მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები წიგნის შესახებ

დაუჯდომელი საგალობელი
ღირსისა მამისა ჩვენისა ალექსი ბერისა (შუშანიასი)

 

  ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო, იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ.

 

  დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა.

 

  მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკვიდრე ჩვენს შორის და წმიდა მყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩვენნი.

 

  წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ (3-გზის).

 

  დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

  ყოვლადწმიდაო სამებაო, შეგვიწყალენ ჩვენ, უფალო, გვიხსენ და გვილხინე ცოდავათა ჩვენთაგან,მეუფეო, შეგვინდევ უსჯულოებანი ჩვენნი, წმიდაო, მოიხილე და განჰკურნენ უძლურებანი ჩვენნი სახელისა შენისათვის.

 

  უფალო შეგვიწყალენ (3-გზის).

 

  დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

  მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან, ამინ.

 

  უფალო, შეგვიწყალენ (12-გზის).

 

  მოვედით, თაყვანის-ვსცეთ მეუფესა ჩვენსა ღმერთსა.

 

  მოვედით, თაყვანის-ვსცეთ და შეუვრეთ ქრისტესა მეუფესა ღმერთსა ჩვენსა.

 

  მოვედით, თაყვანის-ვსცეთ და შეუვრდეთ თვით ქრისტესა მეუფესა და ღმერთსა ჩვენსა.

 

 

ფსალმუნი 50

 

1. მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აჰხოცე უჰსჯულოებაი ჩემი. 

 

2. უფროის განმბანე მე უჰსჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე. 

 

3. რამეთუ უჰსჯულოებაი ჩემი მე უწყი, და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. 

 

4. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვჰყავ; რაითა განჰმართლდე სიტყუათაგან შენთა და სძლო შჯასა შენსა.

 

5. რამეთუ ესერა უჰსჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვა მე დედამან ჩემმან. 

 

6. რამეთუ ესერა ჭეშმარიტებაი შეიყუარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. 

 

7. მასხურო მე უსუპითა და განვსწმიდნე მე, განმბანო მე და უფროის თოვლისა განვსპეტაკნე. 

 

8. მასმინო მე გალობაი და სიხარული, და იხარებდენ ძუალნი დამდაბლებულნი. 

 

9. გარე-მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველნი უჰსჯულოებანი ჩემნი აჰხოცენ. 

 

10. გული წმიდაი დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი განმიახლე გუამსა ჩემსა. 

 

11. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმიდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. 

 

12. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისაი და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. 

 

13. ვასწავლნე უჰსჯულოთა გზანი შენნი და უღმრთონი შენდა მოიქცენ. 

 

14. მიხსენ მე სისხლთაგან, ღმერთო, ღმერთო ცხოურებისა ჩემისაო, იხარებდეს ენაი ჩემი სიმართლესა შენსა. 

 

15. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახუენ, და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. 

 

16. რამეთუ უკეთუმცა გენება, მსხუერპლი შე-მცა-მეწირა, არამედ საკუერთხი არა გთნდეს. 

 

17. მსხუერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხ-ჰყოს. 

 

18. კეთილი უყავ, უფალო, ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენნენ ზღუდენი იერუსალემისანი. 

 

19. მაშინ გთნდეს მსხუერპლი სიმართლისაი, შესაწირავი და ყოვლად-დასაწუელი; მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზუარაკნი.

 

 

  დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

 

  ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.
ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო.
ალილუია, ალილუია, ალილუია, დიდებაჲ შენდა ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა.

 

 

კონდაკი 1

ცათა შინა ანგელოზთა თანა მოდასეო, რომელსა ქვეყანასა ზედა ბევრეულნი მოქენენი შენნი დიდებითა მით ღმრთისმიერითა გმეტყველებენ, ეკლესიისა უოხჭნოისა მის სატფურებისა მედღესასწაულემან გვიოხე წინაშე ღმრთისა, რაითა ცოდვათა საკრველთაგან დახსნილნი და სასუფეველსა მას ცისკროანსა მიმთხვეულნი ქებასა მას სამარადისოსა მუნცა შეგასხმიდეთ მგალობელნი შენნი: გიხაროდენ, ღმრთივბრწყინვალისა მის კეთილმოღვაწებისა საყდარო შვენიერო ღირსო მამაო ალექსი!

