკი 12.

 

ვნატრით სარწმუნოებასა თქუენსა, უჭნობელნო გვირგვინნო ქრისტეს ეკლესიისაო, ჰოი, მოწამენო სანატრელნო, ღუაწლითა თქუენითა მოიმუშაკენით მარგალიტი იგი მრავალსასყიდლისაი. ჰოი კვირიკე, ყრმაო უმანკოო, „მიიწიე სრულად საზომად ჰასაკისა სრულებასა მას ქრისტესისა“ და განიოტენ ჭეშმარიტებისა მბრძოლნი მრისხანენი და დედით თვისითურთ დაემკვიდრნენ სასუფეველსა ზეცათასა, ვითარცა აღუთქვა უფალმან მოყვარეთა მისთა და აწ იშუებთ მუნ ყოველთა წმიდათა თანა და ჩუენცა ცოდვილნი შეძლებისამებრ გიღაღადებთ: ალილუია.

 

 

იკოსი 12.

 

ეძიებდით ქრისტესათვის სიკუდილსა და ტანჯვათა დათმენითა შემუსრენით მანქანებაი ეშმაკთაი, მოწყლენით საქმენი ბოროტნი მათნი, შეიმკვენით გვირგვინებითა მოწამეობრივითა და განსპეტაკებულნი მიეახლენით ღმერთსა თქუენ მიერ შეყუარებულსა:

 

გიხაროდენ, სისხლითა თვისთათა მეწამულ ქმნილნო ვარდნო სუნნელოვანნო.

 

გიხაროდენ, მარტვილობითა თქუენითა ქრისტეს წმიდათა ეკლესიათა განმამხიარულებელნო.

 

გიხაროდენ, რამეთუ ეძიებდით და ჰპოვეთ გვირგვინი მოწამეობისანი.

 

გიხაროდენ, სიმტკიცითა თქუენითა ქრისტეს მბრძოლთა მაოტებელნო.

 

გიხაროდენ, მახვილნო აღლესულნო, უკეთურთა განმკვეთელნო.

 

გიხაროდენ, ლერწნო ვაზისანო, უჟამოდ მოსხლულნო, ზეციურ ვენახსა შინა გადანერგილნო.

 

გიხაროდენ, სვეტნო ნათელნო, მართლმადიდებლობისა განმამტკიცებელნო.

 

გიხაროდენ, დედაშვილობის სახენო, უმეტესად აღმატებულნო.

 

გიხაროდენ, მარადის საგალობელნო ივლიტადა კვირიკე, ქრისტეანეთა შესავედრებელნო.

 

 

კონდაკი 13.

 

უფლისათვის უბრალოისა სისხლისა დამთხეველნო, ტარიგნო უბიწონო ივლიტა და კვირიკე, მიურულებელნო მცველნო ყოველთა თქუენდამი მოლტოლვილთაო, მიითუალენით კნინი ესე ლოცვაი და სადიდებელი თქუენნი ჩუენ ცოდვილთაგან და ვითარცა გაქუთ კადნიერება წინაშე ღმრთისა, ევედრეთ ყოვლადძლიერსა მეუფესა ჩუენსა, რაითა განგვწმიდნოს და განგვანათლოს ნებისაებ მისისა, რაითა თქუენთა თანა ვაქებდეთ და ვუგალობდეთ სამებასა წმიდასა: ალილუია.

 

(კონდაკი ესე წარიკითხვის 3-გზის)

 

 

იკოსი 1.

 

ჰოი მოწამენო სანატრელნო, რომელთა ტანჯუათა და სალმობათა ცხარეთა დათმენათათვის მოგემადლათ ნიჭი სულიერთა და ხორციელთა სხეულებათა კურნებისა, ნუ დაგვტევებთ თქუენდა მომართ მოლტოლვილთა და გვიოხენით წინაშე ღმრთისა, რაითა განგვწმიდოს და განგვანათლოს ნებისაებრ მისისა:

 

გიხაროდენ, ქუყენიურ დიდებათა წილ ზეციურ დიდებათა აღმრჩეველნო მარტვილნო ივლიტა და კვირიკე.

