ძველი აღთქმა

პირველი ეზრა

თავი მეორე

1. აჰა, ერთი მხარის მცხოვრებნი, რომლებიც გადასახლებული იყვნენ ბაბილონში ბაბილონის მეფის ნაბუქოდონოსორის მიერ და დაბრუნდნენ იერუსალიმში და იუდაში, თითოეული თავის ქალაქში,

2. ისინი, რომლებიც მოვიდნენ ზერუბაბელთან, იესოსთან, ნეემიასთან, სერაიასთან, რეყელაიასთან, მორდექაისთან, ბილშანთან, მისფართან, ბიგვაისთან, რეხუმთან, ბაყანასთან ერთად. აჰა, ისრაელის ერის მამაკაცთა რიცხვი:

3. ფარყოშიანები ორი ათას ასსამოცდათორმეტი,

4. შეფატიანები სამას სამოცდათორმეტი,

5. არახიანები შვიდას სამოცდათხუთმეტი,

6. ფახათ-მოაბიანები იესოიანთაგან და იოაბიანთაგან ორი ათას რვაასთორმეტი,

7. ყელამიანები ათას ორას ორმოცდათოთხმეტი,

8. ზათუიანები ცხრაას ორმოცდახუთი,

9. ზაქაიანები შვიდას სამოცი,

10. ბანიანები ექვსას ორმოცდაორი,

11. ბებაიანები ექვსას ოცდასამი,

12. ყაზგადიანები ათას ორას ოცდაორი,

13. ადონიკამიანები ექვსას სამოცდაექვსი,

14. ბიგვაიანები ორი ათას ორმოცდათექვსმეტი,

15. ყადიანები ოთხას ორმოცდათოთხმეტი,

16. ხიზკიანთ ატერიანები ოთხმოცდათვრამეტი,

17. ბეცაიანები სამას ოცდასამი,

18. იორაიანები ასთორმეტი,

19. ხაშუმიანები ორას ოცდასამი,

20. გიბარიანები ოთხმოცდათხუთმეტი,

21. ბეთლემიანები ასოცდასამი,

22. ნეტოფას ხალხი ორმოცდათექვსმეტი,

23. ყანათოთის ხალხი ასოცდარვა,

24. ყაზმავეთის ხალხი ორმოცდაორი,

25. კირიათ-ყარიმელები, ქეფირელები, ბეეროთელები შვიდას ორმოცდასამი,

26. რამელები და გაბაყელები ექვსას ოცდაერთი,

27. მიქმასის ხალხი ასოცდაორი,

28. ბეთელისა და ჰაგაის ხალხი ორას ოცდასამი,

29. ნებოელები ორმოცდათორმეტი,

30. მაგბიშელები ასორმოცდათექვსმეტი,

31. სხვა ყელამის მკვიდრნი ათას ორას ორმოცდათოთხმეტი,

32. ხარიმიანები სამას ოცი,

33. ლოდის, ხადიდის და ონოს ხალხი შვიდას ოცდახუთი,

34. იერიხონელები სამას ორმოცდათხუთმეტი,

35. სენაელები სამი ათას ექვსას ოცდაათი,

36. მღვდლები: იედაყიანები იესოს სახლიდან ცხრაას სამოცდაცამეტი,

37. იმერიანები ათას ორმოცდათორმეტი,

38. ფაშხურიანები ათას ორას ორმოცდაშვიდი,

39. ხარიმიანები ათას ჩვიდმეტი,

40. ლევიანები: იესოიანები და კადმიელიანები ჰოდავიანთაგან სამოცდათოთხმეტი,

41. მგალობელნი: ასაფიანები ასოცდარვა,

42. კარისმცველთა მოდგმა: შალუმიანები, ატერიანები, ტალმონიანები, ყაკუბიანები, ხატიტაიანები, შობაიანები, სულ ასოცდაცხრამეტი,

43. შეწირულნი: ციხაიანები, ხასუფაიანები, ტაბაყოთიანები,

44. კეროსიანები, სიყაჰაიანები, ფადონიანები,

45. ლებანიანები, ხაგაბაიანები, ყაკუბიანები,

46. ხაგაბიანები, შამლაიანები, სანანიანები,

47. გიდელიანები, გახარიანები, რეაიანები,

48. რეცინიანები, ნეკოდაიანები, გაზამიანები,

49. ყეზაიანები, ფასეახიანები, ბესაიანები,

50. ასნაიანები, მეყუნიმიანები, ნეფუსიმიანები,

51. ბაკბუკიანები, ხაკუფაიანები, ხარხურიანები,

52. ბაცლუთიანები, მეხიდაიანები, ხარშაიანები,

53. ბარკოსიანები, სისრაიანები, თამახიანები,

54. ნეციახიანები, ხატიფაიანები,

55. სოლომონის მორჩილთა მოდგმა: სოტაიანები, სომერეთიანები, ფერუდაიანები,

56. იაყალაიანები, დარკონიანები, გიდელიანები,

57. შეფატიანები, ხატილიანები, ფოქერეთ-ჰაცებაიმიანები, ამიანები,

58. შეწირულნი და სოლომონის მორჩილთა მოდგმა სულ სამას ოთხმოცდათორმეტი.

59. აჰა, თელ-მელახიდან, თელ-ხარშიდან, ქერუბ-ადანიმერიდან გამოსულნი, რომელთაც ვერ შეძლეს გაერკვიათ თავიანთი მამისსახლები და მოდგმა, იყვნენ თუ არა ისინი ისრაელიდან:

60. დელაიანები, ტობიანები, ნეკოდაიანები - ექვსას ორმოცდათორმეტი;

61. მღვდელთა მოდგმა: ხაბაიანები, ჰაკოციანები, ბარზილაიანები, რომელთაც გალაადელი ბარზილაის ქალიშვილები მოიყვანეს ცოლად და მათ სახელზე დაეწერნენ.

62. ისინი ეძებდნენ თავიანთ საგვარტომო წიგნს და ვერ იპოვნეს; და განეყენნენ მღვდლობიდან.

63. უთხრა მათ განმგებელმა, რომ არ ეჭამათ წმიდათა წმიდიდან, ვიდრე არ დადგებოდა მღვდელი ურიმითა და თურიმით.

64. მთელი კრებული ერთად შეადგენდა ორმოცდაათი ათას სამას სამოც კაცს,

65. გარდა მათ ყმათა და მხევალთა; ესენი იყვნენ შვიდი ათას სამას ოცდაჩვიდმეტი, მათ შორის მგალობელი კაცები და მგალობელი ქალები - სულ ორასი სული.

66. მათი ცხენები - შვიდას ოცდათექვსმეტი, მათი ჯორები - ორას ორმოცდახუთი,

67. მათი აქლემები - ოთხას ოცდათხუთმეტი, ვირები - ექვსი ათას შვიდასოცი,

68. მამისსახლთა თავკაცებმა უფლის ტაძართან მისვლისას იერუსალიმში ნებაყოფლობით გაიღეს შესაწირავი ღვთის ტაძრისათვის, რომ აღდგენილიყო იგი თავის საძირკველზე.

69. თავიანთი შეძლებისამებრ შეიტანეს სამუშაოთა ხარჯისათვის საგანძურში: სამოცდაერთი ათასი დრაქმა ოქრო, ხუთი ათასი მინა ვერცხლი და ასი ხელი სამღვდელო შესამოსელი.

70. დასახლდნენ მღვდლები, ლევიანები, მდაბიორნი, მგალობელნი, კარისმცველები და შეწირულნი თავ-თავიანთ ქალაქებში; მთელი ისრაელი თავ-თავის ქალაქში დასახლდა.