იკოსი 1

სიჩჩოით შენით საღმრთოითა მით მადლითა აღტვიფრულო, რომელმან კეთილისა მის ძირისაგან მორჩი კეთილი გამოაჩინე. შენ, ღმრთივსათნოთა მათ საქმეთა შინა განმშვენებულსა მენავეთმოძღვარსა გონიერსა ესრეთ გადიდებთ: გიხაროდენ, სამოციქულოისა მის სიტყვისა კეთილმომთხრობელო; გიხაროდენ, ღმრთისა ტრფიალებისა დამჭირველო, გიხაროდენ, სასუფეველისა ზატიკისა მეფსალმუნეო; გიხაროდენ, ქრისტესა თანა დიდებითა მით უთქმელითა მეინახეო; გიხაროდენ, ზეცისა აგარაკისა მომგებელო; გიხაროდენ ბევრეულთა სათნოებათა მიერ გაბრწყინვებულო; გიხაროდენ, საბრხისა მისგან მონადირეთაისა განრინებულო; გიხაროდენ, მრავალსასყიდლისა მის მარგალიტისა მომვაჭრებელო; გიხაროდენ, წმინდანთა სახლეულო; გიხაროდენ, ქვეყნიერისა სრბისა, ვითარცა ასერგასისა მის ფსალმუნისა, კეთილად განმასრულებელო; გიხაროდენ, საზრდელად ჩვენდა განღებულო საიფქლეო; გიხაროდენ, წმიდა, ტაბლაკეთილო; გიხაროდენ, ღმრთივბრწყინვალისა მის კეთილმოღვაწებისა საყდარო შვენიერო ღირსო მამაო ალექსი!

კონდაკი 2

ღმრთისმიერითა მით მწიგნობრობითა ნაწვართო, ზეცით მოსრულისა მის სიტყვისა შემწყნარებელსა და მეზღაპრეთა მათ ჯერკვალთა სწავლებათა განმგდებელსა გიღაღადებთ: ალილუია.

იკოსი 2

სტამბოლსა შინა ქვეყნიერთა საქმეთასა შეყოფილსა სულისა მის წმიდისა მიერ გეუწყა მოქალაქეობაი ანგელოზებრი, ხოლო ჩვენ შენდამი, უმჯობესისა მის ნაწილისა აღმრჩეველისა მიმართ, ესრეთ ვმეტყველებთ: გიხაროდენ, ღმრთისა მსგავსებად აღმოწოდებულო; გიხაროდენ, კეთილმორწმუნეობისა დამმარხველო; გიხაროდენ, გარეგანისა მის კაცისა განმხრწნელო; გიხაროდენ, შენაგანისა მის კაცისა განმაახლებელო; გიხაროდენ, სულითა მართლმდგომარეო; გიხაროდენ, ანგელოზთა თანამკვიდრო; გიხაროდენ, აზნაურებითა მით ქრისტესმიერითა ჩინებულო; გიხაროდენ, ცათა მიმართ აღკუმოვლებულო; გიხაროდენ, უბიწოითა მით გულისსიტყვითა აღჭურვილო; გიხაროდენ, წარმავალისა ამის სოფლისაგან გარემიქცეულო; გიხაროდენ, რომელმან წმიდაი ცხოვრებაი გამოგვიჭეშმარიტე; გიხაროდენ, რამეთუ მეცნიერებამან უფლისამან აღახუნა საცნობელნი შენნი; გიხაროდენ, ღმრთივბრწყინვალისა მის კეთილმოღვაწებისა საყდარო შვენიერო ღირსო მამაო ალექსი!

კონდაკი 3

ქალწულებისა აღთქმითა განმშვენებულო და მისისა ღმრთეებრივისა ყვავილოვნებისა მომფუტკრებელო. შენ, სასუფეველისა გზისა აღმგზებელისა მიმართ ცხოვარსა მოსწრაფესა, გიღაღადებთ: ალილუია.