 

გიხაროდენ, მახვილნო უქცეველნო, მტერთა უფლისათა განმბასვრელნო.

 

გიხაროდენ, ნეტარო ივლიტა, ქრისტესათვს არა მხოლოისა თავისა თვისისა, ეგრეთვე პირმშოისა თვისისა სიხარულით შემწირველო.

 

გიხაროდენ, უძლურებათა თქუენთა შინა, მხნეობათა და ძლიერებათა გამომაჩინებელნო.

 

გიხაროდენ, ნერგნო სულიერნო, სამოთხისა შინა აღყვავებულნო.

 

გიხაროდენ, რამეთუ უოხჭნოდ ჰგიებთ რჩეულთა უფლისა თანა.

 

გიხაროდენ, ზვარაკნო ქრისტესნო, ზეცად კეთილსულნელებად აღწეულნო.

 

გიხაროდენ, დედაშვილობის სახენო, უმეტესად აღმატებულნო.

 

გიხაროდენ, მარადის საგალობელნო ივლიტა და კვირიკე, ქრისტეანეთა შესავედრებელნო.

 

 

კონდაკი 1.

 

ქუეყანასა ზედა კაცთა და ცათა შინა ანგელოსთა განმაკვრვებელნო, მოწამენო ივლიტა და კვირიკე, ტარიგნო ღეთისანო. დედაშვილობის სახენო, ყოველთაგან მიუწთომელნო, რომელთა ღუაწლითა თქუენითა, ბრწეინვალედ შეამკუენით ეკლესია ქრისტესი, მოგვიტევეთ კადნიერებაი თქუენდამი ქებათა აღულენის მოსურნეობისა და შეგვეწიეთ, რაითა შემძლებელ ვიქმნეთ გამოთქმად ჭირთა და ღუაწლთა თქუენთა და მარადის შეგასხმიდეთ ქებისა გალობასა: ალილუია.

 

 

ლოცვა

 

ჰოი მოწამენო უსათნოესნო ქრისტესნო, ივლიტა და კვირიკე, რომელნი ვითარცა კრავნი დაიკვლენით უსჯულოთაგან; მეძიებელთა მოწამეობისათა დაითმინენით ცხარე გუემანი და სალმობანი; მამაკაცებრივი სიმხნითა სძლეთ წინააღმდგომთა მძლავრთა და დაუჭნობელითა გვირგვინებითა შეიმკუენით მრავალვნებულნი თავნი თქუენნი და აწ წარდგომილთა წინაშე ღმრთისა გვიოხენით ყოველთა მართმადიდებელთა ქრისტეანეთა, მოგვიტევოს შეცოდებანი ჩუენნი, განგვინათლოს გონებანი, რაითა არა შთავცვივდეთ ურწმუნოებათა და მწუალებლობათა შინა, განგვარიდნოს მტერთა მიერ დაგებულ მრავალფერთა მახეთაგან, რომელნიცა ცოდვათა ჩუენთა გამო მოგვიღებიეს. ვედრებითა თქუენითა განაძლიერეთ უწმიდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა–თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფე მამაი ჩუენი ილია, ყოვლადსამღვდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი და ყოველნი სამღვდელონი და სამონაზნო წესნი, ქრისტეს მოყუარე მთავრობანი და მხედრობანი და ყოველნი მართლმადიდებელნი ქრისტეანენი.

 

ჰოი სანატრელნო დედაშვილნო, ევედრენით ღმერთსა მოწყალესა, მოგვანიჭოს სულთა და ხორცთა კურნებაი, სიყუარული ღმრთისა და მოყუასისაი, დანდობაი მტერთა, განგვკურნოს ამპარტავნებისა, შურისა, ანგარებისა და დიდებისმოყუარეობათაგან. მეოხებითა თქუენითა მოგვმადლოს სიმდაბლეი, შემუსრვილება გულისაი და ნიჭი დიდებისა მისისაი. აღგვავსოს ლმობიერებითა და მადლიერებითა, რაითა ჩუენც თქუენთა თანა ვუგალობდეთ მამასა და ძესა და სულსა წმიდასა აწ და მარადის და უკუნითი უგუნისამდე, ამინ!

 

შეადგინა გულიკო პირველმა