იკოსი 3

საღმრთოთა ხილვათა შინა ტრფიალებითა მით ანგელოზებრივითა მოტყინარეო სანთელო მაღლოანო, განსაკვირველითა მით შენითა მღვიძარებითა წელმორტყმულსა მოღვაწესა ახოვანსა ესრეთ გადიდებთ: გიხაროდენ, ქვეყანისა წიაღსა შინა დათესულო იფქლო ღმრთისმიერო; გიხაროდენ, გონებათა ჩვენთა მეკეცეო ხელოვანო; გიხაროდენ სულისა მარადისისა აღმავლობისა მეცნიერო; გიხაროდენ, სასუფეველისა ძეთა თანამკვიდრო; გიხაროდენ, ტაკუკო ღვინითა მით ღმრთისმიერითა აღვსებულო; გიხაროდენ, მკვდართა აღმადგინებელისა ქებად აღმსთობილო; გიხაროდენ, ფერხთა თანა წმიდათასა გამოზრდილო; გიხაროდენ, სიტყვითა მით უფლისაითა გამოხურვებულო; გიხაროდენ, ზეგარდამომავალისა მადლისა საფასისა შემწყნარებელო; გიხაროდენ, ჭურო პატიოსანო; გიხაროდენ, რომელმან ხორცთა ზვაობაი ახოვნად აღიკრძალე; გიხაროდენ, რომლისაგან ღმრთისა ტრფიალებისა მხურვალებაი აღმოკრთების; გიხაროდენ, ღმრთივბრწყინვალისა მის კეთილმოღვაწებისა საყდარო მშვენიერო ღირსო მამაო ალექსი!

კონდაკი 4

ქრისტეს მეგობრად სახელდებულსა და ცათა შინა ღმრთივრჩეულსა ცხოვარსა აღბეჭდულსა, რომელსა სამმზისა მის უქმნელისა ბევრეულნი წყალობანი გმწყობრობენ, მედღესასწაულენი გუნდი იგი ანგელოზთანი ხმითა მით განსაკრთომელითა გიგალობენ: ალილუია.

იკოსი 4

მონაზონებისა წესსა მას ეკლოანსა შედგომილო, რომელმან ნებანი იგი ხორცთანი დააგენ სულსა, შენ, გონებათა ჩვენთა ცათა მიმართ აღმყვანებელსა მეხმესა წმიდათასა ესრეთ გმეტყველებთ: გიხაროდენ, ღმრთისმიერისა დაუწყვედელისა წყაროისა მხმეველო; გიხაროდენ, სულთა ჩვენთა წარმოცალიერებულისა საფასისა ლოცვითა მით შენითა აღმომავსებელო; გიხაროდენ მცენარეო კურთხეულო; გიხაროდენ, განსაცდელთა შინა ღელვაგვემულო; გიხაროდენ, აწ მშვიდობითსა მას ნაპირსა მიმთხვეულო; გიხაროდენ, სიტფოო სულიერო; გიხაროდენ, ზეციურითა ოქროქსოილითა შემოსილო; გიხაროდენ, ცოდვათა ჩვენთა აღგზებულისა სახუმილისა დამშრეტელო; გიხაროდენ, ღმრთისა მიმართ გარდარეულითა მით სიყვარულითა აღტრფობილო; გიხაროდენ, სიტყვიერითა მანანაითა გამოზრდილო; გიხაროდენ, წიაღსა შინა აბრაჰამისსა დამკვიდრებულო; გიხაროდენ, რომელი ჩვენთა ცოდვათა ზედა ცრემლოი; გიხაროდენ, ღმრთივბრწყინვალისა მის კეთილმოღვაწებისა საყდარო შვენიერო ღირსო მამაო ალექსი!

კონდაკი 5

სერაბინთა საცეცხლურსა ზედა დასხმულო ღმრთივქმნულო, საკუმეველო, რომლისაგანცა მოწევნულსა სულნელებასა მივემთხვევით მონანულნი, მონაზონებისა ფიცხელსა მას მოღვაწებასა შინა ახოვანებითა გამოჩინებულსა გიგალობთ შენ: ალილუია.

იკოსი 5

უპოვარებითა ნივთთაითა ანგელოზებრივისა გონებისა მომღებელო, მაცთურისა მის ბელიარისა მანქანებათა განმგდებელსა და ზეციურისა განუპარველისა საუნჯისა მომგებელსა ესრეთ გიგალობთ: გიხაროდენ, ღვაწლსა შინა განმხნობილო; გიხაროდენ, მხნეობითა მით გვირგვინოსან-ქმნილო; გიხაროდენ, საღმრთოისა წიაღისა მორბედო; გიხაროდენ, მზვაობართა გულისთქმათა მომაშთობელო; გიხაროდენ, სიმდაბლითა მით უაღრესითა შემოსილო; გიხაროდენ, ღმრთივსათნოითა მარხვითა განსპეტაკებულო; გიხაროდენ, სინანულისა ცრემლითა განბანილო; გიხაროდენ, ღმრთისა საიდუმლოსა მას სერობასა ზიარებად შეწყნარებულო; გიხაროდენ, უზეშთაესისა მიერ განმტკიცებულო; გიხაროდენ, სოფლისა მწყურნებსა შინა მადლისა მდინარებისა გამობრწყინვებაო; გიხაროდენ, ვნებათა, ვითარცა დედაზარდლისა ქსელისა შემმუსვრელო; გიხაროდენ, დღე-ყოველ კეთილისა წურთითა გარემოდგომილისა ეშმაკისა მაოტებელო; გიხაროდენ, ღმრთივბრწყინვალისა მის კეთილმოღვაწებისა საყდარო მშვენიერო ღირსო მამაო ალექსი!

კონდაკი 6

ღმრთივსათნოსა მას მოღვაწებასა ზედა წმიდისა მღვდელმთავრისა გაბრიელისაგან კურთხევისა მომღებელო, რომელსა იესუისა ტკბილისა სიყვარულსა შინა აღხილული განუცხრომელი თვალი იგი სულისაი გეპოების, გიღაღადებთ: ალილუია.

იკოსი 6

გლახაკთა და სალმობიერთა მსახურებად აღძრულო, უძლურთა და მგლოვიარეთა ნუგეშინისმცემელსა და უპოვართა მათ სასოებითა ღმრთისმიერითა აღმავსებელსა შეგივრდებით ესრეთ ხმა-მყოფელნი: გიხაროდენ, უკანასკნელისა ამის ჟამისა მეცნიერო; გიხაროდენ, გონებითისა წყვდიადისა მაოტებელო; გიხაროდენ, რჩეულსა მას მოღვაწეთასა მიმთხვეულო; გიხაროდენ მუშაკო დაუცხრომელო; გიხაროდენ სნეულთა შემწეო; გიხაროდენ, მწყურვალთა მწდეო შვენიერო; გიხაროდენ, მშიერთა დამაპურებელო; გიხაროდენ, კეთილთა საქმეთაგან სულნელებისა მომღებელო; გიხაროდენ, სრბითა მით შენითა სასუფეველსა მიწევნულო; გიხაროდენ, მონაზონებისა წესისა მართლდამმარხველო; გიხაროდენ, მოყვასობისა სახეო მასწავლელო; გიხაროდენ, აწ ფიცარსა ზედა ხატად ცისკროანად გამოსახულო; გიხაროდენ, ღმრთივბრწყინვალისა მის კეთილმოღვაწებისა საყდარო შვენიერო ღირსო მამაო ალექსი!

კონდაკი 7

ღმრთისმიერითა მით სისულელითა სიტყვიერებისა მის ამაოდმბრძნობთაისა განმხეთქელო, ქრისტესათვის უხამურსა და წრფელთა ალაგთა მიმართ მოქენესა მსრბოლსა გიღაღადებთ: ალილუია.

იკოსი 7

ახოვანთა ათონელთა საფასისა მოწაფეო და წმიდისა მის მთისა საღმრთოითა ზრახვითა მომხილველო. შენდამი, გარდასულისა მის სულიერისა დიდებისა განმაცხოველებელისა მიმართ, ხმა-ვყოფთ ესრეთ: გიხაროდენ, ქრისტესა შედგომილო; გიხაროდენ დღეთა მათ შენთა მუშაკობითა მით დაუცხრომელითა გარდამხდელო; გიხაროდენ, ბელიარისა ზრახვათა მომაოხრებელო; გიხაროდენ, მღვდელო, ღმრთისა მეგობრად ჩინებულო; გიხაროდენ, ტევანო საღმრთოო; გიხაროდენ მზისა მის სიმართლისა მიერ სხივფენილო; გიხაროდენ ნათლითა მით სულიერითა განცისკრებულო; გიხაროდენ, ლოცვითა დაუწყვედელითა შეჭურვილო; გიხაროდენ, მაცხოვნებელსა მას შიშსა ღმრთისასა შემსჭვალულო; გიხაროდენ, უღლითა მით ქრისტესითა აღსუბუქებულო; გიხაროდენ, რომელი სამებამან ყოვლადწმიდამან შეგიტკბო შენ; გიხაროდენ, რამეთუ თვალთა და ხორცთა შენთა ძილი და განსვენება არა ეც; გიხაროდენ, ღმრთივბრწყინვალისა მის კეთილმოღვაწებისა საყდარო შვენიერო ღირსო მამაო ალექსი!

კონდაკი 8

თეკლათისა მონასტერსა შინა სახლეულთა შენთა მონაზონთა თანამეხმეო, სავანისა მის კურთხეულისა ანგელოზებრივითა გალობითა განმაბრწყინვებელსა მოძღვარსა კეთილმასწავლელსა შეგივრდებით ესრეთ ხმა-მყოფელნი: ალილუია.

იკოსი 8

საღმრთოითა სიტყვითა ნაწვართო მოსაგრეო, რომელმან ღმრთივშვენიერნი სწავლანი გონებათა ამათ ჩვენთა აღმოუწყაროე, საყდარსა მას ჭეშმარიტისა მეცნიერებისა მიწევნილსა მღდელსა მწიგნობარსა ესრეთ გადიდებთ: გიხაროდენ, სულიერისა ნელსაცხებელისა მის მრავალსასყიდლისა მომღებელო; გიხაროდენ, სიტყვაკეთილობითა მით საქებელითა გამოჩინებულო; გიხაროდენ უფლისმიერითა სწავლითა განსწავლულო; გიხაროდენ, ღმრთისა შიშსა შემსჭვალულო; გიხაროდენ, ყოვლისა მაჩვენებლობისა დამარღვეველო; გიხაროდენ, წმიდაო ზეცისაგანო; გიხაროდენ, ყოველთა შემოქმედისა მაკურთხეველო; გიხაროდენ, ღმრთისმიერითა სიმდაბლითა განშვენებულო; გიხაროდენ, დღე-ყოველ ფსალმუნებად აღძრულო; გიხაროდენ, დღესასწაულო განმარტებულო; გიხაროდენ, რამეთუ სიყვარულითა დიდითა უღმრთოთა გულნი მოისამჭედურე; გიხაროდენ, რამეთუ შენითა ღვაწლითა ანგელოზნიცა განკვირდებიან; გიხაროდენ, ღმრთივბრწყინვალისა მის კეთილმოღვაწებისა საყდარო შვენიერო ღირსო მამაო ალექსი!

კონდაკი 9

მზაკვარისა განძვინებულისა კვეთებისა მხნეო წინააღმდგომო, რომლისაგან ქრისტესმიერისა შეწევნისა მგზებარებაი მხურვალებს, ხმითა მაღლითა გიღაღადებთ: ალილუია.

იკოსი 9

უოხჭნოისა ცხორებისა მხმობელო, ეკლესიასა შინა მოღვაწებითა მით ახოვანითა განცხადებულსა და უხილავსა კვეთებასა შინა ბრძოლითა მით უნივთოითა გამოხურვებულსა ესრეთ გმეტყველებთ: გიხაროდენ, ძველთა მამათა მათ მოღვაწეთა თანა შესწორებულო; გიხაროდენ, სულიერითა მოახვილითა მოქმედო; გიხაროდენ, სამარადისოისა მღვიძარებისა მნათეო; გიხაროდენ, პირველისა მის სიტყვისა მღვდელმსახურო; გიხაროდენ, სარკმელო ზეცისაო; გიხაროდენ, ღმრთისმეტყველო შვენიერო; გიხაროდენ, ჩვენთა მწიკვლევანებათა გამბანელო; გიხაროდენ, იწროებათა შინა მოქენეთა შენთა მსწრაფლ შემწეო; გიხაროდენ, ჩვენთა უჯეროთა საქმეთა წმიდითა მით ლოცვითა შენითა განმმართველო; გიხაროდენ, კაცთა ზედა გულარძნილებათა შემრისხველო; გიხაროდენ, მზაკვართა სიცოფისა განმხეთქელო; გიხაროდენ, სნეულებათა ჩვენთა სიმრთელედ მომაქცეველო; გიხაროდენ, ღმრთივბრწყინვალისა მის კეთილმოღვაწებისა საყდარო შვენიერო ღირსო მამაო ალექსი!

კონდაკი 10

მთავარანგელოზისა სავანისა მაშენებელო, რომელმან შენებითა მით დაურღვეველითა სასუფეველისა პალატე იგი უვრცელესი მოიმუშაკე და სართულსა ქვეშე დიდებისასა დაემკვიდრე, გიღაღადებთ შენ: ალილუია.

იკოსი 10

ბნელისა განძვინებულთა ძალთა მიერ შეჭირვებულო და საღმრთოითა მადლითა ხელაღპრობილო, ბელიარისა სიკვდიდ შემოსილისა ისართა მათ გესლოანთა გარემიმაქცეველსა მოღვაწესა, ჩივებულსა ესრეთ გადიდებთ: გიხაროდენ, ხელოვანისა მებაღისა შეწვრთილო მცენარეო; გიხაროდენ, საუკუნოისა მის კეთილისა გულისხმისმყოფელო; გიხაროდენ, კეთილმორწმუნეობითა მით სასურველითა ქებულო; გიხაროდენ, ჯვარითა ცხოველითა მოქადულო; გიხაროდენ, ღმრთისა წყალობათა გონებითა მით სამარადისოითა მომხსენებელო; გიხაროდენ, ცხოველსმყოფელთა მათ სიტყვათა მოსწრაფეო; გიხაროდენ, ხორცითა უძლურქმნილო; გიხაროდენ, უძლურებისა სარეცელისაგან ყოველთა მკურნალისა მიერ აღდგენილო; გიხაროდენ, სიჭაბუკითა შენითა ორბისებრ განახლებულო; გიხაროდენ, რამეთუ საკვირველ იქმნა ძლევაიცა შენი; გიხაროდენ, რამეთუ უფალი საფარველ გექმნა; გიხაროდენ, ვინაიცა ცათა შინა ფრთოვანებ; გიხაროდენ, ღმრთივბრწყუნვალისა მის კეთილმოღვაწებისა საყდარო შვენიერო ღირსო მამაო ალექსი!

კონდაკი 11

სიტყვიერითა მით პურითა საცხორებელად აღორძინებულო, ყოვლისა ხორციელისა მაამებლობისა განმგდებელმან და მართლმკვეთელობითა შეკრძალულმან იფსალმუნე ცათა მიმართ: ალილუია.

იკოსი 11

ღირსო მამაო, დასაბამ ნეტარებისა მის უოხჭნოისა იქმნა ამიერ წარსვლაი შენი, ხოლო ჩვენ, ძვირხილულნი და ნაკლულევანნი მოქენენი შენი ესრეთ გიგალობთ: გიხაროდენ, მზაკვარისა ხმამაღლობისა დამამდოვრებელო; გიხაროდენ, ჩვენთა ჭრტინვათა მსწრაფლშემსმენელო; გიხაროდენ, ზეცისა თვალსა შინა უხრწნელისა საუნჯისა მომპოვებელო; გიხაროდენ, ამაოისა და განცოფებულისა ფილაფოზობისა მამხილებელო; გიხაროდენ, უფლისა მიმართ უღმრთოთათვისცა მოუკლებელად მეტყველო; გიხაროდენ, უსჯულოებასა ზედა მგლოვარეო; გიხაროდენ, ჩვენთა ცთომათა მომართ ცრემლმდუღარეო; გიხაროდენ, მართლისა აღმსარებლობისა ქადაგო; გიხაროდენ, გვამო პატიოსანო განსაცდელთაგან ღელვაგვემულო; გიხაროდენ, რომელმან საწუთოისა წყლითრღუნაი ღმრთისმიერითა ხელაღპყრობითა წიაღ-ვლე; გიხაროდენ, რამეთუ არა შეეთხზნე საქმეთა სოფლისათა; გიხაროდენ, რამეთუ ყოვლისა პირველად სახარებაი საფასედ გაქუნდა; გიხაროდენ, ღმრთივბრწყინვალისა მის კეთილმოღვაწებისა საყდარო შვენიერო ღირსო მამაო ალექსი!

კონდაკი 12

რომელი იგი მარადის განსაცდელთა შინა ფრიადთა შეწევნასა შეაუღლებს. შენ, მეოხსა სულთა ჩვენთასა, საწუთოისა სასანთლესა ზედა სამარადისოითა მით ნათლითა განგაცისკრებს ქრისტე: ალილუია.

იკოსი 12

სოფლითგან ღმრთისმიერითა მით მშვიდობითა განსრულო. შესაკრებელსა მას წმიდათასა მიწევნულსა და ყოვლადსახიერისა შემოქმედისა ცეცხლოანისა მის საყდრისა ცხებულსა მეფსალმუნესა შეგივრდებით ესრეთ ხმა-მყოფელნი: გიხაროდენ, აწ ზეცისა და ქვეყანისა სამკაულო; გიხაროდენ, სამეუფოითა პორფირითა ჩინებულო; გიხაროდენ, კაცთა შორის გამოსახულო ორნატო საღმრთოო; გიხაროდენ, ცხოველსმყოფელისა სჯულისა კეთილმომთხრობელო; გიხაროდენ, სულიერისა სწავლულებისა აღმობრწყინვებაო; გიხაროდენ, ათთა მათ მცნებათა მიერ ცხორებულო; გიხაროდენ, ქრისტესმიერისა სიყვარულისა აღმასრულებელო; გიხაროდენ, მდუმარებისა სათნოებითა სამარადისოდ ახმოვანებულო; გიცაროდენ, ჩვენთა სილთქმათა დამხსნელო; გიხაროდენ, ენაო მშობლიურო; გიხაროდენ, საღმრთოისა ვენახოანისა ტევანო შვენიერო; გიხაროდენ, ოქროქსოილო სულიერო; გიხაროდენ, ღმრთივბრწყინვალისა მის კეთილმოღვაწებისა საყდარო შვენიერო ღირსო მამაო ალექსი!

კონდაკი 13

ჰოი, ცხოველისა საზრდელისა მორეწვასა შინა გვირგვინოსან-ქმნილო ღირსო მამაო ალექსი, აწ ცათა შინა უქმნელისა ნათლისა მჭვრეტელმან და მედღესასწაულემან გვიოხე წინაშე ღმრთისა, რაითა ყოველთა წმიდათა მისთა დღე-ყოველ მომხსენებელნი და უფლისა წყალობითა მით გამოუთქმელითა სასუფეველსა მიწევნულნი მუნცა ვფსალმუნებდეთ ესრეთ: ალილუია.

(ეს კონდაკი სამგზის, შემდგომ პირველი იკოსი: “სიჩჩოით შენით...” და პირველი კონდაკი: “ცათა შინა...”)

იკოსი 1

სიჩჩოით შენით საღმრთოითა მით მადლითა აღტვიფრულო, რომელმან კეთილისა მის ძირისაგან მორჩი კეთილი გამოაჩინე. შენ, ღმრთივსათნოთა მათ საქმეთა შინა განმშვენებულსა მენავეთმოძღვარსა გონიერსა ესრეთ გადიდებთ: გიხაროდენ, სამოციქულოისა მის სიტყვისა კეთილმომთხრობელო; გიხაროდენ, ღმრთისა ტრფიალებისა დამჭირველო, გიხაროდენ, სასუფეველისა ზატიკისა მეფსალმუნეო; გიხაროდენ, ქრისტესა თანა დიდებითა მით უთქმელითა მეინახეო; გიხაროდენ, ზეცისა აგარაკისა მომგებელო; გიხაროდენ ბევრეულთა სათნოებათა მიერ გაბრწყინვებულო; გიხაროდენ, საბრხისა მისგან მონადირეთაისა განრინებულო; გიხაროდენ, მრავალსასყიდლისა მის მარგალიტისა მომვაჭრებელო; გიხაროდენ, წმინდანთა სახლეულო; გიხაროდენ, ქვეყნიერისა სრბისა, ვითარცა ასერგასისა მის ფსალმუნისა, კეთილად განმასრულებელო; გიხაროდენ, საზრდელად ჩვენდა განღებულო საიფქლეო; გიხაროდენ, წმიდა, ტაბლაკეთილო; გიხაროდენ, ღმრთივბრწყინვალისა მის კეთილმოღვაწებისა საყდარო შვენიერო ღირსო მამაო ალექსი!


კონდაკი 1

ცათა შინა ანგელოზთა თანა მოდასეო, რომელსა ქვეყანასა ზედა ბევრეულნი მოქენენი შენნი დიდებითა მით ღმრთისმიერითა გმეტყველებენ, ეკლესიისა უოხჭნოისა მის სატფურებისა მედღესასწაულემან გვიოხე წინაშე ღმრთისა, რაითა ცოდვათა საკრველთაგან დახსნილნი და სასუფეველსა მას ცისკროანსა მიმთხვეულნი ქებასა მას სამარადისოსა მუნცა შეგასხმიდეთ მგალობელნი შენნი: გიხაროდენ, ღმრთივბრწყინვალისა მის კეთილმოღვაწებისა საყდარო შვენიერო ღირსო მამაო ალექსი!


ლოცვა

ჰოი, ღმრთივსათნოისა ქალწულებისა ტაძარო შვენიერო და მრავალფერთა სათნოებათა მიერ აღკუმოვლებულო სულნელო ღმრთეებრივო ღირსო მამაო ალექსი, ქვეყანისა ამის და აწ ზეცისაცა ორღანოო სულიერო, რომელი ქრისტესმიერითა შვებითა მით გამოუთქმელითა წმიდათა თანა ფრთოვანებ, პატიოსნითა ლოცვითა შენითა განაძლიერე ღმრთივდაცული ერი ჩვენი და მეუფება მისი. განამტკიცე მსახურებასა შინა უწმიდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, დიდი მეუფე, მამაი ჩვენი ილია, ყოვლადსამღვდელონი მიტროპოლიტნი, მთავარეპისკოპოსნი და ეპისკოპოსნი, პატიოსანნი მღდელნი, ქრისტესმიერ დიაკონნი, სამონაზნონი წესნი და ყოველნი მართლმადიდებელნი ქრისტეანენი. დაგვბეჭდენ ჩვენ მაღლით ღმრთისმიერითა მით კურთხევითა შენითა და განსაცდელთა და იწროებათა შინა ხელი აღგვიპყარ, გვასწავენ ჩვენ კეთილმუშაკობაი და საწყალობელისა სულისა ჩვენისა საცხოვნებლად ღვწაი, ღამესაცა შინა მღვიძარებაი, რაითა მარადის წელმორტყმულნი მოველოდეთ დიდებითა მით საშინელითა მომავალსა ქრისტესა ღმერთსა ჩვენსა, რომელსა შვენის ყოველი დიდება, პატივი და თაყვანისცემა თანადაუსაბამოით მამით მისით, და ყოვლადწმიდით, სახიერით და ცხოველსმყოფელით სულით წმიდითურთ, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.

 

ღირს არს ჭეშმარიტად, რაჲთა გადიდებდეთ შენ, ღმრთისმშობელო, რომელი მარადის სანატრელ იქმენ, ყოვლად უბიწოდ და დედად ღმრთისა ჩუენისა, უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და აღმატებით უზესთაესსა სერაბინთასა, განუხრწნელად მშობელსა სიტყვისა ღმრთისასა, მხოლოსა ღმრთისმშობელსა გალობით გადიდებდეთ.

დიდებაჲ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

უფალო, შეგჳწყალენ (3-გზის).

უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაჲთა, მადლითა და მეოხებითა წმიდათა მამათა ჩუენთა და წინამძღურთა ეფთჳმე მთაწმიდელისაჲთა და გიორგისითა, და სხუათა ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩუენთა ათონელთაჲთა, და ყოველთა წმიდათა, შეგჳწყალენ ჩუენ, ამინ.


დაუჯდომელი საგალობელის ავტორი:
მღვდელი მიქაელ გალდავა